Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de expertiza in vederea realizarii "Evaluare stare de siguranta in exploatare Baraj Rogojesti"


Anunt de participare numarul 127580/04.08.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Administratia Nationala "Apele Romane" - Administratia Bazinala de Apa Siret
Adresa postala:  Str. Cuza Voda, nr. 1, Bacau, Localitatea:  Bacau, Cod postal:  600274, Romania, Punct(e) de contact:  Compartiment Achizitii, Tel. 0234 / 541.646, In atentia:  Calin Claudia, Email:  [email protected], Fax:  0234 / 510.050, Adresa internet (URL):  www.rowater.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: Gospodarirea Apelor
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de expertiza in vederea realizarii "Evaluare stare de siguranta in exploatare Baraj Rogojesti"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Barajul Rogojesti, pe rau Siret, jud. Suceava si Botosani
Codul NUTS: RO212 - Botosani
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Serviciile de expertiza sunt necesare in vederea realizarii "Evaluarii starii de siguranta in exploatare a Barajului Rogojesti, jud. Suceava si Botosani", in vederea obtinerii unei noi autorizatii de functionare in siguranta.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71319000-7 - Servicii de expertiza (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Serviciile de expertiza sunt necesare in vederea realizarii "Evaluarii starii de siguranta in exploatare a Barajului Rogojesti, jud. Suceava si Botosani", in vederea obtinerii unei noi autorizatii de functionare in siguranta.
Valoarea estimata fara TVA: 11, 500RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 20.09.2011 pana la 30.12.2011
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 200 lei; Garantia de buna executie este 10% din valoarea fara TVA a contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Contractul va fi finantat din fonduri proprii. Platile se vor efectua conform detaliilor din Documentatia de atribuire.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitatea;
2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr.34/2006;
3.Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat;
4.Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale;
5.Declaratie privind calitatea de participant la procedura;
6.Certificat de participare la procedura cu oferta independenta;
7.Persoane juridice/fizice romane - Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului- forma scurta, emis, cu cel mult 30 zile inainte de data depunerii ofertei;8.Persoane juridice/fizice straine - Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind cifra de afaceri realizata in ultimii 3 ani ? se va completa formularul Fisa de informatii generale.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3(trei) ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de clientul privat beneficiar.-Cerinta minima : ofertantul va face dovada prestarii unor contracte de servicii similare (baraje avand categoria de importanta A si B );
2.Informatii si documente privind studiile, pregatirea profesionala si calificareapersonalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de servii.
- Cerinta minima: expert autorizat/certificat MMP(MMGA/MMDD) pentru baraje din categoriile A si B.
3.Informatii privind subcontractantii si asocierea - daca va fi cazul.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
16601/29.07.2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.08.2011 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.08.2011 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.09.2011 18:00
Locul: S.E.A.P.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1.Justificarea selectarii procedurii. In vederea contractarii serviciilor solicitate s-a propus abordarea procedurii de "licitatie deschisa" deoarece valoarea estimata a serviciilor cuprinse in Programul anual al achizitiilor publice 2011 la codul CPV 71319000-7 depaseste pragul valoric de 125.000 eur prevazut la art.124 din OUG 34/2006.2. Plata contravalorii serviciilor se va efectua astfel: 90% din valoarea contractului in termen de 60 zile de la emiterea facturii si predarea Documentatiei la ABA Siret; 10% din valoarea contractului in termen de 60 zile de la avizarea Documentatiei la M.M.P.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleos nr.6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/3104641, Fax:  021/3104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de depunere a contestatiilor la C.N.S.C. este de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Administratia bazinala de Apa Siret-Compartiment Juridic si Contencios
Adresa postala:  str. Cuza Voda Nr.1, Localitatea:  Bacau, Cod postal:  600274, Romania, Tel. 0234/541646, Fax:  0234/510050
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.08.2011 13:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer