Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE INCHIRIERE DE UTILAJE PE LOTURI


Anunt de participare (utilitati) numarul 135150/30.04.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA A HUILEI SA
Adresa postala: Str. Timisoara nr.2, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332015, Romania, Punct(e) de contact: DIRECTIA COMERCIALA - SERV APMD, Tel. +040 0254506151, In atentia: Victor Utu, Email: [email protected], Fax: +040 0254506157, Adresa internet (URL): www.cnh.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
COMPANIA NATIONALA A HUILEI
Adresa postala: STR. TIMISOAREI NR.2, Localitatea: PETROSANI, Cod postal: 332015, Romania, Punct(e) de contact: REGISTRATURA CNH SA, Tel. +040 02545406100, In atentia: DIRECTIEI COMERCIALE - SERVICIUL APMD
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
COMPANIE NATIONALA
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
SERVICII DE INCHIRIERE DEUTILAJE PE LOTURI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
2 - Servicii de transport terestru, inclusiv serviciile de transport cu vehicule blindate si servicii de curierat, cu exceptia transportului de corespondenta
Locul principal de prestare: sucursalele beneficiareCNH SA
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lot 1 ?Serviciilor de inchiriere excavator senile putere motorminim 120 CP pentru sucursalele CNH SA
Lot 2- Serviciilor de inchiriere excavator pneuri cupa minim 0, 8mc putere motor minim 45 CP pentru sucursalele CNH SALot 3- Serviciilor de inchiriere incarcator frontal cupa minim 2 mc putere motor peste 180 CP pentru E.M.LUPENILot 4-Serviciilor de inchiriere incarcator frontal cupa minim 2 mc putere motor peste 180 CP pentru EPCVJ Vulcan
Lot 5-Serviciilor de inchiriere utilajincarcare cenusa pentru sucursalele CNH SALot 6-Serviciilor de inchiriere incarcator frontal pe senilepentru sucursalele CNH SA
Lot 7- Serviciilor de inchiriere buldoexcavator cupa minim 0, 5 mc pentru sucursalele CNH SA
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60182000-7 - Inchiriere de vehicule industriale cu sofer (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot 1 ?excavator senile putere motorminim 120 CP -1 bucLot 2- excavator pneuri cupa minim 0, 8mc putere motor minim 45 CP -1 bucLot 3- incarcator frontal cupa minim 2 mc putere motor peste 180 CP -1 bucLot 4- incarcator frontal cupa minim 2 mc putere motor peste 180 CP ? 1 bucLot 5-utilajincarcare cenusa ? 1 bucLot 6-incarcator frontal pe senile- 1 buc
Lot 7- buldoexcavatorcupa minim 0, 5 mc ? 1 buc
Valoarea estimata fara TVA: 287, 167RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare ?lot 1- 853 lei, lot 2- 13 lei , lot 3- 1000 lei, lot 4-1500lei, lot 5-750lei, lot 6- 666lei, lot 7- 960lei.Perioada de valabilitate 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelorGarantia de participare se poate constitui conform prevederilor art. 86 alin(1) din HG 925/2006In oricare situatie, garantia de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilita pentru deschidereaofertelor. Contul autoritatii contractante ptgarantii de participare la licitatii, simbol RO66RNCB0165020174910023, deschis la BCR Filiala Petrosani Pentru IMM-uri : daca dovedesc ca sunt indeplinite cerintele Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, pot participa la procedura de achizitie beneficiind de reducere cu 50% la criteriul cuantumul garantiei departicipare 1.Garantia de buna executie a contractului se va stabili in cuantum de 5 % din pretul contractelor de prestari servicii , fara TVA. Garantia de buna executie se va constitui la data semnarii contractului prin una din formele mentionate la art.90 alin (1)dinHG 925/2006 In cazul in alegerii optiunii de la art.90 alin (3) din HG 925/2006 se vor avea in vedere prevederile HG 1045/2011.Pentru IMM-uri : daca dovedesc ca sunt indeplinite cerintele Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, pot participa la procedura de achizitie beneficiind de reducere cu 50% la criteriul cuantumul garantiei de buna executie a contractului de servicii
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri de productie.Plata se va face prioritar prin compensare cu energie el si numai in limita posibilit se vor efectua plati prin OP. Prestatorul are obligatia de a initia lantul de compensare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1 Declaratie privind eligibilitatea -Declaratie completata in conformitate cu formularul 1 din SECTIUNEA FORMULARE2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181din OUG 34/2006- Declaratie completata in conformitate cu formularul 2 din SECTIUNEA FORMULARE3. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69 ind.1 din OUG 34/2006- Declaratie completata in conformitate cu formularul 3 din SECTIUNEA FORMULARE : Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante: JUJAN CONSTANTIN- DIRECTOR GENERAL; POPESCU VERGINICA-DIRECTOR ECONOMIC; NICOLESCU CRISTIAN- DIRECTOR TEHNIC;STOICESCU MIHAIL ? DIRECTOR COMERCIAL; SUCIU ADRIAN ?INGINER SEF ELMEC CNHSA, UTU VICTOR ?SEF SERV APMD;4. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordin ANRMAP nr.314/12.10.2010- Se completeaza in conformitate cu Formularul 5 din sectiunea FORMULARE5 Declaratia privind calitatea de participant la procedura - Declaratia va fi completata in conformitate cu formularul 6 din SECTIUNEA FORMULAREDeclaratiile de la pct 1, 3 vor fi prezentate si de catre tertul sustinator, daca este cazul. Declaratia de la pct 2 va fi prezentatde tertul sustinator doar pt neincadrareala lit a) c1) si d) daca este cazulDeclaratia de la pct. 3 va fi prezentata si de catre subcontractant, daca este cazul Pentru persoane juridice romane1. Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului -din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Fisa de informatii generale
2.Ultimul bilantul contabil
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Lista cuprinzand subcontractantii
2.Documente de proprietate pentru utilaje sau contracte de inchiriere
3.Acord de asociere
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.05.2012 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.05.2012 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.05.2012 12:00
Locul: sediul CNH SA Petrosani
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1.Evaluarea ofertelor consta in compararea preturilor fiecarei oferte admisibile pe lotsi intocmirea , in ordine crescatoare a preturilor respective, a clasamentului pe baza caruia se stabileste oferta castigatoare . Compararea preturilor se realizeaza la valoarea fara TVA.Pretulcare se comparava fi tariful orar de inchiriereT (lei fara TVA /ora ) al utilajului pe fiecare lot in parteIn cazul in care tarifelecele mai mici ofertate pe lotsunt egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au indeplinit toate criteriile de calificare solicitate si au pretul cel mai scazut, o noua propunere financiara in plic inchis.Solicitarea se va face prin adresa scrisa in care se va specifica si data si locul stabilit pentru deschiderea acestora.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazutela art.2562 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMPANIA NATIONALA A HUILEI -SERVICIUL LCJ
Adresa postala: STR. TIMISOAREI NR.2, Localitatea: PETROSANI, Cod postal: 332015, Romania, Tel. +040 0254506100, Fax: +040 0254506104
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.04.2012 11:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer