Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE IMPRIMARE A BULETINELOR DE VOT CARE SE FOLOSESC LA ALEGERILE PENTRU AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE DIN JUDETUL VRANCEA, ANUL 2012


Anunt de participare numarul 134689/09.04.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL VRANCEA
Adresa postala: Bd. D. Cantemir nr.1, Localitatea: Focsani, Cod postal: 620098, Romania, Punct(e) de contact: DANIELA AURELIA GRADINESCU, Tel. +40 237234000, Email: [email protected], Fax: +40 237615919, Adresa internet (URL): www.prefecturavrancea.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE IMPRIMARE A BULETINELOR DE VOT CARE SE FOLOSESC LA ALEGERILE PENTRU AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE DIN JUDETUL VRANCEA, ANUL 2012
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
15 - Servicii de publicare si tiparire contra unei taxe sau pe baza unui contract
Locul principal de prestare: la sediul prestatorului
Codul NUTS: RO226 - Vrancea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionare servicii de imprimare a buletinelor de vot care se folosesc la alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din judetul Vrancea, anul 2012:
-imprimare buletine de vot conform H.G.nr.145/2012 pentru aprobarea modelelor buletinelor de vot care vor fi folosite la alegerea autoritatilor administratiei publice locale din anul 2012;
-capsare/lipire buletine de vot;
-ambalare buletine de vot in pachete de 100 de bucati; ambalarea se va efectua pe tipuri de buletine de vot si pe localitati;
-livrare buletine de vot la o locatie din Focsani care va fi comunicata de autoritatea contractanta.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79800000-2 - Servicii tipografice si servicii conexe (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform documentatiei descriptive: aproximativ 5.900.000 file A4Numarul filelor buletinelor de votva fi comunicat odata cu ordinul de incepere a executarii contractului, in momentul ramanerii definitive a candidaturilor si stabilirii ordinii pentru inscrierea pe buletinele de vot a listelor de candidati si a candidatilor la functia de primar si a candidatilor la functia de presedinte al consiliului judetean, precum si a ordinii pentru candidatii independenti, respectiv cel mai tarziu la data de 11 mai 2012
Valoarea estimata fara TVA: 316, 125RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
2 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de parti: 6322 lei;pt.candidatii care se incadr.in categ. IMM-3161 lei.Pt.demonstr.incadr.in categ.IMM se va prez.obligatoriu decl. pe propria raspundere a reprezent. legal ai intreprind.interesate priv.incadr.in categ.IMM. Decl.va fi compl.conf.modelului prev.in Anexa nr.1 si nr.2 din Leg.346/2004.In cazul unei asocieri, instrum.de garantare va fi emis in numele liderului sau a unui membru a asocierii de operat.ec.;daca ofertantul e o asociere, red.cu 50% a cerintei privind cuantumul gar.de part.se va aplica daca fiecare dintre membrii asocierii se incadr.in categ.IMM si depun Anexa nr.1 si Anexa nr.2.Candidatul care prezinta acest formular si e decl.castigator benef.de red.de 50% a cuantum. gar.de buna executie.Per.de valab.a gar.de part.: cel putin egala cu per.de valab. a ofertelor, resp. 60 zile de la term. limita de dep.a acestora.Garantia de part.treb. sa fie irevocabila.Mod de constituire: - scrisoare de gar. bancara in fav.autorit.contr. cu o valabilit. egala cel putin cu valab.ofertei, prez.in orig.;
- ordin de plata in copie, vizat de banca ofertantului, in contul Institutiei PrefectuluiVrancea, RO32TREZ6915005XXX001698 -Trezoreria Focsani;
-.fila de cec cu conditia conf. acesteia de banca pana la data deschiderii ofertelor;
- orice alt instrument de garantare emis in conditiile legii de o societ. bancara ori de o societ. de asigurari prezentat in original.Doc. care doved. const. gar.de part. treb. sa fie prez. cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschid.candidaturilor, se va anexa la scris.de inaintare.Daca un candidat/candidat selectat dep.contest. la CNSC si e respinsa in totalit.de CNSC, atunci autorit.contr.va retine contestatorului, din gar.de part.depusa, suma stab. de art.2781 din OUG 34/2006- 3.161 lei.Daca gar.de part. se constituie prin scris. de gar.bancara, aceasta trebuie sa prevada si situatia retinerii in cond.art. 2781 din OUG 34/2006 (este suficienta invocarea art de lege) - Cuantumul garantiei de buna executie: 5 % din valoarea contractului fara TVA.-Modalitatea de constituire a garantiei de buna executie: conform art.90 alin. (1) din H.G. nr.925/2006- In cazul in care ofertantul se incadreaza in categoria IMM-urilor conform O.G.nr.27/2006 si Legii nr.346/2004, are dreptul de a constitui garantia de buna executie in cuantum redus cu 50%. Pentru a beneficia de acest drept, acestia trebuie sa includa in oferta Anexa nr.1 si Anexa nr.2 dinLegea 346/14.07.2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
sume din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, urmand a fi recuperate din bugetele administratiei publice locale, conform prevederilor O.U.G.nr.3/2012
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art.180 din O.U.G. nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Se va completa Formularul nr.12 A (declaratia se va prezenta si de tertul sustinator, daca este cazul).
2. Declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art.181 din O.U.G. nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Se va completa Formularul nr.12 B (declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), c^1) si d) se va prezenta si de tertul sustinator, daca este cazul).
3. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului ANRMAP nr.314/2010.
4. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute de prevederile art. 69^1. Se va completa Formularul Declaratie art. 69^1 (declaratia se va prezenta atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinator, daca este cazul).Persoanele cu functii de decizie din cadrul Institutiei Prefectului, judetul Vrancea:
-PREFECT : Sorin-Ionel-Florin Hornea
-Sef serviciu verificarea legalitatii: Eduard Balanescu
-Consilier compartiment financiar-contabilitate: Camelia UngureanuComisia de evaluare: -Presedinte Daniela-Aurelia Gradinescu, consilier
-Membru Camelia Cotun, sef serviciu
-Membru Neli-Angelica Craciun, consilier juridic
-Membru de rezerva Veronica Rogozeanu, consilierNota: Documentele solicitate in cadrul acestei sectiuni vor fi depuse in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. - Persoane fizice/juridice romane: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, eliberat cu cel mult 30 zile inainte de data deschiderii candidaturilor, in original sau copie lizibila ?conform cu originalul? cu semnatura si stampila candidatului, din care sa rezulte ca acesta are obiectul de activitate necesar desfasurarii activitatii ofertate, precum si daca au fost inscrise mentiuni referitoare la declararea starii de faliment etc- Pentru persoanele juridice/fizice straine ? documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul este rezident, fiind traduse in limba romana ? traducere autorizata si legalizata.
(In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte acest formular.)Nota: Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, va prezenta pentru conformitate Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului si Comertului in original sau copie legalizata, la cererea Comisiei de evaluare a ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ultimul bilant inregistrat la organismele abilitate.
Fisa de informatii generale privind operatorul economic participant la procedura, cu completarea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani (2009, 2010, 2011).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara ? operatorul econom ic sau oricare dintre membrii asocierii de operatori economici trebuie sa dovedeasca indeplinirea cerintei minime privind prestarea in ultimii trei ani a unui contract de servicii similare in ceea ce priveste cantitatea de file tiparite, respectiv 5.000.000 file (cantitatea de file A4 estimate a fi imprimate fata-verso este de 5.900.000).
Serviciile prevazute in contractul prezentat trebuie sa fie receptionate pana la data deschiderii candidaturilor.Experienta similara a subcontractorilor nu va fi luata in considerare. (In cazul unei asocieri cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.)
Recomandari/documente constatatoare din partea beneficiarilor pentru contractul prezentat pentru indeplinirea cerintei privind experienta similara.
Dovedirea prin declaratie proprie a detinerii de dotari specifice (utilaje, instalatii, echipamente tehnice, alte mijloace fixe) pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.
Informatii privind subcontractantii.
Informatii privind asocierea (daca este cazul).
Informatii privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului (daca este cazul).
ISO 9001 sau echivalent, pentru servicii similare, emis de organisme acreditate, valabil la data depunerii ofertelor
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar de agenti economici preconizat: 3
Toti candidatii care vor indeplini criteriile de calificare vor fi selectati si invitati in etapa a doua de depunere de oferte preliminare si derulare negocieri.
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
4828/04.04.2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.04.2012 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.04.2012 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.04.2012 11:00
Locul: sediul Institutiei Prefectului jud.Vrancea, b-dul D.Cantemir nr.1, Focsani, jud.Vrancea, camera 11
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
-comisia de evaluare-reprezentantii candidatilor care vor prezenta o imputernicire scrisa de reprezentantul legal al candidatului, semnata si stampilata, impreuna cu o copie a actului de identitate.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua oferta financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
-termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 2562 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Institutia Prefectului judetului Vrancea
Adresa postala: B-dul Dimitrie cantemir nr.1, Localitatea: Focsani, Cod postal: 620098, Romania, Tel. +40 237234000, Email: [email protected], Fax: +40 237615919, Adresa internet (URL): www.prefecturavrancea.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.04.2012 12:37
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer