Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de expertiza tehnica necesare elaborarii bazei comune de date in cadrul proiectului ?Strategie comuna de dezvoltare teritoriala durabila a zonei transfrontaliere Romania-Bulgaria? (SPATIAL)


Anunt de participare numarul 148733/31.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
Adresa postala: Str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050741, Romania, Punct(e) de contact: Anca Udristeoiu, Tel. +40 372111485, In atentia: Mihaela Voinea, Email: [email protected], Fax: +40 0372111445, Adresa internet (URL): www.mdrap.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de expertiza tehnica necesare elaborarii bazei comune de date in cadrul proiectului ?Strategie comuna de dezvoltare teritoriala durabila a zonei transfrontaliere Romania-Bulgaria? (SPATIAL)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: sediu prestator
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de expertiza tehnica necesare elaborarii bazei comune de date in cadrul proiectului ?Strategie comuna de dezvoltare teritoriala durabila a zonei transfrontaliere Romania-Bulgaria? (SPATIAL)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72320000-4 - Servicii de baze de date (Rev.2)
71319000-7-Servicii de expertiza (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
servicii de expertiza tehnica necesare elaborarii bazei comune de date in cadrul proiectului ?Strategie comuna de dezvoltare teritoriala durabila a zonei transfrontaliere Romania-Bulgaria? (SPATIAL)
Valoarea estimata fara TVA: 1, 413, 013.28RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
45 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
1.Cuantumul garantiei de participare: 28.260 lei.2.Valabilitatea garantiei de participare: 90 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor3. Modalitatea de constituire: se vor avea in vedere prevederile art. 86 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006. Date pentru constituirea garantiei de participare: Trezoreria Municipiului Bucuresti RO03TREZ7005005XXX004475, CUI 26369185. Pentru operatorii economici care constituie garantia de participare in valuta, se va utiliza cursul publicat de BNR cu 5 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.4.Suma ce va fi retinuta de autoritatea contractanta in cazul in care contestatia depusa de ofertant va fi respinsa de catre CNSC va fi de 5193, 01 lei, conform art 278ยน alin. (1) din OUG 34/2006. Garantia de participare se va restitui in conformitate cu H.G. 925/2006, art. 88. In cazul depunerii de oferte in asociere, Garantia de Participare se constituie in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. GP emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata in limba romana. In cuantum de 10% din valoarea fara TVA a contractului - Formular nr. 10. Garantia de buna executie se poate constitui in oricare din formele precizate de art. 90 din HG 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FEN postaderare, FEDR, Programul de cooperare transfrontaliera Romania-Bulgaria, proiectul ?Strategie comuna de dezvoltare teritoriala durabila a zonei transfrontaliere Romania-Bulgaria?.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art.180 din O.U.G nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare-prezentata de ofertant/ofertant asociat/tert sustinator - formular 1;
2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare completata de catre ofertant/ofertant asociat - formular 1A. Declaratia privind neincadrarea in prevederile art.181 lit.a lit.c^1 si lit.d din O.U.G. nr.34/06 cu completarile si modificarile ulterioare, va fi prezentata si de tert sustinator daca este cazul;
3. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - formular 1B4. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69-1 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare - formular 1C. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului sus mentionat sunt urmatoarele: Liviu Nicolae Dragnea, ministruShhaideh Sevil, secretar de statMatache Iulian Ghiocel, secretar de statIrimia Horia Ion, secretar de statNiculescu Marian, secretar generalDinca Mihaela, secretar general adjunctBoldea Cristian Robert, secretar general adjunctRusnac Melania, director general, Directia Generala management financiar, resurse umane si achizitiiVasile Ionela, direcor general, directia generala avizare, contencios, relatia cu Parlamentul si dialog socialVoinea Mihaela, director, Directia Achizitii PubliceSachelari Oana, Sef serviciu, Serviciul Buget, Directia buget, financiar, contabilitateZarnoianu Eugenia, sef serviciu, Serviciul financiar contabil, Directia buget, financiar, contabilitateMitroi Jana, director, directia resurse umaneDobre Mihai Alexandru, manager public, directia resurse umaneDontu Cristinel Stefan, sef serviciu, Serviciul resurse umaneTudor Petre, sef serviciu, Serviciul administrativ si logisticaChirca Alexandru, sef birou, Biroul logistica si suport achizitiiNica Valeriu Catalin, sef serviciu, Serviciul ITGheorghe Marius, Sef serviciu, Serviciul contenciosBalan Catalin, Sef serviciu, Serviciul avizareCiomag Atanase Dorin, Sef serviciu, Serviciul dialog social si relatia cu parlamentul, Cucos Elena Ramona, Sef birou, Biroul relatia cu ParlamentulDiana Tenea ? Director general Directia Generala Dezvoltare Regionala si Infrastructura;Mariana Ionita, Director Directia Lucrari Publice;Stamatiade Paul Cristian, Director, Directia tehnica;Gherca Teofil Oliver, Director, Directia politic si strategii;Soare Alexandru George, Sef serviciu, Serviciul Dezvoltare Infrastructura, Directia lucrari publice;Dediu Cristina, Sef serviciu, Serviciul politic si strategii de devoltare durabila, Directia politici si strategii;Necsuliu Radu, Sef serviciu, Serviciul analize teritoriale si baze de date, Directia politici si strategii;Ginavar Anca lleana, Sef serviciu, Serviciul amenajarea teritoriu si urbanism, Directia tehnica;Ciolan Simion Aurelia, Sef serviciu, Serviciul reglementari in constructii, Directia tehnica;Constantinescu Mihaela Veronica, Sef serviciu, Serviciul constructii si reabilitari, Directia lucrari publice;Mihaela Voinea, Director, Directia Achizitii Publice5. Certificatul privind impozitele si taxele locale eliberat de Directia de impozite si taxe locale si Certificatul de atestare fiscala eliberat de Administratia Finantelor Publice pentru obligatiile de plata catre buget. Din acestea trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.Certificate fiscale se prezinta doar pentru punctul/punctele de lucru implicate in derularea contractului.
6. Declaratie privind calitatea de participant - formular 2
Documentele se depun in oricare dintre formele: original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic; obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/ actuale la data limita de depunere a ofertelor. Certificatul se va prezenta in original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul". In cazul in care operatorul economic, clasat pe primul loc, in urma evaluarii, a depus certificatul constatator in copie conform cu originalul, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita acestuia, inainte de incheierea contractului de achizitie publica, depunerea documentului in original sau copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentarea Fisei de informatii generale si declararea cifrei medii anuale pe ultimii 3 ani. Media cifrei de afaceri globale pentru ultimii 3 ani trebuie sa fie de minim 2.800.000 lei
Bilanturile contabile aferente ultimilor 3 ani (2010, 2011, 2012), vizate si inregistrate de organele competente, in copie cu mentiunea " conform cu originalul", stampilate si semante de ofertant sau orice alte documente care atesta situatia economico- financiara
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitatea de indeplinire Completare Formular nr.3. Pentru conversia in RON, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu anual leu/valuta comunicat de Banca Naionala a Romaniei.Documente relevante: Bilantul contabil sau extrase de bilant inregistrat la organele competente sau orice alte documente echivalente.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
4 Experti tematici - cerinte:
a. studii superioare, echivalentul studiilor de licenta in domeniile de competente tematice ? domeniul 1 - planificare spatiala (amenajarea teritoriului si urbanism), domeniul 2 - agricultura, domeniul 3 - silvicultura, domeniul 4 - mediu si arii protejate, sau alte domenii similare, absolventi ai unei institutii de invatamant superior acreditata, sau recunoscuta de statul roman. Indeplinirea cerintei se verifica pe baza studiilor sau a activitatilor derulate anterior, mentionate in CV la care se anexeaza copii diplome/ certificari/etc necesare atestarii absolvirii cursurilor/ specializarilor solicitate);
b. experienta demonstrata prin participarea in cel putin un proiect cu activitati in domeniul dezvoltarii si testarii aplicatiilor din punct de vedere al cerintelor de calitate si acuratetea datelor si functionalitatilor sistemelor de informa?ii geografice, achizi?ie, prelucrare ?i integrare date geospa?iale, sistemelor de clasificare a datelor geospatiale de utilizare/acoperire a terenurilor, manipulare si integrare date geospa?iale vectoriale si software de prelucrare a datelor preluate din imagini satelitare, controlul calita?ii aplicata la achizitia de date geospa?iale ?i activita?ile de prelucrare. Indeplinirea cerintei se verifica pe baza activitatilor derulate anterior, mentionate in CV-ul solicitat (cerinta se considera indeplinita daca exista participarea in cel putin un proiect cu activitati similare si descrierile furnizate in fise sintetice ale proiectelor respective);
c. foarte bune cunostinte de limba engleza - citit, scris ?i vorbit pentru a participa la reuniunile de proiect ?i elaborarea rapoartelor de proiect, cerinta demonstrata prin studiile sau activitatile derulate anterior
1 Expert senior pentru controlul calita?ii datelor - cerinte:
a. studii superioare, echivalentul studiilor de licenta intr-unul din domeniile: geodezie/ geografie/ urbanism/ amenajarea teritoriului/ planificare teritoriala/ ingineria mediului/ tehnologia informatiei, sau alt domeniu similar, absolvent al unei institutii de invatamant superior acreditata, sau recunoscuta de statul roman.Indeplinirea cerintei se verifica pe baza studiilor sau a activitatilor derulate anterior, mentionate in CV la care se anexeaza: copii diplome/ certificari/etc care atesta absolvirea cursurilor/ specializarilor solicitate;
b. experienta demonstrata prin participarea in cel putin un proiect cu activitati in domeniul dezvoltarii si testarii aplicatiilor din punct de vedere al cerintelor de calitate si acuratetea datelor si functionalitatilor sistemelor de informa?ii geografice, achizi?ie, prelucrare ?i integrare date geospa?iale, sistemelor de clasificare a datelor geospatiale de utilizare/acoperire a terenurilor, manipulare si integrare date geospa?iale vectoriale si software de prelucrare a datelor preluate din imagini satelitare, controlul calita?ii aplicata la achizitia de date geospa?iale ?i activita?ile de prelucrare. Indeplinirea cerintei se verifica pe baza activitatilor derulate anterior, mentionate in CV-ul solicitat (cerinta se considera indeplinita daca exista participarea in cel putin un proiect cu activitati similare si descrierile furnizate in fise sintetice ale proiectelor respective);
c. foarte bune cunostinte de limba engleza - citit, scris ?i vorbit pentru a participa la reuniunile de proiect ?i elaborarea rapoartelor de proiect, cerinta demonstrata prin studiile sau activitatile derulate anterior. Indeplinirea cerintei se verifica pe baza studiilor sau a activitatilor derulate anterior, mentionate in CV-ul solicitat (cerinta se considera indeplinita daca exista studii sau activitati derulate in limba engleza).
6 Experti seniori pentru colectarea de date ?i de prelucrare a datelor - cerinte:
a. studii superioare, echivalentul studiilor de licenta intr-unul din domeniile: geodezie/ geografie/ urbanism/ amenajarea teritoriului/ planificare teritoriala/ ingineria mediului/ tehnologia informatiei, sau alt domeniu similar, absolventi ai unei institutii de invatamant superior acreditata, sau recunoscuta de statul roman. Indeplinirea cerintei se verifica pe baza studiilor sau activitatilor derulate anterior, mentionate in CV la care se anexeaza documente doveditoare: copii dupa diplome/certificate/atestate/ etc care atesta absolvirea cursurilor/ specializarilor solicitate;
b. experienta demonstrata prin participarea in cel putin un proiect cu activitati in domeniul utilizarii sistemelor de informa?ii geografice, analiza spa?iala ?i prelucrare a imaginilor preluate din satelit, proiectarea ?i dezvoltarea de baze de date geospa?iale ?i a sistemelor informatice geospa?iale pentru integrarea datelor geospatiale de utilizare/acoperire a terenurilor, achizi?ia, prelucrarea, analiza, editarea ?i integrarea proceselor de date geospa?iale aplicate in cartografierea datelor geospatiale de utilizare/acoperire a terenurilor, procesarea si interpretare imaginilor ortorectificate ?i imaginilor aeriene, verificarea calita?ii datelor geospa?iale ?i validarea bazata pe sondaj ?i lucrari de teren, analiza spa?iala ?i dezvoltare produse cartografice bazate pe date geospa?iale. Indeplinirea cerintei se verifica pe baza activitatilor derulate anterior, mentionate in CV (cerinta se considera indeplinita daca exista participarea in cel putin un proiect cu activitati similare si descrierile furnizate in fise sintetice ale proiectelor respective);
c. foarte bune cunostinte de limba engleza - citit, scris ?i vorbit pentru a participa la reuniunile de proiect ?i elaborarea rapoartelor de proiect, cerinta demonstrata prin studiile sau activitatile derulate anterior. Indeplinirea cerintei se verifica pe baza studiilor sau a activitatilor derulate anterior, mentionate in CV-ul solicitat (cerinta se considera indeplinita daca exista studii sau activitati derulate in limba engleza)
1 Expert senior pentru coordonarea tehnica - cerinte:
a.studii superioare, echivalentul studiilor de licenta intr-unul din domeniile: geodezie/ geografie/ urbanism/ amenajarea teritoriului/ planificare teritoriala/ ingineria mediului/ tehnologia informatiei, sau alt domeniu similar, absolvent al unei institutii de invatamant superior acreditata, sau recunoscuta de statul roman. Indeplinirea cerintei se verifica pe baza studiilor sau a activitatilor derulate anterior, mentionate in CV la care se anexeaza copii dupa diplome/ certificate/ atestate/etc;
b. experienta demonstrata prin participarea in cel putin un proiect cu activitati in domeniul sistemelor informationale geografice si sistemelor de gestiune a bazelor de date geo-spatiale, sisteme de management al bazelor de date rela?ionale pentru date geospa?iale ?i standarde OGC conforme pentru serviciile de date web ?i modele de baze de date utilizate in sisteme de suport decizional, dezvoltare si utilizare a aplicatiilor care integreaza date de utilizarea terenurilor si acoperirea terenurilor, inclusiv pe baza prelucrarilor de imagini satelitare, proiectarea ?i dezvoltarea de componente software de manipulare a datelor geospa?iale atat pentru desktop cat si pentru aplicatii web, precum si prin participarea in cel putin un proiect cu activitati care se conformeaza recomandarilor directivei UE-INSPIRE si initiativei CE-GMES in ce priveste imbunatatirea punerii in comun a datelor si informatiilor geo-spatiale si furnizarea serviciilor de date catre beneficiari. Indeplinirea cerintei se verifica pe baza activitatilor derulate anterior, mentionate in CV-ul solicitat (cerinta se considera indeplinita daca exista participarea in cel putin un proiect cu activitati similare si descrierile furnizate in fise sintetice ale proiectelor respective);
c. foarte bune cunostinte de limba engleza - citit, scris ?i vorbit, dupa cum este necesar pentru a participa la reuniunile de proiect ?i elaborarea rapoartelor de proiect, cerinta demonstrata prin studiile si/sau activitatile derulate anterior.Indeplinirea cerintei se verifica pe baza studiilor sau a activitatilor derulate anterior, mentionate in CV-ul solicitat (cerinta se considera indeplinita daca exista studii sau activitati derulate in limba engleza)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
CV, copii diplome/ certificari/atestate/ fise sintetice proiecte/documente doveditoare care atesta absolvirea cursurilor/specializarilor solicitateCV, copii diplome/ certificari/atestate/ fise sintetice proiecte/documente doveditoare care atesta absolvirea cursurilor/specializarilor solicitateCV, copii diplome/ certificari/atestate/ fise sintetice proiecte/documente doveditoare care atesta absolvirea cursurilor/specializarilor solicitateCV, copii diplome/ certificari/atestate/ fise sintetice proiecte/documente doveditoare care atesta absolvirea cursurilor/specializarilor solicitate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.02.2014 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.02.2014 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.02.2014 11:00
Locul: sediul MDRAP, str Apolodor 17 latura Nord - parter
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
persoanele imputernicite din partea ofertantilor, membrii comisiei de evaluare
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): FEN postaderare, FEDR, Programul de cooperare transfrontaliera Romania-Bulgaria, proiectul ?Strategie comuna de dezvoltare teritoriala durabila a zonei transfrontaliere Romania-Bulgaria?
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Alte finantari (-)
VI.3) Alte informatii
In cazul IMM - urilor cuantumul garantiei de participare, garantiei de buna executie, respectiv cifra de afaceri va fi redus la jumatate.Pentru demonstrarea incadrarii in categoria IMM ofertantul va prezenta in mod obligatoriu declaratia pe propria raspundere a reprezentantului/reprezentantilor legal/legali al/ai intreprinderii interesate. Declaratia va fi completata conform modelului prevazut in Anexa 1 din Legea 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.Pentru o oferta depusa de o asociere, reducerea cuantumului se aplica numai in cazul in care asocierea este alcatuita exclusiv din IMM-uri, indiferent daca acestea sunt persoane fizice sau juridice, romane ori straine. In cazul in care in urma evaluarii ofertelor, pe locul 1 se vor afla mai multe oferte cu preturile egale, departajarea se va face prin reofertare in plic inchis la sediul autoritatii contractante.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256 indice 2 din OUG nr.34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Generala Avizare Contencios, Relatia cu Parlamentul si Dialog Social
Adresa postala: Str.Apolodor, nr.17, latura Nord, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050741, Romania, Tel. +40 372111473, Fax: +40 0372111483
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.12.2013 13:33
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer