Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de exploatare si intretinere a statiei de epurare Mestecanis, jud Suceava


Anunt de participare numarul 141747/01.02.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA COMERCIALA CONVERSMINS.A.
Adresa postala: STRADA MENDELEEV, NUMARUL 36-38, ETAJ 2, CAMERA 34-35, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010366, Romania, Punct(e) de contact: Achizitii, Contracte, Tel. +40 0372220216, In atentia: FLORENTINA MARTINESCU, Email: [email protected], Fax: +40 0213168019, Adresa internet (URL): www.conversmin.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Intreprindere Publica
Activitate (activitati)
Altele: Conservare si inchidere mine
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de exploatare si intretinere a statiei de epurare Mestecanis, jud Suceava
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Mestecanis, jud Suceava
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de exploatare si intretinere a statiei de epurare Mestecanis, jud Suceava
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90420000-7 - Servicii de tratare a apelor reziduale (Rev.2)
45259100-8-Reparare si intretinere a statiilor de epurare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de exploatare si intretinere a statiei de epurare Mestecanis, jud Suceava
Valoarea estimata fara TVA: 1, 182, 174.19RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 23643 lei. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei, respectiv minim 90 de zile de la data limita de primire a ofertelor. Garantia de participare se constituie prin virament bancar in contul autoritatii contractante deschis la BRD, Agentia Piata Romana Bucuresti, cont RO87BRDE410SV26085254100, sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatie. In orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. IMM-urile beneficiaza de reducere cu 50% a garantiei de participare, conform prevederilor Legii nr. 346/2004 cu toate modificarile si completarile ulterioare, fiind necesar sa completeze declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM. Garantia de participare se va returna de catre autoritatea contractanta conform cu prevederile art. 88 din HG 925/2006, corelat cu art. 278^1 alin. (2) din OUG 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare. Ofertantul va depune in acest sens o adresa de solicitare privind restituirea acesteia, insotita de o copie a documentului de constituire. Daca ofertantul a depus contestatie la CNSC, iar CNSC a respins contestatia, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului conform art.278ยน din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, introdus prin Ordonanta de Urgenta Nr.76 din 30 iunie 2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.34/2006, respectiv suma de 4.962, 17 lei. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului va fi de 5% (2, 5% pentru IMM-uri) din valoarea contractului, exclusiv TVA. Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari care devine anexa la contract, conform art.90 din H.G. nr. 925/2006. Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, in conditiile specificate de Hotararea nr.1045/19.10.2011 privind modificarea art.90 alin.(3) din HG nr.925/2006, publicata in Monitorul Oficial nr.757/27.10.2011.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1Declaratie pe propria raspundere neincadrarea in dispozitiile art. 180 si art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/ 2006, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare.Autoritatea contractanta are obligatia de a exclude din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant/candidat despre care are cunostinta ca, in ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani.Autoritatea contractanta va exclude dintr-o procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant/candidat care se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: a) a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic;c) nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit;c^1) in ultimii 2 ani nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia;d) a fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;e) prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.Se va completa Formularul 12A Sectiunea III, Declaratie pe propria raspundere neincadrarea in dispozitiile art. 180 si art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/ 2006, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare.Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 180 si art.181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/ 2006, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.In cazul asocierii mai multor operatori economici, cerintele privind eligibilitatea, inregistrarea, trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat.Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 si pentru neincadrarea in prevederile art. 181 lit.a), lit. c)1 si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 vor fi solicitate obligatoriu si vor trebui prezentate si de tertul sustinator, daca este cazul.Cerinta 2Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general), in original, copie legalizata sau copie lizibila, stampilata pentru ?conformitate cu originalul? de catre reprezentatul legal al firmei ofertante, din care sa reiasa obligatiile exigibile la luna anterioara depunerii ofertelor.Cerinta 3Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale), in original, copie legalizata sau copie lizibila, stampilata pentru ?conformitate cu originalul? de catre reprezentatul legal al firmei ofertante, din care sa reiasa obligatiile exigibile la luna anterioara depunerii ofertelor.Cerinta 4
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din O.U.G.nr.34/ 2006, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare, conform model din Sectiunea III- Formulare.Persoanele care detin functii de decizie in cadrul S.C. CONVERSMIN S.A. sunt: Director General Purcaru Stamin Ion
Director Adjunct Crai Pompiliu
Director Tehnic, Achizitii, Contracte, Proiecte Radu Marcel
Director Economic Danes Petre
Director Resurse Umane Surulescu Simona Claudia
Director Productie Daogaru Mircea
Director Sucursala Baia Mare Corodan Ioan
Director Sucursala Deva Dobra Sorin Ioan
Sef Serviciu Achizitii Contracte Martinescu Florentina
Sef Oficiu Juridic Derevlean Ramona Georgeta
Sef Serviciu Programe, Proiecte, Avizari Offenberg Iulian
Sef Serviciu Analiza Contracte Decontari Baciu Ion
Sef Serviciu PPSSMIG Calotescu Raul Emil
Sef Serviciu Derulare Proiecte si Dialog cu Comunitatea Georgescu Dan
Sef Serviciu Urmarire Productie Jurca Gabriel Ioan
Sef Serviciu Financiar Contabilitate Citireag Mihaela
Sef Serviciu Organizare, Salarizare, Personal Daogaru Mihaela
Sef Serviciu Audit Public Intern Gaman Eugenia Cristina Titiana
Sef Serviciu Management, Strategie, Dezvoltare Suta Elena Florentina
Sef laborator Vatra Dornei Buzila Ion
Sef punct de lucru Petrosan Sirb Daniel Calin
Sef punct de lucru Vatra Dornei Sabin Gabriel Gheorghe
Sef punct de lucru Tirgu Jiu Olaru Gheorghe
Sef punct de lucru Oravita Duma Constantin
Sef punct de lucru Ploiesti Cristea Ioan
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 va fi prezentata de ofertanti, ofertanti asociati, subcontractanti si de tertii sustinatori, conform model din Sectiunea III- Formulare.Cerinta 5Declaratie pe proprie raspundere prin care se certifica faptul ca participarea la procedura este in concordanta cu regulile de concurenta. Se va completa Declaratia ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta? conform model din Sectiunea III- Formulare.Pentru persoane fizice/juridice strainePentru demonstrarea faptului ca ofertantul nu se incadreaza in una din situatiile prevazute la art.180 si 181 din OUG 34/2006, operatorul economic va prezenta documente edificatoare (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente), emise de autoritati competente din tara respectiva.Documentele vor fi prezentate in traducere legalizata sau copie lizibila, semnata si stampilata pentru ?conformitate cu originalul? de catre reprezentatul legal al firmei ofertante. Autoritatea contractanta solicita prezentarea documentelor edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica si de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident.Se solicita ca operatorul economic sa prezinte Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic, in original, copie legalizata sau copie semnata si stampilata pentru ?conformitate cu originalul? de catre reprezentatul legal al firmei ofertante. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Persoane juridice/ fizice straineDocumente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare si atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident din care sa reiasa obiectul de activitate in domeniul contractului. Certificat de inmatriculare/ certificat de inregistrare fiscala/ autorizatie de functionare / altele echivalente.Documentele vor fi prezentate in traducere legalizata sau copie lizibila a traducerii legalizate, semnata si stampilata pentru ?conformitate cu originalul? de catre reprezentatul legal al firmei ofertante.In cazul asocierii mai multor operatori economici, cerintele privind capacitatea de exercitare profesionala trebuie indeplinite de fiecare asociat pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri globale, care vizeaza activitatea din ultimii trei ani (2010, 2011, 2012), sa fie egala sau mai mare decat valoarea minima impusa de 2.000.000 lei. Operatorul economic va prezenta documentele care sustin indeplinirea cerintei de calificare.
Formularul B2 ? Informatii generale.
In situatia in care operatorul economic participant la procedura intra in categoria IMM beneficiaza de 50% reducere din cuantumul valorii minime.
In cazul asocierii dintre doi operatori economici, fiecare din acestia incadrandu-se in categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii (IMM), asocierea rezultata poate beneficia de reducerile prevazute la art.16, alin.( 2) din Legea nr. 346/2004. Totodata, precizam ca in situatia asocierii unui IMM cu o societate comerciala care nu face parte din categoria IMMurilor, asocierea respectiva nu are caracterul unui IMM si nu se pot aplica prevederile art. 16, alin. (2) din Legea nr. 346/2004.
Declaratiile de incadrare in categoria Intreprinderilor Mici si MijlociiFormularul Acord de asociere daca e cazul.
Daca operatorul economic beneficiaza de sustinerea financiara a unei terte persoane, operatorul economic va prezenta un angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, ce va trebui sa prevada
resursele respective si sa evidentieze ca disponibilizarea lor se va face neconditionat in vederea finalizarii contractului. Tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatia prev. art.180 si 181 lit.a), c^1 si d) si art.69^1 din OUG34/2006. Tertul sustinator va prezenta un angajament ferm al persoanei sau persoanelor respective, incheiat in forma autentica, conf. art.186 din OUG nr.34/2006 si art.11^1 din HG nr.925/2006. In acest caz,
nivelul cifrei de afaceri nu se va considera prin cumulul cifrei de afaceri a ofertantului si a tertului sustinator, ci trebuie dovedita fie de ofertant, fie de tertul sustinator integral.
Formularul 12E Formularul 12A sustinator Declaratia privind neincadrarea in art. 69^1 din OUG34/2006.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formularul B2 ? Informatii generaleDeclaratiile de incadrare in categoria Intreprinderilor Mici si MijlociiFormularul Acord de asociere daca e cazul.Formularul 12E Formularul 12A sustinator Declaratia privind neincadrarea in art. 69^1 din OUG34/2006.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta Similara.
- lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare si locul prestarii serviciilor, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
- se solicita prezentarea informatiilor referitoare la servicii similare prestate in ultimii 3 ani, avand o valoare cumulata, egala sau mai mare decat valoarea de 1.000.000 lei, exclusiv TVA.
Se vor prezenta certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/ confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarii serviciilor se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Formular 12F.
Formular B3.
Declaratie cu informatii privind asigurarea cu personal de specialitate, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, si persoanele responsabile direct de indeplinirea contractului. Se va asigura urmatorul personal: 1 post sef statie; 2 posturi electrician; 2 posturi lacatus mecanic; 3 posturi operator; 1 post laborant; 2 posturi muncitor.
Cerinte minime de experienta profesionala:
Sef Statie: studii superioare tehnice; cursuri postuniversitare de specializare in ingineria mediului; vechime in activitatea de epurare ape de mina de minim 3 ani. Laborant: studii superioare sau medii tehnice; cursuri de calificare in specializarea laborant in determinari fizico-chimice; vechime in activitatea ca laborant de minim 3 ani. Electrician: studii medii tehnice; scoala profesionala in meseria de electrician; vechime in domeniul de activitate de minim 3 ani; Operator: vechime in domeniul de activitate epurare ape de mina de minim 3 ani
Formulare B7 si B8
Documente prin care se demonstreaza indeplinirea conditiilor minime de experienta profesionala: copie diploma de absolvire a studiilor de specialitate, copie diploma de licenta, certificate de atestare cursuri postuniversitare, in copii legalizate sau copii lizibile, semnate si stampilate pentru ?conformitate cu originalul? de catre reprezentatul legal al firmei ofertante, C.V. ? ul semnat in original de autor.
Declaratie privind echipamentele tehnice si utilajele:
- declaratie privind echipamentele tehnice si utilajele de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.
- se solicita laborator de analize fizico chimice acreditat RENAR.
Se prezinta copie autorizare laborator sau dupa caz, contract de prestari servicii laborator autorizat sau orce alta forma de punere la dispozitie, cu care poate fi incheiat contractul de prestari servicii dupa declararea ofertantului castigator.
Formularul 12H din sectiunea III
Informatii privind sustinerea capacitatii technice si/sau profesionale:
Daca grupul de operatori economici beneficiaza de sustinerea privind capacitatea tehnica si/sau profesionala a unei terte persoane, atunci acesta nu trebuie sa se afle in situatia prev. art.180 si 181 lit.a), c^1 si d) si art.69^1 din OUG34/2006. Tertul sustinator va prezenta, dupa caz, un angajament ferm al persoanei sau persoanelor respective, incheiat in forma autentica,
conf. art.190 din OUG nr.34/2006 si art.11^1 din HG nr.925/2006.
Formularul 12T Declaratie tert sustinator tehnic si profesional Formularul 12A Declaratia privind neincadrarea in art. 69^1 din OUG 34/2006.
Standarde de asigurare a calitatii.
Se solicita prezentarea unor certificate emise de organisme independente care sa ateste respectarea standardelor de asigurare a calitatii, in domeniul achizitiei, conform standard SR EN ISO 9001 sau echivalente, valabile la data deschiderii ofertei. In cazul asocierii, cerinta se va indeplini de fiecare membru al asocierii pentru partea de contract pe care o realizeaza.
Copie certificate.
Standarde de protectia mediului.
Se solicita prezentarea unor certificate emise de organisme independente care sa ateste respectarea standardelor de protectie a mediului, conform standard SR EN ISO 14001 sau echivalente, valabile la data depunerii
ofertei. In cazul asocierii, cerinta se va indeplini de fiecare membru al asocierii pentru partea de contract pe care o realizeaza.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formular 12F.Formular B3.Formularul B7 din Sectiunea IIIFormularul B8 din Sectiunea IIIDocumente prin care se demonstreaza indeplinirea conditiilor minime de experienta profesionala: copie diploma de absolvire a studiilor de specialitate, copie diploma de licenta, certificate de atestare cursuri postuniversitare, in copii legalizate sau copii lizibile, semnate si stampilate pentru ?conformitate cu originalul? de catre reprezentatul legal al firmei ofertante, C.V. ? ul semnat in original de autor.Formularul 12H din sectiunea IIISe prezinta copie autorizare laborator sau dupa caz, contract de prestari servicii laborator autorizat sau orce alta forma de punere la dispozitie, cu care poate fi incheiat contractul de prestari servicii dupa declararea ofertantului castigator.Formularul 12T Declaratie tert sustinator tehnic si profesionalFormularul 12A Declaratia privind neincadrarea in art. 69^1 din OUG 34/2006Copie certificateCopie certificate.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.03.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.03.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.03.2013 10:00
Locul: S.C. CONVERSMIN S.A. Str. Mendeleev 36-38, sector 1, Bucuresti - Sala licitatii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor, care vor prezenta imputernicirea (delegatie)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Atribuirea contractului de achizitie publica se face pe baza criteriului ?pretul cel mai scazut?, evaluarea ofertelor se realizeaza prin compararea preturilor fiecarei oferte admisibile in parte si prin intocmirea, in ordine crescatoare a preturilor respective, a clasamentului pe baza caruia sestabileste oferta castigatoare. In cazul in care doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare, acelasi pret, atunci autoritatea contractanta are dreptul sa solicite ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara, in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante, considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C.CONVERSMIN S.A. Oficiul Juridic
Adresa postala: Str. Mendeleev, nr. 36 - 38, etaj 5, cam. 63, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010366, Romania, Tel. +40 213114298, Email: [email protected], Fax: +40 213118399, Adresa internet (URL): www.conversmin.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.01.2013 08:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer