Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de incarcare/descarcare si transport rumegus, mijloace de transport de 13 mc,distanta pana la 30 km


Anunt de participare numarul 69298/24.11.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Vatra Dornei
Adresa postala: Vatra Dornei, judetul Suceava, strada Mihai Eminescu, Nr. 17, Localitatea: Vatra Dornei, Cod postal: 725700, Romania, Punct(e) de contact: Primaria Vatra Dornei, Tel.0230375229 0230375517, In atentia: Iancu Turcanu 0744174023, Email: [email protected], Fax: 0230375170
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de incarcare/descarcare si transport rumegus, mijloace de transport de 13 mc, distanta pana la 30 km
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
2 - Servicii de transport terestru, inclusiv servicii de transport in vehicule blindate, si servicii de curier, exceptand transportul postal
Locul principal de prestare: Depozitele Primariei Vatra DOrnei
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 50 agenti economici
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: 2.5RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de incarcare/descarcare si transport rumegus, mijloace de transport de 13 mc, distanta pana la 30 km
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60000000-8 - Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)
63712000-3-Servicii anexe pentru transportul rutier (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de incarcare/descarcare si transport rumegus, mijloace de transport de 13 mc, distanta pana la 30 km, valoarea 2.5 lei/km
Valoarea estimata fara TVA: 2.5RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Nu este cazul
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratia privind eligibilitatea ( Formular 12 A ); Declaratie privind neincadrarea in situatiiile prevazute la art. 180. siart. 181 din OUG 34/2006 ( Formular 12 B);Certificat constatatoremis de ONRC;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
CAEN specific activitatii care va face obiectul contractului
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
fise si liste conform documentatiei de atribuire
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Mijloace de transport si de incarcare rumegus
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
fise si liste conform documentatiei de atribuire
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.12.2008 18:00
Documente de plata: DA
Pretul: 50 RON
Conditii si modalitate de plata: Primaria Vatra Dornei - pretul documentatiei 50 lei op-RO35trez59721360250xxxxx sau casieria unitatiiCF7467268
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.12.2008 17:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.12.2008 14:00
Locul: Primaria Vatra Dornei
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoane din partea ofertantilor cu imputernicire de reprezentare
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleus, nr 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/310.46.41, Email: [email protected], Fax: , fax 021/310.46.42, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro/
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Suceava, Sectia de Contencios Administrativ
Adresa postala: StradaStefan Cel Mare, nr 62, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720062, Romania, Tel.0230/214874, Email: [email protected], Fax: fax 0230/214874
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Municipiului Vatra Dornei
Adresa postala: strada Mihai Eminescu nr. 17, ,Localitatea: Vatra Dornei, Cod postal: 725700, Afghanistan, Tel.0230375229, Email: [email protected], Fax: 0230375170
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.11.2008 11:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer