Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE INCHIRIERE AUTOTURISME FOLOSITE IN ACTIVITATEA AM SI OI POS MEDIU IN PERIOADA 2013-2015


Anunt de participare numarul 147812/09.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
Adresa postala: Calea Serban Voda nr. 30-32, sector 4, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040212, Romania, Punct(e) de contact: Mirela Zoia, Tel. +40 3006250, In atentia: Mirela Zoia, Email: [email protected], Fax: +40 3160778, Adresa internet (URL): www.posmediu.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE INCHIRIERE AUTOTURISME FOLOSITE IN ACTIVITATEA AM SI OI POS MEDIU IN PERIOADA 2013-2015
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Inchiriere
Locul principal de livrare: Romania
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de inchiriere a 17 autoturisme, folosite in activitatea AM si OI POS Mediu, astfel: - cate doua autoturisme la sediile Organismelor Intermediare
o Organismul Intermediar Bacau, str. Oituz nr. 23
o Organismul Intermediar Galati, Str. Portului nr. 23
o Organismul Intermediar Pitesti, Str. Craiovei nr. 32
o Organismul Intermediar Craiova, str. Amaradia nr. 93-95o Organismul Intermediar Timisoara, str. Coriolan Brediceanu nr. 8
o Organismul Intermediar Cluj-Napoca, Str. Minerilor nr. 47
o Organismul Intermediar Sibiu, Str. Cristian nr. 21
o Organismul Intermediar Bucuresti, Calea Serban Voda nr 30-32, sectorul 4
- un autoturism la sediul DG AM POS Mediu: Calea Serban Voda nr. 30-32, sectorul 4, Bucuresti
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34110000-1 - Autoturisme (Rev.2)
66510000-8-Servicii de asigurare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
INCHIRIEREA A 17 AUTOTURISME, FOLOSITE IN ACTIVITATEA AM SI OI POS MEDIU
Valoarea estimata fara TVA: 4, 052, 719.13RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul este: 80.100 Lei sau 18.000 euro.Data pentru care se determina echivalenta leu/Euro sau alte monede: 14.10.2013; 1 Euro = 4, 45 Lei.- Perioada de valabilitate: 90 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelorForma de constituire a garantiei: - printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta scanata in SEAP, cu semnatura electronica si in original, la sediul AC, anterior datei limita de depunere a ofertelor, in cuantumul si pentru perioada solicitata (se recomanda utilizarea Formularului nr. 10 - Scrisoare de garantie bancara din Sectiunea III) sau OP in contul AC numarul RO80TREZ700500138X002145 deschis la DTCMB);Dovada constituirii garantiei de participare: - prezentata in ORIGINAL la sediul AC, inainte de termenul limita de primire a ofertelor si scanata in SEAP, cu semnatura electronica;
- sa faca referire expresa la procedura organizata de AC;
- sa contina in clar denumirea AC;
- sa contina valoarea garantiei care sa corespunda sumei fixe solicitate prin documentatia de atribuire;
- sa aiba inscrisa valabilitatea pentru care a fost constituita, care trebuie sa corespunda cu cea inscrisa in documentatie;
- sa contina parafa lizibila a bancii emitente si/sau semnatura autorizata;
- sa fie emisa pentru operatorul economic (asocierea de operatori economici) care a depus oferta.Garantia trebuie sa fie irevocabila.Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: a) conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; saub) neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.Neprezentarea garantiei de participare, respectand cerintele de mai sus conduce la respingerea ofertei.Este recomandabil ca garantia de participare sa fie emisa de catre o banca din Romania. Cuantumul garantiei de buna executie exprimata procentual este de 5% din pretul fara TVA al contractului (2, 5% pentru ofertantii din categoria IMM, in conditiile legale);Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada solicitata (se recomanda utilizareaFormularului nr. 15 din Sectiunea III);Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie a contractului este cel putin egala cu durata contractului.Scrisoarea de garantie de buna executie: - trebuie prezentata in original;
- sa contina in clar denumirea autoritatii contractante in favoarea careia s-a constituit, sa aiba inscrisa valabilitatea pentru care a fost constituita (cel putin egala cu durata contractului);
- sa contina parafa lizibila a institutiei emitente si / sau semnatura autorizata.Garantia de buna executie a contractului trebuie constituita in termen de maxim 5 zile lucratoare, de la data semnarii contractului de catre ambele parti, sub sanctiunea anularii acestuia.Este recomandabil ca garantia de buna executie sa fie emisa de catre o banca din Romania.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sursa de finantare provine de la Bugetul de Stat, urmand ca 90% din totalul cheltuielilor eligibile sa fie rambursate din FEDR prin Axa Prioritara 6 ?Asistenta Tehnica? din POS Mediu.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie pe propria raspundere privind nencadrarea in dispozitiile art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile ;i completarile ulterioare (Formularul nr. 2 din Sectiunea III).In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentele mai sus mentionate. De asemenea, acest document trebuie prezentat si de catre tertul sustinator declarat prin oferta (daca este cazul).2. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (Formularul nr. 3 din Sectiunea III)Pentru persoane juridice romane:
- Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea isi are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul de stat sau echivalent.- Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale.
Din certificatele fiscale trebuie sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita pentru depunerea ofertelor.
Pentru persoane juridice straine: Operatorul economic va prezenta documente edificatoare (certificate, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget.
In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a respectivilor ofertanti, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute mai sus.
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus, sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 181, autoritatea contractanta va accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Toate certificatele solicitate trebuie sa fie prezentate in original, copie legalizata sau xerocopie lizibila marcata ?conform cu originalul?. In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi transmise in limba de origine, insotite de o traducere a acestora in limba romana, traducerea fiind realizata de catre un traducator autorizat.
In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentele mai sus mentionate. In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 181 din O.U.G. 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de servicii.De asemenea, acest document trebuie prezentat si de catre tertul sustinator declarat prin oferta (daca este cazul).3. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 691 (evitarea conflictului de interese) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile ?i completarile ulterioare (Formularul nr. 4 din Sectiunea III). In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentul mai sus mentionat. De asemenea, acest document trebuie prezentat si de catre fiecare subcontractor sau tert sustinator declarat prin oferta.
In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 69ยน din O.U.G. 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de servicii.
Lista persoanelor cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante este urmatoarea: Rovana PLUMB ? Ministrul Mediului si Schimbarilor Climatice
Marius NICA ? Secretar General;
Dragos Ionut BANESCU - Secretar General Adjunct;Speranta Georgeta MUNTEANU ? Director General Adjunct, Directia Generala Economica si Financiara;Carmen Florentina TINTA- Director general, Directia Generala Achizitii Publice siAdministrativ;Ciprian Constantin GHIOC ? Director general, DG AM POS Mediu;
Vladimir ROVINTESCU-Director, Directia Autorizare si Plati, DG AM POS Mediu;
Mario Daniel SOARE, Director, Directia Asistenta Tehnica, DG AM POS Mediu;Adela OLAH - Manager Public, Directia Asistenta Tehnica, DG AM POS Mediu;Liana BOJNEAGU NEGOITE- Manager Public, Directia Asistenta Tehnica, DG AM POS Mediu;Ion MITU ? Consilier Juridic, DG AM POS Mediu;Mirela Cristina ZOIA- consilier, Directia Asistenta Tehnica, DG AM POS Mediu;
Nicoleta MORARU ? Consilier, Directia Asistenta Tehnica, DG AM POS Mediu;
Lucian MIHAI - Consilier, Directia Asistenta Tehnica, DG AM POS Mediu;
Mihaela CLAPAN ? Inspector de specialitate, Directia Asistenta Tehnica, DG AM POS Mediu.4. Declaratie privind calitatea de participant la procedura (Formular nr. 5).
In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat mai sus.Ofertantul nu are dreptul, in cadrul acestei proceduri, sub sanctiunea respingerii ofertei:
a) sa participe la doua sau mai multe asocieri de operatori economici;
b) sa depuna oferta individuala si o alta oferta comuna;
c) sa depuna oferta individuala si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte;
Intreprinderile afiliate au dreptul de a participa in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire, dar numai in cazul in care participarea acestora nu este de natura sa distorsioneze concurenta.
Prin intreprindere afiliata se intelege orice subiect de drept:
- asupra caruia un alt subiect de drept poate exercita, direct sau indirect, o influenta dominanta; sau
- care poate exercita o influenta dominanta asupra altui subiect de drept; sau
- care, ca urmare a asocierii cu un subiect de drept, se afla sub influenta dominanta a unui alt subiect de drept.5. Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui
Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizi?iilor Publice nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta (Formularul nr. 18 din Sectiunea III).
In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va semna documentul mentionat mai sus. 1. Pentru persoane juridice/fizice romane: Certificat constatator emis de ONRC, in original, copie legalizata sau xerocopie lizibila marcata?conform cu originalul? semnata de reprezentantul operatorului economic, din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat mai sus.2. Persoane juridice/fizice straine: Documente care dovedesc o forma de inregistrare /atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.
Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale documentelor solicitate mai sus.In cazul in care oferta este depusa de o asociere deoperatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus.In etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta poate sa solicite ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind nivelul cifrei de afaceri Cursul valutar la care se va calcula cifra de afaceri medie anuala si profitul pe ultimii trei ani trebuie sa fie calculat la cursul valutar al Bancii Nationale Romane.
Valorile vor fi exprimate in euro, la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv.ANUL CURS EURO
2010 4, 2099
2011 4, 2379
2012 4, 4560
Nu se solicita un nivel minim al cifrei de afaceri.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1. Prezentarea Fisei de informatii generale completata in conformitate cu Formularul nr. 6.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
POSM/AT/IV.I.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.12.2013 23:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.12.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.01.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Sursa de finantare a prezentului contract provine de la Bugetul de Stat, urmand ca 90% din totalul cheltuielilor eligibile aferente contractului sa fie rambursate din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Axa Prioritara 6 ?Asistenta Tehnica? din Programul Operational SectorialMediu.
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu punctaje/preturi egale: autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul S.E.A.P., in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.Documentatia de atribuire poate fi descarcata din SEAP (www.e-licitatie.ro), fiind atasata anuntului de participare.Ofertantul castigator are obligatia de a nominaliza, inaintea prezentarii primului raport de audit, societatea de audit/ auditorul care va certifica cheltuielile proiectului. Sunt avute in vedere prevederile din Caietul de Sarcini, privind verificarea cheltuielilor. Pentru nominalizarea firmei se va folosi odeclaratie - Formularul 20, care sa continaangajamentulsocietatii de audit.La selectia auditorului de catre ofertant se vor avea in vedere urmatoarele criterii: - auditorul trebuie sa fie certificat si recunoscut pentru domeniul de competenta legat de scopul verificarilor cerute contractual (vezi anexele la Formularul 20)- procedura de selectie trebuie sa fie transparenta. La cererea AC vor fi transmise documentele ce au stat la baza selectiei.Modelul de raport de audit este prezentat in cadrul Formularului 19.Autoritatea Contractanta poate solicita extinderea perioadei de valabilitate a ofertei. In cazul in care ofertantul isi extinde perioada de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei de participare, va fi prelungita in mod corespunzator. In situatia in care ofertantul refuza extinderea valabilitatii, acesta va fi exclus din procedura.In cazul in care ofertantul se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, publicata in Monitorul Oficial nr. 681/29 iulie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta beneficiaza de reducerea cu 50% a garantiei de participare si de buna executie. In aceste situatii, ofertantul trebuie sa completeze si sa ataseze la oferta Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM (Formular 16.1 si Formular 16.2).Atentie! In cazul asocierii dintre doi operatori economici, fiecare din acestia incadrandu-se in categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii (IMM), asocierea rezultata poate beneficia de reducerile prevazute la art. 16, alin. (2) din Legea nr. 346/2004. Totodata, precizam ca in situatia asocierii unui IMM cu o societate comerciala care nu face parte din categoria IMM- urilor, asocierea respectiva nu are caracterul unui IMM si nu se pot aplica prevederile art. 16, alin. (2) din Legea nr. 346/2004.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256 indice 2 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Asistenta Tehnica
Adresa postala: Calea Serban Voda nr. 30-32, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040212, Romania, Tel. +40 3006262, Email: [email protected], Fax: +40 3160778, Adresa internet (URL): www.posmediu.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.11.2013 08:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer