Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de educare si promovare a transportului public


Anunt de participare numarul 95353/05.03.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Iasi
Adresa postala: Iasi, b-dul Stefan cel Mare si Sfant nr.11, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700064, Romania, Punct(e) de contact: Monica Mihaela Mihai, Tel.0232/258190, Email: [email protected], Fax: 0232/258190, Adresa internet (URL): www.primaria-iasi.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de educare si promovare a transportului public
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
13 - Servicii de publicitate
Locul principal de prestare: Municipiul Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
conform Caietului de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79342200-5 - Servicii de promovare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Componenta 1: Materiale de promovare a transportului public: flyere -4 modele a cate 50 000 exemplare, mape 500 bucatiComponenta 2. Materiale de promovare in mijloacele de transport public: print digital pe autocolant 500 buc, print digital 250 buc.Componenta 3. Materiale de promovare a transportului public in mediul public in mediul preuniversitar, universitar, social si de afaceri: harta verde a orasului 50 000 buc, bloc notes 20 000 buc, orar scolar 10 000 bucati, pixuri inscriptionate 5000 buc.Modelele vor fi creatia prestatorului.
Componenta 4. Promovare media: spot radio 27 difuzari, spot TV- 9 difuzari, publicitate in presa scrisa - 12 difuzari, productie spot radio - 3 spoturi, productie spot video 1 buc si doua ajustari, realizare machete de presa 4 bucati.Componenta 5. Organizare conferinte de presa - 2 conferinte de presa, organizare intalniri de promovare a transportului public cu elevi si studenti din 8 scoli si 4 universitati de pe coridorul Civitas.Firma care va fi desemnata drept castigatoare a proiectului va prezenta la demararea proiectului un studiu de piata considerat relevant din punct de vedere a marimii esantionului ce va prezenta gradul de cunoastere a publicului privind proiectul Civitas.
La finalizarea proiectului vor fi prezentate rezultatele unui al doilea sondaj de opinie care va marca impactul campaniei asupra locuitorilor orasului.
De asemenea, firma desemnata castigatoare va realiza o pagina web ce va fi lansata cu ocazia primului eveniment organizat. Pagina va cuprinde informatii despre campania de promovare, cat si toate materialele folosite in campania de promovare (spoturi audio, video, prezentari, noutati despre modurile alternative de transport etc.), respectand cerintele Programului Civitas Plus si ale proiectului ARCHIMEDES.
Valoarea estimata fara TVA: 645, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
8 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare :12 000 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul local, fonduri nerambursabile europene
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea (formularul 12A)
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006
Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, in original sau copie legalizata
Declaratie privind calitatea de participant la proceduraCertificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (original sau copie legalizata notarial)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentare bilanturi contabile la 31 decembrie 2006, 2007 si 2008 si conturile de profit si pierdere (in copie), vizate si inregistrate de organele competente.
Fisa de Informatii generale (Formularul IG) - din care sa reiasa realizarea unei cifre de afaceri medii anuale pe anii 2006, 2007 si 2008 de minim1.250.000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratieprivind lista contractelor de furnizare / servicii in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare produse / prestari servicii , beneficiari .
Ofertantii trebuie sa faca dovada faptului ca in ultimii 3 ani au incheiat contracte cu o valoare cumulata de minim 645 000 lei (fara TVA), avand ca obiect livrare produse siprestari de servicii similare celor solicitate prin prezenta documentatie.Ofertantul trebuie sa depuna minim 3 mostre similare pentru fiecare dintre produsele componentei 1 si 3, imagini cu lucrarile similare realizate pentru componenta 2, mostre audio si video realizate, depuse pe suport electronic DVD, copii ale machetelor de presa publicate de catre ofertant, raport media privind finalizarea a min 2 conferinte de presa, fotografii de la conferintele de presa organizate min 10 fotografii.Ofertantul trebuie sa depuna recomandari din partea beneficiarilor pentru produsele/ serviciile din fiecare componenta.
Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.
Se solicita declaratie pe propria raspundere a unui designer cu experienta in domeniul tipografic (min. 3 ani) ca va lucra pe acest proiect, si se va atasa ofertei un portofoliu de min 10 lucrari.Se solicita prezentarea listei cu dotarile tehnice a ofertantului, respectiv lista utilajelor detinute de ofertant.Se va prezenta o lista cu dotarile hardware si software si copii legalizate ale facturilor si/sau ale certificatelor de garantie, semnate si stampilate pe fiecare pagina.Ofertantul va prezenta:
a) pentru publicatii, tirajul mediu difuzat pe editie al ofertantului, aria de difuzare, profilul, publicul-tinta.b) in cazul presei audio-TV, aria de acoperire si audienta certificate de o institutie specializata, profilul si publicul-tinta.
Lista subcontractantidaca este cazul
Acord de asocieredaca este cazul
Informatii referitoare la respectarea obligatiilor privind conditiile de munca si protectia muncii.
Certificate ISO 9001:2000, ISO 14001, OHSAS 18001 sau echivalente
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.04.2010 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.04.2010 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.04.2010 12:00
Locul: sediul Primariei Iasi, b-dul Stefan cel Mare si Sfant , nr. 11, Iasi
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor .
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Program Specific de Cooperare FP 7SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME (FP7)-THEME 5 Energy , THEME 7 TransportProiect: ARCHIMEDES (Achieving Real CHange with Innovative transport MEasures Demonstrating Energy Savings)
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr. 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 034008, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Iasi
Adresa postala: str. A. Panu, nr. 12A, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700060, Romania, Tel.0232260600, Email: [email protected], Fax: 0232260600, Adresa internet (URL): www.curteadeapeliasi.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile de la luarea la cunostinta a actului ce urmeaza a fi contestat .
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Achizitii Publice
Adresa postala: b-dul Stefan cel Mare si Sfant, nr. 11, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700064, Romania, Tel.0232258190, Email: [email protected], Fax: 0232258190, Adresa internet (URL): www.primaria-iasi.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.03.2010 14:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer