Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de elaborare a Planului de management integrat pentru zona Deltei Dunarii


Anunt de participare numarul 148585/18.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA REZERVATIEI BIOSFEREI DELTA DUNARII
Adresa postala: strada Portului, nr 34 A, Tulcea, cod 820243, Localitatea: Tulcea, Cod postal: 820243, Romania, Punct(e) de contact: ing. Emanuel-Dumitru ENE - responsabil achizitii publice, Tel. +40 240518924/ +40 240518925, In atentia: ing. Viorica-Fanica BISCA ? manager proiect, Email: [email protected], Fax: +40 240518975, Adresa internet (URL): www.ddbra.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate pentru administrarea ariei naturale protejate Rezervatia Biosferei Delta Dunarii
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de elaborare a Planului de management integrat pentru zona Deltei Dunarii
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
8 - Servicii de cercetare si de dezvoltare
Locul principal de prestare: Rezervatia Biosferei Delta Dunarii si sediul prestatorului
Codul NUTS: RO225 - Tulcea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de elaborare a Planului de management integrat pentru zona Deltei Dunarii, respectiv:
Servicii de inventariere si cartare; Servicii realizare studiu socio-economic; Servicii de elaborare a metodologiilor si a planurilor pentru monitorizarea starii de conservare a habitatelor naturale si a speciilor gazduite de ariile naturale protejate vizate de proiect; Servicii de elaborare a masurilor pentru mentinerea/imbunatatirea starii de conservare favorabila a speciilor si habitatelor din cadrul ariilor naturale protejate vizate de proiect, respectiv de elaborare a Planului de management; Servicii elaborare Plan de management integrat; Servicii de organizare a dezbaterilor publice pentru elaborarea Planului de management integrat pentru zona Deltei Dunarii; Servicii de organizare a dezbaterilor publice aferente procedurii SEA; Servicii de derulare a procedurii SEA.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79311100-8 - Servicii de elaborare de studii (Rev.2)
71354000-4-Servicii de cartografie (Rev.2)
72312000-5-Servicii de introducere de date (Rev.2)
73000000-2-Servicii de cercetare si de dezvoltare si servicii conexe de consultanta (Rev.2)
79951000-5-Servicii de organizare de seminarii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de elaborare a Planului de management integrat pentru zona Deltei Dunarii
Valoarea estimata fara TVA: 51, 319, 004.04RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
a) Cuantumul garantiei de participare: 513.190, 04 leiPentru calculul echivalentei garantiei de participare euro/alta valuta decat Lei (RON) se va avea in vedere cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei si valabil pentru data publicarii anuntului de participare.In cazul depunerii de oferte in cadrul unei asocieri de operatori economici, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.b) Cuantumul ce se va retine din garantia de participare in conditiile art. 278^1 din O.U.G. nr. 34/2006 in cazul respingerii unei contestatii: 11.853, 19 lei (11.760 lei + 0, 001% din ce depaseste 42.000.001 lei)c) Perioada de valabilitate a garantiei: 120 de zile de la termenul limita stabilita pentru depunerea ofertelor.d) Forma de constituire a garantiei de participare: conform prevederilor art. 86 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006, sau prin depunere la casieria ARBDD Tulcea; Daca ofertantul alege varianta constituirii garantiei de participare prin virament bancar, se va utiliza contul RO11TREZ6415005XXX000132 deschis de catre autoritatea contractanta la Trezoreria Tulcea, CF 3722040Nota: In cazul constituirii garantiei de participare printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara/societate de asigurari se va completa Formularul nr. 14 sau un alt model care sa contina cel putin datele din acest formular.Garantia de participare se va completa si se va depune pana la termenul limita pentru deschiderea ofertelor in original (la adresa mentionata la punctul I.1). Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata in limba romana. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a contractului.Garantia de buna executie se constituie prin printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in conditiile art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006 sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, in coditiile prevazute la art. 90 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006. In acest ultim caz, suma initiala pe care o va depune contractantul in contul deschis la dispozitia autoritatii contractante va fi de 1% din pretul contractului.Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus cel mai tarziu in termen de 15 zile de la data semnarii contractului, sub sanctiunea rezilierii acestuia.Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 91- 92 din H.G. nr. 925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Proiect finantat prin PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL ?MEDIU?Axa Prioritara 4 - Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se vor prezenta : - Formularul nr. 1 ? Declaratie de eligibilitate;
- Cazierul judiciar si cazierul fiscal pentru operatorul economic;
- Formularul nr. 2. ? Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.u.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Certificatul eliberat de Administratia Finantelor Publice din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile fiscale de plata catre bugetul de stat, scadente in luna anterioara termenului limita stablit pentru depunerea ofertelor;
- Certificatul eliberat de Autoritatile Publice Locale din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile de plata catre bugetul local, scadente in luna anterioara termenului limita stabilit pentru depunerea ofertelor;
- Formularul nr. 3 - Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului presedintelul ANRMAP nr. 314/2010;
- Formularul nr. 4 - Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (evitarea conflictului de interese cu persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante cum ar fi: a) Edward BRATFANOF ? Guvernator;
b) Viorica-Fanica BISCA ? Director Executiv, presedinte comisie de evaluare;
c) Ion MUNTEANU - Sef Serviciu A.P.N., membru comisie de evaluare;
d) Camelia TUZLARU - Consilier Serviciu A.P.N., membru comisie de evaluare;
e) Radu VOICU - Sef Birou J.C.A., membru comisie de evaluare;
f) Marioara CRACIUN - Sef Serviciu B.F., membru comisie de evaluare;
g) Emanuel-Dumitru ENE ? Consilier compartimentul A.P., membru comisie de evaluare;
h) Gabriela BUCUR ? Consilier Serviciu A.P.N., membru comisie de evaluare;
i) Felicia ONOSE ? membru de rezerva comisie de evaluare;
j) Didina MANUTA ? membru de rezerva comisie de evaluare;
k) Gabriela MOROZOV ? membru de rezerva comisie de evaluare.
Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de aprezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru ultimul an fiscal inchieat ori a unui angajament de obtinere a acestui document, cel mai tarziu pana la data semnarii contractului de achizitie. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana. Se vor prezenta :
- documentele care dovedesc forma de inregistrare a operatorului economic, respectiv Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali, obiectul de activitate. Certificatul constatator trebuie sa contina date actuale/reale la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
Nota:
a. Codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC trebuie sa aiba corespondent in obiectul contractului.
b. In cazul persoanelor fizice autorizate se vaprezenta autorizatia de functionare sau alte documente echivalente din care sa rezulte competenta acestora de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract.
c. Operatoriieconomici nerezidenti (straini): vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit.Autoritatea contracta isi rezerva dreptul de a solcita ofertantului clasat pe primul loc, de a prezenta pentru conformitate documentul in original, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 - Media cifrei de afaceri globala a ofertantului pe ultimii trei ani (2010, 2011, 2012) sa fie cel putin egala suma de: 102.638.008 Lei
Se solicita bilanturile contabile pe ultimii 3 ani, din care rezulta cifra de afaceri globala (vizate si inreg.de organele competente) sau, dupa caz, rapoarte anuale emise de auditori financiari sau societati specializate, ori scrisori de bonitate din partea bancilor sau alte documente edificatoare, cu conditia ca acestea sa contina informatiile relevante prin care ofertantul isi probeaza capacitatea economico-financiara.
Cerinta nr. 2 - Dovada prin mijloace agreate de banca operatorului economic prin care se confirma ca acesta are acces la (dispune de) o linie de credit (sau alte forme de finantare), pentru a realiza cash-flow-ul necesar si suficient desfasurarii activitatilor in cursul primei luni de executie a contractului, care va fi destinata indeplinirii viitorului contract in suma de 2.138.291, 84lei , pentru o perioada de minim 30 de zile de la data semnarii contractului de achizitie cu autoritatea contractanta, independent de alte angajamente contractuale ale operatorului economic.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- Formularul nr. 5 ? Informatii generale aferente ultimilor trei ani.Nota: a. Pentru calculul cifrelor de afaceri exprimate in alta moneda decat euro se va folosi cursul mediu comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei pentru anii indicati, respectiv: pentru anul 2012 ? 1 EUR = 4.39 lei, 1 USD = 3.39 leipentru anul 2011 ? 1 EUR = 4, 2379 lei, 1 USD = 3, 0486 lei, pentru anul 2010:1 Eur = 4, 2099 lei, 1 USD = 3, 1779 lei.Pentru alte monede decat euro sau dolar, valorile CA se vor exprima in lei/alta valuta, la cursul de schimb mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR.b. In masura in care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legisl.tarii de origine/tarii in care este stabilit ofertantul, atunci acesta va prezenta alte doc. edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.- Dovezi din care sa rezulte posibilitatea operatorului economic de a sustine din punct de vedere financiar, conform cerintei nr. 2, executia contractului care urmeaza sa fie atribuit, cum ar fi: documente eliberate de banca operatorului economicsi, dupa caz, declaratii sustinute analiza de diagnostic financiar al firmei (calculul indicatorilor gradului de indatorare - rata datoriilor, solvabilitatea generala, solvabilitatea patrimoniala, calculul indicatorilor de lichiditate - lichididatea generala, lichiditatea curenta, lichididatea imediata, calculul indicatorilor de rentabilitate - comerciala, financiara, economica, a activelor, calculul indicatorilor de gestiune - durata de recuperare a creantelor, durata de rambursare a datoriilor).Nota: autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita imobilizarea sumelor reprezentand dovada cash-flow-ului, respectiv a resurselor financiare la care operatorul economic are acces/le are disponibile potrivit documentelor prezentate pentru indeplinirea prezentei cerinte, la data semnarii contractului.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 ? Experienta similaraa.) Ofertantul trebuie sa faca dovada unei experiente similare prin prezentarea unuia sau mai multor contracte derulate in ultimii 3 ani, constand in cel putin urmatoarele tipuri de activitati/componente: - Elaborarea a cel putin unui plan de management pentru situri de importanta comunitarain conformitate cu Directiva Habitate si/sau arii de protectie avifaunistica in conformitate cu Directiva Pasari care sa fi cuprins cel putin activitati de inventariere si cartare a speciilor si habitatelor, realizare de studii de evaluare a biodiversitatii si a impactului antropic, prezentate sub forma de harti/baze de date GIS.- introducere seturi de date/metadate intr-o baza de date geospatiala si inregistrare a cel putin unui plan de management intr-un sistem informatic.
Nota:
a. Serviciile prezentate in scopul dovedirii experientei smimilare trebuie sa reprezinte servicii efectiv prestate in perioada mentionata, sens in care se vor prez. dovezi coresp.priv. prestarea acestora (documente din cadrul carora sa rezulte natura, valoarea si complexitatea, respectiv caracteristicile serviciilor prestate).
b. Pentru indeplinirea cerintei privind experienta similare se accepta:
- fie prezentarea unui singur contract (care sa acopere prin obiect toate activitatile/componentele principale ale contractului ce urmeaza sa fie atribuit, respectiv serviciile/activitatile mentionate);
- fie prezentarea a cate unui contract distinct pentru fiecare componenta/activitate solicitata;
- sau, orice combinatie a acestora (indiferent de modul de structurare al obiectului respectivelor contracte), cu conditia ca prin contractele prezentate sa fie acoperite in asamblu toate tipurile de activitati/componente principale aferente experientei similare stabilite.
Cerinta nr. 2 ? Utilaje
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are in dotarea sa sau ca dispune pentru realizarea in bune conditii a contractului (proprietate, leasing sau prin contracte/precontracte de inchiriere), urmatoarele instalatii/utilaje/echipamente specifice pentru indeplinirea contractului:
- autovehicule prin intermediul carora se va asigura deplasarea echipei de experti la sediul autoritatii contractante/locatiile indicate in vederea realizarii obiectivelor contractului (cate un autovehicul/fiecare expert cheie din cadrul echipei de proiect)
- barci cu motor- minim 3 buc- masini de teren- minim 3 buc- plase ornitologice ? minim 5 buc
- fileuri entomologice ? minim 5 buc
- mincioguri ? minim 5 buc
- telescoape ? minim 2 buc.- binocluri ? minim 2 buc.- sistem GPS pentru culegere date geospatiale ? minim 2 buc
- aplicatie software de culegere a datelor GIS/GPS ? minim 1 buc
- aplicatie software profesionala de postprelucrare a datelor GIS/GPS ? minim 1 buc
- echipamente de zbor pentru realizarea ortofotoplanurilor din cadrul proiectului ? minim 3 buc
Cerinta nr. 3 ? Personal 1Ofertantul trebuie sa faca dovada ca detine urmatorul personal de specialitate necesar pentru indeplinirea contractului (echipa de proiect):
KE1: Manager de proiect - 1 persoana care sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
Studii superioare finalizate cu diploma de licenta
Certificare eliberata de o institutie recunoscuta la nivel national/international in domeniul managementului de proiect, prin care se demonstreaza detinerea de cunostinte privind coordonarea proiectelor intr-o maniera standardizata
Certificare eliberata de o institutie recunoscuta la nivel national/international in domeniul managementului serviciilor IT, prin care se demonstreaza detinerea de cunostinte necesare si suficiente privind fluxurile si procesele de tehnologie a informatiei in cadrul organizatiilor
Experienta profesionala generala de minim 5 ani
Participare in cel putin un contract/proiect in cadrul caruia au fost prestate/desfasurate servicii/activitati care au vizat elaborare planuri de management la nivel national pentru specii si habitate de importanta nationala/metodologii de colectare a datelor brute pe teren si introducerea acestora intr-o baza de date/sistem informatic, indiferent de pozitia detinuta
KE 2: Coordonator activitate inventariere si cartare- 1 persoana care sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
Studii superioare finalizate cu diploma de licentaExperienta profesionala generala de minim 5 ani
Participare in cel putin un contract/proiect in cadrul caruia au fost prestate/desfasurate servicii/activitati care au vizat inventarierea, cartarea si evaluarea starii de conservare a speciilor si habitatelor de interes comunitar.
KE 3: Coordonator activitate realizare studiu socio-economic- 1 persoana care sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
Studii superioare finalizate cu diploma de licentaExperienta profesionala generala de minim 5 ani
Participare in cel putin un contract/proiect in cadrul caruia au fost prestate/desfasurate servicii/activitati care au vizat evaluarea impactului antropic intr-o arie naturala protejata/ sit Natura 2000.
KE 4: Coordonator activitate stabilire masuri de conservare- 1 persoana care sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
Studii superioare finalizate cu diploma de licentaExperienta profesionala generala de minim 5 ani
Participare in cel putin un contract/proiect in cadrul caruia au fost prestate/desfasurate servicii/activitati care au vizat elaborarea masurilor pentru mentinerea/imbunatatirea starii de conservare favorabila a speciilor si habitatelor din cadrul ariilor naturale protejate
KE 5: Expert integrare masuri conservare ? 1 persoana care sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
Studii superioare finalizate cu diploma de licenta in domeniul biologie/ecologie/protectia mediului
Experienta profesionala generala de minim 5 ani
Participare in cel putin un contract/proiect in cadrul caruia au fost prestate/desfasurate servicii/activitati care au vizat elaborarea masurilor pentru mentinerea/imbunatatirea starii de conservare favorabila a speciilor si habitatelor din cadrul ariilor naturale protejate
KE6: Coordonator activitate elaborare planuri de monitorizare- 1 persoana care sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
Studii superioare finalizate cu diploma de licentain domeniul biologie/ecologie/protectia mediului
Experienta profesionala generala de minim 5 ani
Participare in cel putin un contract/proiect in cadrul caruia au fost prestate/desfasurate servicii/activitati care au vizat elaborarea metodologiilor si a planurilor pentru monitorizarea starii de conservare a habitatelor naturale si a speciilor gazduite de ariile naturale protejate
Cerinta nr. 3 ? Personal 2
KE 7: Expert cheie monitorizare- 8 persoane dintre care 2 persoane specializate in ornitologiesi cate o persoana pentru fiecare dintre specializarile urmatoare: herpetologie, ihtiologie, nevertebrate, mamifere, botanica, habitate, care sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
Studii superioare finalizate cu diploma de licentain domeniul biologie/ecologie/protectia mediului/silvicultura
Experienta profesionala generala de minim 5 ani
Participarea in cel putin un contract/proiect in cadrul caruia au fost prestate/desfasurate servicii/activitati de teren, similare, aferente elaborarii metodologiilor si a planurilor pentru monitorizarea starii de conservare a habitatelor naturale si a speciilor gazduite de ariile naturale protejate.
KE 8: Expert cheie elaborare plan management integrat - 3 persoane care sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
Studii superioare finalizate cu diploma de licentain domeniul biologie/ecologie/protectia mediului
Experienta profesionala generala de minim 5 ani
Participarea in cel putin un contract/proiect in cadrul caruia au fost prestate/ desfasurate servicii/ activitati de teren similare, aferente elaborarii unor planuri de management integrate pentru arii naturale protejate.
KE 9: Expert SEA ? 1 persoana care sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
Studii superioare finalizate cu diploma de licentain domeniul biologie/ecologie/protectia mediului
Experienta profesionala generala de minim 5 ani
Participare in cel putin un contract/proiect in cadrul caruia au fost prestate/desfasurate servicii/activitati care au vizatrealizarea de studii/rapoarte cu privire la evaluarea strategica de mediu.
KE10: Expert cheie Fluxuri GIS si topografie? 1 persoana care sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
Studii superioare finalizate cu diploma de licentaCertificare eliberata de o institutie recunoscuta la nivel national/international in domeniul GIS, prin care se demonstreaza detinerea de cunostinte privind gestionarea datelor GIS si/sau fluxurile de lucru/analize GIS
Experienta profesionala generala de minim 5 ani
Participare in cel putin un contract/proiect in cadrul caruia au fost prestate/desfasurate servicii/activitati care au vizat elaborare planuri de management la nivel national pentru specii si habitate de importanta nationala/metodologii de colectare a datelor brute pe teren si introducerea acestora intr-o baza de date/sistem informatic
KE11: Expert cheie evaluare impact antropic (specialist biodiversitate)? 1 persoana care sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
Studii superioare finalizate cu diploma de licentain domeniul biologie/ecologie/protectia mediului
Experienta profesionala generala de minim 5 ani
Participare in cel putin un contract/proiect in cadrul caruia au fost prestate/desfasurate servicii/activitati care au vizat evaluarea impactului antropic intr-o arie naturala protejata/ sit Natura 2000.
KE12: Expert facilitator dezbateri publice? 1 persoana care sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
Studii superioare finalizate cu diploma de licenta in domeniul comunicare/marketing
Experienta profesionala generala de minim 5 ani
Participare in cel putin un contract/proiect in cadrul caruia au fost prestate/desfasurate servicii/activitati de organizare de dezbateri publice pentru realizarea planurilor de management
Cerinta nr. 3 ? Personal 3
KE13: Expert cheie realizare seturi de date INSPIRE? 1 persoana care sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
Studii superioare finalizate cu diploma de licenta
Certificari eliberate de o institutie recunoscuta la nivel national/international in domeniul GIS, prin care se demonstreaza detinerea de cunostinte privind tehnologiile GIS
Participare in cel putin un contract/proiect in cadrul caruia au fost prestate/desfasurate servicii/activitati de realizare specificatii de date conforme cu specificatiile tehnice INSPIRE/de digitizare a informatiilor create (date si metadate) sub forma de harti/baze de date care respecta acest set de specificatii tehnice pentru bazele de date
Experti non-cheie: NKE1 ? Experti biodiversitate (156 de persoane care sa acopere cel putin specializarile urmatoare: ornitologie, herpetologie, ihtiologie, nevertebrate, mamifere, botanica, habitate)cu studii superioare finalizate cu diploma de licentain domeniul biologie/ecologie/protectia mediului/silvicultura si certificare pentru utilizarea platformei informatice de planificare si monitorizare a activitatilor utilizata in cadrul proiectului
NKE2 ? Experti stabilire masuri conservare (66 de persoane care sa acopere cel putin specializarile urmatoare: ornitologie, herpetologie, ihtiologie, nevertebrate, mamifere, botanica, habitate) cu studii superioare finalizate cu diploma de licentain domeniul biologie/ecologie/protectia mediului/silvicultura si experienta specifica dovedita prin participarea in cel putin un contract/proiect in cadrul caruia au fost prestate/desfasurate servicii/activitati aferente elaborarii masurilor de conservare si integrarii acestora in Planul de management al ariei naturale protejate
NKE3 ? Experti realizare studiu socio-economic (11 persoane ) cu studii superioare finalizate cu diploma de licenta in domeniul stiinte sociale/ stiinte economice si experienta specifica dovedita prin participarea in cel putin un contract/proiect in cadrul caruia au fost prestate/desfasurate servicii/activitati care au vizat evaluarea impactului antropic intr-o arie naturala protejata/ sit Natura 2000.
Cerinta nr. 4
Informatii privind subcontractantii si/sau, dupa caz, asociatii.
Cerinta nr. 1
Informatii privind sistemul de management al calitatii, prin care se confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii potrivit conditiilor de certificare a sistemului de management al calitatii (cum ar fi ISO 9001 sau echivalent).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se vor prezenta: - Formularul nr. 6 - Lista privind principalele servicii prestate impreuna cu certificate/documente/recomandari/procese-verbale de receptie (datate, semnate si parafate de catre beneficiar ? o autoritate contractanta sau un beneficiar privat) prin care se confirma prestarea serviciilor similare (pentru contractele similare prezentate in vederea indeplinirii cerintei privind experienta similara), din care sa rezulte cel putin informatiile prevazute la art. 188 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006 (beneficiarul contractului; tipul serviciilor prestate; perioada in care s-a realizat contractul; valoarea contractului);Pentru calculul pretului contractelor exprimate in alta moneda decat Lei se va folosi cursul stabilit de catre parti in respectivele contracte (daca este cazul) sau, in absenta acestuia, cursul mediu comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei pentru anii in care au fost derulate contractele in cauza respectiv: pentru anul 2012 ? 1 EUR = 4, 4560 lei, 1 USD = 3, 4682 lei, pentru anul 2011 ? 1 EUR = 4, 2379 lei, 1 USD = 3, 0486 lei, pentru anul 2010 ? 1 Eur = 4, 2099 lei, 1 USD = 3, 1779 lei. In sensul celor anterior mentionate, pentru contractele derulate in anul 2013, cursul valutar aplicabil se va calcula ca expresie a mediei aritmetice a valorilor medii lunare a cursului valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru perioada cuprinsa intre inceputul anului si luna anterioara depunerii ofertei. Pentru alte monede decat euro sau dolar, valorile experientei similare se vor exprima in lei/alta valuta, la cursul de schimb mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR.Se vor prezenta: - Formularul nr. 7 - Declaratia referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii impreuna cu documentele suport relevante din cadrul carora sa rezulte ca operatorul economic poate dispune de utilajele/echipamentele respective pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.Nota: In cazul in care operatorul economic are in dotarea sa/dispune de instalatiile/utilajele/echipamentele mentionate in Formularul nr. 7 prin contracte/precontracte de inchiriere, se vor prezenta contractele /precontractele cu operatorii economici posesori ai respectivelor echipamente, respectiv documentele din cadrul carora rezulta informatiile referitoare la dotarile de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii.Cantitatile precizate in cadrul documentatiei de atribuire sunt minimale, ofertantul suplimentand dupa caz lista privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.Se vor prezenta: - Formularul nr. 8 - Declaratia privind personalul responsabil pentru indeplinirea contractului, impreuna cu CV-urile expertilor propusi, semnate de catre titulari, datate si insotite de documente suport din care sa rezulte informatiile referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea fiecarei persoane propuse in cadrul echipei de proiect;
- Formularul nr. 9 ? Declaratie de disponibilitate (in cazul in care se propun persoane care nu sunt angajati ai ofertantului, semnata de catre titular);
- Formularul nr. 10 ? Angajamentul privind resursele umane.Nota: a. In sensul celor de mai sus, documentele suport prezentate vor trebuie sa releve faptul ca din punctul de vedere al experientei si competententelor profesionale ale personalului de specialitate propus in cadrul echipei de proiect, se poate asigura indeplinirea la un nivel corespunzator a contractului care urmeaza sa fie atribuit, c. In sensul prevederilor de la lit. a) de mai sus, ofertantii vor prezenta documente din care sa rezulte indeplinirea cerintelor stabilite, cum ar fi: - diplome privind specializarea personalului (studii, pregatire profesionala, calificari si atestari profesesionale);
- autorizatii/certificate de atestatare profesionala/legitimatii aflate in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor sau, in lipsa acestora, copii ale transcripturilor, declaratii pe propria raspundere semnate de catre expert privind experienta/certificatele detinute, insotite de dovada respectivelor certificari, a deciziilor de numire pentrupozitia respectiva si copia documentelelor de specializare in baza carora s-a realizat numirea.d. Expertii/cheie/non-cheie indicati au fost stabiliti la un nivel minim prin raportare la durata de executie maxim acceptata, sens in care operatorii economici vor asigura corelarea propunerii tehnice si a calendarului de implementare a proiectului cu echipa de proiect, suplimentand dupa caz componenta acesteia, astfel incat pe baza documentelor prezentate sa rezulte fezabilitatea/sustenabilitatea propunerii tehnice.e. Nu se acceptapropunerea de experti (cheie) care sa ocupe doua sau mai multe pozitii din cele mentionateSe vor prezenta: - Formularul nr. 8 - Declaratia privind personalul responsabil pentru indeplinirea contractului, impreuna cu CV-urile expertilor propusi, semnate de catre titulari, datate si insotite de documente suport din care sa rezulte informatiile referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea fiecarei persoane propuse in cadrul echipei de proiect;
- Formularul nr. 9 ? Declaratie de disponibilitate (in cazul in care se propun persoane care nu sunt angajati ai ofertantului, semnata de catre titular);
- Formularul nr. 10 ? Angajamentul privind resursele umane.Nota: a. In sensul celor de mai sus, documentele suport prezentate vor trebuie sa releve faptul ca din punctul de vedere al experientei si competententelor profesionale ale personalului de specialitate propus in cadrul echipei de proiect, se poate asigura indeplinirea la un nivel corespunzator a contractului care urmeaza sa fie atribuit, c. In sensul prevederilor de la lit. a) de mai sus, ofertantii vor prezenta documente din care sa rezulte indeplinirea cerintelor stabilite, cum ar fi: - diplome privind specializarea personalului (studii, pregatire profesionala, calificari si atestari profesesionale);
- autorizatii/certificate de atestatare profesionala/legitimatii aflate in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor sau, in lipsa acestora, copii ale transcripturilor, declaratii pe propria raspundere semnate de catre expert privind experienta/certificatele detinute, insotite de dovada respectivelor certificari, a deciziilor de numire pentrupozitia respectiva si copia documentelelor de specializare in baza carora s-a realizat numirea.d. Expertii/cheie/non-cheie indicati au fost stabiliti la un nivel minim prin raportare la durata de executie maxim acceptata, sens in care operatorii economici vor asigura corelarea propunerii tehnice si a calendarului de implementare a proiectului cu echipa de proiect, suplimentand dupa caz componenta acesteia, astfel incat pe baza documentelor prezentate sa rezulte fezabilitatea/sustenabilitatea propunerii tehnice.e. Nu se acceptapropunerea de experti (cheie) care sa ocupe doua sau mai multe pozitii din cele mentionateSe vor prezenta: - Formularul nr. 8 - Declaratia privind personalul responsabil pentru indeplinirea contractului, impreuna cu CV-urile expertilor propusi, semnate de catre titulari, datate si insotite de documente suport din care sa rezulte informatiile referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea fiecarei persoane propuse in cadrul echipei de proiect;
- Formularul nr. 9 ? Declaratie de disponibilitate (in cazul in care se propun persoane care nu sunt angajati ai ofertantului, semnata de catre titular);
- Formularul nr. 10 ? Angajamentul privind resursele umane.Nota: a. In sensul celor de mai sus, documentele suport prezentate vor trebuie sa releve faptul ca din punctul de vedere al experientei si competententelor profesionale ale personalului de specialitate propus in cadrul echipei de proiect, se poate asigura indeplinirea la un nivel corespunzator a contractului care urmeaza sa fie atribuit, c. In sensul prevederilor de la lit. a) de mai sus, ofertantii vor prezenta documente din care sa rezulte indeplinirea cerintelor stabilite, cum ar fi: - diplome privind specializarea personalului (studii, pregatire profesionala, calificari si atestari profesesionale);
- autorizatii/certificate de atestatare profesionala/legitimatii aflate in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor sau, in lipsa acestora, copii ale transcripturilor, declaratii pe propria raspundere semnate de catre expert privind experienta/certificatele detinute, insotite de dovada respectivelor certificari, a deciziilor de numire pentrupozitia respectiva si copia documentelelor de specializare in baza carora s-a realizat numirea.d. Expertii/cheie/non-cheie indicati au fost stabiliti la un nivel minim prin raportare la durata de executie maxim acceptata, sens in care operatorii economici vor asigura corelarea propunerii tehnice si a calendarului de implementare a proiectului cu echipa de proiect, suplimentand dupa caz componenta acesteia, astfel incat pe baza documentelor prezentate sa rezulte fezabilitatea/sustenabilitatea propunerii tehnice.e. Nu se acceptapropunerea de experti (cheie) care sa ocupe doua sau mai multe pozitii din cele mentionateSe va prezenta: -Formularul nr. 11 - Lista cuprinzand subcontractantii/asociatii cu specializarea acestora (semnat si stampilat de catre ofertant precum si de fiecare subcontractant/asociat in parte al acestuia).Nota: a. In cazul asocierilor de operatori economici in vederea depunerii unei oferte comune, cerintele privind situatia economica-financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala pot fi indeplinite prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, in timp ce restul cerintelor de calificare vor fi indeplinite de fiecare asociat in parte, in conformitate cu partea/partile din contract pe care acestia le vor executa in conformitate cu acordul de asociere prezentat. In acest sop ofertantii au obligatia de a prezenta documente relevante din care sa rezulte indeplinirea cerintelor respective.c. In sensul prevederilor lit. b), acordul de asociere va trebui sa contina cel putin urmatoarele informatii: - faptul ca asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executarea integrala a contractului, la termen si in conditiileasumate prin acesta;
- nominalizarea liderului asociatiei, a membrilor asocierii, impreuna cu datele de identificare ale acestora;
- comunicarile dintre autoritatea contractanta si membrii asocierii cu privire la desfasurarea procedurii de atribuire se vor face cu liderul asociatiei;
- partea/partile din contract care urmeaza sa fie indeplinita/indeplinite de fiecare asociat in parte.c. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens de catre ofertantul care invoca sustinerea din partea subcontractantilor.Certificatul privind sistemul de management al calitatii din seria ISO 9001 sau certificate echivalente/documente emise in conditiile art. 193 din O.U.G. nr. 34/2006, aflat/aflate in termen de valabilitate la data limita stabilita pentru depunerea ofertei.Nota: In cazul participarii unui grup de operatori economici prin depunerea unei oferte comune (asociere), aceasta cerinta se va indeplini de catre fiecare asociat in parte pentru partile din contract pe care actesta/acestia le realizeaza.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
70%
Descriere: Componenta financiara
2.
Suprafata habitatelor reprezentata pe ortofoto propusa spre realizare (S)
15%
Descriere: componenta tehnica
3.
Durata finalizare activitati (D)
10%
Descriere: componenta tehnica
4.
Perioada ofertata pentru up-gradare (G)
5%
Descriere: componenta tehnica
Punctaj maxim componenta tehnica: 30
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Alte publicari anterioare
Numarul anuntului in JO: 2013/S174-300835din07.09.2013
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.01.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.01.2014 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 31.01.2014 10:00
Locul: Sala de consiliu, et. 1, A.R.B.D.D., str. Portului, nr. 34A, Tulcea
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL ?MEDIU? Proiectul: PLAN DE MANAGEMENT INTEGRAT PENTRU ZONA DELTEI DUNARII
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
Punctajul total al ofertei va fi stabilit conform formulei: P(n) = PP(n)+ PG(n) + PS(n) + PD(n)Unde: -P(n) reprezinta punctajul total al ofertei.- PP(n), PG(n), PS(n) si PD(n) reprezinta punctajul individual al ofertei pentru factorii de evaluare stabiliti.Ofertele vor fi clasificate in ordinea descrescatoare a P(n).- Punctajul pentru factorii de evaluare ai propunerii tehnice se va determina insumand punctajele obtinute pentru fiecare subfactor aferent;
- In cazul cand vor exista limitari, conditionari sau restrictii impuse de ofertant in raport cu cerintele caietului de sarcini, oferta va fi declarata ca fiind neconforma;
- Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a analiza si verifica conformitatea valorilor oferate de operatorii economici in cadrul factorilor de evaluare ai ofertelor din punctul de vedere al indeplinirii cerintelor calitative solicitate prin caietul de sarcini, cu scopul protejarii acesteia impotriva ofertelor ce contin activitati/propuneri care intra in contradictie cu specificatiile tehnice stabilite si/sau care sunt nesustenabile/care nu pot fi fundamentate. Ofertele care sunt nesustenabile/care nu pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic, logistic si a resurselor prevazute in oferta, de natura sa nu asigure satisfacerea cerintelor din caietul de sarcini, vor fi respinse ca neconforme.In situatia in care doua sau mai multe oferte obtin acelasi punctaj, se va declara castigatoare oferta care are cel mai mic pret dintre acestea. In situatia in care doua sau mai multe oferte se situeaza pe primul loc cu punctaje si preturi egale autoritatea contractanta va solicita clarificari, in vederea obtinerii de la operatorii economici de documente care contin noi preturi (reofertare de pret).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art 256^2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic, Contencios Administrativ
Adresa postala: str. Portului, nr. 34A, Localitatea: Tulcea, Cod postal: 820243, Romania, Tel. +40 240518924, Fax: +40 240518975, Adresa internet (URL): www.ddbra.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.12.2013 10:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer