Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de hranire a efectivelor in sistem catering si / sau cantina


Anunt de participare numarul 27362/10.08.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Apararii Unitatea Militara 01110
Adresa postala: str. Dr. Vicol nr. 2, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700473, Romania, Punct(e) de contact: Cristian Paveliuc, Tel.0232 242046 int. 191, 0744676463, Email: [email protected], Fax: 0232216725
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de hranire a efectivelor in sistem catering si / sau cantina
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
17 - Servicii hoteliere si restaurante
Locul principal de prestare: U.M. 01110 Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 38 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 3, 199, 925 si 6, 174, 020RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Anual, pentru fiecare an bugetar / an calendaristic
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prestarea de servicii referitoare la hranirea efectivelor dispuse in sase locatii din judetul iasi, conform normelor de hrana specifice Ministerului Apararii.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
55500000-5 - Servicii de cantina si servicii de catering (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Hranirea a aproximativ 1150 persoane
Valoarea estimata fara TVA: intre 3, 199, 925 si 6, 174, 020RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 15.11.2007 pana la 31.12.2007
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare 30.000 lei. Garantia de buna executie este de 5% din valoarea fiecarui contract subsecvent.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat, iar plata se face prin Trezoreria Iasi
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere/subcontractare(art.44+45/OUG34/2006)
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1-Declaratie pe proprie raspundere privind eligibilitatea;2-Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OuG nr. 34/20063-Declaratie pe propria raspundere prin care ofertantul declara ca nu a fost condamnat pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani.4-Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale;5-Autorizatia de functionare;6-Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale eliberat de Primarie (Consiliul Local
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Lichiditate generala pe ultimul an peste 100%.2. Solvabilitate patrimoniala pe ultimul an peste 30%.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Experienta similara.Autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima, indeplinirea si finalizarea, in ultimii 3 ani, a unui contract de servicii similare in valoare cel putin egala cu 1000000 RON.2. Prezentarea a cel putin unei recomandari privind activitatea de hranire din partea unui beneficiar.3. Prezentarea certificatului de management al calitatii, conform standardului SR EN ISO 9001/2001, atestat de un organism acreditat
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.09.2007 15:00
Documente de plata: DA
Pretul: 30 RON
Conditii si modalitate de plata: Documentatia poate fi ridicata de la sediul UM 01110 in urma unei solicitari scrise, contra sumei de 30 lei (se va depune la caserie)
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.09.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.09.2007 12:00
Locul: Sediul Unitatii Militare 01110, str. Dr. Vicol nr. 2, Iasi;
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii autorizati ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleus, nr. 6, sect 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic al autoritatii contractante
Adresa postala: Str. Ghica Voda, nr. 2, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700473, Romania, Tel.0232242046, int. 0470
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.08.2007 08:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer