Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de elaborare a unui studiu pentru identificarea unor solutii tehnologice si constructive in vederea asigurarii debitelor de apa de racire necesare pentru functionarea in conditii de siguranta a CNE Cernavoda, la profilul 4x700 MW, in regim de de


Anunt de participare (utilitati) numarul 35885/12.10.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.
Adresa postala: Str. Polona, Nr. 65, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010494, Romania, Punct(e) de contact: Corina BARARU, Tel.+4 (021) 203 82 59, In atentia: Irina IGNAT, Email: [email protected], Fax: +4 (021) 316 98 04, Adresa internet (URL): http: //www.nuclearelectrica.ro/
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de elaborare a unui studiu pentru identificarea unor solutii tehnologice si constructive in vederea asigurarii debitelor de apa de racire necesare pentru functionarea in conditii de siguranta a CNE Cernavoda, la profilul 4x700 MW, in regim de debite si niveluri scazute ale Dunarii
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Cernavod
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de elaborare a unui studiu pentru identificarea unor solutii tehnologice si constructive in vederea asigurarii debitelor de apa de racire necesare pentru functionarea in conditii de siguranta a CNE Cernavoda, la profilul 4x700 MW, in regim de debite si niveluri scazute ale Dunarii
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74231000-7 - Servicii de consultanta in domeniul ingineriei si al constructiilor (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform Documentatie de atribuire
Valoarea estimata fara TVA: 400, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
2 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de buna executie in cuantum de 10% din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Venituri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere legalizata la notariat
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea
Declaratie privind neincadrarea in art.181 din ordonanta
Certificat constatator emis de Registrul Comertului
Documente care dovedesc inregistrarea
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil la 30.06.2007
Declaratie pe proprie raspundere privind cifra de afaceri in domeniu aferent
Angajamentul ferm al persoanei invocate privind sustinerea financiara
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor servicii de consultanta privind elaborare studii asigurare debite, in ultimii 3 ani, intr-un domeniu similar
Lista principalelor dotari tehnice necesare pentru prestarea serviciilor
Informatii privind personalul propus pentru prestarea serviciilor
Declaratia de conformitate
Angajamentul ferm al persoanei invocate privind sustinerea tehnica si/sau profesionala
Lista subcontractantilor si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pret
60%
Descriere:
2.
Capacitate tehnica
40%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.11.2007 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.11.2007 13:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana, Engleza
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.11.2007 13:30
Locul: Bucuresti, sediul SNN S.A. - Str. Polona, nr 65, sector 1, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Documentatia este disponibila in SEAP (www.e-licitatie.ro)
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021/310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei nr. 5, Sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile de la luarea la cunostinta despre un act emis de autoritatea contractanta considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic, Contencios
Adresa postala: Str. Polona nr. 65, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010494, Romania, Tel.021-203.82.32, Fax: 021-316.94.00
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.10.2007 23:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer