Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?SERVICII DE HRANIRE A PERSOANELOR PRIVATE DE LIBERTATE DIN ARESTUL I.P.J. CONSTANTA?


Anunt de participare numarul 145331/31.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI CONSTANTA
Adresa postala: CONSTANTA, BDUL MAMAIA NR.106, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900950, Romania, Punct(e) de contact: CARLA VICTORIA STANCIU, Tel. +40 241502330, In atentia: CARLA VICTORIA STANCIU, Email: [email protected], Fax: +40 0241617133, Adresa internet (URL): http: //ct.politiaromana.ro/, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
?SERVICII DE HRANIRE A PERSOANELOR PRIVATE DE LIBERTATE DIN ARESTUL I.P.J. CONSTANTA?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
17 - Servicii hoteliere si de restaurant
Locul principal de prestare: INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI CONSTANTA-Serviciul Logistic, RO, Constanta, Bdul MAMAIA Nr.106, cod postal 900.950 Tel./Fax: (+)40 241/502.330; (+)40 241/617.133
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 36 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 361, 195.11 si 1, 028, 091.57RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Primul contract subsecvent se va atribui dup[ semnarea acordului cadru, pana la sfarsitul anului 2013.Contractele subsecvente ulterioare se vor atribui anual, in functie de alocarile bugetare.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul ACORDULUI CADRU il constituie achizitionarea pe o perioada de 36 luni de la data incheierii acordului cadru de ?SERVICII DE HRANIRE A PERSOANELOR PRIVATE DE LIBERTATE DIN ARESTUL I.P.J. CONSTANTA?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
55520000-1 - Servicii de catering (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Hranire persoane private de libertate din arestul I.P.J. Constanta in sistem de catering pentru o perioada de1096 zile (3 ani).
Valoarea estimata fara TVA: intre 361, 195.11 si 1, 028, 091.57RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare (GP): 11.000 lei. Per. de valabilit.: ?este cel putin egala cu per. de valabilit. a ofertei?. Modul de constituire : -prin virament bancar in contul I.P.J. Constanta RO13TREZ2315005XXX000393 deschis la Trezor. Cta sau - printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta - in original - in cuantumul si pt perioada prevaz. mai sus. GP se va depune in orginal la sediul autoritatii contractante pana la termenul limita de primire a ofertelor si va fi incarcata si in SEAP (nu se solicita GP semnata cu semnatura electronica a bancii emitente). Pt viramentul facut ?online?, doc. prin care se atesta efect. tranzact. va fi semnat si stampilat de reprez. legal al op. econ. Constituirea prin virament a GP se va face numai in nume proriu, nefiind acceptata const.acesteia de catre terte persoane in numele ofertantilor. In conf. cu prev. art.16 alin.2 din Legea nr. 346/2004 privind stimul. infiintarii si dezv. IMM, acestea beneficiaza de reduceri de 50% pentru criteriile legate de cifra de af., de GP si de garantia de buna executie, cerute in achiz. publice de produse, lucrari si servicii. Pt. a benef. de aplicabilit. art. 16 alin.2 din Legea nr.346/2004, ofertantul va prezenta in SEAP declaratia pe propria raspundere a reprezentantului/ reprezentantilor legal/legali al/ai intreprinderii privind incadrarea conf. legii in categoria IMM ? Formularul 10. GP va fi retinuta/restituita in cond. prev. la art. 87 si 88 din HG nr.925/2006. In cazul in care GP se va constitui prin scrisoare de garantie bancara se va utiliza modelul din Formularul 8. Ofertele care nu sunt insotite de documentele de constituire a GP, in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate solicitate in docum. de atribuire, vor fi respinse ca inacceptabile. Echivalenta pentru o GP depusa in euro se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Se va solicita depunerea unei garantii de buna executie pentru fiecare contract subsecvent care se va atribui in baza acordului cadru. Cuantumul garantiei de buna executie a fiecarui contract subsecvent va fi de 5% din pretul contractului subsecvent, fara T.V.A.Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie: inca 14 zile de la termenul limita de finalizare a contractului.Garantia de buna executie se poate constitui in oricare dintre formele de la art. 90 alin. (1) si alin. (2) din H.G. nr. 925/2006. (in situatia in care se opteaza pentru scrisoare de garantie bancara se va folosi drept model Formularul 9).Garantia de buna executie va fi retinuta / restituita in conditiile prevazute la art. 91 si 92 din H.G.R. nr. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1: Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006 ?Formularul 2;
Precizari: completare Formular 2; Incadrarea in situatia prevazuta la art.180 din OUG 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura. Aceasta declaratie va trebui prezentata si de tertul sustinator, daca este cazul.
Cerinta nr.2: Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 ? Formularul 3;(original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?)
Precizari: completare Formular 3; Incadrarea in situatia prevazuta la art.181 din OUG 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura. Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c1) si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 va fi depusa si de tertul sustinator, daca este cazul.
Cerinta nr.3: Declaratie privind calitatea de participant la procedura ?Formularul 4
Precizari: completare Formular 4;Cerinta nr.4: Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (in original) ? Formularul 5 (solicitat in conformitate cu Ordinul ANRMAP 314 din 12 octombrie 2010 publicat in Monitorul Oficial nr. 701 din 20 octombrie 2010).
Precizari: completare Formular 5;Cerinta nr.5: Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69.1 din O.U.G. nr. 34/2006? ?Formularul 6
Precizari: completare Formular 6; Aceasta declaratie se va prezenta si de catre subcontractant, cat si de tertul sustinator, daca este cazul. Persoanele ce detin functii de decizie in autoritatea contractanta cu privire la organizarea, derularea si finalizarea prezentei proceduri de atribuire, respectiv toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractelor de achizitie publica ? ne referim la persoanele care aproba bugetul aferent achizitiei in cauza, sunt:
Imputernicit la conducerea I.P.J. Constanta ? Cms. Sef de politie DANCU CONSTANTIN
Adjunct al Inspectorului sef ? Cms. Sef de politie RAPOTAN ADRIAN
Contabil Sef ? Insp.pr. de politie AGBAS LILIANA
Consilier juridic ? Cms. Sef de politie TUDORAN GABRIELA
Sef Serviciu Logistic ? Cms. Sef de politie ZAICOVICI VICTOR
Ofiter Comp. Marketing si achizitii ? Insp. de politie STANCIU CARLA-VICTORIA
Ofiter Comp. Intendenta ? Scms. de politie MILITARU ALINA
Medic primar veterinar - Dr. DINU SORIN
Cerinta nr.6: Certificate fiscale (in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?) din care sa rezulte indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat (formulare-tip eliberate de autoritatile competente din tara in care candidatul/ofertantul este rezident)
-Certificat de atestare fiscala, eliberat de Ministerul Economiei si Finantelor, Agentia Nationala de Administrare Fiscala;
-Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale, in cazul persoanelor juridice, eliberat de Directia Impozite si taxe locale;
Precizari: prezentarea certificatelor mentionate din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele;In situatia in care, din documentele solicitate reiese ca ofertantul are datorii, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de furnizare. Cerinta nr.1: Persoane juridice / fizice romane - Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului(original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?)
Persoane juridice /fizice straine - Documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica / juridica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este rezident(documentele vor fi prezentate in original si traducere legalizata in limba romana sau copie legalizata in limba romana).
Precizari: prezentarea certificatului mentionat din care sa rezulte ca ofertantul are in obiectul de activitate furnizarea produselor de natura celor ce fac obiectul achizitiei. Certificatul constatator trebuie sa fie emis cu cel mult 30 zile inaintea datei limita de depunere a ofertelor. Operatorul economic clasat pe primul loc va prezenta certificatul constatator in original sau copie legalizata inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire.
Cerinta nr.2: Document de inregistrare sanitar veterinara si pentru siguranta alimentelor emis de Directia Sanitar Veterinara si Siguranta Alimentelor (copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?)
Precizari: - prezentarea in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? a documentului de inregistrare sanitar veterinara si pentru siguranta alimentelor emis de Directia Sanitar Veterinara si Siguranta Alimentelor de care apartine ofertantul, in conformitate cu prevederile Ordinului Presedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 111/2008 cu modificarile si completarile ulterioare. Operatorul economic clasatpe primul loc, daca a prezentat documentul de inregistrare sanitar veterinara in copie cu mentiunea ?conform cu originalul?, pentru conformitate, va prezenta acest document in copie legalizata.-in cazul in care se depune oferta comuna, fiecare asociat, inclusiv liderul are obligatia de a prezenta documentele precizate in aceasta sectiune;
-documentele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu pot fi prezentate in favoarea ofertantului de catre eventualii subcontractanti si/sau de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori;
-in cazul in care ofertantul subcontracteaza parti din contractul de prestarea a serviciilor pentru care Ordinului Presedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 111/2008 prevede obligatia obtinerii autorizatiei sanitar veterinare, atunci subcontractantul are obligatia de a prezenta in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? documentul de inregistrare sanitar veterinara si pentru siguranta alimentelor emis de Directia Sanitar Veterinara si Siguranta Alimentelor de care acesta apartine.
Cerinta nr.3: Autorizatie sanitar-veterinara pentru mijlocul de transport al produselor alimentare (copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?)
Precizari: Prezentarea documentului solicitat, cu viza valabila la data depunerii ofertelor., in conformitate cu Ordinul Presedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 111/2008 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale si informatii privind media cifrei de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului acordului cadru pe ultimii 3 ani - Formularul 7
Media cifrei de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului acordului cadru pe ultimii 3 ani (2010, 2011 si 2012) trebuie sa fie cel putin egala cu 600.000 lei fara T.V.A.In cazul unei asocieri, acasta cerinta va putea fi indeplinita si prin cumul.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
completare Formular 7;In cazul ofertelor individuale (depuse de un singur operator economic) se va lua in considerare cifra de afacerimedie a acestuia in domeniul de activitate aferent obiectului acordului cadru pe cei 3 ani de referinta indicati.In cazul ofertelor comune (depuse de o asociere), se va lua in calcul cifra de afaceri medie anuala a asocierii respective in domeniul de activitate aferent obiectului acordului cadru pentru fiecare dintre cei 3 ani de referinta mentionati.Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.Pentru a nu restrictiona participarea la procedura de atribuire in cazul ofertantilor care se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, cuantumul mediei cifrei de afaceri minime solicitate este redus cu 50%. In aceasta situatie ofertantul va prezenta in mod obligatoriu o Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii.-Formularul 10.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara - Maxim 3 contracte care sa confirme prestarea de servicii similare in ultimii 3 ani calculati pana la data limita de depunere a ofertelor la un nivel cantitativ cumulat de cel putin 67 de meniuri /zi compuse din cel putin masa de pranz (minim felul I si felul II) pentru o perioada de cel putin 6 luni consecutive (minim 5 zile/saptamana). In cazul unei asocieri, acasta cerinta va putea fi indeplinita si prin cumul.
Mijloc de transport autorizat sanitar-veterinar pentru transportul produselor alimentare
ISO 9001:2008
ISO 22000:2005 ? ?Sisteme de management al sigurantei alimentelor. Cerinta pentru orice organizatie din lantul alimentar?
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentarea in copie certificata pentru conformitate cu originalul a maxim 3 contracte, finalizate sau in derulare, de servicii similare prestate in ultimii 3 ani calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, contracte la nivelul carora sa se fi realizat, cumulat, cel putin 67 de meniuri /zi compuse din cel putin masa de pranz (minim felul I si felul II) pentru o perioada de cel putin 6 luni consecutive (minim 5 zile/saptamana). Fiecare din contractele prezentate va fi insotit de un proces verbal de receptie a serviciilor sau orice alt document care dovedeste indeplinirea si prestarea serviciilor respective conform contractului.In cazul unei asocieri, acasta cerinta va putea fi indeplinita si prin cumul.Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.Prezentarea oricarui document care sa confirme ca ofertantul detine in proprietate/prin inchiriere/comodat/punere la dispozitie un mijloc de transport autorizat pentru transportul produselor alimentare.Prezentarea in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? a certificatului de atestare sau propunerea de accepare a certificarii.Prezentarea in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? a certificatului de atestare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.09.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.09.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.09.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Este acceptata modificarea sau retragerea ofertei numai pana la data limita de depunere.Perioada de evaluare a ofertelor: maxim 25 zile, conform art. 200 alin. 1 din O.U.G. nr.34/2006Intrucat criteriul de atribuire a contractului de prestari servicii este ?Cel mai mic pret?, daca doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare, un pret identic (acesta fiind cel mai mic pret ofertat, deci ofertele se afla pe primul loc), pentru departajare se va solicita suplimentar o noua reofertare. Astfel, se vor solicita clarificari prin intermediul S.E.A.P. in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici in cauza de documente care contin noi preturi.In cazul in care ofertantul declarat castigator se afla intr-o situatie de forta majora sau in imposibilitatea fortuita de a executa contractul, autoritateacontractanta isi rezerva dreptul de a incheia contractul de servicii cu ofertantul clasat pe locul al II- lea in clasamentul final in conditiile in care acesta exista si oferta sa este admisibila. In caz contrar, se anuleaza aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica.Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).Oferta care nu indeplineste cerintele minime de calificare va fi respinsa ca inacceptabila.Solicitarile de clarificari se transmit catre I.P.J. Constanta, in format electronic, prin intermediul SEAP, in conformitate cu Hotararea nr. 1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256.2 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
I.P.J. Constanta - Compartiment Juridic
Adresa postala: BULEVARDUL MAMAIA NR.106, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900950, Romania, Tel. +40 241502106, Fax: +40 241617133
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.07.2013 13:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer