Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de informare si promovare si a institutiei pe canale TV


Anunt de participare numarul 148575/18.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL CONSTANTA
Adresa postala: BD.TOMIS 51, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900725, Romania, Punct(e) de contact: MIHAELA LUNGU, Tel. +40 241708413, Email: [email protected], Fax: +40 241488411, Adresa internet (URL): www.cjc.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de informare si promovare sia institutiei pe canale TV
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
13 - Servicii de publicitate
Locul principal de prestare: Judetul Constanta
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de informare, promovare si publicitate TV, pe canalele unui post de televiziune generalist, regional care sa emita pe teritoriul Romaniei, cu o arie de acoperire cel putin pentru judetul Constanta si judetele limotrofe.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79342200-5 - Servicii de promovare (Rev.2)
79341000-6-Servicii de publicitate (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de informare, promovare si publicitate ale institutiei pe canale TV.Necesarul mediu de productie si difuzare este dupa cum urmeaza:
?1 transmisie de 30 minute in direct/ lunar
?Productia a 4 evenimente de cate 3 ore cu transmisie in direct / anual
?Productia a 4 anunturi publicitare lunar
?Difuzarea a 120 de anunturi publicitare lunar
?Productia a 3 spoturi publicitare de 30 secunde lunar
?Difuzarea a 120 de spoturi publicitare de 30 secunde lunar
Valoarea estimata fara TVA: 1, 872, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
GP se solicita in cuantum de 40.000 lei. Pentru GP constituita in alta mondeda decat leu, se va calcula la cursul leu/valuta comunicat de BNR din data data publicarii anuntului de participare. GP se va constitui prin virament bancar in contul nr. RO08TREZ2315006XXX000433 deschis la Trezoreria Municipiului Constanta sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori o societate de asigurari(model cf.Formular nr. 1), cf. cu art. 86 alin.(1) din HG nr.925/2006. In conditiile in care un grup de operatori economici depune o oferta comuna, asociatii beneficiaza de prevederile Legii nr. 346/2004 , in conditiile in care fiecare membru al asocierii respecta conditiile de incadrare in prevederile legii anterior mentionate. Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei pentru participare in cuantumul si forma precizate vor fi respinse ca inacceptabile. Nota: In cazul unei contestatii si Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor respinge contestatia inaintata de ofertant ca nefondata, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului, respectandu-se prevederile art. 278^1din OUG nr 34/2006, ceea ce se aplica si in cazul in care contestatorul renunta la contestatie.GP se va returna de catre autoritatea contractanta conform prevederilor art. 88 din H.G. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor.In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. GP emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din valoarea fara TVA a contractului fara TVA si se constituie conform art. 90 din HG 925/2006.Constituire: prin instrument de garantare conform art. 90 alin. (1) din HG 925/2006 sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. Constit. prin retineri succesive din situatiile de plata, atunci garantia de buna executie se va constitui dupa cum urmeaza: contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, conform prevederilor HG nr. 1045/2011. Returnarea garantiei de buna executie se va face conform art. 92 din H.G. 925/2006. In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria IMM cf Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens) garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire. Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus cel mai tarziu in termen de 15 zile de la data semnarii contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in preved art. 180 din OUG 34-2006, conform Formularului 3 Sectiunea III Formulare; prezentat de ofertant/candidat/ofertant asociat / tert sustinator, dupa caz;2. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006 actualiz., completata conform Formularului 4 din Sectiunea Formulare de catre ofertant/candidat/ofertant asociat; declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c)^1 si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 va fi prezentata si de tert sustinator, daca este cazul;3. Pentru persoane juridice/fizice romane: prezentare Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor la bugetul consolidat al statului, emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala ? Directia Generala a Finantelor Publice Teritoriale de pe raza careia societatea ofertanta are sediul social si Certificat de atestare fiscala eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale de pe raza careia societatea ofertanta are sediul social, privind plata impozitelor si taxelor locale la bugetul local.Din certificatul fiscal trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara termelului limita de depunere a ofertelor.In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe propria raspundere potrivit art. 11 alin. (4) din HG. 925/2006. In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla in una din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006, respectiv are datorii la bugetul de stat, va fi exclus din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica ca urmare a faptului ca oferta este inacceptabila, nu indeplineste cerintele de calificare si selectie (art.36, alin.(1), lit.b) din HG 925/2006. Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu, potrivit art. 9. alin.(1) din Ordinul nr.509/2011 emis de Presedintele ANRMAP. Documentele se depun in cadrul ofertei in oricare dintre formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?;Persoane juridice/fizice straine: vor prezenta orice documente edificatoare pentru dovedirea indeplinirii obligatiilor exigibile de plata, eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere fiscale, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit, in conformitate cu prevederile legale din statul de rezidenta, obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta.Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificari si completari ulterioare.Documentele vor fi prezentate in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de traducerea autorizata/ legalizata in limba romana. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe propria raspundere potrivit art. 11 alin. (4) din HG. 925/2006Nota: In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 181 din OUG 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului4.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, completata conform Formularului 5 din Sectiunea Formulare. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii: Constantinescu Nicusor Daniel, Darie Cristian, Dragomir Nicolae Cristinel, Belu Mariana, Titimeaua Ionut, Taicutu Felicia, Rancichi Sebastian Florin, Vasile Carmen-Florentina, Cenusa Titi, Vornicu Elena, Lungu Mihaela, Mihaiesi Gabriela, Boaca Mihaela, Blacioti Georgeta, Comanici Carmen, Badila Eduard Gabriel, Marin Raluca Alina, Tanasa Getuta, Simion Lucian, Pedestru Carmen Adriana Luminita, Ragalie Danut, Nache Ioan Mihai.Consilieri judeteni: Albu Ioan, Anghel Panait, Bedivan Dumitru, Carp Doina-Eufrosina, Crusoveanu Marian, Constantin Florian, Dumitrache Ion, Florea Dumitru, Fronescu Nicolae-Stelian, Fintina Ionut, Gavrila Florin-Tudor, Gheorghe Corina, Ioana Elena, Magiru Maria, Marin Laurentiu-Marius, Mascas Alexandru-Gabriel, Marcus Ioan, Mandila Gheorghe, Memis Baiazid, Mihaesi Gheorghe, Mocianu Sorin, Munteanu Petrica, Osman Fedbi, Panait Cornel, Peride Niculae, Prodan Ecaterina, Radu Ion, Slabu Gheorghe, Silaghi Eugen, Sponte Adrian-Doru, Teodorescu Atanasie, Tutuianu Marius-Horia, Ulmeanu Ciprian-George.Nota: Declaratia trebuie completata de catre Ofertant/Candidat/Ofertant asociat/Subcontractant/Tert sustinator.5.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordin ANRMAP nr. 314/2010, conform Formularului 6 din Sectiunea Formulare.6.Declaratie privind calitatea de participant conform Formularului 7 din Sectiunea Formulare. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa indeplineasca aceasta cerinta. In cazul in care oferta este depusa de un grup de operatori economici, atunci oferta comuna trebuie sa cuprinda un acord preliminar de asociere.Pentru asociere se vor depune Informatii despre asociere si Acord preliminar de asociere. 1. Pentru persoane juridice romane: Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa instanta competenta din care sa rezulte ca obiectul contractului are corespondent in codul CAEN din certificatul constatator.Documentul se depune in cadrul ofertei in oricare dintre formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale ladata limita de depunere a ofertelor. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa indeplineasca aceasta cerinta.Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire va trebui sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata.2. - Autoritatea Contractanta stabileste ca cerinta minima obligativitatea prezentarii a oricaror care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, in original sau copie conform cu originalul, insotite de traducerea autorizata in limba romana. Documentele trebuie sa fie valabile la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor si sa ateste faptul ca ofertantul apartine categoriei profesionale impuse de indeplinirea contractului/in domeniile de activitate ale ofertantului sunt cuprinse activitati necesare in vederea indeplinirii contractului. (se va verifica prin accesarea http: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)- Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabile pentru anul calendaristic in curs.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri globale pentru ultimii 3 ani trebuie sa fie de minim 10.000.000 lei. Pentru echivalentul in lei al valorilor exprimate in alta valuta se va lua in considerare in considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv.
Bilanturile contabile aferente ultimilor 3 ani (2010, 2011, 2012), vizate si inregistrate la organele competente, in copie cu mentiunea ?conform cu originalul? stampilate si semnate de ofertant sau orice alte documente care atesta situatia economica si financiara.In cazul in care, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta aceste documente, acesta va prezenta orice alte documente edificatoare, in masura in care acestea reflecta imaginea fidela a situatiei economice si financiare.Pentru persoane juridice straine se vor depune traduceri autorizate si legalizate in limba romana.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentare Informatii generale conform Formular 8, din Sectiunea FormularePrezentare documente solicitate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Experienta similara in domeniul contractului: din lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani sa rezulte ca prin intermediul unui contract/ maxim 2 contracte au fost duse la bun sfarsit servicii similare in valoare minima/ cumulata de 4.000.000 lei fara TVA.Prin formula "servicii duse la bun sfarsit" se inteleg: servicii receptionate partial; servicii receptionate la sfarsitul prestarii (sfarsitul prestarii nu presupune expirarea perioadei de garantie).
Nota: Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. Echiv. in lei al valorilor exprimate in euro se va calcula utilizand cursul lei/euro mediu BNR pentru anul respectiv. Ptr. alte monede decat euro, vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BNR, aferente anilor respectivi. Prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta ori de catre clientul beneficiar, care sa confirme experienta similara astfel cum a fost solicitata, respectiv din care sa rezulte: denumirea client/autoritate, valoarea contractului, modul de indeplinire a contractului si perioada derularii contractului.In cazul particip. la derularea unor contracte simil. in calit. de asoc/subcontractant sa se prezinte documente justific.din care sa rezulte indeplinirea cerintelor exp. similara.
Declaratie referitoare la echipamentele tehnice si la masurile aplicate in vederea asigurarii calitatii
Informatii referitoare la personalul / organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii.
Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani;
Personal cheie responsabil pentru indeplinirea contractului, minim: - Responsabil de contract - o persoana
- Regizor emisie ? o persoana
- Operatori imagine ? doua persoane
-Editor imagine ? o persoana
-Grafician ? o persoana
-Realizator ? o persoana
-Director imagine ? o persoana
-Producator ? doua persoane
-Reporter ? doua persoane
Cerinta: experienta specifica de participare/implicare in pozitia propusa la nivelul de minim un contract?.Prezentare documente-suport relevante care atesta experienta specifica exemplu: fisa de post, contractul de munca, recomandarea sau orice alte documente similare.
Pentru personalul propus se vor prezenta : CV-uri, documente suport pentru calificarea in experienta specifica pentru pozitia propusa in cadrulechipei. In cazul in care persoanele nominalizate pentru indeplinirea contractului nu sunt angajati ai operatorului economic, acestea vor prezenta o declaratie de disponibilitate si angajament de participare pentru activitatile ce urmeaza a fi efectuate in perioada contractuala.
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are eventual, intentia sa o subcontracteze. Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 691 din OUG nr. 34/2006, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.
Certificarea sistemului de management al calitatii conform ISO 9001 sau echivalent, valabil la data limita de depunere ofertelor. Se vor accepta si ofertanti care dovedesc ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca ofertantul va primi certificarea. Documentul va fi prezentat in copie cu mentiunea "Conform cu originalul". In cazul depunerii unei oferte comune, documentul se va depune de fiecare asociat pentru partea de contract pe care o realizeaza.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentare Formular nr. 9 si Anexa din Sectiunea FormularePrezentare Formular 10 din Sectiunea Formulare si documentele solicitatePrezentare Formular 11 din Sectiunea FormularePrezentare Formular 12 din Sectiunea FormularePrezentare Formular 12 din Sectiunea FormularePrezentare Formular 12aDocumente solicitatePrezentare Formular 12a si Formular 12b din Sectiunea FormulareDocumente solicitateDeclaratie conform Formular 13 din Sectiunea Formulare. Declaratie conform Formular 5 din Sectiunea Formulare.Prezentare document solicitat
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
50%
Descriere: Componenta financiara
2.
Propunere tehnica
50%
Descriere: A. PRODUCTIE de TV pondere 25% si B. DIFUZAREpondere 25%
Punctaj maxim componenta tehnica: 100
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.01.2014 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.02.2014 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.02.2014 12:00
Locul: Consiliul Judetean Constanta, Bd. Tomis nr.51, Constanta, jud. Constanta
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputreniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, oferta care se va clasa pe primul loc va fi oferta cu pretul cel mai scazut. In cazul in care si pretul ofertelor va fi egal se va solicita ofertantilor o noua propunere financiara in plic inchis, iar oferta care va avea pretul cel mai scazut se va clasa pe primul loc. Pentru vizualizarea documentelor de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, acest program fiind disponibil gratuit pe site-urilor furnizorilor de semnatura electronica.Detaliere Algoritm de calcul propunere tehnica: A.PRODUCTIE de TVCost n(euro) / ZI / BUCIPUNCTAJ MAX.Kit de filmare( camera, trepied, sunet, lumina)5 puncteCameraman5 puncteProducator5 puncteCAR REPORTAJ - 4 CAMERE - ECHIPAJ INCLUS25 puncteSNG - echipament pentru semnal tvlive prin satelit30 puncteRADIO RELEE10 puncteEDITARE VIDEO5 puncteEDITARE GRAFICA5 puncteEDITARE TEXT - CONCEPT/ MESAJ10 puncteTOTAL PUNCTAJ A100 puncteB. DIFUZARECost (euro) /difuzare/primetime*PUNCTAJMAX.Anunt - 20 sec5 puncteSpot - 30 sec15 puncteReportaj Publicitar - 120 sec20 puncteEvenimente speciale - 30 min30 puncteCoproductii - 30 min30 puncteTOTAL PUNCTAJ B100 punctePunctele din coloana de punctaj reprezinta punctajul maxim care se acorda pentru cel mai mic cost pentru produsele/prestatiile oferite, astfel: - pentru costul cel mai mic oferit pentru produs/serviciu se acorda punctajul maxim din coloana de punctaj- pentru celelalte costuri pentru acelasi produs/serviciu punctajul se calculeaza dupa formula: Pk = (Cost minim / Costk) x punctaj maxim alocatunde: Pk-punctajul pentru costul produsului/serviciului ofertei kCostk- costul produsului/serviciului ofertei kCost minim - cel mai mic cost dintre toate ofertele, pentru produsul/serviciul care seevalueaza
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform prevederilor art.256^2 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii, Consiliul Judetean Constanta
Adresa postala: Bd.Tomis nr.51, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900725, Romania, Tel. +40 241708413, Email: [email protected], Fax: +40 241488411, Adresa internet (URL): www.cjc.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.12.2013 17:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer