Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de evaluare si de cadastru a proprietatilor imobiliare afectate de inchiderile de mine


Anunt de participare numarul 75024/07.04.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA COMERCIALA CONVERSMINS.A.
Adresa postala: STRADA MENDELEEV, NUMARUL 36-38, ETAJ 2, CAMERA 34-35, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010366, Romania, Punct(e) de contact: Achizitii, Contracte, Tel.021.316.80.19, In atentia: FLORENTINA MARTINESCU, Email: [email protected], Fax: 021.316.80.19, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
intreprindere publica
Activitate (activitati)
Altele: inchidere si conservare mine
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de evaluare si de cadastru a proprietatilor imobiliare afectate de inchiderile de mine
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Loc. Ocnele-Mari, jud. Valcea
Loc. Sf. Gheorghe, jud. Covasna
Loc. Caraorman, jud. Tulcea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de evaluare si de cadastru a proprietatilor imobiliare afectate de inchiderile de mine
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
70000000-1 - Servicii imobiliare (Rev.2)
71354300-7-Servicii de cadastru (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Intocmire raport de evaluare, relevee, fisa imobilului, montaje foto si a documentatiilorde dezmembrare si cadastrale pentru inscrierea in cartea funciara a 150 de proprietati (constructii si teren corp proprietate) conform caietului de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 189, 000RON
II.2.2) Optiuni
Da
Achizitionarea de noi servicii similare in cadrul obiectivului- art.122 lit.j din OUG 34/2006
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare 3.500 lei, garantia de buna executie 5% din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Contract de asociere legalizat
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratii privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 si 181 din OUG 34/2006
- Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului care sa ateste ca ofertantul nu este in stare de faliment ori lichidare
- Certificatul constatator - privind obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat (bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, fonduri speciale etc.), in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit
- Cazierul fiscal
- Obiectul de activitate in domeniul evaluarii imobiliare, respectiv Activitati de evaluare pentru proprietati imobiliare in cadrul clasei 6831 Agentii imobiliare
- Autorizarea operatorului economic pentru prestarea serviciilor de evaluari proprietati imobiliare: Certificat de atestare pentru evaluari proprietati imobiliare emis de ANEVAR sau echivalent.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a.Declaratie privind cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani.
b.Bilantul contabil la 31.12.2008, vizat si inregistrat de organele competente, in copie, semnata si stampilata pe fiecare pagina, cu mentiunea conform cu originalul.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a. Declaratie privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
b. Declaratie care contine informatii privind asigurarea cu personal de specialitate, studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si persoanele responsabile direct de indeplinirea contractului de servicii
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- Se solicita prezentarea unei liste care sa contina informatii despre cel putin 3 contracte de servicii incheiate si finalizate in ultimii trei ani care au avut ca obiect prestarea unor serviciide evaluare proprietati imobiliare.- Personalul de specialitate responsabil cu prestarea serviciilor solicitate in caietul de sarcini trebuie sa fie autorizat in activitatea de evaluari proprietati imobiliare, respectiv cadastru.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.04.2009 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.04.2009 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
46zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.04.2009 12:00
Locul: sediul SC CONVERSMIN SA , str.Mendeleev, nr. 36-38, Bucuresti, sector 1, etaj 2, sala licitatii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti ai ofertantului
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de apel sectia contencios administrativ
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr.5, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050081, Romania, Tel.021/3195180, Fax: 021/3191649
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos , Nr.6 , Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Fax: 021/3104642
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
6 zile
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC CONVERSMIN SA , Oficiul Juridic
Adresa postala: tr.Mendeleev, nr.36-38, etaj 5, cam.63, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010366, Romania, Tel.021/3114298, Fax: 021/3118399
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.04.2009 14:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer