Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de inchiriere autoutilaje cu deservent si echipamente pentru deszapezirea drumurilor nationale din cadrul SDN Craiova in perioada 15.11.2009-15.03.2010


Anunt de participare numarul 87766/02.10.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: CALEA SEVERINULUI, NR.17, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200768, Romania, Punct(e) de contact: Departamentul Achizit.Publice, Tel.0251/408735, In atentia: Delia Nedelcu, Email: [email protected], Fax: 0251/482231, Adresa internet (URL): www.drdpcv.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de inchiriere autoutilaje cu deservent si echipamente pentru deszapezirea drumurilor nationale din cadrul SDN Craiova in perioada 15.11.2009-15.03.2010
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor si a apelor uzate; salubrizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Drumurile nationale din raza de actiune a SDN Craiova
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de inchiriere autoutilaje cu deservent si echipamente pentru deszapezirea drumurilor nationale din cadrul SDN Craiova in perioada 15.11.2009-15.03.2010
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90620000-9 - Servicii de deszapezire (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform anexei la caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 8, 208, 470.34RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 16.11.2009 pana la 15.03.2010
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare = 160.000 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociatia
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea; Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181; Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat (formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident) si care sa fie in termen de valabilitate la data deschiderii ofertelor sau sa fie emis cu cel mult 30 de zile calendaristice inainte de data deschiderii ofertelor, in original sau copie legalizata; Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului, in original sau copie legalizata -emis cu maxim 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor; Cerificat de inregistrare, in copie.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-fisa de informatii generale anexata;
-declararea cifrei medii anuale de afaceri pe ultimii 3 ani (2008, 2007, 2006);
-Bilant contabil pe anii 2008, 2007, 2006 vizat si inregistrat la Organele competente;
-Prezentare scrisoare de bonitate din partea bancii sau a unor societati recunoscute de audit financiar si contabil, precum si orice alte documente legale edificatoare prin care candidatul/ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-Valoarea minima a cifrei medii de afaceri pe anii 2008, 2007, 2006 solicitata este: 16.000.000 lei, reprezentand 3.757.720, 94 euro , la cursul specificat la punctul V.5. din fisa de date;
-Lichiditate generala (active circulante/datorii curente x 100)=100% - se va calcula la nivelul anului 2008 (pe baza datelor din cadrul bilantului contabil la 31.12.2008).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Listaprincipalelor prestari de servicii similare in ultimii 3ani. Se va completa formularul C2 din sectiunea Formulare .-Lista contractelor de prestari servicii similare in derulare la data licitatiei, precizand urmatoarele informatii: nume beneficiar, obiectul contractului, durata contractului, procentul de realizare a contractului la data licitatiei
-Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a incheiat si finalizat in ultimii 3 ani cel putin un contract de prestari servicii similar cu obiectivul supus licitatiei, respectiv prestari servicii de deszapezire pe drumurile publice.
-Ofertantul trebuie sa faca dovada asigurarii (in dotare proprie, prin contracte sau conventii de inchiriere etc.) acelor echipamente, utilaje, mijloace de transport, laboratoare, baze de productie, alte mijloace fixe si dotari care sunt considerate absolut necesare pentru indeplinirea contractului. Se va completa formularul E;
-copie certificat SR EN ISO 9001 :2001 (ISO 9001 :2000) sau echivalent;
-copie certificat SR EN ISO 14001 :2005 (ISO 14001 :2004) sau echivalent;
-copie certificat OHSAS 18001sau echivalent.
-Declaratie care contine informatii privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere (formular F) in ultimii 3 ani (2008, 2007, 2006), precum si lista persoanelor responsabile direct de indeplinirea contractului.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Plafonul valoric aferent unei prestari similare trebuie sa fie cel putin egal cu8.000.000 lei fara TVA, reprezentand 1.878.860, 47 euro (la cursul specificat la punctul V.5. din cadrul fisei de date). Plafonul se poate realiza dintrun singur contract similar incheiat si finalizat in ultimi 3 (trei) ani. In acest sens se va atasa contractul in copie, eventuale acte aditionale de modificare a valorii contractului daca exista si recomandarea din partea beneficiarului / clientului respectiv.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2009/S19-027058 din 29.01.2009
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.10.2009 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.10.2009 09:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.10.2009 10:30
Locul: sediul DRDP Craiova, str. Calea Severinului, nr.17
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
1)Documentatia de atribuire este disponibila alaturi de prezentul anunt de participare, la sectiunea "Documentatie si clarificari"; 2)Operatorii economici interesati sa participe la prezenta procedura de atribuire, vor transmite o scrisoare de intentie cu datele de identificare ale societatii si datele persoanei de contact, in vederea transmiterii eventualelor clarificari. In cazul in care operatorii economici nu transmit aceasta scrisoare, acestia isi asuma pe propria raspundere riscul de a nu fi informati de autoritatea contractanta de eventualele clarificari la documentatie. Mentionam ca toate raspunsurile la clarificarile solicitate, cat si alte modificari/completari ale documentatiei de atribuire vor fi publicate pe site-ul www.e-licitatie.ro, in cadrul anuntului de participare, la sectiunea Documentatie si clarificari;
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VIII a Contencios Administrativ si Control Fiscal
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr 5, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.0213195180, Email: [email protected], Fax: 0213195176, Adresa internet (URL): www.cabuc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
maxim 10 zile de la data luarii la cunostiinta despre un act al autoritatii contractante, conform art. 256^2 din cadrul OUG 34/2006 modificata si completata prin OUG 19/2009
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departamentul Juridic din cadrul DRDP Craiova
Adresa postala: Calea Severinului, nr.17, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200768, Romania, Tel.0251/408768, Email: [email protected], Fax: 0251/482231, Adresa internet (URL): www.drdpcv.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.10.2009 10:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer