Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE INCHIRIERE DE VEHICULE DE TRANSPORT DE MARFURI CU SOFER- AUTOSPECIALIZATA FURGON VITRAT (AUTODUBA) SARCINA MINIMA UTILA 4 TONE PENTRU SUCURSALELE MINIERE DIN CADRUL CNH SA PETROSANI


Anunt de participare (utilitati) numarul 134169/21.03.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA A HUILEI SA
Adresa postala: Str. Timisoara nr.2, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332015, Romania, Punct(e) de contact: DIRECTIA COMERCIALA -SERVICIUL APMD, Tel. +040 0254506151, In atentia: Victor Utu, Email: [email protected], Fax: +040 0254506157, Adresa internet (URL): www.cnh.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
COMPANIA NATIONALA A HUILEI
Adresa postala: STR. TIMISOAREI NR.2, Localitatea: PETROSANI, Cod postal: 332015, Romania, Punct(e) de contact: REGISTRATURA CNH SA, Tel. +040 02545406100, In atentia: DIRECTIEI COMERCIALE - SERVICIUL APM
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
COMPANIE NATIONALA
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
SERVICII DE INCHIRIERE DE VEHICULE DE TRANSPORT DE MARFURI CU SOFER- AUTOSPECIALIZATA FURGON VITRAT (AUTODUBA) SARCINA MINIMA UTILA 4 TONE PENTRU SUCURSALELEMINIERE DIN CADRUL CNH SA PETROSANI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
2 - Servicii de transport terestru, inclusiv serviciile de transport cu vehicule blindate si servicii de curierat, cu exceptia transportului de corespondenta
Locul principal de prestare: local Valea Jiului- transportul intre localitatile aferente Vaii jiului pentru sucursalelebeneficiare EM Lonea, EM Livezeni, EM Vulcan, EM Lupeni
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SERVICII DE INCHIRIERE DE VEHICULE DE TRANSPORT DE MARFURI CU SOFER- AUTOSPECIALIZATA FURGON VITRAT (AUTODUBA) SARCINA MINIMA UTILA 4 TONE PENTRU SUCURSALELEMINIERE DIN CADRUL CNH SA PETROSANI
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60180000-3 - Inchiriere de vehicule de transport de marfuri cu sofer (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
numar de autospecializate furgon vitrat (autodube) sarcina minima utila 4 t necesare: 3 buc
Valoarea estimata fara TVA: intre 497, 250 si 718, 250RON
II.2.2) Optiuni
Da
AC isi rezerva dreptul de prelung conf art.6 alin3 din HG 925/2006 Val estim a proceduri: 497250 lei
1 prelungiri posibile
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
9 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare 9.945 lei.Perioada de valabilitate 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelorGarantia de participare se poate constitui conform prevederilor art. 86 alin(1) din HG 925/2006In oricare situatie, garantia de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilita pentru deschidereaofertelor. Pentru IMM-uri : daca dovedesc ca sunt indeplinite cerintele Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, pot participa la procedura de achizitie beneficiind de reducere cu 50% la criteriul cuantumul garantiei departicipare 1.Garantia de buna executie a contractului se va stabili in cuantum de 5 % din pretul contractului de prestari servicii , fara TVA. Garantia de buna executie se va constitui la data semnarii contractului prin una din formele mentionate la art.90 alin (1)dinHG 925/2006 In cazul in alegerii optiunii de la art.90 alin (3) din HG 925/2006 se vor avea in vedere prevederile HG 1045/2011.Pentru IMM-uri : daca dovedesc ca sunt indeplinite cerintele Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, pot participa la procedura de achizitie beneficiind de reducere cu 50% la criteriul cuantumul garantiei de buna executie a contractului de servicii
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri de productie.Plata se va face prioritar prin compensare cu energie el si numai in limita posibilit se vor efectua plati prin OP. Prestatorul are obligatia de a initia lantul de compensare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1 Declaratie privind eligibilitatea -Declaratie completata in conformitate cu formularul 1 din SECTIUNEA FORMULARE2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181din OUG 34/2006- Declaratie completata in conformitate cu formularul 2 din SECTIUNEA FORMULARE3. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69 ind.1 din OUG 34/2006- Declaratie completata in conformitate cu formularul 3 din SECTIUNEA FORMULARE : Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante: JUJAN CONSTANTIN- DIRECTOR GENERAL; POPESCU VERGINICA-DIRECTOR ECONOMIC; NICOLESCU CRISTIAN- DIRECTOR TEHNIC;STOICESCU MIHAIL ? DIRECTOR COMERCIAL; SUCIU ADRIAN ?INGINER SEF ELMEC CNHSA, UTU VICTOR ?SEF SERV APMD;4. Acord de asociere- Acordul se prezinta numai in cazul in care la licitatie deschisa se prezinta o asociatie si va fi in conformitate cu Formularul 4 din sectiunea FORMULARE ( Fiecare dintre asociati va indeplini cerintele solicitate la III.2.1 a) si III.2.1 b)5. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordin ANRMAP nr.314/12.10.2010- Se completeaza in conformitate cu Formularul 5 din sectiunea FORMULARE6. Declaratia privind calitatea de participant la procedura - Declaratia va fi completata in conformitate cu formularul 6 din SECTIUNEA FORMULAREDeclaratiile de la pct 1, 3 vor fi prezentate si de catre tertul sustinator, daca este cazul. Declaratia de la pct 2 va fi prezentatde tertul sustinator doar pt neincadrareala lit a) c1) si d) daca este cazulDeclaratia de la pct. 3 va fi prezentata si de catre subcontractant, daca este cazul Pentru persoane juridice romane1. Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului -din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC
Pentru persoane fizice romaneAutorizatia de functionare, precum si orice alt document edificator considerat necesar pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de indeplinirea contractului
- Pentru persoane juridice/fizice straine: Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional- Documentele vor fi eliberate in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident si se vor prezenta traduceri autorizate in limba romana2. Licenta de transport marfa in original si copie, valabila la data licitatiei- In cazul in care documentele firmei (licenta de transport , copie conforma a licentei de transport) sunt la ARR pentru viza anuala sau pentru eliberare de licente, se accepta un document de confirmare de la ARR Documentul se solicita conform OG 27/31.08.2011 si Ordinul nr.980/30.11.2011 prin care se dobandeste calitatea de operator de transport rutier
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Fisa de informatii generale
2.Ultimul bilantul contabil
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Copia conforma a licentei de transportpentru fiecare autovehicul, (copie) valabila la data licitatiei
Lista cuprinzand subcontractantii
Declaratie referitoare la mijloacele de transport ce fac obiectul achizitiei si dotarile acestora
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.04.2012 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.04.2012 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.04.2012 10:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1.Evaluarea ofertelor consta in compararea preturilor fiecarei oferte admisibile in parte si intocmirea , in ordine crescatoare a preturilor respective, a clasamentului pe baza caruia se stabileste oferta castigatoare . Compararea preturilor se realizeaza la valoarea fara TVA.Pretulcare se comparava fi valoarea prestatieidupa cum urmeaza: Valoare prestatie(lei) = 8 orex tarif ofertat lei /ora+ 150 kmx tarif ofertat lei/km local unde: 8 ore ? programul de lucru pe un schimb150 km ? parcursul mediu zilnic pe perioada ultimului contractIn cazul in care preturilecele mai mici ofertate conform celor de mai sus sunt egale , autoritatea contractanta va declaracastigatoare oferta care are pretul cel mai mic la tariful lei/ora.Prestatia medie zilnica de 8 oresi 150 km local va fi folosita strict pentru departajarea ofertelor si nu reprezinta o obligatie a beneficiarului2 Contractul se va desfasura pe baza de comenzi emise de sucursalele beneficiareale CNH SA
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazutela art.256 ind 2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMPANIA NATIONALA A HUILEI -SERVICIUL LCJ
Adresa postala: STR. TIMISOAREI NR.2, Localitatea: PETROSANI, Cod postal: 332015, Romania, Tel. +040 0254506100, Fax: +040 0254506104
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.03.2012 08:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer