Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de etalonare/calibrare si reparare gazanalizoare stationare (instalatii telegrizumetrice,statii de degazare) pentru punctele de lucru EM Lonea, EM Livezeni, EM Vulcan,EM Lupeni


Anunt de participare (utilitati) numarul 148044/19.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.
Adresa postala: str. Timisoara, nr.2, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332015, Romania, Punct(e) de contact: Elisabeta Pogocsan, Tel. +40 254236407/+40 254570790/+40 254541460, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 254236404/+40 254570481/+40 0254506104, Adresa internet (URL): www.cenhd.ro;www.termodeva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A.
Adresa postala: Str.Timisoara nr.2, jud.Hunedoara, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332015, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii, Tel. +40 254506151, In atentia: d-nei Melania Salagea, Fax: +40 254506149
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A.
Adresa postala: Str.Timisoara nr.2, jud.Hunedoara, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332015, Romania, Punct(e) de contact: REGISTRATURA SCEH SA, Tel. +40 254541460, In atentia: SERVICIULUI ACHIZITII
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Alte institutii guvernate de legea publica
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de etalonare/calibrare si reparare gazanalizoare stationare (instalatii telegrizumetrice, statii de degazare) pentru punctele de lucru EM Lonea, EM Livezeni, EM Vulcan, EM Lupeni
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: punctele de lucru beneficiare si la prestator
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de etalonare/calibrare si reparare gazanalizoare stationare (instalatii telegrizumetrice, statii de degazare) pentru punctele de lucru EM Lonea, EM Livezeni, EM Vulcan, EM Lupeni
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50413100-4 - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de detectare a gazului (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
intreaga cantitate de servicii solicitata in caietul de sarcini.Valoarea minima a intervaluluirespectiv 151697 lei reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri(in functie de care se vor elabora si evalua ofertele)iar valoarea maxima respectiv 273197 lei reprezinta valoarea estimata ce continesi valoarea posibilei suplimentari
Valoarea estimata fara TVA: intre 151, 697 si 273, 197RON
II.2.2) Optiuni
Da
se aplica prevederile art.6din HG 925/2006
1 prelungiri posibile
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
1 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare 3023, 9 lei sau echivalentul in alta valuta la cursul BNR valabil cu 5 zile inainte de termenul limita de primirea ofertelor. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Modalitatea de constituire a garantiei de participare se face in oricare dintre formele de la art. 86 alin(1) din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Contulde garantiial autoritatii contractante este CEC Bank DevaRO53 CECEHD0130 RON0574338. Restituirea garantiei de participare se va efectua in conditiile prevazute la art. 88 din HG925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Retinerea garantiei de participare se va efectua in conditiile prevazute de art. 87 alin(1) din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; Pentru IMM-uri : daca dovedesc ca sunt indeplinite cerintele Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, pot participa la procedura de achizitie beneficiind de reducere cu 50% la criteriul cuantumul garantiei de participare Garantia de buna executie a contractului estede 5 % din pretul contractului de prestari servicii , fara TVA. Garantia de buna executie se va constitui prin una din formele mentionate la art.90 alin (1) sau (3) din HG 925/2006. In cazul in alegerii optiunii de la art.90 alin (3) din HG 925/2006 se vor avea in vedere prevederile HG 1045/2011.Pentru IMM-uri : daca dovedesc ca sunt indeplinite cerintele Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiazade reducere cu 50% la cuantumul garantiei de buna executie a contractului de servicii
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
SURSE PROPRII
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitatea conform formular 1
2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 conform formular 23.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006 conform formular 3
Persoanele ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt : Director general - ANDRONACHE DANIEL COSTELDirector general adjunct divizia energetica - SANDRU FLORIAN IOANDirector general adjunct divizia miniera - DRAGOI NICOLAESef Birou Contracte Vanzari - UTU VICTORDirector Comercial ? GIURGIU VASILEDirector Economic ? CIOBANU MARIASef Serviciul Achizitii ? POGOCSAN ELISABETASef Serviciu Juridic - PACIU GABRIELA4. Acord de asociere- Acordul se prezinta numai in cazul in care la cerere de oferta se prezinta o asociatie conform Formularul 4
5.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordin ANRMAP nr.314/12.10.2010- Se completeaza in conformitate cu Formular 5
6. Declaratia privind calitatea de participant la procedura -conform formular 6Declaratiile de la pct 1, 3 vor fi prezentate si de catre tertul sustinator, daca este cazul.Declaratia de la pct 2 va fi prezentat de tertul sustinator daca este cazul cu neincadrarea doar pt lit a) c1) si d)Declaratia de la pct. 3 va fi prezentata si de catre subcontractant, daca este cazul 1. Certificat Constatator emis de Oficiul registrului comertului / autorizatie de functionare / altele echivalenteInformatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita a ofertei si se va prezenta in original, copie legalizata sau semnat si stampilat de ofertant ?CONFORM CU ORIGINALUL?.2.Document care sa ateste capacitatea prestatorului de servicii de a efectua reparatii asupra gazanalizoarelor stationare, cu respectarea cerintelor privind asigurarea conformitatii cu produsul original ce face parte din grupa I de echipamente, din punctul de vedere al posibilitatii utilizarii in atmosfere potential explozive- Documentul va fi emis de un organism de certificare notificat in conformitate cu SR EN 13980/2003(cerintespecifice atmosfere potential explozive-medii grizutoase)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilant contabilla 31.12.2012.In cazul in care, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractanta, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare, in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a ofertantului
Modalitatea de indeplinire
Bilantul se va prezenta in copie
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista cuprinzand subcontractantii(daca este cazul)
Modalitatea de indeplinire
Se completeaza (daca este cazul)in conformitate cu formularul 7 din SECTIUNEA FORMULARE.In cazul in care oferta sa va fi desemnata castigatoare, operatorul economic are obligatia de a prezenta la incheierea contractului de achizitie publica contractul incheiat cu subcontractantul/subcontractantii nominalizati in oferta.Contractul trebuie sa fie in concordanta cu oferta si va constitui anexa la contractul de achizitie publica
Certificat privind implementarea unui sistem de control al calitatii.
Modalitatea de indeplinire
Certificatul va fi emis in conformitatecu ISO 9001/2008sau similar de un organism de certificare notificatsi va fi valabil la data limita stabilita pentru depunereaofertelor
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.12.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.12.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.12.2013 12:00
Locul: SEDIUL SOCIETATII CEH SA, PETROSANI, STR.TIMISOARA NR.2, JUD HUNEDOARA
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1.Evaluarea ofertelor consta in compararea preturilor fiecarei oferte admisibile in parte si intocmirea, in ordine crescatoare a preturilor respective, a clasamentului pe baza caruia se stabileste oferta castigatoare.Compararea preturilor se realizeaza la valoarea fara TVA Pretul pentru departajarea ofertelor va fi pretul totalT= Tverif+Trep echip supr+ Trep echip subt unde Tverif - total tarife din tabelul 1 din caietul de sarcini, Trep echip supr -total tarife din tabelul 2 din caietul de sarcini, Trep echip subt- total tarife din tabelul3 din caietul de sarciniIn cazul in care preturile totale cele mai mici ofertate sunt egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au indeplinit toate criteriile de calificare solicitate si au pretul cel mai scazut, o noua propunere financiara in plic inchis.Solicitarea se va face prin adresa scrisa in care se va specifica si data si locul stabilit pentru deschiderea acestora2. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic(acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica)
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la articolul 256 indice 2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic S Complexul Energetic Hunedoara SA
Adresa postala: Adresa postala: Str. Paroseni Nr.20, Localitatea: Vulcan, Cod postal: 337532, Romania, Tel. +40 254570790
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.11.2013 14:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer