Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de formare profesionala - proiect Stop Somaj in Randul Tinerilor


Anunt de participare numarul 145684/08.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA
Adresa postala: Str. AVALANSEI, NR.20-22, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7000, Romania, Punct(e) de contact: Cojoaca Marius, Tel. +40 0213039843, Email: [email protected], Fax: +40 0213030843, Adresa internet (URL): www.anofm.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agentie/birou national sau federal
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de formare profesionala - proiect Stop Somaj in Randul Tinerilor
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
24 - Servicii de invatamant si de formare profesionala
Locul principal de prestare: Locul principal de prestare: regiunile/localitatiile de implementare a proiectului
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Calificarea unui numar de 84 tineri cu varsta pana in 25 de ani
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
80530000-8 - Servicii de formare profesionala (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
cursuri de limba engleza
Valoarea estimata fara TVA: 100, 800RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
2 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Plata garantiei de participare se va face in contul de Trezorerie al Municipiului Bucuresti cu specificatia ?pentru proiect Proiect ?STOP somajului in randul tinerilor !? ID 5957: RO82TREZ7005005XXX000143. CUI 11370190 Atentie! In cazul in care ofertantul este o asociere de operatori economici, incadrarea in categoria IMM se va analiza cu privire la asociere in ansamblu. Astfel, chiar daca toti asociatii se incadreaza, in mod individual, in categoria IMM, reducerea cu 50% a cerintei privind cuantumul garantiei de participare nu se va aplica daca asocierea in ansamblu nu se incadreaza in categoria IMM. Valoarea efectiva este de 1008 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fondul Social European (FSE) prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), fiind aprobat prin contractul de finantare POSDRU/82/5.1/S/59573.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentarea Declaratiei pe propria raspundere completata de fiecare asociat (in cazul unei asocieri de operatori economici), cat si de eventualii subcontractanti si terti sustinatori - Formular nr.1 - , ,Declaratie privind eligibilitatea??Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006atrage excluderea ofertantului din procedura de atribuire.Prezentarea Declaratiei pe propria raspundere completata de fiecare asociat (in cazul unei asocieri de operatori economici), cat si de eventualii subcontractanti si terti sustinatori, pentru art. 181 lit. a), c1) si d). - Formularul nr.2 - , Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181??Incadrarea in situatia prevazuta la art. 181 din Ordonanta de urgenta nr.34/2006, are datorii scadente si neachitate, certificatele nu sunt in termenul de valabilitate, nu sunt prezentate in forma solicitata sau lipsesc, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului.1. Certificat de atestare fiscala eliberat de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, valabil la data deschiderii ofertelor, care sa certifice faptul ca societatea nu figureaza cu debite restante la bugetul de stat (original, copie legalizata sau conform cu originalul);2. Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale referitoare la plata datoriilor la bugetul local, emis la o data ulterioara ultimei scadente de plata, in termen de valabilitate (original, copie legalizata sau conform cu originalul);Prezentarea Declaratiei pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare - Formularul nr.3, completata de fiecare asociat (in cazul unei asocieri de operatori economici), cat si de eventualii subcontractanti si terti sustinatori;Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta - Formularul nr.4;Declaratie privind calitatea de participant la procedura de atribuire conform art. 46 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, - Formularul nr. 5. Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionateCertificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic (original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?Conform cu originalul?). Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator.In etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea, pentru conformitate, a documentului in original/copie legalizata.Persoane juridice/fizice straine: Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare. Documentele vor fi prezentate in traducere legalizata in limba romana.In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus.Autorizatie de furnizor de formare profesionala/decizie privind autorizarea pentru fiecare lot/meserie/ocupatie ofertata, eliberata in conformitate cu prevederile O.G. nr.129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata, pentru fiecare tip de program pentru care se depune oferta (original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?Conform cu originalul?).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa completeze Formularul nr.6 - , ,Informatii generale??
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul trebuie sa completeze Formularul nr.6 - , ,Informatii generale??. Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici impreuna) trebuie sa faca dovada ca a realizat pe ultimii trei ani o cifra medie de afaceri cel putin egala cu: In cazul asocierilor, conditia se va considera indeplinita in mod cumulativ. Bilanturile contabile aferente exercitiilor financiare 2009, 2010 si 2011, vizate si inregistrate de organele competente sau alte documente doveditoare. Bilanturile/documentele doveditoare vor fi prezentate in copie certificata pentru conformitate cu originalul. In cazul in care participa la procedura operatori economici straini, valorile cifrei de afaceri vor fi convertite din euro, la cursul lei/euro mediu comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv, in valoare de minim 100800 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista a principalelor servicii efectuate in ultimii 3 ani, Informatii referitoare la personal
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentarea formularului Lista a principalelor servicii efectuate in ultimii 3 ani - Formularul nr.7 Lista cu Formatorii ce vor fi pusi la dispozitie pentru indeplinirea contractului. Se va prezenta: - Curriculum vitae (Formularul 8) pentru fiecare formator insotit de Diplome si certificatele din care sa reiasa ca detine specializarea ceruta de programul de formare (copii); - Declaratia de disponibilitate a formatorului (Formularul 9). Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani, calculati de la termenul limita pentru depunerea ofertelor.Valorile experientei ( care va fi de minim 100800 lei fara TVA) similare vor fi convertite din euro, la cursul lei/euro mediu comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
60%
Descriere: Componenta financiara
2.
factor tehnic
40%
Descriere:
Punctaj maxim componenta tehnica: 40
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.08.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.08.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.08.2013 11:00
Locul: sediul central ANOFM, Strada Avalansei nr 20-22, sector 4, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
La deschidere va participa comisia de evaluiare, CNSC-UL dupa caz si imputernicitii ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fondul Social European (FSE) prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), fiind aprobat prin contractul de finantare POSDRU/82/5.1/S/59573
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - POSDRU
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.08.2013 07:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer