Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de informare si publicitate pentru proiectul 'Consolidare restaurare Palatul Jean Mihail - Muzeul de Arta Craiova"


Anunt de participare numarul 118981/07.04.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN DOLJ
Adresa postala:  Str. UNIRII Nr. 19, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200585, Romania, Punct(e) de contact:  Toma Veronica, Tel. 0251408214, In atentia:  Toma Veronica, Email:  [email protected], Fax:  0251408245, Adresa internet (URL):  www.cjdolj.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de informare si publicitate pentru proiectul 'Consolidare restaurare Palatul Jean Mihail - Muzeul de Arta Craiova"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
13 - Servicii de publicitate
Locul principal de prestare: Palatul Jean Mihail - Muzeul de Arta Craiova, jud. Dolj
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de informare si publicitate pentru proiectul 'Consolidare restaurare Palatul Jean Mihail - Muzeul de Arta Craiova
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79341000-6 - Servicii de publicitate (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de informare si publicitate pentru proiectul 'Consolidare restaurare Palatul Jean Mihail - Muzeul de Arta Craiova
Valoarea estimata fara TVA: 34, 650RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantia de participare 350 lei constituita conform art.86 HG 925/2006, garan.de buna executie 10% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
POR 2007-2013 AXA PRIORITARA 5, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 5.1
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Decl.privind eligibilitatea, conf.art.180 si 181 din OUG 34/2006Decl.privind calitatea de participantCertificat de part.la licitatie cu oferta independentaCertificate constatatoare priv.indepl.oblig.exigibile de plata la bugetul local si de statCertificat ORC - elib.cu cel mult 30 zile inainte de deschid.oferteCUI
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilant contabil 2009 - vizat si inregistratInformatii generale 2008, 2009, 2010
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra de afaceri medie in perioada 2008-2010 - 65.000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista cu princ.servicii prestate in ultimii 3 ani -Experienta similara-cerinta minima - incheierea si indeplinirea in ultimii 3 ani a unuia sau mai multor contracte care sa fi avut obiect productia si difuzarea unui spot TV (produs 4) si a cel putin trei dintre produsele 1, 2, 3, 5 - se vor prezenta copii contract si recomandari beneficiar.Decl.privind utilajeleDecl.privind efectivele medii anuale ale pers.angajatInfor.privind subcontractantii(se va prezenta CUI)Acordul de asociere, dupa cazDecl.privind protectia muncii
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
un contract de colaborare cu un post de TV aflat in derulare la mom.depunerii ofertelor sau dovada ca ofertantul desfasoara activitati de TV
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.04.2011 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.04.2011 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.04.2011 12:00
Locul: sediul Consiliului Judetean Dolj, str. Unirii, nr. 19, Craiova, Dolj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Mebrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Cofinantare
VI.3) Alte informatii
POR 2007-2013, Axa 5, DMI 5.1 Documentatia de atribuire este disponibila integral in SEAPJustificare alegere proceduraConsiliul Judetean Dolj, in calitate de autoritate contractanta , si-a propusachizitionareapentru anul 2011, a unor servicii de informare si publicitate in scopul promovarii diferitelor activitati, CPV 79341000-6.Aceste servicii, finantate atat din bugetul propriu al judetului Dolj pe anul 2011 cat siprin programele cu finantare externa, si carefac obiectul unor contracte distincte, sunt prevazutein Programul achizitiilor publice aprobat pe anul 2011 la codul CPV 79341000-6, prin procedura de ?licitatie deschisa?.Avand in vedere ca in Programul anual al achizitiilor publice pentru Consiliul JudeteanDolj valoarea totala a serviciilor ce urmeaza sa se achizitioneze pentru Codul CPV 79341000-6, aferent prezentei achizitii, este mai mare de 125.000 euro, in conformitate cu prevederile art.20 alin.(1) din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractantaa procedat la initierea atribuirii contractului de servicii de informare si publicitate pentru proiectul ?Consolidare - restaurare Palatul Jean Mihail - Muzeul de Arta Craiova?, finatat din PROGRAMULUI OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013, Axa prioritara 5 - Dezvoltarea durabila si promovarea turismului, Domeniul major de interventie 5.1 - Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea / modernizarea infrastructurilor conexeprin procedura ?licitatie deschisa?, cu o valoare estimata de 34.650 lei.Consideram ca cele prezentate sunt intemeiate si motivele justifica alegerea procedurii ?licitatie deschisa? pentru atribuirea contractului de servicii servicii de informare si publicitate pentru proiectul ?Consolidare - restaurare Palatul Jean Mihail - Muzeul de Arta Craiova?.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str.Stavropoleos, nr.6, sect.3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Fax:  0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic
Adresa postala:  str Unirii, nr.19, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200585, Romania, Tel. 0251408213
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.04.2011 15:33
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer