Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de identificare si inregistrare a animalelor


Anunt de participare numarul 76061/23.04.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR COVASNA
Adresa postala: Str. Ciucului, nr.149, Localitatea: Sfantu Gheorghe, Cod postal: 520036, Romania, Punct(e) de contact: Zsolt Attila Sipos, Tel.0267-312319 (int.119), In atentia: Comp. Ach-Inv., Comp.Juridic, Email: [email protected], Fax: 0267-312319 (int.119), Adresa internet (URL): www.dsv-covasna.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: Activitati sanitare veterinare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de identificare si inregistrare a animalelor
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: CSVA, conform D.A.
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREGISTRARE A ANIMALELOR SI A MISCARII ACESTORA, PRECUM SI DE CORECTARE A EVENTUALELOR ERORI SAU NECONFORMITATI GENERATE DE NERESPECTAREA TERMENELOR DE INREGISTRARE SAU DE GRESELI DE INREGISTRARE
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
85200000-1 - Servicii veterinare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de identificare si inregistrare a animalelor la 36 CSVA, dupa cum urmeaza: Lot nr. 1 Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta Aita Mare;Lot nr. 2 Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta Baraolt;Lot nr. 3 Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta Batanii Mari;Lot nr. 4 Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta Bodoc;Lot nr. 5 Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta Borosneul Mare;Lot nr. 6 Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta Bradut;Lot nr. 7 Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta Brates;Lot nr. 8 Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta Bretcu;Lot nr. 9 Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta Catalina;Lot nr. 10 Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta Cernat;Lot nr. 11 Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta Chichis;Lot nr. 12 Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta Comandau;Lot nr. 13 Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta Covasna;Lot nr. 14 Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta Dobarlau;Lot nr. 15 Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta Ghelinta;Lot nr. 16 Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta Ghidfalau.Lot nr. 17 Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta Haghig;Lot nr. 18 Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta Ilieni;Lot nr. 19 Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta Intorsura Buzaului;Lot nr. 20 Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta Lemnia;Lot nr. 21 Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta Malnas;Lot nr. 22 Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta Moacsa;Lot nr. 23 Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta Ojdula;Lot nr. 24 Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta Ozun;Lot nr. 25 Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta Poian;Lot nr. 26 Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta Reci;Lot nr. 27 Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta Sanzieni;Lot nr. 28 Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta Sfantu Gheorghe;Lot nr. 29 Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta Sita Buzaului;Lot nr. 30 Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta Targu Secuiesc;Lot nr. 31 Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta Turia;Lot nr. 32 Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta Valcele;Lot nr. 33 Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta Valea Crisului;Lot nr. 34 Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta Varghis;Lot nr. 35 Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta Zagon;Lot nr. 36 Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta Zabala;
Valoarea estimata fara TVA: 506, 640RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
8 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Nu se solicita
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget de stat si venituri extrabugetare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinte minime obligatorii: 1.1. Declaratie privind eligibilitatea (se va completa Formularul 12A din documentatia de atribuire).
1.2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica (se va completa Formularul 12B din documentatia de atribuire).
1.3. Declaratie privind calitatea de participant la procedura(se va completa Formularul 12C din documentatia de atribuire).
1.4. Certificat fiscal eliberat de compartimentul Impozite si Taxe Locale al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste indeplinirea obligatiilor exigibile de plata la bugetul local la data de 31.03.2009, in original sau copie legalizata, in termen de valabilitate la data deschiderii ofertelor.
1.5. Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste indeplinirea obligatiilor exigibile de plata la bugetul general consolidat la data de 31.03.2009, in original sau copie legalizata, in termen de valabilitate la data deschiderii ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale - se va prezenta o descriere a activitatii societatii (Formularul A din documentatia de atribuire).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Sustinerea tehnica:
In sustinerea capacitatii tehnice si/sau profesionale, pentru a putea fi declarat calificat, ofertantul va prezenta informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului, precum si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii:
a) diploma/adeverinta de absolvent al unei facultati de medicina veterinara acreditate;
b) atestatul de libera practica;
c) declaratie pe propria raspundere conform careia ofertantul cunoaste modul de operare a computerului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Da
1.Legii nr. 160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar2.Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
3285 din 17.04.2009
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.05.2009 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.05.2009 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.05.2009 13:00
Locul: Sediul DSVSA COVASNA, Sala de Sedinte
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii legali ai ofertantilor, observatori desemnati ai Ministerului Finantelor Publice (UCVAP)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Comp.Juridic
Adresa postala: Str.Ciucului, nr.149, Localitatea: Sf.Gheorghe, Cod postal: 520036, Romania, Tel.0267-351712, Email: [email protected], Fax: 0267-312315, Adresa internet (URL): www.dsv-covasna.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.04.2009 12:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer