Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de elaborare a Planului de management integrat pentru zona Deltei Dunarii


Anunt de participare numarul 146333/05.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA REZERVATIEI BIOSFEREI DELTA DUNARII
Adresa postala: strada Portului, nr 34 A, Tulcea, cod 820243, Localitatea: Tulcea, Cod postal: 820243, Romania, Punct(e) de contact: ing. Emanuel-Dumitru ENE - responsabil achizitii publice, Tel. +40 240518924/ +40 240518925, In atentia: ing. Viorica-Fanica BISCA ? manager proiect, Email: [email protected], Fax: +40 240518975, Adresa internet (URL): www.ddbra.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate pentru administrarea ariei naturale protejate Rezervatia Biosferei Delta Dunarii
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de elaborare a Planului de management integrat pentru zona Deltei Dunarii
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
8 - Servicii de cercetare si de dezvoltare
Locul principal de prestare: Rezervatia Biosferei Delta Dunarii si sediul prestatorului
Codul NUTS: RO225 - Tulcea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de elaborare a Planului de management integrat pentru zona Deltei Dunarii, respectiv:
Servicii de inventariere si cartare; Servicii realizare studiu socio-economic; Servicii de elaborare a metodologiilor si a planurilor pentru monitorizarea starii de conservare a habitatelor naturale si a speciilor gazduite de ariile naturale protejate vizate de proiect; Servicii de elaborare a masurilor pentru mentinerea/imbunatatirea starii de conservare favorabila a speciilor si habitatelor din cadrul ariilor naturale protejate vizate de proiect, respectiv de elaborare a Planului de management; Servicii elaborare Plan de management integrat; Servicii de organizare a dezbaterilor publice pentru elaborarea Planului de management integrat pentru zona Deltei Dunarii; Servicii de organizare a dezbaterilor publice aferente procedurii SEA; Servicii de derulare a procedurii SEA
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
73000000-2 - Servicii de cercetare si de dezvoltare si servicii conexe de consultanta (Rev.2)
22100000-1-Carti, brosuri si pliante tiparite (Rev.2)
71354000-4-Servicii de cartografie (Rev.2)
79952000-2-Servicii pentru evenimente (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de elaborare a Planului de management integrat pentru zona Deltei Dunarii
Valoarea estimata fara TVA: 51, 319, 004.04RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
27 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
1) cuantumul garantiei de participare: 250.000, 00 lei;2) perioada de valabilitate a garantiei de participare: 60 zile de la termenul limita de primire a ofertelor;3) modalitatea de constituire: conform prevederilor art. 86 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006, sau prin depunere la casieria ARBDD Tulcea; Daca ofertantul alege varianta constituirii garantiei de participare prin virament bancar, se va utiliza contul RO11TREZ6415005XXX000132 deschis de catre autoritatea contractanta la Trezoreria Tulcea, CF 3722040;! Pentru o evaluare si raportare unitare ale cuantumului aferent garantiei de participare, echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul B.N.R. din ziua publicarii anuntului de participare. 1) modalitatea de constituire: in oricare dintre formele prevazute la art. 90 alin. (1)-(3) din H.G. nr. 925/2006. Avandu-se in vedere prevederile H.G. nr. 1045/2011;2) cuantumul acesteia: 5% din pretul contractului fara T.V.A..
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Proiect finantat prin PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL ?MEDIU?
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 ? (conform Formular nr. 5). In cazul unei asocieri, toti asociatii vor prezenta aceasta declaratie. Daca este cazul, declaratia va fi prezentata si de tertul sustinator;
2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 ? (conform Formular nr. 6). In cazul unei asocieri, toti asociatii vor prezenta aceasta declaratie. Daca este cazul, declaratia va fi prezentata si de tertul sustinator, cu referire doar la pct. a), c1) si d) din O.U.G. nr. 34/2006;
3. Certificat de atestare fiscala emis de catre Administratia Finantelor Publice privind plata obligatiilor catre bugetul consolidat al statului din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele;
4. Certificat privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor locale eliberat de catre Organele Administratiei locale (Directia taxe si impozite locale) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele;
5. Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? (conform Formular nr. 7). Daca este cazul, toti asociatii sau subcontractantii vor prezenta acest certificat;
6. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta ? (conform Formular nr. 8). In cazul unei asocieri, toti asociatii vor prezenta acest certificate (conform Ordinului ANRMAP nr. 314/2010);
7. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 ? (conform Formular nr. 9). Daca este cazul, declaratia va fi prezentata de toti asociatii, de tertii sustinatori si subcontractanti (se va avea in vedere Ordinul ANRMAP nr. 170/2012).
Persoanele ce detin functii de decizie in autoritatea contractanta cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, care aproba/semneaza documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractelor de achizitie publica, sunt:
a) Edward BRATFANOF ? Guvernator;
b) Viorica-Fanica BISCA ? Director Executiv, presedinte comisie de evaluare;
c) Ion MUNTEANU - Sef Serviciu A.P.N., membru comisie de evaluare;
d) Camelia TUZLARU - Consilier Serviciu A.P.N., membru comisie de evaluare;
e) Radu VOICU - Sef Birou J.C.A., membru comisie de evaluare;
f) Marioara CRACIUN - Sef Serviciu B.F., membru comisie de evaluare;
g) Emanuel-Dumitru ENE ? Consilier compartimentul A.P., membru comisie de evaluare;
h) Gabriela BUCUR ? Consilier Serviciu A.P.N., membru comisie de evaluare;
i) Felicia ONOSE ? membru de rezerva comisie de evaluare;
j) Didina MANUTA ? membru de rezerva comisie de evaluare;
k) Gabriela MOROZOV ? membru de rezerva comisie de evaluare.
Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta documente edificatoare in conformitate cu cerintele solicitate. Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele juridice/fizice romane vor prezenta Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului / autorizatie de functionare / altele echivalente din care sa rezulte obiectul de activitate care trebuie sa corespunda obiectului contractului care urmeaza sa fie atribuit.Persoane juridice /fizice straine vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional din care sa rezulte incadrarea in domeniul de activitate necesar.
Conform O.M. nr. 1471 din 18.06.2013 publicat in M.O. nr. 362 din 18.06.2013, in scopul dovedirii capacitatii efective de a exercita activitatea, ofertantul va face dovada posesiei urmatoarelor documente: Autorizatie speciala de pescuit in scop stiintific eliberata de Agentia Nationala de Pescuit si Acvacultura; Licenta de pescuit pentru cel putin o ambarcatiune folosita in activitatea de pescuit stiintific (nave, barci etc.) si Regulamentul de pescuit in scop stiintific vizat de Agentia Nationala de Pescuit si Acvacultura. Ofertantului clasat pe primul loc, pentru confirmare, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, i se va solicita prezentarea documentelor in original sau copie legalizata si emiterea unei declaratii prin care se obliga ca pana la data semnarii contractului sa obtina licentele si pentru celelalte ambarcatiuni implicate in derularea contractului.
Daca este cazul, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale va fi dovedita asa cum s-a exprimat mai sus si de catre toti asociatii si subcontractantii.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri globala vizand activitatea pe ultimii trei ani (2010, 2011, 2012) in valoare de cel putin 102.000.000, 00 lei
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa Formularul nr. 19Se va face dovada indeplinirii valorii prin prezentarea bilanturilor contabile aferente celor trei ani sau ale altor documente edificatoare.Pentru determinarea echivalentei leu/valuta se va utiliza cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
O lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Experienta similara - Prezentarea de documente din care sa rezulte prestarea in ultimii 3 ani a unor servicii similare, care insumate sa fie in valoarea de cel putin 51.000.000 lei fara TVA
Declaratie privind detinerea sau posibilitatea procurarii de date istorice privind speciile si habitatele vizate de proiect pe baza carora se va realiza evaluarea acestora.
Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.
Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea persoanelor responsabile (specialisti) pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului, respectiv expertii, strict necesari, in domeniile: habitate, ornitologie, mamifere, herpetologie, ihtiologie, nevertebrate, botanica, geologie, hidrologie, pedologie, baze de date GIS; sociologie, biodiversitate, economie si evaluator SEA, precum si pentru managerul de proiect si coordonatorul/ii de echipa/e.
Declaratie din care sa reiasa ca daca este declarat castigator, va asigura utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice si personalul cu specializarile in domeniile necesare realizarii contractului urmand sa probeze aceasta inainte de adjudecarea contractului (daca este cazul).
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.
Informatii privind asocierea (daca este cazul).
Informatii privind tertul sustinator (daca este cazul).
Certificat ISO 9001/2008 sau echivalent valabil la data limita de depunere a ofertelor pentru domeniul principal in care se incadreaza obiectul contractului.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- Se va completa Formularul nr. 14 si anexa la acesta; numarul de ani solicitati se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar.- Documentele prezentate vor fi contrasemnate sau confirmate de catre beneficiar.Numarul de ani solicitati se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.Pentru determinarea echivalentei leu/valuta se va utiliza cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.- Declaratie pe propria raspundere- Se va completa Formularul nr. 15- Pentru toti specialistii implicati, avand in vedere specificul activitatilor ce constituie obiectul contractului precum si dimensiunile suprafetei supuse cercetarii (teritoriul R.B.D.D.) in corelatie cu durata contractului, se vor prezenta C.V.-uri si documente doveditoare privind absolvirea studiilor superioare necesare calificarilor precum si participarea la cel putin un proiect similar.- Pentru managerul de proiect si coordonatorul/ii de echipa/e se va face dovada experientei specifice a acestora de minim 3 (trei) ani, cu atributii pe functia respectiva.Toti specialistii vor semna declaratie de disponibilitate completata conform Formularului nr. 16.- Declaratie pe propria raspundere- Se vor completa Formularele nr. 10 si 11. Daca este cazul, la incheierea contractului de achizitie publica, se vor prezenta contractele de subcontractare incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta.- Se va completa Formularul nr. 12. Operatorul economic nominalizat lider al asocierii trebuie confirmat prin depunerea imputernicirilor semnate de persoanele cu drept de semnatura din partea tuturor asociatilor individuali din cadrul asociatiei. In cazul ofertei declarate castigatoare, inainte de incheierea contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta va primi acordul de asociere legalizat la notariat si in care vor fi mentionate, inclusiv, ca toti asociatii isi asuma raspunderea solidara pentru executia contractului, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni de la si in numele tuturor asociatilor, individual si colectiv, si ca liderul asociatiei este responsabil pentru executia contractului, inclusiv platile.- Se va completa Formularul nr. 13, Anexa 1 si/sau Anexa 2 la acesta, semnate de catre persoana care il sustine. In cazul in care sustinerea tertului vizeaza resurse tehnice si profesionale, care vor fi puse efectiv la dispozitia ofertantului, atunci angajamentul ferm trebuie sa prevada care sunt resursele respective si sa evidentieze faptul ca disponibilizarea acestora se va realiza neconditionat, in functie de necesitatile care apar pe parcursul indeplinirii contractului. Pentru sustinerea cerintei minime referitoare la experienta similara, angajamentul ferm prezentat trebuie sa garanteze ca in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa.In cazul asocierii se va prezenta de catre fiecare membru, conform partii din contract pe care o va indeplini.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Au dreptul sa participe la faza finala de licitatie electronica doar ofertantii care au depus oferta admisibila si care sunt inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (S.E.A.P.) astfel incat sa existe posibilitatea transmiterii simultane catre toti ofertantii respectivi a invitatiei de participare la aceasta faza pe cale electronica, prin intermediul S.E.A.P. In cadrul licitatiei electronice, procesul repetitiv de ofertare se refera doar la pretul total al ofertei. Sistemul informatic va pune la dispozitia participantilor la procesul repetitiv de reofertare informatii referitoare la cea mai buna oferta. In cadrul licitatiei electronice, ofertantii participanti nu pot decat sa imbunatateasca ultima oferta depusa. Numarul de runde: 1 (una); Durata runda: o zi. In cazul in care in urma licitatiei electronice ofertele clasate pe primul loc vor avea preturi egale, autoritatea contractanta va solicita doar acestor ofertanti noi propuneri de pret in plic inchis. Dupa runda de licitatie electronica, operatorul economic declarat castigator va transmite autoritatii contractante in original formularul de oferta completat cu noua valoare rezultata in urma procesului de licitatie electronica, inclusiv formularele financiare aferente.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.10.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.10.2013 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.10.2013 13:00
Locul: Sala de consiliu, et. 1, A.R.B.D.D., str. Portului, nr. 34A, Tulcea
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL ?MEDIU? Proiectul: PLAN DE MANAGEMENT INTEGRAT PENTRU ZONA DELTEI DUNARII
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
Toate documentele solicitate, daca nu se exprima expres varianta, pot fi prezentate in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul.Daca se constata dupa faza de licitatie electronica faptul ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.! Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
! Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 2562 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic, Contencios Administrativ
Adresa postala: str. Portului, nr. 34A, Localitatea: Tulcea, Cod postal: 820243, Romania, Tel. +40 240518924, Email: [email protected], Fax: +40 240518975, Adresa internet (URL): www.ddbra.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.09.2013 16:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer