Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREGISTRARE A ANIMALELOR SI A MISCARII ACESTORA, PRECUM SI DE CORECTARE A EVENTUALELOR ERORI SAU NECONFORMITATI GENERATE DE NERESPECTAREA TERMENELOR LEGALE DE INREGISTRARE


Anunt de participare numarul 39210/14.11.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Valcea
Adresa postala: Str.Mihai Eminescu, nr.24, Bl.B13, Sc.A, judetul Valcea, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240078, Romania, Punct(e) de contact: Vasile Cismas, Tel.0250713819, 0250713836, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0250702872, Adresa internet (URL): Ramnicu Valcea, Bd.Pandurilor, Nr.9, judetul Valcea(www.dsv-valcea.ro), Adresa profilului cumparatorului: Ramnicu Valcea, Bd.Pandurilor, Nr.9, judetul Valcea(www.dsv-valcea.ro)
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREGISTRARE A ANIMALELOR SI A MISCARII ACESTORA, PRECUM SI DE CORECTARE A EVENTUALELOR ERORI SAU NECONFORMITATI GENERATE DE NERESPECTAREA TERMENELOR LEGALE DE INREGISTRARE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
25 - Servicii de sanatate si asistenta sociala
Locul principal de prestare: Circumscriptiile Sanitare Veterinare de Asistenta BARBATESTI, COSTESTI, HOREZU, MALDARESTI, OTESANI, P. OTASAU, PIETRARI, POPESTI, SLATIOARA, STROESTI, TOMSANI, VAIDEENI
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREGISTRARE A ANIMALELOR SI A MISCARII ACESTORA, PRECUM SI DE CORECTARE A EVENTUALELOR ERORI SAU NECONFORMITATI GENERATE DE NERESPECTAREA TERMENELOR LEGALE DE INREGISTRARE in Circumscriptiile Sanitare Veterinare de Asistenta: BARBATESTI, COSTESTI, HOREZU, MALDARESTI, OTESANI, P. OTASAU, PIETRARI, POPESTI, SLATIOARA, STROESTI, TOMSANI, VAIDEENI
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
85200000-1 - Servicii veterinare (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
SERVICII DE IDENTIFICARE SI INREGISTRARE A ANIMALELOR SI A MISCARII ACESTORA, PRECUM SI DE CORECTARE A EVENTUALELOR ERORI SAU NECONFORMITATI GENERATE DE NERESPECTAREA TERMENELOR LEGALE DE INREGISTRARE in Circumscriptiile Sanitare Veterinare de Asistenta: BARBATESTI, COSTESTI, HOREZU, MALDARESTI, OTESANI, P. OTASAU, PIETRARI, POPESTI, SLATIOARA, STROESTI, TOMSANI, VAIDEENI conform caietelor de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 180, 450RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 01.01.2008 pana la 31.12.2008
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantie de buna executie de 5% din valoarea facturii prin retineri succesive
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul de stat si venituri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
cabinet medical veterinar sau SC
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a) trebuie sa prezinte documente din care sa faca dovada ca nu a fi fost condamnat in ultimii 5 ani printr-o hotarare judecatoreasca definitiva pentru:
- participare la activitati ale unei organizatii criminale;
- coruptie;
- frauda;
- spalare de bani.
b) trebuie sa faca dovada ca nu se afla in una sau mai multe dintre situatiile de mai jos:
- este in stare de faliment ori lichidare, afacerile ii sunt administrate de un judecator sindic;
- activitatile sale comerciale sunt suspendate sau fac obiectul unui aranjament cu creditorii;
- face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una dintre situatiile de mai sus;
- nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetul general consolidat;
- a fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotarare definitiva pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;
- prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta.
Se considera documente edificatoare:
- certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente emise de autoritati competente din Romania sau din tara de origine.
si alte conform documentatiei de atribuire
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
3.1) Fisa de informatii generale - se va prezenta o descriere a activitatii societatii (Formularul A din documentatia de atribuire).3.2) Situatia economico-financiara: Autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima rezultatul exercitiului financiar pe ultimul an.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. o lista a principalelor servicii sanitar-veterinare similare/echivalente prestate in ultimul an, continand valori, perioade de prestare, beneficiari (se va completa Formularul nr. 12E din documentatia de atribuire);
2. recomandari din partea altor beneficiari/clienti cel putin o recomandare; recomandarea trebuie sa precizeze cel putin urmatoarele aspecte: a) modul de indeplinire a obligatiilor contractuale pe parcursul derularii contractului respectiv;
b) referirea sa se faca la un contract care face obiectul prezentei documentatii de atribuire.
3. informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii;
4. informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii:
a) prezentarea unei diplome/adeverinte de absolvent al unei facultati de medicina veterinara acreditate;
b) prezentarea atestatului de libera practica;
c) declaratie pe propria raspundere conform careia ofertatul cunoaste modul de operare a computerului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Da
Medic veterinar
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.11.2007 16:00
Documente de plata: DA
Pretul: 20 RON
Conditii si modalitate de plata: Contra cost la casieria unitatii
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.12.2007 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.12.2007 12:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ministerului de finante si ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Valoare de 20 leia documentatiei de atribuire este pentru fiecare CSVA
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Strada Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Fax: 021314642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL PITESTI-SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
Adresa postala: Strada Victoriei Nr.22, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 0300, Romania, Tel.0248 219375, Fax: 0248 219376
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul juridic al DSVSA Valcea
Adresa postala: Rm.Valcea, Bd.Pandurilor, Nr.9, Localitatea: Rm.Valcea, Cod postal: 024087, Romania, Tel.0250713819, Email: [email protected], Fax: 0250702872, Adresa internet (URL): www.dsv-valcea.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.11.2007 15:03
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer