Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de formare profesionala continua in cadrul proiectului EUCALIFICARE - Valorificarea potentialului uman prin calificarea si recalificarea angajatilor din sectorul constructii la standarde europene, proiect finantat prin POSDRU, beneficiar PATRONAT


Anunt de participare numarul 116433/05.03.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PATRONATUL ROMAN
Adresa postala:  str. Luiggi Galvani nr.17-19, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  020361, Romania, Punct(e) de contact:  Ioan Adrian Trifan, Tel. 031 711 1503, Email:  [email protected], Fax:  021 211 0774, Adresa internet (URL):  http: //www.patronatulroman.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial
Activitate (activitati)
- Afaceri economice si financiare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de formare profesionala continua in cadrul proiectului EUCALIFICARE - Valorificarea potentialului uman prin calificarea si recalificarea angajatilor din sectorul constructii la standarde europene, proiect finantat prin POSDRU, beneficiar PATRONATUL ROMAN
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
24 - Servicii de invatamant
Locul principal de prestare: Municipiul Vaslui, judetul Vaslui, municipiul Braila, judetul Braila, municipiul Slatina, judetul Olt.Romania
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Scopul contractului este de a achizitiona : Servicii de formare profesionala continua in cadrul proiectului EUCALIFICARE - Valorificarea potentialului uman prin calificarea si recalificarea angajatilor din sectorul constructii la standarde europene, proiect finantat prin POSDRU, beneficiar PATRONATUL ROMAN.Servicii ce vor fi achizitionate : Servicii de formare profesionala continua in regiunea NEServicii de formare profesionala continua in regiunea SEServicii de formare profesionala continua in regiunea SV
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
80530000-8 - Servicii de formare profesionala (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cursurile vor fi derulate pentru un grup tinta total de 800 de persoane, constituit din: ? angajati? persoane fizice autorizate? membri ai intreprinderilor familiale? intreprinderi individualedin care minim 5% femei.
Valoarea estimata fara TVA: 944, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
16 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare 2% din valoarea maxima estimata, respectiv 18880 lei.Garantia de buna executie 5 % din valoarea a contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
contract de finantare: POSDRU/80/2.3/S/56800
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Dec. privind eligibilitatea.Cazier judiciar al administratorului.Declaratie privind neincadrarea in prev.art.181.Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata: prezentare formular tip(certif.de atestare fiscala pentru persoane juridice) emis de Administratia Finantelor Publice, cu valabilitate la deschiderii ofertei, original sau copie legalizata, Certificatul privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor juridice: prezentare formular tip eliberat de Directia de impozite si taxe locale, cu valabilitate la data deschiderii ofertei, original sau copie legalizata.Certificat de participare cu oferta independenta.Cazier jud. curat al ofertantului (cazier pentru persoane juridice) emis de autoritatile competente din Romania sau echivalent, in original sau copie legalizata.De asemenea, se solicita un angajament ferm din partea ofertantului privind lipsa conflictului de interese cu Aut.contractanta.Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului in original sau copie legalizata, nu mai vechi de 30 de zile.Prezentare documente constitutive ale societatii(act constitutiv si/sau statut)in copie conform cu originalul semnata si parafata de catre reprez. legal al ofertantului.In cazul PFA se solicita certificatul de inregistrare de la reg. comertului, in copie conf.cu originalul semnata si parafata.Prezentare Cazier fiscal curat al ofertantului emis de autoritatile competente din Romania sau echivalent, in original sau copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii cu privire la rezultatul exercitiilor financiare (bilantul anual) pentru ultimii 3 ani la care exista bilant anual (2007, 2008, 2009)Completare formular informatii generale (Formular 4)-declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani (2007, 2008, 2009), in domeniul corespunzator obiectului contractului ce urmeaza a fi atribuit (formare profesionala continua)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Fara pierderi in anul fiscal precedent (ultimul an pentru care exista bilant contabil depus la administratia financiara- 2009) Cifra de afaceri medie pe ultimii 3 ani, trebuie sa fie minim egala cu dublul valorii estimate a procedurii curente - 1.888.000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor servicii in ultimii 3 aniPrestarile invocate se confirma prin prezentarea de recomandari din partea beneficiarilor acestor servicii, o copie a procesului verbal de receptie la finalizarea prestatiei si o copie de pe contractul de prestari servicii respectiv.Trebuie prezentate certificate de buna executie pentru cele mai importante 3 servicii cu caracter similar. Ofertantul trebuie sa prezinte dovezi din care sa rezulte ca a participat in calitate de beneficiar sau contractor la implementarea de proiecte cu finantare europeana.Ofertantul trebuie sa prezinte dovezi din care sa rezulte ca a eliberat certificate de absolvire/calificare de programe formare profesionala pentru cel putin 800 persoane.
Declaratie privind efectivul mediu al personalului angajat si al cadrelor de conducere(formularul 7).prezentarea de CV-uri pentru personalul cu relevanta in executia contractului.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-un contract similar ca obiect (instruire) si valoare, insotit de certificat de buna executie sau echivalent ? ambele in copie conforma cu originalul sau prezentarea a cel mult 3 contracte similare ca obiect si a caror valoare insumata sa fie de minim valoarea procedurii curente, cu conditia ca un contract sa fie de cel putin 50% din valoarea procedurii curente.Nu se accepta contracte similare mai vechi de 3 ani pentru servicii.Obiectul contractelor de prestari de servicii similare sa se regaseasca in lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani.Minim 1 recomandare in copie conforma cu originalul. Se solicita: 1 EXPERT COORDONATOR AL ACTIVITATILOR DE FORMARE, personal specializat formare profesional(lectori/formatori) pentru teorie si practica.Numarul de lectori pentru teorie si practica va fi in concordanta cu standardul ocupational pentru fiecare meserie., cu CV si documente suport etc. + declaratie de exclusivitate si disponibilitate, 1 RESPONSABIL CU EXECUTIA CONTRACTULUI, 1 RESPONSABIL CU ASIGURAREA CALITATII, 1 MANAGER PROIECT, 1 RESPONSABIL AUTORIZAT ACHIZITII PUBLICE Autorizatie CNFPA valabila pentru toata durata de executie a contractului pentru meseriile care fac obiectul caietului de sarcini.ISO 9001:2008, certificat sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Da
O.G. nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie restransa accelerata
Obligatia Beneficiarului de a efectua achizitiile in interiorul intervalului de timp prevazut in graficul activitatilor proiectului
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar minim preconizat: 5 ; numar maxim: 7
Criteriu selectie candidati: Val.cifrei medii de afaceri pe ultimii trei ani: 2007, 2008, 2009, in domeniul vizat de procedura(instruire).Se va intocmi un clasament in ordinea descrescatoare a acesteia.
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
50%
Descriere: Componenta financiara
2.
Metodologia de prestare
30%
Descriere: descrierea detaliata a activitatilor esentiale
3.
Organizarea si planificarea in timp a activitatilor, pe durata contractului
20%
Descriere: descrierea detaliata a etapelor
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.03.2011 15:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.03.2011 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.03.2011 12:00
Locul: PATRONATUL ROMAN, Strada Luiggi Galvani nr. 17-19, Sectorul 2, Bucuresti, Romania
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare, experti cooptati, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor si observatori UCVAP(dupa caz)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): proiectul EUCALIFICARE - Valorificarea potentialului uman prin calificarea si recalificarea angajatilor din sectorul constructii la standarde europene, proiect finantat prin POSDRU, beneficiar PATRONATUL ROMAN
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Cod Postal 030084, Bucuresti, Romania, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/3104641, Email:  [email protected], Fax:  021/3104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti, Sectia de Contencios- Administrativ si Fiscal
Adresa postala:  Splaiul Independentei nr. 5, sector 4 Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  040011, Romania, Tel. 021/3195180, Email:  [email protected], Fax:  021/3191674, Adresa internet (URL):  http: //portal.just.ro/InstantaPrezentare.aspx?idInstitutie=2
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Perioada in care se pot depune contestatii este dupa cum urmeaza: 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de un act al autoritatii contractante considerat ilegal sau de natura a cauza prejudicii
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
PATRONATUL ROMAN
Adresa postala:  Strada Luiggi Galvani nr. 17-19, Sectorul 2, Bucuresti, Romania, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  020361, Romania, Tel. 031/7111503, Email:  [email protected], Fax:  021/2110774, Adresa internet (URL):  http: //www.patronatulroman.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.03.2011 14:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer