Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de incarcare/descarcare si transport rumegus de pe o raza de 100 km, fata de municipiul Vatra Dornei


Anunt de participare numarul 32143/12.09.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Vatra Dornei
Adresa postala: Vatra Dornei, judetul Suceava, strada Mihai Eminescu, Nr. 17, Localitatea: Vatra Dornei, Cod postal: 725700, Romania, Punct(e) de contact: Primaria Vatra Dornei, Tel.0230375229 0230375517, In atentia: Iancu Turcanu 0744174023, Email: [email protected], Fax: 0230375170
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de incarcare/descarcare si transport rumegus de pe o raza de 100 km, fata de municipiul Vatra Dornei
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
2 - Servicii de transport terestru, inclusiv servicii de transport in vehicule blindate, si servicii de curier, exceptand transportul postal
Locul principal de prestare: Primaria Municipiului Vatra Dornei
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de incarcare/descarcare si transport rumegus de pe o raza de 100 km, fata de municipiul Vatra Dornei
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90121200-3 - Servicii de transport de deseuri (Rev.1)
63311000-2-Servicii de incarcare in buncare (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de incarcare/descarcare si transport rumegus, de pe o raza de 100 km, fata de municipiul Vatra Dornei.Cantitatea maxima 1000 mc/zi.Valoarea serviciilor se vacalcula pe mc/km.
Valoarea estimata fara TVA: intre 2.3 si 3.5RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantia de participare 15000 lei;
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
contract asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratia privind eligibilitatea ( Formular 12 A ); Declaratie privind neincadrarea in situatiiile prevazute la art. 180. siart. 181 din OUG 34/2006 ( Formular 12 B);Certificat constatatoremis de ONRC; Certificate de atestare fiscala emise deAdministratiile Fiscale si AdministratiileLocale; Cod CAEN specific activitatii care va face obiectul contractului; Autorizatii/Avize/Licente in termen de valabilitate necesare desfasurarii activitatilor ce vor face obiectul contractului, fise si liste conform documentatiei de atribuire
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
bilanturi si balante pe ultimii trei ani
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani 1000000
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-lista principalelor livrari in ultimii trei ani;
- norme de poluare euro 3;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
experienta similara : incheierea unui contract similar in ultimii trei ani
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.10.2007 10:00
Documente de plata: DA
Pretul: 500 RON
Conditii si modalitate de plata: OP/CasieriaPrimariei Municipiului Vatra Dornei
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.10.2007 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.10.2007 14:00
Locul: Primaria Municipiului Vatra Dornei
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoane din partea ofertantilor, cu imputernicire scrisa
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: StradaStavropoleusnr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641
Organism competent pentru procedurile de mediere
Instanta de Contencios Administrativ - Tribunalul Suceava
Adresa postala: Strada Stefan Cel Mare, nr. 66, ,Localitatea: Suceava, Cod postal: 720062, Romania, Tel.0230/522784
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Vatra Dornei
Adresa postala: strada Mihai Eminescu nr. 17, Localitatea: Vastra Dornei, Cod postal: 725700, Albania, Tel.0230375229, Fax: 0230375170
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.09.2007 15:57
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer