Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de finantare rambursabila interna, in valoare de 29.432.000 lei, pe o perioada de maturitate de 10 ani pentru obiectivele de investitii : Aeroport International Brasov-Ghimbav-Etapa III si Proiectare si executie-Reabilitare Spitalul Clinic de Urg


Anunt de participare numarul 149216/08.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Judetul Brasov
Adresa postala: B-dul Eroilor nr.5, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500007, Romania, Punct(e) de contact: Consiliul Judetean Brasov-D.I.U.A.T., Tel. +40 0268/410777/221, In atentia: Cirica Emil, Email: [email protected], Fax: +40 0268/472305, Adresa internet (URL): www.judbrasov.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de finantare rambursabila interna, in valoare de 29.432.000 lei, pe o perioada de maturitate de 10 ani pentru obiectivele de investitii : Aeroport International Brasov-Ghimbav-Etapa III si Proiectare si executie-Reabilitare Spitalul Clinic de Urgenta Brasov (Consolidare si reamenajare Spitalul Clinic de Urgenta Brasov-Corp B)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: Consiliul Judetean Brasov
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de finantare rambursabila interna, in valoare de 29.432.000 lei, pe o perioada de maturitate de 10 ani pentru obiectivele de investitii :1. Aeroport International Brasov-Ghimbav-Etapa III2. Proiectare si executie-Reabilitare Spitalul Clinic de Urgenta Brasov (Consolidare si reamenajare Spitalul Clinic de Urgenta Brasov-Corp B)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66113000-5 - Servicii de acordare de credit (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de finantare rambursabila interna, in valoare de 29.432.000 lei, pe o perioada de maturitate de 10 ani pentru obiectivele de investitii :1. Aeroport International Brasov-Ghimbav-Etapa III2. Proiectare si executie-Reabilitare Spitalul Clinic de Urgenta Brasov (Consolidare si reamenajare Spitalul Clinic de Urgenta Brasov-Corp B)
Valoarea estimata fara TVA: 7, 076, 640RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
120 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
DaCuantumul garantiei de participare: 100.000 leiPerioada de valabilitate: cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei, respectiv 180 zile de la data limita de primire a ofertelor.Modalitatea de constituire (conform prevederilor art. 86 alin (1) din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare): viramentbancar/O.P. in contul RO33TREZ1315006XXX000169, cod fiscal 4384150, deschis la Trezoreria Brasov sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original (Formular 3 din Sectiunea Formulare).Nota: Avand in vedere valoarea estimata, se va retine contestatorului contravaloare din garantia de participare in cazul in care CNSC respinge contestatia, in conditiile art.278^1 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Nota: Echivalenta unei garantii de participare depusa in alta moneda se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile calendaristice.- Ofertantii tip I.M.M. care indeplinesc prevederile legislatiei in vigoare (Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, astfel cum a fost si completata ulterior) si doresc sa depuna 50% din valoarea garantiei de participare vor depune documente prin care dovedesc ca sunt I.M.M.- Ofertantii straini de tip IMM pot beneficia de reducere doar in conditiile in care vor prezenta documente edificatoare din tara respectiva din care sa reiasa faptul ca au un statut similar operatorilor economici de tip IMM din Romania. Operatorii economici trebuie sa faca dovada ca indeplinesc conditiile de IMM. In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna, sunt considerati ofertanti de tip IMM acei ofertanti pentru care toti membrii grupului detin calitatea de IMM. DaCuantumul garantiei de buna executie: 5% din valoarea contractului (exclusiv TVA).Mod de constituire: conform prevederilor art. 90 alin (1) , alin (3), din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Autoritateacontractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 92 alin. (4) din H.G. 925/2006. In situatia in care se vaopta pentru constituirea garantiei de buna executie prin retineri succesive se vor avea in vedere prevederile HG nr. 1045/2011.III.1.5)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare: completare Anexa nr.10.1 si 10.3 din Sectiunea Formulare;2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare: completare Anexa nr.10.2 si din Sectiunea Formulare;2.Declaratie privind calitatea de participant la procedura: Completare Formular nr. 12C din Sectiunea Formulare;3.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta: Completare Anexa - Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta din Sectiunea Formulare;4.Declaratie privind neincadrarea intr-o situatie de conflict de interese: Completare Formularul nr. 1 din Sectiunea Formulare.Persoane cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: a)Presedinte C.J.Bv.: Aristotel Cancescu;Dir.Executiv Economic: Aurelia Popescu; Dir.Executiv D.A.P.L. : Claudia Craciun ; Dir.Executiv D.I.U.A.T. : Emil Cirica: Secretar : Maria Dumbraveanu ;b)Presedinte
comisie: Cirica Emil;membrii comisie: Craciun Claudia, Mone Mariana, Sandor Ildiko, Bortes Didona, Iordan Emilia, Boboc Daniela.5. Certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata: -Persoanele juridice/fizice romane trebuie sa prezinte: a) certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri la bugetul local;b) certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat.Din certificatele prezentate trebuie sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor. Totodata, mentionam faptul ca in masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011.
Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul". Certificatele se vor prezenta pentru punctul/punctele de lucru implicate in derularea contractului.Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta: -Documente edificatoare, eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere fiscale, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local.Din certificatele prezentate trebuiesa sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor. Totodata, mentionam faptul ca in masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011.Certificatele se vor prezenta pentru punctul/punctele de lucru implicate in derularea contractului.Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul?, insotite, dupa caz, de traducerea autorizata a acestora in limba romana.Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceste cerinte trebuie indeplinite de fiecare membru al asocierii. Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional: - Pentru persoane juridice /fizice romane: 1. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul?. Ofertantul isi va asuma raspunderea ca informatiile cuprinse in aceste documente sunt reale/valabile la data limita de depunere a ofertelor.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului.In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, fiecare membru din grup trebuie sa dovedeasca ca pentru partea din contract pe care o realizeaza are corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.2. Autorizatie de functionare emisa de Banca Nationala a Romaniei (copie certificata ?conform cu originalul)- Pentru persoane juridice /fizice straine: 1. Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este rezident, in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in domeniile de activitate inscrise in documentele prezentate.Ofertantul isi va asuma raspunderea ca informatiile cuprinse in aceste documente sunt reale/valabile la data limita de depunere a ofertelor.In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, fiecare membru din grup trebuie sa dovedeasca ca pentru partea din contract pe care o realizeaza are corespondent in domeniile de activitate inscrise in documentele prezentate.2. Autorizatie de functionare eliberata de organismul de reglementare din tara de domiciliu a ofertantului in copie certificata ?conform cu originalul, insotita de o traducere autorizata a acesteia in limba romana.Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru confirmarea documentelor prezentate in copie, documentul in original sau copie legalizata
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale cu declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani.Se va completa Anexa nr.11- Informatii generale din Sectiunea Formulare, cu declararea cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2011, 2012, 2013).Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, fiecare membru al grupului are obligatia de a completa Anexa nr.11 din Sectiunea Formulare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare Anexa nr.11Pentru conversia lei/euro, se va lua in considerare cursul mediu anual comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru fiecare an, respectiv: 2011:1 euro= 4, 2379lei;2012:1 euro= 4, 4560lei;2013:1 euro= 4, 4190lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind partea din contract pe care ofertantul are, eventual, intentia
sa o subcontracteze (Daca este cazul)Se va completa Anexa nr. 18 ? Model declaratie subcontractanti, cu subcontractantii si specializarea acestora.Subcontractantii declarati vor completa Formular nr.1 - Declaratie privind neincadrarea intr-o situatie de conflict de interese din Sectiunea Formulare.In cazul in care unul sau mai multi subcontractanti urmeaza sa indeplineasca parti din contractul de achizitie publica, autoritatea contractanta va solicita la incheierea contractului, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati de acesta in oferta, care se constituie in anexa la contract.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare Anexa nr. 18 - daca este cazul
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.03.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.03.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
180zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.03.2014 12:00
Locul: Consiliul Judetean Brasov, B-dul Eroilor nr.5, cam.17
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare a ofertelor si reprezentantii imputerniciti din partea ofertantului de a participa la deschiderea ofertelor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1.In cazul in care oferta este depusa de un grup de operatori economici, oferta trebuie sa cuprinda un acord de asociere conform Anexei nr.44, care va include, obligatoriu, si urmatoarele clauze: toti asociatii isi asuma raspunderea solidara pentru executia contractului, liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni de la si in numele tuturor asociatilor, individual si colectiv, si ca liderulasociatiei este responsabil pentru executia contractului, inclusiv platile. Intelegerea trebuie sa stipuleze de asemenea ca toti asociatii din Asociatie/Consortiusunt obligati sa ramana in asociatie/consortiu pe intreaga durata a contractului. In cazul ofertei declarate castigatoare, la incheierea contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta va solicita viitorului contractant legalizarea acordului de asociere.2.In cazul in care preturile ofertate pentru ofertele clasate pe primul loc sunt egale, iar ofertele tehnice indeplinesc specificatiile tehnice minime considerate obligatorii, atunci autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.3.Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire disponibila in SEAP, trebuie utilizata o aplicatie care permite deschiderea si verificarea oricarui tip de document semnat electronic, indiferent de furnizorul certificatului si aplicatiei cu care au fost semnate documentele, in conditiile respectarii prevederilor Legii 455/2001 privind semnatura electronica.4.Contractul de achizitie publica se va incheia numai daca autoritatea contractanta va obtine avizul favorabil al Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale, cu privire la contractarea acestui credit potrivit prevederilor art. 1, alin. (2) din H.G. nr. 9/2007 (privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale).Nota: Anexa nr.52-"Solicitari clarificari" din Sectiunea Formulare, se va completa daca este cazul.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand din ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Brasov-Serviciul Juridic Contencios
Adresa postala: B-dul Eroilor nr.5, Localitatea: Brasov, Cod postal: 50000-7, Romania, Tel. +40 268410777-119, Fax: +40 268475576, Adresa internet (URL): www.judbrasov.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.02.2014 14:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer