Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE ELIMINARE , COLECTARE , TRANSPORT ,DESEURI MENAJERE SI SPITALICESTI


Anunt de participare numarul 128519/19.08.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL JUDETEAN ARGES
Adresa postala:  Pitesti STR. ALEEA SPITALULUI , NR.36, Localitatea:  Pitesti, Cod postal:  110114, Romania, Punct(e) de contact:  serv. achizitii, Tel. 0248287150, In atentia:  ec. CASIAN CIRSTEA, Email:  [email protected], Fax:  0248287202, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
SPITAL JUDETEAN DE URGENTA
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE ELIMINARE , COLECTARE , TRANSPORT , DESEURI MENAJERE SI SPITALICESTI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI , STR, ALEEA SPITALULUI, NR.36
Codul NUTS: RO311 - Arges
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 27 luni
Valoarea estimata fara TVA: 650, 000RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SERVICII DE ELIMINARE , COLECTARE , TRANSPORT , DESEURI MENAJERE SI SPITALICESTI
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90524400-0 - Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
CANTITATEA CONFORM CAIETULUI DE SARCINI
VALOAREA ESTIMATIVA A ACORDULUI-CADRU = 650000 LEI
LOT 1 = 350000 LEI
LOT 2 = 300000 LEI
Valoarea estimata fara TVA: 650, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
27 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
GARANTIE DE PARTICIPARE LOT 1 = 3500 LEIGARANTIE DE PARTICIPARE LOT 2 = 3000 LEI
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BUGET LOCAL
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea;Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006;certificat constator emis de Oficiul RegistruluiComertului ;Certificate constatatoare, privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, (originale sau copii legalizate);certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului NR.314/2010.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generala, cifra de afaceri in ultimii 3 ani ;bilantul contabil la data de 31.12.2010;Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani pentru fecare lot.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor prestari servicii in ultimii 3 ani;Autorizata/avizul sanitar eliberata de catre organele competente pentru activitatea de transport si eliminare finala a tuturor tipurilor de deseuri enumerate in Caietul de sarcini, valabile la data deschiderii ofertelor Licenta transport/executie pentru vehicule, care transporta materiale periculoase;Certificat ADR pentru conducatorii auto , emise de ARR si pentruconsilier de siguranta, emis de ARR.standardele de protectie a Mediului ISO 14001-2004 si standardele de protectie a Muncii OHSAS 18001-2007 pentru domeniul de activitate principal;Informatii privind personalul tehnic de specialitate si de asigurarea calitatii;Informatii privind dotarile tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea contractului de prestari servicii.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.09.2011 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.09.2011 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.09.2011 12:00
Locul: SSPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI , STR. ALEEA SPITALULUI, NR.36
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
MEMBRII COMISIEI DE EVALUARE SI REPREZENTANTII IMPUTERNICITI AI CANDIDATILOR
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala:  Strada Stavropoleos, nr.6, Sector 3, Localitatea:  BUCURESTI, ,Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI - SERVICIUL JURIDIC
Adresa postala:  SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI , STR. ALEEA SPITALULUI NR. 36, Localitatea:  PITESTI, Cod postal:  110114, Romania, Tel. 0248/287150, Fax:  0248/287202
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.08.2011 12:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer