Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - servicii de expertiza tehnica in evaluarea bunurilor mobile economie si evaluarea proprietatilor imobiliare


Anunt de participare numarul 144902/13.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Finantelor Publice
Adresa postala: str. Apolodor nr. 17 sector 5, Mezanin, cam. 214, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050741, Romania, Punct(e) de contact: Nicoleta Capuzu, Tel. +40 212262491, Email: [email protected], Fax: +40 213165758, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
servicii de expertiza tehnica in evaluarea bunurilor mobile economie si evaluarea proprietatilor imobiliare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Dupa caz, la sediul societatii sau la sediul autoritatii contractante
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Nu
Acord-cadru cu maxim 10 agenti economici
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 50 si 2, 200, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subs. se estimeaza a se incheia lunar, pe fiecare specializ.si expertiza in parte, Val. estim. a celui mai mic contr. subs. este de 50 lei si val. estim. a celui mai mare contr. subs. este de 100.000 lei. Cant. min estimata pt un contr.subs. 1 ora, cant. max.estim. 2000 ore.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Asigurarea de servicii de expertiza tehnica (diverse specializari) in cadrul unor anumite actiuni judiciare. Numarul maxim de participanti cu care se va incheia acordul cadru va fi de 10.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71319000-7 - Servicii de expertiza (Rev.2)
71324000-5-Servicii de estimare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Asigurarea de servicii de expertiza tehnica (diverse specializari) in cadrul unor anumite actiuni judiciare.
Lot 1. Specializare evaluarea bunurilor mobile economie
Lot 2. Specializare evaluarea proprietatilor imobiliare
Valoarea estimata fara TVA: 2, 200, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 19.520 lei, defalcat 9.760 lei / lot. Cuantumul ce se va retine in conditiile art. 278ยน din OUG nr.34/2006 este de 4.880 lei/lot. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Constituirea garantiei de participare se va face conform prevederilor art. 86 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006. Daca se opteaza pentru un INSTRUMENT DE GARANTARE emis in conditiile legii de o societate bancara sau o societate de asigurari, de exemplu: scrisoare de garantie bancarase va completa Formularul nr. 5 din Sectiunea Formulare. Pentru ORDIN DE PLATA, contul de virament: RO06TREZ7005005XXX000153 deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti.Garantia pentru participare se va constitui in favoarea Ministerului Finantelor Publice.IMM-urile vor face dovada constituirii a 50% din valoarea garantiei de participare, conform Legii nr. 346 / 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, prin prezentarea unei declaratii pe proprie raspundere in acest sens, semnata si parafata de reprezentantul legal. Echivalentul leu/alta valuta se va efectua la cursul stabilit de BNR inainte cu 5 zile de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. 10 % din valoarea fara TVA a fiecarui contract subsevent, constituita fie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, fie, in cazul in care ofertantul opteaza pentru constituirea garantiei de buna executie prin virament bancar, contul deschis de autoritatea contractanta la Trezoreria Municipiului Bucuresti este RO 06 TREZ 7005005 XXX 000153. Aceasta se va constitui in termen de maxim 5 zile de la data semnarii de catre ambele parti a contractelor subsecvente.IMM-urile pot face dovada constituirii a 50% din valoarea garantiei de buna executie, conform Legii nr.346/2004, semnand o declaratie pe proprie raspundere in acest sens.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
? buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006: prezentarea Declaratiei pe propria raspundere completata de catre operatorul economic si dupa caz, tertul sustinator, conform Formularului nr.1 din Sectiunea Formulare.
Incadrarea ofertantului sau, dupa caz, a eventualului tert sustinator in situatia prevazuta la art. 180 din OUG 34/2006, atrage excluderea ofertantului din procedura de atribuire.
2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006: prezentarea Declaratiei pe propria raspundere completata de catre operatorul economic si dupa caz, tertul sustinator, pentru art. 181 lit. a), c1) si d), conform Formularului nr. 2 din Sectiunea Formulare.Documentele solicitate in vederea demonstrarii indeplinirii cerintei:
- Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul general consolidat) din care sa reiasa obligatiile exigibile in luna anterioara celei in care se depun ofertele (original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?Conform cu originalul?).
- Certificat de taxe si impozite locale (datorii la impozitele locale) din care sa reiasa obligatiile exigibile in luna anterioara celei in care se depun ofertele (original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?Conform cu originalul?).
Incadrarea operatorului economic in situatia prevazuta la art. 181 sau dupa caz, tertului sustinator in situatiile prevazute la art. 181 lit. a), c1) si d) din OUG 34/2006, atrage excluderea ofertantului din procedura de atribuire.
3. Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta - Formularul nr. 3 din Sectiunea Formulare.
4.Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 - Formularul nr. 4 din Sectiunea Formulare, completat de fiecare asociat (in cazul unei asocieri de operatori economici), cat si de eventualii subcontractanti si terti sustinatori.
Mentionam ca persoanele cu functie de decizie in cadrul institutiei pentru atribuirea acordului-cadru sunt:
-domnul Ciprian Sebastian Badea ? Secretar General
-domnul Corneliu Cazacu ? Secretar General Adjunct
-doamna Lacramioara Alexandru ? Director (Directia de Buget, Contabilitate Interna, Investitii si Achizitii Publice)-domnul Angelica Macau - Director Adjunct (Directia de Buget, Contabilitate Interna, Investitii si Achizitii Publice)-doamna Madalina Gheorghe - Director General (Directia Generala Juridica)- doamna STAN Mihaela Dana - Director General Adjunct (Directia Generala Juridica)
- domnul VASILESCU Mihai Cristian - Director General Adjunct (Directia Generala Juridica).5. Declaratie privind calitatea de participant la procedura de atribuire ? Formular nr. 8 din Sectiunea Formulare. 1. Persoane juridice/fizice romane: Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic (original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?Conform cu originalul?). Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator.
2. Persoane juridice/fizice straine: Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare. Documentele vor fi prezentate in traducere legalizata in limba romana.
In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale cu declaratia privind cifra de afaceri medie anuala globala pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012) ? Formularul nr. 3 din Sectiunea Formulare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Valorile vor fi exprimate in lei. Formularul nr. 3 din Sectiunea Formulare.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii trebuie sa demonstreze ca au dobandit calitatea de expert tehnic judiciar, in conditiile Ordonantei Guvernului nr.2/2000 privind organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara, cu modificarile si completarile ulterioare si detine autorizatie de expert tehnic judiciar. Documentele edificatoare vor fi prezentate in copie cu mentiunea ?conform cu originalul?, semnate si stampilate.
Pentru a demonstra indeplinirea cerintei, operatorul economic participant la procedura de atribuire trebuie sa prezinte un Document din care sa rezulte disponibilitatea expertului propus de a presta serviciile mentionate in Caietul de Sarcini, ex: un Angajament/declaratie de disponibilitate din partea persoanei/persoanelor autorizate in conditiile O.U.G. nr. 2/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, conform Formularului nr. 11.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Documentele edificatoare vor fi prezentate in copie cu mentiunea ?conform cu originalul?, semnate si stampilate.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.08.2013 09:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.08.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.08.2013 10:30
Locul: Str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucuresti, Mezanin, cam 252A
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici participanti la procedura.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
NOTA: Reluarea competitiei va avea in vedere tariful/ ora de activitate efectiv prestata in cazul expertizelor tehnice judiciare si tariful / lucrare intocmita (raport) in cazul expertizelor tehnice extrajudiciare. Valoarea maxima a tarifului / ora de activitate efectiv prestata si a tariful / lucrare intocmita (raport) ofertate initial vor putea fi imbunatatite in sensul diminuarii acestora. Ofertele care, la procesul de reofertare, prezinta un tarif / ora sau tarif / lucrare mai mari decat valorile ofertate la incheierea acordului-cadru vor fi respinse.In urma reofertarii, va fi declarata castigatoare oferta cu valoarea cea mai scazuta (pentru pozitiile 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.4 si 2.5 formula de calcul va fi: pret/ora x nr. ore maxim estimat pentru prestarea serviciilor; pentru pozitiile 1.3 si 2.3, oferta declarata castigatoare va fi cea care prezinta pretul cel mai scazut/raport de expertiza).In situatia in care vor exista oferte cu acelasi pret in clasamentul primilor 10, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.- Reluarea competitiei se va face prin transmiterea unei invitatii de participare la reofertare catre semnatarii acordului-cadru.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
sunt cele prevazute la art. 256^2 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Generala Juridica
Adresa postala: str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050741, Romania, Tel. +40 213199759, Fax: +40 213199649
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.07.2013 16:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer