Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de formare si de consultanta pentru "Programul de formare pentru proiecte finantate din axa prioritara 3 ? Asistenta tehnica a PODCA" necesare implementarii proiectului "Dezvoltarea capacitatii institutionale a MAI in domeniul gestionarii dosarel


Anunt de participare numarul 136874/26.06.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
Adresa postala: Str. Piata Revolutiei nr.1A sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010086, Romania, Punct(e) de contact: Miu Mihaela, Tel. +40 213037080, In atentia: Miu Mihaela, Email: [email protected], Fax: +40 213132761, Adresa internet (URL): www.mai.gov.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de formare si de consultanta pentru "Programul de formare pentru proiecte finantate din axa prioritara 3 ? Asistenta tehnica a PODCA" necesare implementarii proiectului "Dezvoltarea capacitatii institutionale a MAI in domeniul gestionarii dosarelor europene, al transpunerii si al aplicarii aquis-ului comunitar" cod SMIS 32862
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
24 - Servicii de invatamant si de formare profesionala
Locul principal de prestare: Bucuresti, Ministerul Administratiei si Internelor, Directia Generala Afaceri Europene si Relatii Internationale, P-ta Revolutiei nr. 1A, intrarea A1, etaj 6.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de prestare servicii de formare si de consultanta pentru "Programul de formare pentru proiecte finantate din axa prioritara 3 ? Asistenta tehnica a PODCA" necesare implementarii proiectului "Dezvoltarea capacitatii institutionale a MAI in domeniul gestionarii dosarelor europene, al transpunerii si al aplicarii aquis-ului comunitar" cod SMIS 32862, conform cerintelor din Caietul de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
80511000-9 - Servicii de formare a angajatilor (Rev.2)
60410000-5-Servicii de transport aerian pe baza de grafic (Rev.2)
79952000-2-Servicii pentru evenimente (Rev.2)
92312212-0-Servicii privind pregatirea manualelor de formare (Rev.2)
98341000-5-Servicii de cazare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de formare si de consultanta pentru "Programul de formare pentru proiecte finantate din axa prioritara 3 ? Asistenta tehnica a PODCA" necesare implementarii proiectului "Dezvoltarea capacitatii institutionale a MAI in domeniul gestionarii dosarelor europene, al transpunerii si al aplicarii aquis-ului comunitar" cod SMIS 32862
Valoarea estimata fara TVA: 3, 228, 212.5RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
14 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei pt participare este de 60.000lei.Valabilitate: 80 de zile(de la termenul limita de primire a ofertelor).Modul de constituire a garantiei pt participare: prin orice instrument de garantare emis in conditiile legii, de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se va prezenta in conformitate cu Formularul nr. 11;
- in cazul const.garantiei de part. prin virament bancar: Cont RO86 TREZ 7005 005X XX00 0168, deschis la DTMB, Cod Fiscal 4267095.In cazul IMM cuant. gar.de part. solicitat mai sus, va fi redus la jumatate. Pentru demonstrarea incadrarii in categoria IMM ofertantul va prezenta in mod obligatoriu declaratia pe propria raspundere a reprezentantului/reprezentantilor legal/legali al/ai intreprinderii interesate.Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM va fi completata conform modelului prevazut in Anexa nr.1 din Legea 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.Pentru o oferta depusa de o asociere, reducerea cuantumului gar.de part.se aplica numai in cazul in care asoc.este alcatuita exclusiv din IMM-uri, indiferent daca acestea sunt pers.fizice sau juridice, romane ori straine.In cazul emiterii de catre C.N.S.C.a deciziei prin care se dispune respingerea contestatiei, autoritatea contractanta va retine contestatarului din garantia de participare anumite sume astfel cum se prevede la art.278ยน alin.(1), lit.c)din O.U.G.nr.34/2006: intre 420.001 lei si 4.200.000 lei inclusiv - 4.200 lei + 0, 1% din ceea ce depaseste 420.001 lei;ceea ce reprezinta7.008, 21 lei.NOTA- Daca pana la data limita de depunere a ofertelor, astfel cum este precizata in cadrul anuntului de participare, operatorii economici care vor depune oferte nu vor incarca in SEAP si dovada constituirii garantiei pentru participare, atunci respectivele oferte vor fi respinse in cadrul primei sedinte a comisiei de evaluare.- Eliberarea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile art. 88 din H.G. nr. 925/2006. Gar.de buna executie se const.in procent de 10% din val.fara T.V.A. a contr., prin orice instrument de garantare emis in cond.legii, de o soc. bancara ori de o soc. de asigurari, in conf.cu Form.nr.12.Gar.de buna ex.se poate const.si conf.art.90 alin.3 din HG nr.925/2006.In cazul IMM cuantumul gar.de buna ex.solicitat mai sus, va fi redus la jumatate. Pentru demonstrarea incadrarii in categoria IMM ofert. va prezenta in mod obligatoriu declaratia pe propria raspundere a reprezentantului/reprezentatilor legal/legali al/ai intreprinderii interesate. Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM va fi completata conf. modelului prevazut in Anexa nr.1 dinLegea 346/2004.Pentru o oferta depusa de o asoc., reducerea cuant. gar.de buna executie se aplica numai in cazul in care asoc.este alcat. exclusiv din IMM-uri, indif.daca acestea sunt pers.fizice sau juridice, romane ori straine.Elib.gar.de buna ex. se va face conf.art.92, alin.2 din H.G.nr.925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Contr.finantat prin OMAI nr.34 din 08.02.2012 pt.finantare proiect?Dezv.capacitatii instit.a MAI in domeniul gest.dosarelor europene, al transp.si al aplic.acquis-ului comunitar?cod SMIS 32862
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare/Subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat ( inclusiv liderul ) va prezenta documentele si formularele mentionate mai jos.
A. Declaratie privind eligibilitatea (Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006)-Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) trebuie sa completeze Formularul nr.4.
Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din O.U.G. nr. 34/ 2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicatapentru atribuirea contractului de achizitie publica.
B. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 -Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator ) trebuie sa completeze Formularul nr. 5.
Incadrarea in situatia prevazuta la art.181 din O.U.G. nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicatapentru atribuirea contractului de achizitie publica.
C. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta -Operatorul economic (lider, asociat) trebuie sa completeze Formularul nr. 17.Certificatul se solicita conform Ordinului ANRMAP nr. 314/12.10.2010.
D. Declaratie privind evitarea conflictului de interese-Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) trebuie sa completeze Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr.34/2006 (Formularul nr. 14 ? Declaratie privind evitarea conflictului de interese).
1.IOAN RUS ? Ministrul Administratiei si Internelor,
2.MIHAI VIOREL FIFOR ? Secretar de stat al Ministerului Administratiei si Internelor,
3.DRAGULIN STELICA - Director general Directia Generala Financiara,
4.MARIN CONSTANTIN?DirectorDirectia Finantare Administratie,
5.MIHAI EDUARD ILIE?Director general Directia Generala Juridica,
6.BUNGHIUZ FLORIN NICOLAE- imputernicit Director general Directia Generala Logistica,
7.LIDIA HUMIN - imputernicit Director general adjunct Directia Generala Logistica,
8.MIHAI CATALIN NECULA - Director general Directia Generala Afaceri Europene si Relatii Internationale ,
9.ELENA CIOCAN ? Responsabil de proiect,
10.MARTAC DUMITRU GHEORGHE - imputernicit Sef Serviciu Achizitii Fonduri Europene.Documente suport solicitate pentru indeplinirea cerintelor de mai sus: a) Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea isi are sediul social, privind plata obligatiilor la bugetul de stat, sau echivalent.
Din datele inscrise in certificatul de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) trebuie sa reiasa obligatiile scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
b) Certificat de atestare fiscala privind plata impozitelor si taxelor locale, sau echivalent.
Din datele inscrise in certificatul de atestare fiscala privind plata impozitelor si taxelor locale (datorii la bugetele locale) trebuie sa reiasa obligatiile scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
c) Certificat pentru plata CAS (pentru statele in care autoritatile fiscale nu colecteaza CAS la bugetul consolidat general).
Din datele inscrise in certificatul pentru plata CAS trebuie sa reiasa obligatiile scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.NOTA
In cazul O.N.G. ? urilor / Persoane juridice non-profit, pe langa Declaratiile prevazute la punctul III.2.1.a), se vor depune si urmatoarele documente:
a) Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea isi are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul de stat, sau echivalent.
Din datele inscrise in certificatul de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) trebuie sa reiasa obligatiile scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
b) Certificat de atestare fiscala privind plata impozitelor si taxelor locale, sau echivalent.
Din datele inscrise in certificatul de atestare fiscala privind plata impozitelor si taxelor locale (datorii la bugetele locale) trebuie sa reiasa obligatiile scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
c) Certificat pentru plata CAS (pentru statele in care autoritatile fiscale nu colecteaza CAS la bugetul consolidat general).
Din datele inscrise in certificatul pentru plata CAS trebuie sa reiasa obligatiile scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.Observatie: In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute la art. 180 si/sau art. 181 si sau art.69^1 din OUG nr. 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului.
NOTA: Se pot prezenta si orice alte documente doveditoare in conditiile art.182 din O.U.G. nr.34/2006. In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat ( inclusiv liderul ) va prezenta documentele mentionate mai jos.
Certificat constatator privind obiectul de activitate(Persoane juridice/fizice romane)Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, eliberat cu cel mult 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor, din care sa reiasa obiectul de activitate al ofertantului.
Prin prezentarea certificatului constatator emis de ONRC ofertantul trebuie sa dovedeasca corespondenta dintre obiectul sau de activitate si obiectul contractului.
Autorizatiile eliberate de CNFPA/ANC, cel putin pentruprogramul de formare Formare de Formatori , vor fi semnate si stampilate de catre reprezentantul legal, cu mentiunea ?Conform cu originalul?: Ofertantii trebuie sa detina acreditare CNFPA, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.129/2000 republicata privind formarea profesionala a adultilor, cu modificarile si completarile ulterioare, ca furnizor autorizat sa organizeze programele de formare de mai sus, sau alte documente care demonstreaza ca programele de formare sunt autorizate CNFPA pentru competentele incluse in tematica de formare.NOTA
Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului trebuie sa fie valabil la data deschiderii ofertelor.Dupa aprobarea raportului procedurii de catre ordonatorul principal de credite, reprezentantii compartimentului specializat in domeniul achizitiilor publice din cadrul autoritatii contractante vor solicita ofertantului situat pe primul loc sa prezinte, in termen de 2 zile lucratoare, Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in copie legalizata sau in original. Dupa prezentarea certificatului se vor transmite catre toti ofertantii comunicarile privind rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica in conformitate cu prevederile art. 206, alin.(1) din O.U.G. nr.34/2006.
Documente privind forma de inregistrare(Persoane juridice/fizice straine)
Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident din care sa reiasa ca societatea are ca obiect de activitate prestarea serviciilor solicitate prin prezenta procedura.Documentele emise in alta limba decat limba romana vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana (semnatura si stampila traducatorului autorizat va fi pe fiecare pagina).
Toate documentele solicitate de Autoritatea contractanta vor fi depuse de ofertant prin mijloace electronice in SEAP, semnate cu semnatura electronica.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale privindsituatia economico-financiara.Ofertantii trebuie sa faca dovada ca indeplinesc urmatoarea cerinta minima:
- Cifra de afaceri medie anuala globala in ultimii trei ani financiari incheiati (2009, 2010, 2011) a ofertantului (operator economic sau membrii grupului de operatori economici impreuna) trebuie sa fie de mai mare sau egala decat 3.200.000 lei.
In cazul IMM, cifra de afaceri globala solicitata mai sus, va fi redusa la jumatate.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
A.Informatii privind experientadin ultimii 3 ani, calculati de la data limita de depunere a ofertelor Ofertantul(operator economic sau membrii asocierii impreuna) trebuie sa faca dovada ca a prestat in ultimii 3 ani de la data limita de depunere a ofertelor, servicii de formare in cadrul unui proiect/proiecte derulate intr-unul dintre statele membre ale UE, din fonduri europene/fonduri acordate de organisme internationale(Banca Mondiala, BERD, BEI)/fonduri publice/fonduri private, la nivel central sau regional, in valoare mai mare sau egala cu 1, 000, 000.00 lei, fara TVA.Activitatile de formare pot fi demonstrate prin prezentarea a cel putin unui document/contract/ proces verbal de receptie sau a unui numar maxim de 2 documente/contracte/procese verbale de receptie care sa confirme prestarea de servicii de formare in valoare de minim 1, 000.000 lei fara TVA.
B.Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarile persoanelor desemnate de prestatorul de servicii pentru indeplinirea contractului de achizitie publica. Fiecare expert formator trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte minime: Experienta profesionala relevanta:
?Experienta de cel putin 3 ani in domeniul afacerilor europene;?Participarea in calitate de expert formator la cel putin 1 proiect cu finantare din fonduri europene de pre-aderare sau instrumente structurale.?Sa fie certificati de CNFPA/ANC sau echivalent in domeniul afacerilor europene si al relatiilor internationale.
Calificari si abilitati: ?studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta la o universitate acreditata;?detinerea de competente relevante privind managementul proiectelor;?cunoasterea reglementarilor nationale si comunitare cu privire la gestionarea Fondurilor Structurale si la achiz.publice.
C.Informatii privind proportia in care contractul urmeaza sa fie indeplinit de catre subcontractanti si specializarea acestora: In cazul in care oferta este depusa de un operator economic ce are, eventual, intentia de asubcontracta parte / parti din contract, se va completa Formularul nr. 8 ? Declaratie privind lista subcontractantilor si partea / partile din contract care sunt indeplinite de acestia.
Certificat ISO 9001:2000 managementul calitatii
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine conform ISO9001:2000 un sistem de management al calitatii sau echivalent lui pentru activitatea specifica obiectului contractului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.08.2012 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.08.2012 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
80zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 13.08.2012 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Contractul este finantat prin OMAI nr.34 din 08.02.2012 prin PO DCA privind finantarea proiectului?Dezvoltarea capacitatii institutionale a MAI in domeniul gestionarii dosarelor europene, al transpunerii si al aplicarii acquis-ului comunitar?cod SMIS 32862
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Capacitatii Administrative
VI.3) Alte informatii
A)In cazul in care primul loc este ocupat de doua sau mai multe oferte cu acelasi pret, pentru departajarea ofertelor, autoritatea contractanta va solicita prin intermediul SEAP incarcarea in sistem de catre operatorii economici respectivi a noilor propuneri financiare imbunatatite.Preturile vor fi calculatecu maxim 2 zecimale.B)Orice ofertant are dreptul de a-si retrage oferta numai inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei.Ofertantul este obligat sa informeze autoritatea contractanta despre orice modificare intervenita cu privire la situatiile certificate prin prezentarea documentelor solicitate la cap. III.2) si III.3) in termen de maxim 7 zile lucratoare de la interventia sau, dupa caz, luarea la cunostinta asupra acestor modificari.C)Informatii privind calitatea de participant la procedura: Ofertantii vor prezenta Formularul nr.10 - Declaratie privind calitatea de participant la procedura.D)Informatii privind asociatii: In cazul in care oferta va fi depusa in asociere se vor prezenta urmatoarele documente: a) Lista cuprinzand asociatii (Formularul nr. 8.1 - Declaratie privind lista asociatilor), completata de liderul Asocierii.b) Acord sau o scrisoare preliminara de asociere - Oferta trebuie sa cuprinda un acord sau o scrisoare preliminara de asociere in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului.c) Ofertantul, in cazul in care este o asociere la care participa mai multi operatori economici, va prezenta o declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat autoritatea contractanta, inainte de data semnarii contractului.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.06.2012 11:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer