Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de formare profesionala pentru anul 2013


Anunt de participare numarul 142912/05.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CENTRUL REGIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR RM. VALCEA
Adresa postala: CALEA LUI TRAIAN, NR. 98, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240101, Romania, Punct(e) de contact: MONICA ELENA FLORICEL, Tel. +40 250713798/0250714450, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 250731798, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institutie publica regionala
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de formare profesionala pentru anul 2013
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
24 - Servicii de invatamant si de formare profesionala
Locul principal de prestare: Locul principal de prestare
Principalul loc de prestare
Valcea, Gorj, Arges -precum si alte locatii in functie de solicitari
Codul NUTS: RO415 - Valcea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizarea de formatori/instructori/preparatori formare, pentru asigurarea activitatilor de instruire necesare desfasurarii in bune conditii a programelor de formare profesionala organizate de catre Centrul Regional de Formare Profesionala a Adultilor Valcea in anul 2013.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
80530000-8 - Servicii de formare profesionala (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Numarul total de ore estimat a se realiza in anul 2013 este de 45.534 ore.
Valoarea estimata fara TVA: 774, 078RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
7 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de: 15.482leiceea ce reprezinta 2% din valoarea estimata a contractului.Garantia pentru participare se va constitui sub forma Scrisorii de garantie bancara de participaresi va fi depusa in original sau cu OP in contul: RO16TREZ6715005XXX004972 deschis la Trezoreria Rm. Valcea , conform art. 86 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006.In cazul unei asocieri, Scrisoarea de garantie bancara de participare va fi emisa in numele si pentru Liderul Asocierii.Valabilitatea scrisorii de garantie bancara de participare va fi egala cu perioada de valabilitate a ofertelor.Autoritatea Contractanta poate solicitaextinderea perioadei de valabilitate a ofertei. In cazul in care ofertantul isi extinde perioada de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei bancare de participare, va fi prelungita in mod corespunzator. In situatia in care ofertantul refuza extinderea valabilitatii, acesta va fi exclus din procedura.Neprezentarea garantiei bancare de participare conduce la respingerea ofertei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BUGETUL ASIGURARILOR DE SOMAJ
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Declaratie privind calitatea de participant la procedura Cerinta minima obligatorie Declaratie pe proprie raspundere(Anexa 2)
Cerinta nr.2. Declaratie privind eligibilitateaCerinta minima obligatorie Declaratie pe proprie raspundere( Anexa 3) Incadrarea in situatiaprevazutala art. 180din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica(de la ofertant si pentru fiecare membru al asociatiei , daca este cazul) .
Cerinta nr.3. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181Cerinta minima obligatorie (Anexa 4)Incadrarea in situatiaprevazutala art. 181din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica (de la ofertant si pentru fiecare membru al asociatiei , daca este cazul)
Cerinta nr.4. Cazier judiciar Cerinta minima obligatorie Cazier judiciarpentru persoana imputernicita (unde este cazul) sau pentru administratorul (asa cum este mentionat in Certificatul Constatator) care semneaza declaratia referitoare la art.180 si art.181, respectiv Declaratie privind eligibilitatea ? Anexa 4 (de la ofertant si pentru fiecare membru al asociatiei , daca este cazul).
Cerinta nr.5 Cazier judiciar al companiei Cerinta minima obligatorie Cazier judiciar al companiei (de la ofertant si pentru fiecare membru al asociatiei , daca este cazul)
Cerinta nr.6. Adresa de la Curtea Districtuala / Instanta Competenta / Agentie GuvernamentalaCerinta minima obligatorie Adresa de la Curtea Districtuala / Instanta Competenta / Agentie Guvernamentala unde isi are sediul compania / sucursala sau echivalent din care sa rezulte ca operatorul economic nu este in insolventa/faliment/aranjament cu creditorii(de la ofertant si pentru fiecare membru al asociatiei , daca este cazul).
Cerinta nr.7. Certificat de atestare fiscala
Cerinta minima obligatorie Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea isi are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul de stat sau echivalent, din care sa rezulte ca ofertantul, respectiv membrii asociatieinu au datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele
Cerinta nr.8. Certificat privind plata obligatiilor catre bugetul local
Cerinta minima obligatorie Certificat privind plata obligatiilor catre bugetul local eliberat de catre directia de specialitate din cadrul Primariilor in a caror raza teritoriala activeaza ofertantul din care sa reiasa ca ofertantul, respectiv membrii asociatiei nu au datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Cerinta nr.9. Declaratiile privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006, Declaratiile privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006, respectiv Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator nu are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere ori de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul CRFPA VALCEA(Stroe Doina-Director, Iliescu Ion Adrian-Director adj., Floricel Monica Elena, PatorIoan si Petre Mihaela-membrii comisie evaluare oferte- Anexa 5
Cerinta nr.10
Declaratia "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta"Cerinta minima obligatorie Completare si semnare Anexa 6 - Declaratie pe propria raspundere privind participarea la procedura cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independentaIn caz de asociere se completeaza de catre fiecare asociat Cerinta nr. 1
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului
Cerinta minima obligatorieCertificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte obiectul de activitate, modificarilein legaturacu obiectul de activitate, sediul ofertantului precum si faptul ca nu sunt inscrise mentiuni conform art. 21din Legea nr. 26/1990, valabil la data deschiderii ofertelor in care sa fie specificat ca operatorul economic are ca obiect principal de activitate?Alte forme de invatamant? -cod CAEN (Rev.2) ? 8559 (de la ofertant si pentru fiecare membru al asociatiei , daca este cazul).
Cerinta nr. 2
Declaratie pe proprie raspundere conform OG 129/2000
Cerinta minima obligatorie Declaratie pe proprie raspundere a furnizorului de servicii de instruire ca este furnizor de formare profesionala a adultului autorizat, in conformitate cu OG 129/2000 republicata ? Prezentare Anexa 7 (de la ofertant si pentru fiecare membru al asociatiei , daca este cazul).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilant contabilCerinta minima obligatorie
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Bilantul contabil aferente exercitiului financiar 2012, validat si inregistrat de organele competente in conditiile art. 185 din OUG nr.34/2006 modificata si completata. Pentru ofertantii nerezidenti, in cazul in care pentru exercitiul financiar 2012 bilantul si anexele nu au fost inregistrate de organele competente, ofertantul va prezenta bilantul contabil, anexele la acesta si balanta de verificare contabila intocmita la 31.12.2012, din care sa rezulte conformitatea, sub toate aspectele semnificative, a valorilor reprezentand activele circulante, datoriile curente si veniturile din exploatare reflectate in acestea.Pentru ofertantii rezidenti, in cazul in care pentru exercitiul financiar 2012 bilantul si anexele nu au fost inregistrate de organele competente, ofertantul va prezenta bilanturile contabile aferente exercitiului financiar2011.Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale documentelor solicitate mai sus.Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantilor ? persoane juridice romane si persoane juridice straine - prezentarea si a altor documente in cazul in care cele nominalizate la alineatul precedent nu sunt relevante.In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta aceste documente.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Bonitatea/acces la resurse umane
Cerinta minima obligatorie
Cerinta nr. 2
Cifra de afaceri
Cifra de afaceri pentru ultimul an (2012) sa fie cel putin egala cu 25 % din valoarea estimata a contractului, respectiv 774.078lei.
Cerinta minima obligatorie
Cerinta nr. 3
PersonalCerinta minima obligatorie
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Declaratie pe propria raspundere ca ofertantul sau asociereaare disponibil de resurse pe perioada derularii contractului, respectiv 7 luni.Informatii privind cifra de afaceri pe ultimul an (2012)Completarea formularului Anexa nr. 8 ?Informatii generale?.Valorile vor fi exprimate in Lei. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat in lei, vor utiliza rata de schimb stabilita de catre BNR de 4, 4560.Lista cu formatorii/instructorii/preparatorii formare propusi pentru implementarea fiecarui curs autorizat al CRFPA Valcea si specializarile acestora (Anexa nr. 9)- (lista va cuprinde minim 4 formatori pentru fiecare tip de program; lista va cuprinde informatii cu privire la: tip curs, nume si prenume formator, competente profesionale, tipul de formator)Nota: persoanele implicate in procesul de instruire trebuie sa aiba cursul de formator ( cod COR 241205 ? pentru studii superioare) sau cursul de instructor/preparator formare (cod COR 342309 ? pentru studii medii) in conformitate cu Hotararea CNFPA nr. 299/2009 si Hotararea CNFPA nr. 76/2010Declaratie a reprezentantului legal ca persoanele nominalizate au competentele specificate dovedite cu acte, care pot fi puse la dispozitia autoritatii contractante (Anexa nr.10)-declaratia reprezentantului legal privind disponibilitateade a derula cursurile in functie de programarile autoritatii contractante (Anexa nr. 11)Copii dupa autorizatiile eliberate de Comisiile de autorizare judetene pentru programele propuse de CRFPA Valcea, respective furnizorul de servicii sa dovedeasca ca este autorizat pentru cel putin 5 programe de formare profesionala.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Se va organiza o runda de licitatie electronica doar cu ofertele admisibile cu incepere de la ora alocata de sistemul SEAP. Se va licita pretul/ora in lei, fara TVA
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.05.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.05.2013 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.05.2013 13:00
Locul: CRFPA Valcea, rm. Valcea, str. calea lui Traian, nr.98, sala A3, judet Valcea
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentatntii legali sau imputernicitii operatorilor economici care au depus oferte.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.04.2013 11:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer