Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE INCHIRIERE VEHICULE DE TRANSPORT DE MARFURI CU SOFER - AUTOUTILITARA SARCINA MINIMA UTILA 0,9T, MINIM 5 LOCURI


Anunt de participare (utilitati) numarul 148790/09.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.
Adresa postala: str. Timisoara, nr.2, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332015, Romania, Punct(e) de contact: Elisabeta Pogocsan, Tel. +40 254236407/+40 254570790/+40 254541460, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 254236404/+40 254570481/+40 0254506104, Adresa internet (URL): www.cenhd.ro;www.termodeva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA
Adresa postala: str. TIMISOARA, nr. 2, Localitatea: PETROSANI, Cod postal: 332015, Romania, Punct(e) de contact: SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE, Tel. +40 0254506151, In atentia: D-na VERA SCHULER, Fax: +40 0254506149
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA
Adresa postala: str. TIMISOARA, nr. 2, Localitatea: PETROSANI, Cod postal: 332015, Romania, Punct(e) de contact: REGISTRATURA CEH -SA, Tel. +40 0254506151, In atentia: SERVICIULUI ACHIZITII, Fax: +40 0254506149
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
alte institutii guvernate de legea publica
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
SERVICII DE INCHIRIERE VEHICULE DE TRANSPORT DE MARFURI CU SOFER - AUTOUTILITARA SARCINA MINIMA UTILA 0, 9T, MINIM 5 LOCURI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
2 - Servicii de transport terestru, inclusiv serviciile de transport cu vehicule blindate si servicii de curierat, cu exceptia transportului de corespondenta
Locul principal de prestare: VALEA JIULUI
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
LOT 1, 2, 3 - autoutilitarelevor transportadiverse materiale necesare in procesul de productie, piese de schimb, transport marfa intre depozitele centrale si punctele de lucru, transport materiale in caz de avarii, interventii
LOT 4 - autoutilitarava transportapersonalul (jandarmi) ce insoteste transportul de exploziv, de la depozitul central de exploziv al Sucursalei Divizia Miniera, la sediul sucursalelor beneficiare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60180000-3 - Inchiriere de vehicule de transport de marfuri cu sofer (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lotul I - 1 AUTOVEHICUL 0, 9 T, pt. EM LONEA ? parcurs maxim lunar 2200 km /luna
Lotul II - 1 AUTOVEHICUL 0.9 T, pt. EM LIVEZENI -parcurs maxim lunar4000 km /luna
Lotul III - 1 AUTOVEHICUL 0, 9 T, pt. PCVJ? parcurs maxim lunar 3600km/lunaLotul IV ? 1 AUTOVEHICUL 0, 9 T, pt. EM LIVEZENI, EM VULCAN, SSM - parcurs maxim lunar 2750km/luna
Valoarea estimata fara TVA: 226, 848RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantia de participare :2% din valoarea estimata pe fiecare lot, fara TVA, Cuantumul garantiei de participare aferent loturilor este prevazut in informatii despre loturi.: Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta, se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Perioada de valabilitate: 90 de zile de la data limita de primire a ofertelor. Modalitate de constituire: in conformitate cu prevederile art. 86 din HG 925/2006.CONTUL DE GARANTII DESCHIS DE AUTORITATEA CONTRACTANTA la CECBANK DEVA: RO53CECEHD0130RON0574338. In orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pt. deschiderea ofertelor Garantia de participare se va returna de a.c. conf. prevederilor art. 88 din HG 925/2006.Pentru IMM-uri : Ofertantii care dovedesc ca indeplininesc cerintele Legii nr. 346/2004, depunand declaratia conform anexei nr.1 sau nr.2 la lege, pot beneficia de reducere cu 50% la criteriul cuantumul garantiei de participare garantia de buna executie reprezinta un cuantum de 5% din valoarea contractului/lot, fara TVA. Garantia de buna executie se va constitui conform prevederilor art. 89, alin.2 din HG 925/2006, prin una din formele mentionate la art. 90 alin. 1 sau 3 din HG 925/2006. In cazul alegerii optiunii de la art. 90 alin. 3 din HG 925/2006, se vor avea in vedere prevederile HG 1045/2011.Pentru IMM-uri : Ofertantii care dovedesc ca indeplininesc cerintele Legii nr. 346/2004, depunand declaratia conform anexei nr.1 sau nr.2 la lege, pot beneficia de reducere cu 50% la criteriul cuantumul garantiei de buna executie.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii.. Plata prin compensare cu energie electrica/ OP in termen de 90 zile de la facturarea serviciilor.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
In conf. cu art. 5 (3) din Ordinul nr. 509 al ANRMAP, toate documentele din cap. III.2.1. a) ce sunt intocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura initiata in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se vor prezenta in originalCerinta nr. 1: Declaratia privind eligibilitatea-ofertantul si tertul sustinator (daca este cazul) vor prezenta Formularul 1.Cerinta nr. 2: Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181, din OUG 34 / 2006-ofertantul si tertul sustinator (daca este cazul) vor prezentaFormularul 2Obs. Autoritatea contractanta nu va exclude din procedura ofertantii care se afla in situatia prevazuta in art. 181, lit. c . Tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatiile in care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 181 lit a), c1) si d) din OUG 34/2006.Cerinta nr. 3: Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69 1, din OUG 34 / 2006 -ofertantul, subcontractantii si tertul sustinator (daca este cazul) vor prezenta Formularul 3.Obs. Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, inclusiv persoanele care aproba bugetul achozitiei sunt: 1. ANDRONACHE DANIEL COSTEL- Director General
2. SANDRU FLORIAN IOAN- Director General Adjunct Divizia Energetica
3. DRAGOI NICOLAE- Director General Adjunct Divizia Miniera4. CIOBANU MARIA ? Director Economic
5. GIURGIU VASILE- Director Comercial
6. POGOCSAN ELISABETA- Sef Serviciu Achizitii
7. PACIU GABRIELA- Sef Serviciu Juridic
8. UTU VICTOR ?Sef Birou Contracte VanzariCerinta nr. 4: Declaratie privind calitatea de participant la procedura - Ofertantul va prezenta Formular 4Cerinta nr. 5: Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta-Ofertantul va prezenta Formular 5 Cerinta nr. 1: Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului- in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul ?Informatiile cuprinse in in certificatul ORC vor fi valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil la data de 31.12.2012
Modalitatea de indeplinire
ofertantul va prezenta bilantul contabil la data de 31.12.2012, in original, copie legalizata sau copie lizibila, cu mentiunea conform cu originalul. In cazul in care, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu poate prezenta bilantul contabil, acesta va prezenta orice alt document edificator care reflecta o imagine fidela a situatiei sale economico-financiare.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Documente din care sa reiasa modul de detinere a autovehiculului ofertat
Modalitatea de indeplinire
1. Ofertantul va prezenta contract de cumparare, contract de inchiriere, de punere la dispozitie etc.pentru autovehiculul ofertat
2.Carte de identitate pentru autovehiculul ofertat
Modalitatea de indeplinire
2.Ofertantul va prezenta copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul a cartii de identitate a autovehiculului ofertat. Se accepta oricare alt document din care sa reiasa incadrarea autovehiculului ofertat in sarcina minima utila solicitata si numarul de locuri
3. Acord de asociere (in cazul in care mai multi operatori economici doresc sa se asocieze cu scopul de a depune oferta comuna)
Modalitatea de indeplinire
3.ofertantul va prezenta Formular 6. Fiecare dintre asociati vor prezenta cerintele solicitate la III.2.1a), III.2.1b). In acest caz, oferta tehnica si oferta financiara vor fi semnate de toti asociatii.
4. lista cuprinzand subcontractantii (numai daca este cazul)
Modalitatea de indeplinire
4.ofertantul va prezenta formularul 7. in cazul in care oferta sa va fi desemnata castigatoare, operatorul economic are obligatia de a prezenta la incheierea contractului de achizitie publica, contractul incheiat cu subcontractantul/subcontractantii nominalizati in oferta. Contractul prezentat trebuie sa fie in concordanta cu oferta si va constitui anexa la contractul de achizitie publica.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.01.2014 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.01.2014 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.01.2014 10:00
Locul: sediul CEH SA, Petrosani, str, Timisoara, nr.2
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Pentru fiecare lot, evaluarea ofertelor consta in compararea tarifului in lei/km, la valoarea fara TVA, calculat pt. fiecare oferta admisibila in parte si intocmirea in ordine crescatoare a valorilor respective a clasamentului pe baza caruia se stabileste oferta castigatoare a fiecarui lot.In cazul in care se constata cadoua sau mai multe oferte admisibile ale unui lot au acelasi tarif =tariful cel mai scazut, autoritatea contractanta va solicita acestor ofertanti care au indeplinit criteriile de calificare solicitate pentru lotul respectiv, o noua oferta financiara in plic inchis (in sensul scaderii propunerii financiare initiale). Solicitarea se va face prin adresa scrisa in care se va specifica si data si locul stabilit pentru deschiderea acestora.In acest caz, contractul va fi atribuit ofertantuluia carei propunere financiara aretariful cel mai scazut pentru lotul respectiv.2. Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la cap. III.2, in conformitate cu art. 11 alin. (4) HG 925/2006, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul sau legal, prin care se confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. ( Formularul B)3. Pt vizualizarea DA incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic(acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica)
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform prevederilor art. 256, indice 2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL JURIDIC CEH SA
Adresa postala: STR. PAROSENI, NR. 20, Localitatea: VULCAN, Cod postal: 332753, Romania, Tel. +40 0254570790, Fax: +40 0254570481
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.01.2014 13:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer