Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREGISTRARE A ANIMALELOR


Anunt de participare numarul 37843/31.10.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Valcea
Adresa postala: Str.Mihai Eminescu, nr.24, Bl.B13, Sc.A, judetul Valcea, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240078, Romania, Punct(e) de contact: Vasile Cismas, Tel.0250713819, 0250713836, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0250702872, Adresa internet (URL): Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Valcea(www.dsv-valcea.ro), Adresa profilului cumparatorului: Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Valcea(www.dsv-valcea.ro)
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREGISTRARE A ANIMALELOR
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
25 - Servicii de sanatate si asistenta sociala
Locul principal de prestare: Comunele: Balcesti, Fauresti, Fartatesti, Lalosu, Tetoiu, Valea Mare, Zatreni
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREGISTRARE A ANIMALELOR SI A MISCARII ACESTORA, PRECUM SI DE CORECTARE A EVENTUALELOR ERORI SAU NECONFORMITATI GENERATE DE NERESPECTAREA TERMENELOR LEGALE DE INREGISTRARE
SAU DE GRESELI DE INREGISTRARE in comuneleBalcesti, Fauresti, Fartatesti, Lalosu, Tetoiu, Valea Mare, Zatreni - judetul Valcea
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
85200000-1 - Servicii veterinare (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREGISTRARE A ANIMALELOR in comunele Balcesti, Fauresti, Fartatesti, Lalosu, Tetoiu, Valea Mare, Zatreni, judetul Valcea
Valoarea estimata fara TVA: 110, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 01.01.2008 pana la 31.12.2008
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de buna executie: prin retineri succesivedin valoare facturata
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
De la bugetul statului
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Cabinet medical sau SC
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Documente edificatoare (traduse si legalizate) care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.
2. Acte (original si copie) din care sa rezulte calitatea de operator economic autorizat si inregistrat: statutul legal, locul de inregistrare si obiectul de activitate, emise de organisme competente din tara de origine a ofertantului
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima rezultatul exercitiului financiar pe ultimul an
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Autoritatea contractanta stabileste ca cerinta realizarea in ultimul an a unor servicii sanitar-veterinare similare/echivalente cu cele care fac obiectul prezentei documentatii de atribuire
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Da
Medici veterinari
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.11.2007 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.11.2007 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.11.2007 12:00
Locul: Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Valcea
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire se achizitioneaza de la DSVSA Valcea contra cost 20 lei pentru fiecare comuna.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0040-021-3104641, Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL PITESTI-SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
Adresa postala: Strada Victoriei Nr.22, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 0300, Romania, Tel.0248 219375, Fax: 0248 219376
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul juridic
Adresa postala: Ramnicu Valcea, Bd.Pandurilor, Nr.9, judetul Valcea, Localitatea: Rm.Valcea, Cod postal: 24078, Romania, Tel.0250713819, Email: [email protected], Fax: 0250702872, Adresa internet (URL): www.dsv-valcea.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
31.10.2007 09:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer