Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE EFECTUARE A UNUI STUDIU AL IMPACTULUI FUNCTIONARII CENTRALEI NUCLEARO ELECTRICE DE LA CERNAVODA ASUPRA ORGANISMELOR ACVATICE SI TERESTRE DIN ZONA DE INFLUENTA A ACESTEIA


Anunt de participare (utilitati) numarul 46502/14.03.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.
Adresa postala: Str. Polona, Nr. 65, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010494, Romania, Punct(e) de contact: Birou Procurare - Ioan Policeanu, Strada Slavesti nr. 8, sector 1, Bucuresti, Tel.021/ 203 13 02, In atentia: Birou Procurare, Email: [email protected], Fax: 021/ 203 13 00, Adresa internet (URL): http: //www.nuclearelectrica.ro/
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Sucursala CNE Cernavoda, Birou Procurare Bucuresti
Adresa postala: Str. Slavesti nr. 8, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010532, Romania, Punct(e) de contact: derulator contract, Tel.021/ 203 13 02, In atentia: IOAN POLICEANU, Email: [email protected], Fax: 021/ 203 13 00
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Sucursala CNE Cernavoda, Birou Procurare Bucuresti
Adresa postala: Str. Slavesti nr. 8, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010532, Romania, Punct(e) de contact: derulator contract, Tel.021/ 203 13 02, In atentia: IOAN POLICEANU, Email: [email protected], Fax: 021/ 203 13 00
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
SERVICII DE EFECTUARE A UNUI STUDIU AL IMPACTULUI FUNCTIONARII CENTRALEI NUCLEARO ELECTRICE DE LA CERNAVODA ASUPRA ORGANISMELOR ACVATICE SI TERESTRE DIN ZONA DE INFLUENTA A ACESTEIA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor si a apelor uzate; salubrizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Cernavoda
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SERVICII DE EFECTUARE A UNUI STUDIU AL IMPACTULUI FUNCTIONARII CENTRALEI NUCLEARO ELECTRICE DE LA CERNAVODA ASUPRA ORGANISMELOR ACVATICE SI TERESTRE DIN ZONA DE INFLUENTA A ACESTEIA
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90312000-7 - Servicii de studiere a impactului asupra mediului (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1 STUDIU PE O PERIOADA DE 3 ANI
Valoarea estimata fara TVA: 300, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
GARANTIE DE PARTICIPARE 20.000 LEIGARANTIE DE BUNA EXECUTIE 10% din valoarea anuala a contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
VENITURI PROPRII
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
ASOCIERE LEGALIZATA LA NOTARIAT
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie de eligibilitate; Declaratie de neincadrare in art 181 din OUG 34/2006; Certificat constatator de Registrul comertului
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilant contabil; Scrisori bonitate; Declaratie privind cifra de afaceri medie anuala = 1.000.000 lei;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani; Lista principalelor dotari tehnice; Informatii privind personalul tehnic de specialitate; Certificat ISO 9001/2000; Declaratie de conformitate; Informatii de protectia mediului; Lista subcontractanti
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
TD 21775
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.05.2008 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.05.2008 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana, Engleza
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.05.2008 11:00
Locul: CNE CERNAVODA, Str. Medgidiei nr 2, jud Constanta, Pavilion 2 Serviciul Achizitii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire publicata in SEAP
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021/310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei nr. 5, Sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
- 5 zile de la luarea la cunostinta despre un act emis de autoritatea contractanta considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic, Contencios
Adresa postala: Str. Polona nr. 65, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010494, Romania, Tel.021/ 203 82 56, Fax: 021/ 311 98 04
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.03.2008 15:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer