Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de incarcare/descarcare si transport rumegus, mijloace de transport de peste 18 mc, distanta pana la 40 km


Anunt de participare numarul 101176/28.05.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Vatra Dornei
Adresa postala:  Vatra Dornei, judetul Suceava, strada Mihai Eminescu, Nr. 17, Localitatea:  Vatra Dornei, Cod postal:  725700, Romania, Punct(e) de contact:  Iancu Turcanu, Tel. 0230375229 0230375517, Email:  [email protected], Fax:  0230375170
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de incarcare/descarcare si transport rumegus, mijloace de transportde peste 18 mc, distanta pana la 40 km
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
2 - Servicii de transport terestru, inclusiv servicii de transport ?vehicule blindate, si servicii de curier, exceptand transportul postal
Locul principal de prestare: Depozitele Primariei Municipiului Vatra DOrnei
Codul NUTS: RO215 - Suceava
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de incarcare/descarcare si transport rumegus, mijloace de transportde peste 18 mc, distanta pana la 40 km
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60000000-8 - Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)
63712000-3-Servicii anexe pentru transportul rutier (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de incarcare/descarcare si transport rumegus, mijloace de transportde peste 18 mc, distanta pana la 40 km
Valoarea estimata fara TVA: 2.8RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
11 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
NU este cazul
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Alte fonduri
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratia privind eligibilitatea(formular 12 A); Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 si art 181 din OUG 34/2006 (formular 12B); Certificat constatator emis de ONRC
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
CAEN specific activitatii care va face obiectul contractului
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Fise si liste conform documwentatiei de atribuire
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Mijloacede transport si de incarcare
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Fise si liste conform documwentatiei de atribuire
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.06.2010 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.06.2010 13:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.06.2010 13:00
Locul: Primaria Vatra Dornei cam 14
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti din partea ofertantilor cu imputernicire scrisa
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CNSC
Adresa postala:  STR. STAVROPOLEOS, NR. 6 , Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 21 310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  21 310.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul de Contencios Administrativ
Adresa postala:  strada Stefan cel Mare, nr. 62, Localitatea:  Suceava, Cod postal:  720062, Romania, Tel. 0230214874, Email:  [email protected]
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Vatra Dornei
Adresa postala:  STrada Mihai Eminescu nr 17, Localitatea:  Vatra Dornei, Cod postal:  725700, Romania, Tel. 0230375229, Email:  [email protected], Fax:  0230375170
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.05.2010 16:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer