Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE EVALUARE - EXPERTIZA PIESE SCHIMB ELECTRICE (DESEURI MOTOARE SI TRANSFORMATOARE ELECTRICE)


Anunt de participare (utilitati) numarul 138169/14.08.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: UNITATEA DE VALORIFICARE A ACTIVELOR ROVINARI, STR. ENERGETICIANULUI, FARA NUMAR, Localitatea: ROVINARI, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: SILVIA SAVU, Tel. +40 0253372012, In atentia: COMPARTIMENT A.P., Email: [email protected], Fax: +40 0253372567, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
SOCIETATE COMERCIALA
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
SERVICII DE EVALUARE - EXPERTIZA PIESE SCHIMB ELECTRICE (DESEURI MOTOARE SI TRANSFORMATOARE ELECTRICE)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: UVA ROVINARI - SECTIA ROVINARI SI SECTIA MOTRU
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SERVICII DE EVALUARE - EXPERTIZA PIESE SCHIMB ELECTRICE (DESEURI MOTOARE SI TRANSFORMATOARE ELECTRICE).Valoarea minima estimata 5000 lei reprezinta valoarea in functie de care se vor elabora si evalua ofertele. Valoarea maxima estimata 6750 lei reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea posibilelor suplimentari (in temeiul art.6(3) din HG 925/2006). Durata prelungirii contractului in 2013 va fi de 4 luni.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71319000-7 - Servicii de expertiza (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
SERVICII DE EVALUARE - EXPERTIZA PIESE SCHIMB ELECTRICE (DESEURI MOTOARE SI TRANSFORMATOARE ELECTRICE, CONFORM CAIETULUI DE SARCINI
Valoarea estimata fara TVA: intre 5, 000 si 6, 750RON
II.2.2) Optiuni
Da
VAL. MARE CONTINE POSIB SUPLIM CU MAX 35%, IN TEMEI ART.6(3) DIN HG 925/2006. VAL. MICA ESTE PT 2012
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
GARANTIE PARTICIPARE 95 LEI; Perioada de valabilitate a garantiei de participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei. Garantia pentru participare se va constitui in lei, conform art.86 din HG 925/2006. Contul autoritatii contractante este RO 41 BRDE 200S V331 1663 2000 BRD Rovinari.Ofertele vor fi insotite de dovada constituirii garantiei de participare. Autoritatea contractanta are dreptul de a vira garantia pentru participare in bugetul propriu, ofertantul pierzand suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia; b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei; c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.Ofertantii cu statut de IMM-uri vor prezenta documentele legale care certifica acest lucru, acestia beneficiind de legea nr. 346/14.07.2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii. GARANTIE BUNA EXECUTIE - 10%, (5% pt. IMM-uri) din valoarea contractului, fara tva. Garantia de buna executie se va constitui in conformitate cu art.90 din HG 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
SURSE PROPRII
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
DECLARATIE DE ELIGIBILITATE, DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN SITUATIILE PREVAZUTE la art.181 din OUG 34/2006, DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN PREVEDERILE ART. 691 din OUG 34/2006 (Persoanele cu functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Director - Gheorghe Grivei; Contabil Sef - Popescu Veronica; Compartiment Achizitii Publice - Savu Silvia; Sef Birou Contabilitate ? Viga Eugenia Dana: Consilier Juridic - Cruceru Emanoil), CERTIFICAT DE PARTICIPARE LA PROCEDURA CU OFERTA INDEPENDENTA, DECLARATIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA. CERTIFICAT CONSTATATOR de la Oficiul Registrului Comertului emis cu 30 de zile inainte de data depunerii ofertelor. Pentru ofertantul clasat pe primul loc in urma evaluarii, inainte de data transmiterii comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, se va solicita prezentarea certificatului constatator in original sau copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
INFORMATII GENERALE - Se va completa formularul IG din documentatia de atribuire.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
LISTA PRINCIPALELOR SERVICII prestate in ultimii 3 ani, INFORMATII PRIVIND ASOCIEREA, CERTIFICAT DE EVALUATOR eliberat de ANEVAR/AUTORIZATIE de membru corporativ eliberata de ANEVAR si legitimatie de evaluator valabila pentru 2012.
CERTIFICAREA SISTEMULUI CALITATII ? ISO 9001
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
23054
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 31.08.2012 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.09.2012 09:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.09.2012 10:00
Locul: UNITATEA DE VALORIFICARE A ACTIVELOR ROVINARI, STR.ENERGETICIANULUI , F.NR., ROVIINARI, GORJ
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
COMISIA DE EVALUARE SI REPREZENTANTII AUTORIZATI AI OPERATORILOR ECONOMICI
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
- Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art. 176 din OUG nr. 34/2006, ofertantul are dreptul de a prezenta o declaratie pe propria raspundere insotita de o anexa, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire.- In cazul in care 2 sau mai multe oferte clasate pe primul loc, contin preturi egale, se va cere ofertantilor sa depuna noi oferte in plic inchis.- Durata contractului va fi pina la data de 31.12.2012.- Contractul se va incheia de UNITATEA DE VALORIFICARE A ACTIVELOR ROVINARI cu ofertantii castigatori in baza raportului procedurii de atribuire si se va semna la sediul autoritatii contractante.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
- 5 zile incepand cu ziua urmatoare a luarii la cunostinta, conf. art.2562, alin (1), lit.b) din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
UNITATEA DE VALORIFICARE A ACTIVELOR ROVINARI
Adresa postala: STR. ENERGETICIANULUI, FARA NUMAR, Localitatea: ROVINARI, Cod postal: 215400, Romania, Tel. +40 0253372012, Email: [email protected], Fax: +40 0253372567, Adresa internet (URL): www.cnlo.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.08.2012 10:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer