Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de elaborare studiu de fezabilitate si proiect tehnic de executie


Anunt de participare numarul 44965/01.03.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL MARAMURES (CONSILIUL JUDETEAN MARAMURES)
Adresa postala: Str. Gheorghe Sincai, nr.46, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430311, Romania, Punct(e) de contact: Dan Cocosila, Tel.0262-212110, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0262-213945, Adresa internet (URL): www.cjmaramures.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de elaborare studiu de fezabilitate si proiect tehnic de executie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Obiective de pe teritoriul judetului Maramures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii realizare documentatia tehnica studiu de fezabilitate, proiect tehnic de executie pentru realizarea unor investitii
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74131500-1 - Studiu de fezabilitate (Rev.1)
74232200-6-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru toate loturile
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot 1 - Documentatii tehnice pentru amenajarea domeniului schiabil Izvoarele-Boriste, Faza Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic
Lot 2 - Documentatii tehnice pentru amenajarea domeniului schiabil Mogosa - Baia Sprie, Faza Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic
Valoarea estimata fara TVA: 276, 885EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
5 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
- garantia de buna executie, in cuantum de 7, 5% din pretul total al contractului, fara TVA- garantia de perticipare in suma de 11000 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat prin HG 1762 din 13 decembrie 2006 privind alocarea unor sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2006
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Orice forma de asociere conform art. 44 din OUG 34/2006
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Imputernicire de semnatura, Declaratii privind eligibilitatea, Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Completare Formular (Formularul C1.1 si Formular C1.2)
Situatiile financiare pentru anii 2004, 2005, 2006, vizate si inregistrat de organele competente si/sau, dupa caz, rapoarte anuale a unor societati recunoscute de audit financiar si contabil (bilanturi auditate), (copie legalizata).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- profitul net conform ultimului bilant contabil anual trebuie sa fie pozitiv- cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani va fi cel putin egala cu 3.500.000 lei- in cazul in care oferta este depusa in asociere, cifra medie de afaceri cumulata pe ultimii 3 ani va fi cel putin egala cu 3.500.000 lei- lichiditatea generala conform ultimului bilant contabil anual (Active circulante/datorii curente x100) sa fie peste procentul de 100% cerinta- solvabilitatea patrimoniala conform ultimului bilant contabil anual (capital propriu/total pasiv x100) sa fie peste procentul de 30%
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani (Formularul C2)
- Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani (Formularul F)
- Curriculum vitae pentru personalul cheie (Formularul H5)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- ofertantul si/sau subcontractantul(ii)/asociatul(ii) trebuie sa fie firma(e) inregistrate si specializat(e)pentru executarea serviciilor ofertate- indeplinirea in ultimii 3 ani - elaborare si finalizare minim 3 lucrari similare ca si tema, faze de proiectare si marime in domeniul schiabil
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.04.2008 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.04.2008 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.04.2008 12:00
Locul: Consiliul judetean Maramures
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: str.Stavopoleos, nr.6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 100043, Romania, Tel.021 3104641, Email: [email protected], Fax: 021 3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul juridic, coordonare autoritati locale
Adresa postala: Str. Gheorghe Sincai, nr.46, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430311, Romania, Tel.0262-212110, Email: [email protected], Fax: 0262 215596
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.02.2008 12:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer