Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE INERTIZARE CU AZOT


Anunt de participare (utilitati) numarul 148859/16.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA NATIONALA DE INCHIDERI MINE VALEA JIULUI SA
Adresa postala: str. Mihai Viteazu, nr.3, et.2, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332014, Romania, Punct(e) de contact: DANA SIMONA MIREA, Tel. +40 0374172619, In atentia: Serv. APMD, Email: [email protected], Fax: +40 0374172601, Adresa internet (URL): www.snimvj.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate nationala
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
SERVICII DE INERTIZARE CU AZOT
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: sucursalele beneficiare MINA PETRILA, MINA PAROSENI, MINA URICANI
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Serviciul consta in introducerea dela suprafata a gazului inert ( azot ) pe reteaua de conducte subterane, acesta fiind necesar pentru tratarea spatiului exploatat si / sau a zonelor izolate. Echipamentul necesar producerii gazului inert ( azot ) se afla la suprafata, trebuie sa fie mobil, sa poata fi transportat la oricare din sucursalele mineire beneficiare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71356000-8 - Servicii tehnice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1 instalatie mobila
Valoarea estimata fara TVA: 803, 640RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Potrivit art. 43. 1 din OUG 34 / 2006, garantia de participare este obligatorie. Garantia de participare reprezinta 2 % din valoarea estimata a contractului, fara TVA, respectiv: 16.072 lei.Perioada de valabilitate: 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Garantia pentru participare se exprima in lei si poate fi constituita in urmatoarele forme: 1. Instrument de garantare (emis de o banca sau o societate de asigurari) -original (nu se admit copii). 2. Virament bancar ( in cont nr RO14RNCB0165130168580006, deschis la BCR Filiala Petrosani ). Garantia de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la deschiderea ofertelor. IMM-urile beneficiaza de reducere cu 50% la criteriul: cuantumul garantiei de participare. Ofertele care nu sunt insotite de garantia de participare in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate solicitate in documentatia de atribuire vor fi respinse in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor. Nota: Garantia de participare se va returna de catre autoritatea contractanta conform cu prevederile art. 88 din HG 925/2006, corelat cu art. 278 indice 1 din OUG 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare, in conditiile prevazute la art. 87 din HG 925/2006. Pentru garantiile de participare exprimate in alta moneda: data la care se face echivalenta lei/alta valuta, la curs BNR: 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Reprezinta 5 % din pretul contractului, fara TVA. Garantia de buna executie se va constitui conform prevederilor art. 90 ( 1 ) din HG 925 / 2006, prin: 1. Instrument de garantare (emis de o banca sau o societate de asigurari) -original (nu se admit copii)2. retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia SNIMVJ SA. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului.Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului.IMM-urile pot participa la procedura de achizitie beneficiind de reducere cu 50% la criteriul : cuantumul garantiei de buna executie a contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Venituri proprii.Plata: compensare cu energie electrica; OP. Prestatorul are obligatia de a initia lantul de compensare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
in conformitate cu prevederile art. 5 ( 3 ) din Ordinul ANRMAP 509 / 2011, documentele intocmite de ofertant se vor prezenta in original, conform formularelor din SECTIUNEA MODELE DE FORMULARE1.Date generale ofertant- formular E1.1. Formularul se completeaza si de subcontractanti, asociati sau terti sustinatori ( daca este cazul )2 Declaratie privind eligibilitatea-formular E1.2 . Declaratia se va prezenta atat de fiecare asociat ( in cazul unei asocieri ) sau de tertii sustinatori ( in cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere conform art.186 si 190 din OUG 34/2006 ).3.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006-formular E1.3. Nu se solicita confirmarea privind plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat. In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere conform art.186 si 190 din OUG 34/2006 , formularul se va completa si de sustinatorii acestuia .4.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69 ind.1 din OUG 34/2006- formular E1.4.Declaratia se va prezenta atat de subcontractanti cat si de tertii sustinatori.Persoanele cu functie de decizie din cadrul SNIMVJ SA, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent achizitiei: ing. Anghel Aurel, ing. Dragoescu Petru, ec. Dondera Nicolita, ing. Nicolescu Cristian, ing. Dragulescu Florica, ing. Abraham Beatrice, ing. Ghicajanu Nicolaie, ing. Timisan Viorel, ing. Ibanescu Ion, ing. Mirea Dana, ing. Jurcan Voicu, ec. Borca Simona, ing. Holingher Sorina, ing. Radescu Nicolae, ing. Sienerth Ion, ing. Boteanu Daniel, ing. Bogdan Emil, jr. Colda Veronica.5.Declaratia privind calitatea de participant la procedura - formular E1.5. Declaratia se va prezenta si de fiecare asociat ( in cazul unei asocieri )6.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta -formular E1.6. Formularul se va prezenta si de fiecare asociat ( in cazul unei asocieri )Valoarea necesara finantarii acestei achizitii este aprobatade Directorul economical SNIMVJ SA , cu respectarea prevederilor art.94 din HG 925 / 2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului. Operatorii economici isi asuma raspunderea ca informatiile cuprinse in acest document sunt valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor.Din certificat trebuie sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificat. In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte acest formular.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Situatia economica si financiara a ofertantului. Ultimul bilant contabil (2012) vizat de Directia Generala a Finantelor sau alte documente edificatoare
Modalitatea de indeplinire
in conformitate cu prevederile art.5 (1) din Ordinul ANRMAP 509/2011, depunerea documentului solicitat se poate face in oricare din formele original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? Ultimul bilant contabil vizat de Directia Generala a Finantelor sau alte documente edificatoare
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista cuprinzand subcontractantii ( daca e cazul ).In cazul in care oferta sa va fi desemnata castigatoare, operatorul economic are obligatia de a prezenta la incheierea contractului de achizitie publica, contractul incheiat cu subcontractantul / subcontractantii nominalizati in oferta. Contractul prezentat trebuie sa fie in concordanta cu oferta si va constitui anexa la contractul de achizitie publica
Modalitatea de indeplinire
se va completa Formularul E 4.1. In cazul in care oferta sa va fi desemnata castigatoare, operatorul economic are obligatia de a prezenta la incheierea contractului de achizitie publica, contractul incheiat cu subcontractantul / subcontractantii nominalizati in oferta. Contractul prezentat trebuie sa fie in concordanta cu oferta si va constitui anexa la contractul de achizitie publica.
Acord de asociere ? in cazul in care mai multi operatori economici doresc sa se asocieze cu scopul de a depune oferta comuna.
Modalitatea de indeplinire
se va completa Formularul E 4.1. In cazul in care oferta sa va fi desemnata castigatoare, operatorul economic are obligatia de a prezenta la incheierea contractului de achizitie publica, contractul incheiat cu subcontractantul / subcontractantii nominalizati in oferta. Contractul prezentat trebuie sa fie in concordanta cu oferta si va constitui anexa la contractul de achizitie publica.in cazul asocierii, toti operatorii economici trebuie sa indeplineasca cerintele solicitate la: Situatia personala, Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, Situatia economica si financiara. Situatia economica si financiara precum si Capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In acest caz, atat oferta tehnica cat si oferta financiara vor fi semnate de toti asociatii.
Cerinta nr. 3 Ofertantul trebuie sa faca dovada ca detine dotarea tehnica si logistica necesarapentru prestarea serviciului.Ofertantul trebuie sa prezinte o declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa ca detine dotarea tehnica si logistica necesarapentru prestarea serviciului.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul trebuie sa prezinte o declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa cadetine dotarea tehnica si logistica necesarapentru prestarea serviciului
Cerinta nr. 4 Ofertantul trebuie sa faca dovada ca detine personal specializat, in numar suficient pentru prestarea serviciului.Ofertantul trebuie sa prezinte o declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa ca detine personal specializat, in numar suficient pentru prestarea serviciului.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul trebuie sa prezinte o declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa ca personal specializat, in numar suficient pentru prestarea serviciului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.02.2014 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.02.2014 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.02.2014 10:00
Locul: sediul SNIMVJ SA, Petrosani, str. Mihai Viteazu, nr. 3, et. 2
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1. Evaluarea ofertelor: Atribuirea contractului de achizitie publica se face pe baza criteriului ?pretul cel mai scazut?, respectiv valoarea totala cea mai scazuta ( V ). Valoarea totala ofertata V= tariful unitar lei / ora de functionare a instalatiei x 24 ore / zi x 181 zile ( 6 luni ). Valoarea totala ofertata nu reflecta valoarea care va fi incasata de prestator in cazul atribuirii contractului. Valoarea incasata pentru prestarea serviciilor va fi functie tariful unitar din contract raportat la numarul efectiv de ore de functionare. Evaluarea ofertelor se realizeaza prin compararea valorii rezultate pentru V pentru fiecare oferta admisibila in parte si prin intocmirea, in ordine crescatoare a V - urilor respective, a clasamentului pe baza caruia se stabileste oferta castigatoare. In cazul in care exista doua sau mai multe oferte cu acelasi pret cel mai scazut ( V cel mai scazut ), autoritatea contractanta va solicita ofertantilor o noua propunere financiara, in plic inchis. Reofertarea nu poate fi mai mare decat oferta initiala. 2.Conform art. 11 ( 4 ) din HG 925 / 2006 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru demonstrarea criteriilor de calificare prevazute la III: 2, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca au fost indeplinite cerintele de calificare, asa cum au fost ele solicitate la cap. III.2 . Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul va mentiona succint dar precis modul concret de indeplinire a cerintelor ( formular E 4.4 si anexa 1 la formular.). 3.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala ( utilaje, echipamente, personal ) invocand si sustinerea acordata de un tert, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm din partea unui tert in care sa prevada care sunt resursele respective si sa evidentieze faptul ca disponibilizarea acestora se va realiza neconditionat, in functie de necesitatile care apar pe parcursul indeplinirii contractului. Angajamentul ferm va face parte integranta din contractul de achizitie publica. Persoana ce asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art.180 si 181 lit. a, c ^1, si d din OUG 34/2006, sens in care vor completa si prezenta formularele E 1.2, E 1.3, E 1.4. Certificarea respectarii standardelor de asigurare a calitatii si mediului nu poate face obiectul sustinerii acordate de catre o alta persoana.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
- prevazute la art. 256, ind. 2 din OUG 34 / 2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Comp. LCJ - SOCIETATEA NATIONALA DE INCHIDERI MINE VALEA JIULUI SA
Adresa postala: str. Mihai Viteazu, nr.3, et.2, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332014, Romania, Tel. +40 0374172619, Fax: +40 0374172601
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.01.2014 11:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer