Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE EVALUARE PENTRU SPATII CU DESTINATIA DE CABINETE MEDICALE IN VEDEREA VANZARII IN CONDITIILE LEGII (OUG68/2008)


Anunt de participare numarul 65722/06.10.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PRIMARIA MUNICIPIULUI REGHIN
Adresa postala: REGHIN, P-TA PETRU MAIOR NR.41, Localitatea: Reghin, Cod postal: 545300, Romania, Punct(e) de contact: CAMELIA HARSAN-DIACONU, Tel.0265511112, Email: [email protected], Fax: 0265512542, Adresa internet (URL): www.primariareghin.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE EVALUARE PENTRU SPATII CU DESTINATIA DE CABINETE MEDICALE IN VEDEREA VANZARII IN CONDITIILE LEGII (OUG68/2008)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: CABINETELE MEDICALE SITUATE PE STR.MIHAI VITEAZU, STR.P-TA PETRU MAIOR SI STR.POMILOR
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SERVICII DE EVALUARE A CONSTRUCTIILOR SI TERENURILOR AFERENTE A 27 DE CABINETE MEDICALE SITUATE IN 4 IMOBILE DIN MUN.REGHIN PENTRUSTABILIREA PRETULUI DE VANZARE
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71319000-7 - Servicii de expertiza (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
27 CABINETE MEDICALE CU TERENUL AFERENT SITUATE IN 4 IMOBILE DE PE STR.MIHAI VITEAZU, STR.P-TA PETRU MAIOR SI STR.POMILOR
Valoarea estimata fara TVA: 58, 823RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
50 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
GARANTIA DE PARTICIPARE ESTE DE 1000 LEI
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BUGETUL LOCAL
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
ASOCIERE SAU SUBANTREPRIZA
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
FORMULAR 12A-DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA;FORMULAR 12B-DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN ART.181 DIN OUG34/2006;CERTIFICAT ORC;CERTIFICAT INREGISTRARE
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
CERTIFICATE DE PLATA A TAXELOR SI IMPOZITELOR CATRE BUGETUL CONSOLIDAT DE STAT SI LOCALE
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
FORMULAR 12E-LISTA PRINCIPALELOR SERVICII PRESTATE IN ULTIMII 3 ANI
FORMULAR 12I-LISTA PERSONALULUI DE CONDUCERE SI ANGAJAT IN ULTIMII 3 ANI
AUTORIZATIE EVALUATOR DE LA ANEVAR
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
PRETUL OFERTEI
80%
Descriere:
2.
DURATA SERVICIILOR DE EVALUARE
20%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.10.2008 15:00
Documente de plata: DA
Pretul: 50 RON
Conditii si modalitate de plata: IN NUMERAR LA CASIERIA PRIM.REGHINSAU CONT VIRAMENT RO25TREZ47724510220XXXXX TREZORERIA REGHIN
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.11.2008 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.11.2008 10:00
Locul: SALA DE SEDINTE A PRIMARIEI MUN.REGHIN PARTER
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
PERSOANELE VOR PREZENTA O IMPUTERNICIRE SEMNATA DE CONDUCATORUL OPERATORULUI ECONOMIC
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR.STAVROPOLEUS NR.6 SECTOR 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
TRIBUNALUL MURES
Adresa postala: STR.BOLYAI NR.30, Localitatea: TG.MURES, Cod postal: 540067, Romania, Tel.0265260323, Fax: 0265/260324
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
CONFORM LEGISLATIEI IN VIGOARE
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL JURIDIC AL PRIMARIEI MUN.REGHIN
Adresa postala: STR.P-TA PETRU MAIOR NR.41, Localitatea: REGHIN, Cod postal: 545300, Romania, Tel.0265/511112, Email: [email protected], Fax: 0265/512542, Adresa internet (URL): www.primariareghin.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.10.2008 15:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer