Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de expertizare cu recertificarea componentelor reutilizabile si reabilitarea turbocuplajelor cu turatie variabila tip R 16 K 550, aferenta pompelor de alimentare 50% debit, in cadrul reparatiei de nivel LN 4 bloc nr. 4


Anunt de participare (utilitati) numarul 139061/22.09.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: Sucursala Electrocentrale Rovinari, str. Energeticianului nr. 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: Birou Achizitii Lucrari Servicii, Tel. +40 253372556-499, In atentia: Ing. Pop Ioan, Email: [email protected], Fax: +40 253371922, Adresa internet (URL): www.cerovinari.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA - Sucursala Electrocentrale Rovinari
Adresa postala: str. Energeticianului nr. 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: Registratura unitatii, Tel. +40 253372556-6305, Fax: +40 253371922
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate comerciala cu capital majoritar de stat
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de expertizare cu recertificarea componentelor reutilizabile si reabilitarea turbocuplajelor cu turatie variabila tip R 16 K 550, aferenta pompelor de alimentare 50% debit, in cadrul reparatiei de nivel LN 4 bloc nr. 4
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Sediul prestatorului
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
o Demontare si expertizare cu recertificarea comoponentelor care se reutilizeaza pentru trei turbocuplaje cu turatie variabila tip R 16 K 550;
o Ealborarea celor trei rapoarte de expertiza in baza carora se stabilesc piesele de schimb destinate inlocuirii partiale sau extinderii echipamentelor/instalatiilor livrate anterior (furnizorul initial VOITH), pentru doua ansamble turbocuplaj multiplicator VOITH R 16K550. Executie piese schimb ciclu lung conform punctului 4 din Caietul de sarcini;
o Montaj uzinal si probe pe stand pentru doua ansamble turbocuplaj multiplicator VOITH R16K550;
o Asistenta tehnica la montaj si probe in centrala.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50800000-3 - Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Intreg serviciul conform cerintelor din caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 1, 954, 156.45RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare = 30.000, 00 lei, cu valabilitate minim 90 zilecalendaristice de la data limita de depunere a ofertelor(IMM 50% din valoare).Modul de constituire a garantiei pentru participare conform HG 925/2006 in vigoare, art.86, prin virament sau instrument de garantie bancara. Deasemenea garantia de participare se poate constitui si prin ordin de plata sau fila CEC, in contul IBAN RO 18 RZBR 0000 0600 1467 7139, deschis la Raiffeisen Bank Tg.-Jiu)cu conditia confirmarii acestora de catre banca emitenta. Instrumentul de garantare se depune la sediul achizitorului, registratura S.E. Rovinari, str. Energeticianului , nr. 25, termen limita depunere oferta din anuntul de participare.In cazul constituirii prin instrument de garantare ofertantul va solicita bancii sau societatii de asigurari emitente a insera in mod expres situatiile prevazute la art. 87 din H.G. 925/2006 si la art. 278ยน din OUG 34/2006. (formular GB). Daca instrumentul de garantare nu respecta aceste cerinte oferta depusa va fi respinsa fiind incidente prevederile art. 33, alin. 3, pct. b, din HG 925 / 2006. Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi respinse. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Garantia de participare se va returna de catre autoritatea contractanta conform cu prevederile art. 88 din HG 925/2006, corelat cu art. 2781 alin. (2) din OUG 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare. Garantia de Buna Executie = 10 % (5% pentru IMM) din valoarea contractului, fara TVA. Modul de constituire a GBE, conform HG 925/2006 in vigoare, art.90 si Ordinul 1045/2011. Garantia de buna executie se va restitui conform H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii alocate in anii 2012, 2013, 2014
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta completare Formular 12D (cf. Ordin ANRMAP Nr. 314/2010)
2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 691 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, Formular 12C se va completa si decatre subcontractant/asociat (inclusiv pentru tertul sustinator)Persoanele care detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: -Director SE Rovinari ?Ing. Ciurel Laurentiu
-Director Economic ? Ec. Scurtu Maria
-Director Achizitii ? Ing. Chirca Delia
- Director Adj. Tehnic ? Ing. Teodorescu Raducu-Persoanele care semneaza/aproba documentele emise in legatura cu sau pentru procedura de achizitie -Ing. Pasareanu Flavia, Ing. Racoceanu Sorin, Ing. Chirca Iosif, Ing Bujor Cristina, Ing. Pop Ioan, Ing. Ciurel Nicoleta, Ing. Teiu Sorin, Cons. jr. Pupazan Adela si Ec Valceanu Mirela.
2. Declaratie privind eligibilitatea. - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, completare Formular 12 A (inclusiv pentru tertul sustinator)
Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
3. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare completare Formular 12 B (inclusiv pentru tertul sustinator va face referire doar la literele a), c1 ) si d))
Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
5.. Documente care demonstreaza indeplinirea obligatiilor exigibile de plata
Se vor prezenta ca documente edificatoare:
1. Pentru Persoane Juridice Romane
a) Certificat de Atestare Fiscala privind impozitele si taxele catre stat, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, emis de Directia Generala a Finantelorpublice (pentru persoane fizice/juridice romane), in copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata ;
b) Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a taxelor si impozitelor la bugetul local, eliberate de Primaria in raza careia se afla sediul societatii, in copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata.
2. Pentru Persoane Juridice StraineDeclaratie pe propria raspundere, pentru persoanele juridice straine, daca in tara de resedinta nu se elibereaza certificatele mentionate anterior.
Prin certificatele mentionate la punctele a) si b) ofertantul trebuie sa faca dovadaca nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Note :
1. Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traduceri autorizate in limba romana
2. In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a respectivilor candidati/ofertanti, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute. Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 1.Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comertului, in original, copie legalizata sau copie ?conforma cu originalul?, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii ofertelor, din care sa reiasa ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar executia de lucrari solicitate prin prezenta documentatie de atribuire.Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire va prezenta pentru conformitate documentul in original/copie legalizata, in situatia in care a fost prezentat in copie conform cu originalul
2. Declaratie pe propria raspundere completata conform Anexei 1 din O.G. 27/26.01.2006 privind modificarea si completarea Legii 346 /2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii. Ofertantii incadrati ca IMM beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantiile cerute. ( daca este cazul)
Documentele vor fi prezentate in copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata.
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator emis de ONRC.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani sa fie minim de 3.500.000, 00 lei.
Se vor prezenta situatiile financiare incheiate in ultimii trei ani, vizate si inregistrate conform reglementarilor in vigoare ale Ministerului Finantelor.
Nota: Pentru echivalenta se vor utiliza urmatoarele cursuri medii comunicate de BNR, pentru fiecare an, respectiv:
2009:1 euro = 4, 2372 lei, 2010:1 euro = 4, 2099 lei, 2011:1 euro = 4, 2379 lei
In acest sens se vor prezenta bilanturi contabile / extrase de bilant / rapoarte de audit / rapoarte ale cenzorilor. ? Declaratii / scrisori bancare ? acestea vor contine informatii despre bonitatea financiara a operatorului economic- date de identificare, obiectul de activitate, forma juridica de organizare, tipul de capital, indicatori ai performantei financiare, experienta de lucru cu clientul, etc Pentru calcul se va lua cursul leu/valuta, comunicat de BNR din ultima zi bancara a fiecarui an.
Se va prezenta Situatia financiara la 31.12.2011.
Conversia leu/valuta se face prin raportare la cursul mediu BNR aferent fiecarui an in parte.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Formular nr. 6. - Informatii privind experienta similara:
Prezentarea unui document sau maxim trei(contract(e)/proces(e) verbal(e) de receptie)in care s-a confirmat prestarea de servicii de expertizare cu recertificarea componentelor reutilizabile executia de ansamble noi sau reabilitare turbocuplaje cu turatie variabila tip R 16K 550, si/sau echivalent. In acest caz, se considera servicii echivalente, orice prestare de servicii de expertizare, cu recertifcare componente , executia de ansamble noi sau reabilitare turbocuplaje cu turatie variabila, care au urmatoarele caracteristici tehnice:
-putere ceruta de masina de antrenare ( Pa) ? minim 6.000 kw;
-turatie motor (Ne)- minim 1400 rpm;
-raport de multiplicare U1- minim 119/29;
-alunecare la sarcina nominala ( s)- minim 2, 5% ;
-turatia maxima la iesire )Na)- minim 5.900 rpm;
-domeniul de reglaj (descrescator)- 4:1
Formularul 6 va fi insotit deLista principalelor servicii prestate (anexa1) si de Fisa de experienta similara (anexa 2) pentru serviciile din lista.
Recomandare sau document constatator emisa de beneficiarul/clientul serviciului/lor prezentat/e ca dovada/zi a/le experientei similarepentru serviciul respectiv(serviciile de expertizare cu recertificarea componentelor reutilizabile, executia de ansamble noi sau reabilitare turbocuplaje cu turatie variabila tip R 16K 550, si/sau echivalent ( asa cum s-a definit mai sus echivalenta), mentionate in lista din formularul nr. 6, intocmita de beneficiarul / clientul serviciului respectiv, indiferent daca beneficiarul este autoritate contractanta sau client privat). Acest document ( in original sau copie legalizata), trebuie sa fie semnat de un reprezentant legal sau de imputernicitul acestuia din partea beneficiarului)-Formular 7.Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR/BCE, pentru fiecare an
2. Formular 8-Ofertantul va prezenta o declaratie pe proprie raspundere referitoare la personalul tehnic de caredispune sau al carui angajament de participare l-a obtinut, in vederea prestarii serviciului, precum si dovezi in sustinerea pregatirii acestuia: - Curriculum vitae
- Actul de studii ( diploma studii superioare/medii. )
- Dovada calificarii / atestarii / autorizarii pentru specializarea respectiva
Pentru coordonatorul serviciilor, se va prezenta, suplimentar, dar obligatoriu, un document care sa demonstreze participarea lui, la cel putin un serviciusimilar.
Avand in vedere complexitatea serviciului, ofertantul va prezentapersonal specializat si suficient pentru executia acesteia, cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini. Avand in vedere solutia tehnica de modernizare, este necesar un anumit tip de personal, iar in virtutea principiului tratamentului egal, autoritatea contractanta nu se pronunta?a priori? pentru o anumitacomponenta a acestuia
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca, pentru executarea serviciului are disponibil, minim, urmatorul personal tehnic de specialitate:
? 1 coordonator al serviciilor prestate (sef de punct de lucru) ? cu studii superioare tehnice in domeniu
? 1 responsabil tehnic cu supravegherea prestarii serviciului ? cu studii superioare tehnice in domeniu
? personal autorizat pentru efectuarea controalelor nedistructive: RT, PT sau MT si UT.
? 1 responsabil cu asigurarea calitatii? cu studii superioare/medii tehnice (se va prezenta ordinul de numire)
3. Formular 9 - Informatii privind echipamentele tehnice, utilaje, instalatiileOfertantul va prezenta o declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, mijloacele de transport, echipamentele tehnice, laboratoarelor de care dispunepentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii inclusiv echipamentele specifice prestarii serviciului si montajului echipamentelor conform conditiilor tehnice de montaj din caietele de sarcini.Ofertantul trebuie sa detina (in dotare proprie / inchiriere sau alte forme de punere la dispozitie), minim urmatoarele:
? un laborator specializat in control nedistructiv, autorizat pentru urmatoarele domenii RT, PT sau MT si UT.
? standuri de probe pentru testarea turbocuplajelor in conditii similare celor din centrala, cu minim de verificari, astfel: - verificarea componentelor atasate turbocuplajului(filtru dublu de ulei, motor pompa auxiliara ungere, etc) ;
- verificarea functionarii servomotorului ;
- verificarea etansietatii turbocuplajului;
- masurarea pierderilor de putere( interne);
- masurarae debitelor si presiunilor de ulei;
- reglarea punctelor de comutare ale instrumentelor de masura;
? punct specializat/atelier/uzinain repararea si/sau producerea de agregate hidrauliceDeclaratia va fi insotita de documente care atesta detinerea ( prin dotare proprie/inchiriere sau prin alteforme de punere la dispozitie) utilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnice, laboratoarelor implicatein realizarea contractului. Pentru laboratoare si standuri se vor prezenta autorizatiile in termen de valabilitate. Prezentare Formular 9 si anexa completate si semnate.
4.Informatii privind subcontractantii (daca este cazul) - In cazul subcontractarii unor parti din contract, ofertantul trebuie sa prezinte urmatoarele: - Formularul nr. 12 G si tabelul/anexa acestuia - Declaratie privind subcontractantul / subcontractantii, partea/partile din contract pe care acesta / acestia urmeaza sa le indeplineasca, datele de recunoastere ale acestuia/acestora.;
- Formular AS - ?Acord de subcontractare?, incheiat intre ofertant si subcontractant;
- Informatii cu privire la resursele umane si tehnice, inclusiv certificatele, atestatele, autorizatiile solicitate in fisa de date, pentru partea de implicare a subcontractantului / lor.
Note: (1) In cazul in care parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la incheierea contractului de achizitie publica respectiv, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.(2) Neprezentarea unuia dintre documentele solicitate, in cazul subcontractarii, atrage declararea ofertei ca inacceptabila
5. Informatii privind asocierea (daca este cazul):
In cazul asocierii, ofertantul trebuie sa prezinte urmatoarele:
- Formular AA - ?Acordul de asociere?, (in original sau copie legalizata, in limba romana sau traducere autorizata)- Formular Anexa la Formular AA - ?Imputernicire pentru reprezentare la procedura?, (in original sau copie legalizata, in limba romana sau traducere autorizata)
Note: In cazul asocierii se va respecta art. 44 din OUG 34/2006.Ofertele depuse de operatori economici care sunt parteneri intr-o asociere trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte: a) Oferta trebuie sa cuprinda toate informatiile solicitate pentru fiecare partener din cadrul asocierii precum si partea de contract indeplinita de fiecare asociat (valoric si procent din valoarea contractului), inclusiv resursele tehnice si umane ( certificate / atestate / autorizatii solicitate in fisa de date, pentru partea de implicare a respectivului asociat);
b) Oferta trebuie sa fie semnata intr-un mod care obliga legal toti partenerii;c) Unul din membrii asocierii trebuie numit ca partener conducator (Lider de asociatie) - responsabil de contract si aceasta numire trebuie sa fie confirmata printr-o imputernicire scrisa semnata de fiecare partener in parte;d) Oferta trebuie sa includa un acord de asociere prin care sa se stipuleze ca toti partenerii sunt responsabili in mod legal, uniti si individual, pentru realizarea contractului, ca partenerul conducator va fi autorizat sa primeasca si sa transmita instructiuni in numele fiecaruia si tuturor partenerilor si ca realizarea contractului.e) Toti partenerii din cadrul asocierii trebuie sa ramana in aceasta forma asociativa pe toata durata de realizare a contractului;f) Structura sau constituirea asocierii nu va fi modificata, pe durata executarii contractului, decat cu aprobarea prealabila a Autoritatii Contractante si numai in situatii exceptionale.
Noua asociere trebuie sa indeplineasca cel putin aceleasi criterii de eligibilitate si de conformitate ca cea initiala.
In cazul asocierii documentele solicitate a fi prezentate prin fisa de date a achizitiei, vor fi prezentate de fiecare operator economic din cadrul asociatiei.In cazul asocierii mai multor operatori economici, cerintele privind capacitatea economico-financiara si tehnica si/sau profesionala pot fi indeplinite prin cumul.
In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, asocierea va fi legalizata, iar actul incheiat va fi prezentat autoritatii contractante. Contractul de asociere trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se va constitui ca anexa la contractul de achizitie publica.
Neprezentarea unuia dintre documentele solicitate, in cazul asocierii, atrage declararea ofertei ca inacceptabila.
1. CertificareaSistemului calitatiiin conformitate cu standardul SR EN ISO editia 9001/2008, sau echivalent.
Se vor prezenta document(ele) emis(e) de catre un organism de certificare acreditat in tara sau in strainatate care confirma ca ofertantul are certificat un sistem de management al calitatii pentru domeniul de activitate din sfera domeniului activitatilor aferente obiectului contractului.
2. CertificareaSistemului de management de mediu in conformitate cu standardul SR EN ISO editia 14001/2005, sau echivalent.
Se vor prezenta document(ele) emis(e) de catre un organism de certificare acreditat in tara sau in strainatate care confirma ca ofertantul are certificat un sistem de mediu, pentru domeniul activitatilor aferente obiectului contractului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.11.2012 08:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.11.2012 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 02.11.2012 10:00
Locul: Sucursala Electrocentrale Rovinari, Str. Energeticianului nr 25, Loc Rovinari
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei si persoanele imputernicite ai operatorilor economici.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1. Toate documentele de calificare solicitate prin FDA trebuie sa fie prezentate in ofertele depuse, altfel ofertele vor fi considerate inacceptabile, exceptie fiind situatia prevazuta la art. 11, alin. 4, cu respectarea alin. 5, HG 925/2006. Nu se admit completari cu documente dupa data limita de depunere a ofertei. Dupa deschiderea ofertelor se vor cere numai clarificari la documentele depuse, daca este cazul.2. Ofertantul/candidatul isi poate demonstra situatia economica si financiara ori capacitatea tehnica si/sau profesionala prin prezentarea unui angajament ferm de sustinere din partea unui tert, in conditiile art. 186 si 190 din OUG 34/2006. Pentru a fi luata in considerare sustinerea acordata, angajamentul trebuie sa reprezinte un instrument juridic care sa asigure dreptul autoritatii contractante de a solicita, in mod legitim, indeplinirea anumitor obligatii de catre persoana sustinatoare.Angajamentul va face parte integranta din contractul de achizitie publica.3.Daca mai multi operatori economici prezinta oferte egale, cu pretul cel mai scazut, se va solicita reofertarea propunerilor financiare , in plic inchis, pana la departajare4. In conformitate cu Art 189 alin (1) din OUG 34/2006, achizitorul are dreptul de averifica/controla - direct sau prin intermediul unei autoritati competente apartinand statului in care operatorul economic este stabilit, si cu conditia acordului acestei autoritati - capacitatile ofertantului, precum si masurile aplicate pentru controlul calitatii.4. 5. Persoanele care asigura sustinerea financiara si/sau capacitatea tehnico-profesionala vor prezenta5. obligatoriu decalaratiile de neincadrare in situatiile prevazute la art. 180 si 181 din OUG 34/2006 in vigoare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform Art. 2562lit a)din OUG34/2006, cu modificarile si completarile ulterioarea) 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al suc. Electrocentrale Rovinari
Adresa postala: str. Energeticianului nr. 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Tel. +40 253372556-339, Fax: +40 253371922
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.09.2012 08:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer