Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE INCHIRIERE UTILAJE TERASIERE


Anunt de participare numarul 33246/21.09.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRITATE CRAIOVA
Adresa postala: STR. MIHAI VITEAZU, NR.20, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200759, Romania, Punct(e) de contact: MIHAELA LUPU, Tel.0251414660, Email: [email protected], Fax: 0251417967
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: SERVICII DE SALUBRIZARE
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE INCHIRIERE UTILAJE TERASIERE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
20 - Servicii anexe si auxiliare transportului
Locul principal de prestare: ARTERELE RUTIERE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SERVICII DE INCHIRIERE UTILAJE TERASIERE- MINIM 28 BUC
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90212000-6 - Servicii de deszapezire (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
SE DORESTE INCHIRIERE UTILAJE TERASIERE- MINIM 28 BUC(TIPURI DE UTILAJE SPECIFICE DE DESZAPEZIRE)
Valoarea estimata fara TVA: intre 420, 000 si 480, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
GARANTIE DE PARTICIPARE - 5000 LEI
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BUGETUL LOCAL
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
ASOCIERE
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
DECLARATII: ELIGIBILITATE, CALIT. PARTICIPANT, NEINCADRARE ART.181/OUG34; CERTIFICAT ATESTARE FISCALA, CERTIFICAT FISCAL PT. IMPOZITE SI TAXE LOCALE, CERTIFIC. CONSTATATOR EMIS DE ORG, COPIE CUI
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
FISA CU INFORM GENERALEBILANT CONTABIL VIZAT LEGAL
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
CIFRA DE AFACERI MINIM 150000 LEI
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
LISTA PRINCIP. PRESTARI SERV SIMILARE IN ULTIMII 3 ANI; DELC CU NR. UTILAJE PT DESZAPEZIRE, DECL CU PERSONALUL CE VA PRESTA SERVICII, DOCUMENTE CE DEM. FORMA DE PROPRIETATE/INCHIRIERE UTILAJE OFERTATE
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.11.2007 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.11.2007 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.11.2007 11:30
Locul: SEDIUL S.P. SALUBRITATE, CRAIOVA STR. MIHAI VITEAZU, NR.20
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
IMPUTERNICITII LEGALI AI OFERTANTILOR
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
C.N.S.C.
Adresa postala: STR. STAVROPOLEOS, NR 6, SECTOR 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
TRIBUNALUL JUDETEAN DOLJ- SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV
Adresa postala: STR. BRESTEI, NR.12, Localitatea: CRAIOVA, Cod postal: 200420, Romania, Tel.0251418612, Fax: 0251419851
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul juridic din cadrul S.P.Salubritate
Adresa postala: str. Mihai Viteazu, nr. 20, Localitatea: CRAIOVA, Cod postal: 200759, Romania, Tel.0251414660, Email: [email protected], Fax: 0251417967
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.09.2007 13:48
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer