Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - servicii de inchiriere de vehicule de transport de marfuri cu sofer


Anunt de participare (utilitati) numarul 143186/19.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE
Adresa postala: DR.TR.SEVERIN STR.NIC.IORGA NR.1, Localitatea: Drobeta-Turnu Severin, Cod postal: 220236, Romania, Punct(e) de contact: ADINA CIOICA, Tel. +40 750250576, Email: [email protected], Fax: +40 252/323685, Adresa internet (URL): www.raan.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
regie autonoma apartinand ME
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
servicii de inchiriere de vehicule de transport de marfuri cu sofer
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
2 - Servicii de transport terestru, inclusiv serviciile de transport cu vehicule blindate si servicii de curierat, cu exceptia transportului de corespondenta
Locul principal de prestare: Locul de incarcare: S.C.CHIMCOMPLEX S.A.S.C.OLTCHIM S.A. Destinatia finala:
Suc.Romag Prod, Calea Targu Jiului, km 7, jud. Mehedinti.
Suc.Romag Termo, sat Halanga, com.Izvoru Barzii, jud. Mehedinti.
Codul NUTS: RO413 - Mehedinti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Nu
Acord-cadru cu 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 853, 120 si 2, 229, 120RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: lunar sau trimestrial in functie de necesitatile beneficiarului.Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 120000 lei ? pentru lotul 1 si de 120000 lei ? pentru lotul 2.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
servicii de inchiriere de vehicule de transport de marfuri cu sofer
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60180000-3 - Inchiriere de vehicule de transport de marfuri cu sofer (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru toate loturile
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform caietului de saqrcini si anexei acestuia
Valoarea estimata fara TVA: intre 853, 120 si 2, 229, 120RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: lot 1 ? 34000 leilot 2 -10000 leiGarantia de participare se constituie prin: 1.instrument de garantare Formular 18 - emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire- garantia trebuie sa fie irevocabila.2. ordin de plata, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta, in contul cod IBAN RO02 RNCB 0179 0345 7541 0001 BCR Sucursala Mehedinti.Perioada de valabilitate a garantiei de participare: cel putin egala cu valabilitatea ofertei.Dovada constituirii garantiei de participare reprezinta conditie de participare la licitatie. Echivalenta leu/alta valuta se va face cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor precizata in anuntul de participare la cursul BNR. Cuantumul garantiei de buna executie: 10% (5% pentru IMM) din valoarea contractului fara T.V.A.Garantia de buna executie a contractului de furnizarese constituie, prin : ? instrument de garantare ( conform formular 14 ) in cel mult 15 zile calendaristice de la data semnarii contractului cu valabilitatea egala cu durata contractului.- daca partile convin ? retineri succesive din facturile partiale prin deschiderea unui cont la dispozitia autoritatii contractante la Trezoreria statului(conf.art.90, alin.3 din HG 925/2006 actualizata.- depunerea la casierie a unor sume in numerar in cazul in care valoarea garantiei de buna executie este redusa ca valoare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratie pe propria raspundere, in temeiul art.180 din OUG 34/2006, semnata si stampilata.
Se va prezenta Formularul 1
Cerinta nr. 2
Declaratie pe proprie raspundere, in temeiul art.181 din OUG 34/2006, semnata si stampilata.
Se va prezenta Formularul 2
Cerinta nr. 3
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului ANRMAP nr.314/2010, semnat si stampilat.
Se va prezenta Formularul 3
Nu va fi exclus din procedura de atribuire ofertantul care se afla in situatia prevazuta la art.181 lit.c din OUG 34/2006 actualizata.Cerinta nr. 4
Declaratie privind la neincadrarea in situatia prevazuta la art. 69^1 din OUG 34/2006. Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/Tertul sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere ori de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a) din OUG 34/2006, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, este exclus din procedura de atribuire.
Persoanele cu funtie de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea , derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:
Marius - Cristian PREDA ? director general
Gheorghe DULCEA ? director directie economico-financiara
Georgeta CHIVU ? director directie comerciala
Mihai PATRASCU- director Sucursala Romag Prod
Laurentiu ?Octavian GRAURE- director Sucursala Romag Termo
Cristina PANDURU ? director economic Sucursala Romag Prod
Gheorghe BULUM -director economic Sucursala Romag Termo
Mariana SIMION ? sef serviciu economico-financiar
Iulian RAICU?sef serviciu contencios juridic
Angelica POPESCU?sef serviciu achizitii publice
Adina CIOICA?membru comisie de evaluare ofertePetre LUCA ?membru comisie de evaluare oferteRio SVOBODA ?membru comisie de evaluare oferteConstantin VRABIOIU ?membru comisie de evaluare oferteVasile DOBRE ?membru comisie de evaluare oferteEmi MITROFAN?CFPAlexandru PREDA?membru comisie de evaluare oferteSimona POPESCU ?membru comisie de evaluare oferteAmalia MIHART ?membru comisie de evaluare oferteGeorgiana CIOVICA ?membru comisie de evaluare oferteAnca POPESCU ?membru comisie de evaluare oferteValerica BOBOCEL ?membru comisie de evaluare oferteIulia MASUTI?membru comisie de evaluare oferteSilviu CIOCLEI- director Cercetare dezvoltare- Sucursala Romag Termo
Se va prezenta Formularul 4 Persoane juridice/fizice romane
Cerinta nr. 1
1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in original, copie legalizata sau copie certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata. Informatiile din certificat trebuie sa fie reale la data limita de depunere a ofertelor.In urma stabilirii clasamentului final, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertantul clasat pe primul loc are obligatia de a transmite la solicitarea autoritatii contractante Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in original sau copie legalizata, daca in cadrul ofertei documentul a fost depus in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Se va prezenta certificatul constatator.
2.Cerinta nr. 2
Declaratie pe propria raspundere (daca este cazul) ca firma este/nu este inscrisa in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, in conformitate cu conditiile art.3 din Legea 346/2004.
Se va prezenta declaratia.
3.Cerinta nr. 3
Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional la organisme legal constituite, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizatain limba romana.
Se vor prezenta documentele edificatoare.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 2
?Angajament privind sustinerea financiara? in situatia in care ofertantul beneficiaza de prevederile art. 186 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ( daca este cazul ). Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle insituatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform art. 180 si ale art.181 lit.a, c^1 si d din OUG 34/2006.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta Formularul 13
Cerinta nr. 1
.?Informatii generale? cuprinzand informatii privind operatorul economic si cifra medie de afaceriglobala din cel multultimii 3 ani ( nu se va lua in considerare anul in curs ).Pentru echivalenta lei/euro se va tine cont de cursul mediu anual lei/euro comunicat de BNR/BCE.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta Formularul 5
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 5
Informatii privind personalul Iimplicat in indeplinirea contractului. Lista conducatorilor auto care deservesc vehiculele ofertate, la care se anexeaza:
- certificat A.D.R. - certificatul de pregatire profesionala eliberat de Ministerul Transporturilor, prin Autoritatea Rutiera Romana ? A.R.R., pentru conducatorii de autovehicule care transporta marfuri periculoase, in copie conforma;
- certificatul de pregatire profesionala pentru marfuri periculoase, eliberat de Ministerul Transporturilor, prin Autoritatea Rutiera Romana ? A.R.R. al consilierul de siguranta angajat al ofertantului, in copie conforma.
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta toate documentele solicitate la cerinta 5.
Cerinta nr. 6
Informatii privind subcontractantii
Se solicita prezentarea Formularului nr. 7 si anexei acestuia ( daca este cazul ).
In cazul in care nu se va subcontracta parte/parti din contractse va completa cu ?Fara subcontractanti?.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta Formular 7 - ?Declaratieprivind subcontractantii si specializarea acestora?
Cerinta nr. 4
Informatii privind dotarile tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea contractului de servicii precum si :
- licenta de transport pentru vehiculele utilizate la transportul marfurilor periculoase, in copie conforma;
- documente de proprietate, contract de leasing sau inchiriere, pentru fiecare mijloc de transport declarat in oferta;
- certificatul de agreere pentru vehiculul care transporta marfa, eliberat de "Registrul Auto Roman"- R.A.R. (corespunzator tipului de marfa A.D.R. transportata, inclusiv pentru clasa 8 ? substante corozive), in copie conforma
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta Formularul 10?Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice?de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii precum si toate documentele solicitate la cerinta 4.
Cerinta nr. 3 ?Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului? in situatia in care ofertantul beneficiaza de prevederile art. 190 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ( daca este cazul )
2. ?Declaratie tert sustinator tehnic si profesional? ( daca este cazul )
Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180din OUG 34/2006 si ale art.181 lit.a, c^1 si d din OUG 34/2006.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta Formularul 9Se va prezenta Formularul 9.1 si 9.2
?Acord de asociere?(daca este cazul) Mai multi op.ec.au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a exista obligatia legalizarii.Legalizarea asoc.se solicita numai daca oferta comuna este declarata castigatoare.In cazul grup. de op.ec., unul dintre parteneri trebuie desemnat ca lider.Ceilalti membri ai grup.trebuie sa prezinte o decl.care sa ateste recunoasterea calitatii de lider a acestuia.Oferta va fi transmisa de liderul grupului.Un op.ec.poate participa la proc.de atrib. numai cu o singura oferta, fie in nume propriu, fie in cadrul unui grup. In cazul asocierii mai multor op.ec., cerintele priv.situatia pers.a ofer.si capac.de exer.a activ.prof.trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte, celelalte cerinte privind cap.ec.-finan.si tehnica pot fi indeplinite prin cumul.Op.ec.care se afla in oricare dintre situatiile prevazute la articolele 180 si 181 OUG nr.34/2006, cu modif.si completarile ulterioare, vor fi exclusi din procedura de atribuire.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta Formularul 8 - ?Acord de asociere?
Cerinta nr. 1
Lista principalelor prestari de servicii efectuate in ultimii 3 ani va contine valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati si va fi insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante prestari.
Pentru demonstrarea experientei similare ofertantul trebuie sa prezinte certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de clientul beneficiar. De asemenea se va prezenta minim o recomandare, maxim trei recomandari din partea beneficiarului.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta Formularul 6
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
La licitatia electronica pot sa participe numai operatorii economici care au depus oferta pentru aceasta procedura, care sunt inregistrati in SEAP si a caror oferte au fost declarate admisibile. Pe parcursul licitatiei electronice, sistemul informatic nu va dezvalui identitatea si numarul ofertantiilor participanti si nici cea mai buna oferta de pret. Licitatia electronica se va realiza si finaliza intr-o singura runda ? 1 zi (24 ore). Licitatia electronica va incepe la doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei Se va utiliza pasul de licitare. Pasul de licitare va fi de max. 5% din valoarea estimata. Limitele valorilor pana la care pretul poate fi imbunatatit : nu exista limite. Elementul ofertei care va face obiectul licitatiei electronice va fi valoarea totala fara TVA .
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.06.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.06.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.06.2013 12:00
Locul: RAAN- STR.N.IORGA NR.1, LOC. DROBETA TURNU SEVERIN, JUD. MEHEDINTI - SALA DE LICITATII
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare a ofertelor si reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
NOTA 1 : Acordul cadru se va incheia cu toti operatorii economici clasati in primele 3 locuri. La reluarea competitiei se va desemna operatorul econimic cu care se va semna contractul subsecvent .Daca aici se vor situa pe locul 1 unul sau mai multi operatori economici cu preturi egale autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii oferteloroperatorilor economici de pe locul 1.NOTA 2 : Pentru I.M.M.-uri: daca dovedesc ca sunt indeplinite cerintele Legii nr. 346/2004, cu modif. si comp.ulterioare, pot participa la proc.de achizitie beneficiind de reducere cu 50% la: cuantumul gar.de participare si cuantumul gar.de buna executie a ctr.de furnizare . Op.economici care se asociaza trebuie sa faca dovada ca indeplinesc conditiile de I.M.M.. Lipsa acestei dovezi face ca ?asocierea? sa nu beneficieze de facilitatile legii I.M.M.-urilor. Dovada incadrarii op.economici in categoria IMM se va prezenta alaturi de gar.de participare. Grupul format exclusiv din op.ec.incadrati in categoria IMM, persoane fizice romane sau straine, care depun oferta comuna, beneficiaza de aceeasi reducere de 50%. NOTA 3:1. Pentru demonstrarea indeplinirii cer.de calificare prevazute mai sus, in conformitate cu HG 925/2006 cu modif.si comp.ulterioare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere ? Formularul 19 ? ?Declaratie initiala privind indeplinirea cerintelor de calificare?, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in DA.In acest caz: - declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul va mentiona succint, dar precis modul concret de indeplinire a cerintelor solicitate Ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare de la primirea solicitarii.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
RAAN -Serviciul Contencios Juridic
Adresa postala: str. N.Iorga nr.1, Localitatea: drobeta turnu severin, Cod postal: 220236, Romania, Tel. +40 0252323848, Fax: +40 0252323685
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.04.2013 08:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer