Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de expertizare tehnica pt obiectivul "Pasaj superior pe DN 2N km 15+270 la Caiata"


Anunt de participare numarul 29373/23.08.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: STRADA BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: AMELIA LUIZA LACATUSU, Tel.021.315.01.26, Email: [email protected], Fax: 021.315.01.26, Adresa internet (URL): www.andnet.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi
Adresa postala: Str. Gheorghe Asachi nr. 19, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700481, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Investitii, Tel.0232.214430, In atentia: Dorel Dumitrescu, Email: [email protected], Fax: 0232.214432, Adresa internet (URL): www.drdpiasi.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi
Adresa postala: Str. Gheorghe Asachi nr. 19, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700481, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Licitatii, Tel.0232.214430, In atentia: Dimache Catalin, Email: [email protected], Fax: 0232.214432, Adresa internet (URL): www.drdpiasi.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi
Adresa postala: Str. Gheorghe Asachi nr. 19, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700481, Romania, Tel.0232.214430, In atentia: Registratura, Email: [email protected], Fax: 0232.214432, Adresa internet (URL): www.drdpiasi.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de expertizare tehnica pt obiectivul "Pasaj superior pe DN 2N km 15+270 la Caiata"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: sediu prestator
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
servicii de expertizare tehnica a pasajului superior de pe DN 2N km 15+270, la Caiata
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74231900-6 - Servicii de expertiza (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
servicii de expertizare tehnica a obiectivului "Pasaj superior pe DN 2N km 15+270 la Caiata"
Valoarea estimata fara TVA: 24, 000RON
II.2.2) Optiuni
Da
achizitorul isi rezerva dreptul de a achizitiona suplimentar servicii similare
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
45 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare 400 lei - cash la casierie sau virament cu OP in cont RO35RNCB0175008094080001
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
finantare de la bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
conf. art. 44 din OUG 34/2006
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea; Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta; Declaratie privind calitatea de participant la procedura; Certificat deinmatriculare in ORC; Certificat constatator original emis de catre ORC; Fisa cu informatii generale; Certificat privind atestarea tehnica a societatii (de catre Asociatia Profesionala de Drumuri si Poduri din Romania) pentru proiectarea de lucrari pe drumuri nationale sau de catre alte organisme similare, valabil pentru anul in curs.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor la bugetul de stat si bugetele locale la data de 31.07.2007; Bilantul contabil la data de 30.06.2007
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani trebuie sa fie de cel putin 30.000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor servicii similiare prestate in ultimii 3 ani, insotita de certificari de buna executie;
Declaratie privind dotarea cu echipamente tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii.
Declaratie care contine informatii privind numarul mediu, in ultimele 12 luni, al personalului angajat, asigurarea cu personal de specialitate, numarul si pregatirea cadrelor de conducere, precum si a persoanelor responsabile cu indeplinirea contractului + CV (atestat expert tehnic).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul va face dovada prestarii in ultimii 3 ani a unui contract de expetiza tehnica lucrari de aceeasi natura si complexitate tehnica in valoare de 7.200 lei.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.09.2007 14:00
Documente de plata: DA
Pretul: 100 RON
Conditii si modalitate de plata: cash sau virament cu OP in contul RO35RNCB0175008094080001; pretul nu include TVA.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.09.2007 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.09.2007 10:00
Locul: sediul DRDP Iasi
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
comisia de evaluare, observatori, maxim 2 reprezentanti ofertanti
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Iasi
Adresa postala: str.Anastasie Panu nr. 25, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700023, Romania, Tel.0232.217808
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6, Localitatea: Bucuresti, sector 3, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021.3104641, Email: [email protected], Fax: 021.3104642
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi - Biroul Juridic
Adresa postala: Str. Gheorghe Asachi nr. 19, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700481, Romania, Tel.0232.214430, Email: [email protected], Fax: 0232.214432, Adresa internet (URL): www.drdpiasi.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.08.2007 12:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer