Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE FORMARE PROFESIONALA A PERSONALULUI DIN CADRUL APARATULUI CENTRAL SI TERITORIAL AL AGENTIEI NATIONALE DE ADMINISTRARE FISCALA (A.N.A.F.) IN DOMENIUL TEHNICILOR DE COMUNICARE


Anunt de participare numarul 139422/04.10.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Adresa postala: STR. APOLODOR NR 17 SECTOR 5 BUCURESTI, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050741, Romania, Punct(e) de contact: Sediul central ANAF, Tel. +40 213872370 / +40 213871178, In atentia: Melania Cozma, Email: [email protected], Fax: +40 213199676, Adresa internet (URL): www.anaf.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE FORMARE PROFESIONALA A PERSONALULUI DIN CADRUL APARATULUI CENTRAL SI TERITORIAL AL AGENTIEI NATIONALE DE ADMINISTRARE FISCALA (A.N.A.F.) IN DOMENIUL TEHNICILOR DE COMUNICARE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
24 - Servicii de invatamant si de formare profesionala
Locul principal de prestare: La sediile beneficiarului dinBucuresti si de pe teritoriul Romaniei, conform Caietului de sarcini
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SERVICII DE FORMARE PROFESIONALA A PERSONALULUI DIN CADRUL APARATULUI CENTRAL SI TERITORIAL AL AGENTIEI NATIONALE DE ADMINISTRARE FISCALA (A.N.A.F.) IN DOMENIUL TEHNICILOR DE COMUNICARE
in cadrul proiectului ?Dezvoltarea unui parteneriat viabil intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si beneficiarii directi ai serviciilor furnizate de aceasta ? premisa a eficientizarii sistemului de colectare a veniturilor publice?, cod SMIS 31224
Obiectul contractului il reprezinta prestarea de servicii de formare profesionala a personalului din cadrul aparatului central si teritorial al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (A.N.A.F.) in domeniul tehnicilor de comunicare pe urmatoarele module: comunicare externa, comunicare de criza si relatii publice
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79632000-3 - Servicii de formare a personalului (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform Caietului de sarcini prestatorul de servicii va instrui un numar total de 328 de functionari publici din cadrul aparatului central si teritorial al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, pe parcursul a trei module de instruire in domeniul tehnicilor de comunicare, intr-un numar de 27 desesiuni de instruire, a cate 5 zile fiecare, a cate 6 ore/zi, numarul de participanti/sesiune fiind de maxim 16 persoane
Valoarea estimata fara TVA: 580, 500RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 5.805, 00 lei.Modalitatea de constituire conform art. 86 alin. (1) din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Contul autoritatii contractante: RO26TREZ7005005XXX000860 deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti. In cazul in care CNSC respinge o contestatie se va retine in raport cu valoarea estimata o suma in conformitate cu prevederile art.2781, alin.(1) din OUG 34/2006. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv minim 90 de zile de la termenul limita de depunere a ofertei.Dovada in original a constituirii acestei garantii trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.Pentrugarantia de participare depusa in euro, echivalenta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu trei zile. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 5% din suma fara TVA a contractului.Garantia de buna executie se constituie fie: a) printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract (art.90, alin.1) din HG 925/2006 modificata de HG 834/2009); prevederile art.86 alin. (2)-(4) din HG 925/2006 actualizata se aplica in mod corespunzator;b) in cazul in care partile convin, prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.- In situatia in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent, un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante in conformitate cu HG nr.1045 din 19.10.2011.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare 85% prin FSE, 15% de la bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
(1) Prezentarea Declaratiei pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG 34/2006 (declaratia de eligibilitate) cu modificarile si completarile ulterioare, completata de catre operatorul economic si dupa caz, de tertul sustinator. Incadrarea ofertantului sau dupa caz, a eventualului tert sustinator in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, atrage excluderea ofertantului din procedura de atribuire.
Se solicita completarea si prezentarea Formularului 1, semnat, datat si stampilat de catre reprezentantul legal, sau de catre persoana imputernicita de acesta; (2) a) Prezentarea Declaratiei pe propria raspundere (privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
- Se va completa si prezenta Formularul 2 din Sectiunea Formulare, semnat, datat si stampilat de catre reprezentantul legal sau de catre persoana imputernicita de acesta.b) Prezentarea de documente relevante privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari socialePersoane fizice/juridice romane:
Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea isi are sediul social, privind plata obligatiilor la bugetul de stat. Certificatul va prezenta situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.Persoanele juridice/fizice straine -Prezentarea oricarui document care e un document similar, edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine a ofertantului sau in tara in care acesta este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva.
Documentele vor fi prezentate in traducere autorizata.Documentele vor fi prezentate de fiecare asociat si dupa caz, de tertul sustinator.Incadrarea operatorului economic in situatiile prevazute la art. 181, sau dupa caz a tertului sustinator in situatiile prevazute la art. la art. 181, lit. a), c1) si d) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, atrage excluderea ofertantului din procedura de atribuire.Documentele se vor prezenta in oricare dintre formele: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Ofertantul clasat pe primul loc va prezenta documentele in original/copie lagalizata in termen de 3 zile de la comunicarea rezultatului aplicarii procedurii; (3)Prezentarea Certificatului de participare cu oferta independenta, conform Ordinului Presedintelui ANRMAPnr. 314/12.10.2010. Se va completa si prezenta Formularul 3 din Sectiunea Formulare, semnat, datat si stampilat de catre reprezentantul legal sau de catre persoana imputernicita de acesta.In cazul unei asocieri, fiecare ascociat va prezenta documentele solicitate; (4) Se va completa si prezenta Formularul 4 din Sectiunea Formulare - Declaratie pe propria raspundere privindneincadrarea in prevederile art. 691 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - semnat, datat si stampilat de catre reprezentantul legal sau de catre persoana imputernicita de acesta. Documentul va fi prezentat de fiecare asociat si de eventualii subcontractanti sau tert sustinator.Persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Octavian Deaconu, secretar general, Narcisa Stefania Bradeanu, director general, Ioana Toma, director general, Paul Soviani, director, Andrei Pavel, director, Sabina Zeres, director; (5) Completarea si prezentarea Formularului 5- Declaratia privind calitatea de participant la procedura din Sectiunea Formulare, semnat, datat si stampilat de catre reprezentantul legal sau de catre persoana imputernicita de acesta. In cazul prezentarii unei oferte comune de catre mai multi operatori economici, prin asociere, se solicita completarea acordului de asociere. Aceasta se va legaliza la solicitarea achizitorului in cazul in care oferta comuna va fi declarata castigatoare.
Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente relevante in scopul verificarii datelor din Declaratiile furnizate de ofertanti. a)Persoane juridice romane:
Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii ofertelor din care sa rezulte ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii si din care sa reiasa urmatoarele date:
a) denumirea operatorului economic si toate datele de identificare;
b) codul unic de inregistrare;
c) sediul social valabil, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati (adresa);
d) numele reprezentantilor legali ai operatorului economic;
e) domeniul de activitate principal;
f) domeniile de activitate secundare;
g) situatia societatii (daca este in stare de functionare, dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii).
h) administratorul/imputernicitul operatorului economic.
b) Alte entitati legale (operatori economici din sectorul non-profit, institutii publice) vor prezenta documente din care sa reiasa ca sunt abilitate sa presteze activitati de natura celor solicitate prin specificatiile tehnice incluse in caietul de sarcini.
c) Persoanele juridice straine vor prezenta documente ce dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara de origine.
Documentele se vor prezenta in oricare dintre formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire de a prezenta pentru conformitate documentul in original sau copie legalizata.
Documentele emise in alta limba vor fi prezentate insotite de traducere autorizata si legalizata.
Documentele vor fi utilizate si la verificarea situatiei personale a ofertantului.
In cazul unei asocieri se vor prezenta documente pentru partea de contract pe care o realizeaza.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind cifra de afaceri globala anualaOperatorul economic trebuie sa faca dovada ca a realizat o medie a cifrei de afaceri globala anuala pe ultimii 3 ani de minimum 580.500 lei (sau echivalentul in moneda nationala a ofertantului),
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita operatorului economic informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fieindeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens. La incheierea contractului de achizitie publica se vor prezentarea contractele incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica. Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.
Experienta similara
Ofertantul (operator economic, sau membrii asocierii impreuna) trebuie sa demonstreze ca in ultimii 3(trei) ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor), a efectuat in cadrul unuia sau mai multor contracte similare, activitati de instruire/formare profesionala in domeniulrelatiilor publice si comunicarii.Contractele prezentate in lista vor fi confirmate prin recomandari de la beneficiari (in cazul subiectilor de drept privat) sau documente constatatoare emise de institutii publice in conformitate cu prevederile art. 97ยน, alin.(1) din H.G. nr. 925/ 2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Din recomandarile sau documentele constatatoare prezentate de ofertant trebuie sa rezulte explicit ca acesta a dus la indeplinire contractele respective fara a aduce prejudicii beneficiarului/autoritatii contractante.
Lista a principalelor contracte din ultimii 3 ani, pana la termenul limita de depunere a ofertelor.
Cerinta nr. 2Ofertantul trebuie sa dispuna de resursele umane considerate de Autoritatea contractanta ca fiind strict necesare indeplinirii in bune conditii a contractului.Cerinte specifice pentru personalul de specialitate care va avea roluri esentiale in indeplinirea contractului si responsabilitatea derularii activitatilor aferente organizarii si sustinerii cursurilor de instruire: -studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
-certificare in ocupatia formator dovedita cudiploma de formator atestat CNFPA (conform OG
129/31.08.2000 privind formarea profesionala a adultilor sau echivalent, cod COR 242401) sau echivalent.
Cerinta 2 continuare: Experienta profesionala: -experienta profesionala generala de minim 5 ani-experienta intr-o pozitie similara in cel putin un proiect dus la bun sfarsit in domeniul formarii profesionale specifica tipurilor de cursuri care fac obiectul contractului (se vor lua in considerare prevederile art.13 din Ordin ANRMAP 509/2011)Pentru personalul de specialitate propus autoritatea contractanta solicita in faza de ofertare prezentarea - Curriculum vitae (CV).
CV-ul trebuie sa fie suficient de detaliat astfel incat sa asigure cel putin indeplinirea cerintelor cu privire la pregatirea si experienta profesionala solicitata.
Cerinta 2 continuare: Ulterior in vederea demonstrarii experientei prezentate in CV, autoritatea contractanta va solicita operatorului economic clasat pe locul intai: copii conforme cu originalul ale diplomelor de studii privind specializarea personalului (studiile, pregatirea profesionala, calificarea si atestarea profesionala) autorizatii/certificate de atestare profesionala/legitimatiile aferente emise in conformitate cu legislatia specifica in vigoareprivind formarea profesionala a adultilor sau echivalentsi a actelor doveditoare referitoare la competentele si experienta specifica.
Cerinta 2 continuare: Experienta profesionala specifica se va proba prin prezentarea de documente edificatoare (contractesau orice alte documente din care sa rezulte activitatea desfasurata in cadrul unor contracte similare si/sau sustinerea unor cursuri pe teme similare).Se va atasa CV-ului o Anexa unde va fi explicata si exemplificata modalitatea de indeplinire a experientei profesionale relevante, astfel incat sa rezulte indeplinirea cerintelor privind profilul/experienta personalului de specialitate
Cerinta 2 continuare: Contractele incheiate intre ofertant si persoanalul de specialitate si Acordul (disponibilitatea) personalului propus pentru derularea contractului. In situatia prezentarii unui Angajament ? si doar daca este declarat castigator, operatorul va incheia contract/contracte individuale de munca cu expertul/expertii propusi.Diplomele, certificatele, atestatele, referintele, recomandarile ce sunt in alta limba decat limba romana, vor fi depuse original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", insotite de traducere autorizata.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.11.2012 17:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.11.2012 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.11.2012 10:30
Locul: Sediul central ANAF, tronson VII, etaj 6, camera 25
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai operatorilor economici
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fondul Social European, Programul Operational ?Dezvoltarea Capacitatii Administrative?, cf contractului pentru Proiectul ?Dezvoltarea unui parteneriat viabil intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si beneficiarii directi ai serviciilor furnizate de aceasta ? premisa a eficientizarii sistemului de colectare a veniturilor publice? cod SMIS 31224
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Capacitatii Administrative
VI.3) Alte informatii
-Pentru demonstrarea indeplinirii conditiilor de participare ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare.-Ofertantii pot beneficia de prevederile art.16, alin.(2) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru reducerea garantiei de participare cu 50%. In acest sens, in conformitate cu prevederile art.3 si anexa nr.1 din legea mai inainte mentionata, vor depune o declaratie, la prezenta documentatie in original.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256 ^2 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia de investitii, achizitii publice si servicii interne
Adresa postala: Str. Apolodor nr. 17, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050741, Romania, Tel. +40 0213872370, Fax: +40 0213102051
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.10.2012 11:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer