Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de informare si publicitate pentru proiectul ?Antreprenoriatul la feminin?


Anunt de participare numarul 128181/10.08.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
European Project Consulting SRL
Adresa postala:  Str. Boteanu, nr. 3, et. 3, ap.9, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010101, Romania, Punct(e) de contact:  Proiect AF, Tel. 0213111201, In atentia:  Onela Carmen Oana, Email:  [email protected], Fax:  0213111203, Adresa internet (URL):  www.eupc.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala
Activitate (activitati)
Altele: Consultanta in management
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de informare si publicitate pentru proiectul ?Antreprenoriatul la feminin?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
13 - Servicii de publicitate
Locul principal de prestare: Teritoriul Romaniei sau sediul ofertantului devenit contractor sau dupa caz la sediul autoritatii contractante
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de informare si publicitate pentru proiectul ?Antreprenoriatul la feminin?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79341000-6 - Servicii de publicitate (Rev.2)
72413000-8-Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)
79342200-5-Servicii de promovare (Rev.2)
79824000-6-Servicii de tiparire si de distributie (Rev.2)
79970000-4-Servicii de editare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de informare si publicitate pentru proiectul ?Antreprenoriatul la feminin?
Valoarea estimata fara TVA: 1, 105, 800RON
II.2.2) Optiuni
Da
AC isi exprima intent de a achizitiona serv similare in cond art. 122, litera J din OUG 34/2006.
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
19 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Se solicita garantie de participare la licitatie pentru suma de 22116 lei.Se solicita garantie de buna executie in procent de 5% din valoarea contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FINANTARE NERAMBURSABILA POSDRU DIN FONDURI STRUCTURALE (FONDUL SOCIAL EUROPEAN, BUGETUL NATIONAL, BUGETUL AUTORITATII CONTRACTANTE
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Decl priv eligibilit. Decl privind neincadrarea in sit prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modif si complet ulterioare.Decl priv calitatea de participant la procedura.Certif priv plata impozit si taxelor locale elib de Compartimentul Impozite si Taxe Locale al unitatii administrativ - teritoriale de pe raza careia Ofertantul are sediul social, care sa ateste ca acesta nu se inreg cu debite la buget local, in original/copie legalizata/copie lizibila semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul, valabil la data deschid ofertelor.
Certif de atestare fiscala elib de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia Ofertantul are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul de stat sau echivalent, in original/copie legalizata/copie lizibila semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul, valabil la data deschiderii ofertelor.
Certificat de inreg la Oficiul Registrului Comertului, sau orice alt document echivalent - copie.
Certif constat, emis de Of. Registr Comertului cu cel mult 30 de zile anterior datei stab pt dep ofertelor, sau orice alt document echiv, prin care ofertantul trebuie sa doved faptul ca desfas activit autoriz in domenii de activit ce sunt in concordanta cu obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit prin prezenta procedura. Certifi trebuie prezentat in original/copie legalizata/copie lizibila semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Extrase (in copie) din documentele financiar - contabile (bilant, balanta, facturi) pentru exercitiile financiare 2008, 2009, 2010din care sa reiasa cifra de afaceri pentru domeniile de activitate aferente obiectului contractului ce urmeaza a fi atribuit prin prezenta procedura. Documentele trebuie sa fie vizate de organele competente;
Declaratie privind cifra de afaceri in ultimii 3 ani (2008, 2009, 2010)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Media cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani financiari (2008, 2009, 2010) rezultata din activitatea desfasurata indomeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmeaza a fi atribuit prin aceasta procedura sa fie de minim 1.000.000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani calendaristici.
Certificate/documente/recomandari emise sau contrasemnate de beneficiarii serviciilor indicate in declaratia de mai sus, din care sa rezulte tipul de servicii realizate, perioada in care s-au realizat si modalitatea de realizare
Declaratie privind personalul de care dispune ofertantul pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii, inclusiv copii dupa actele de studii care atesta pregatirea profesionala, CV-uri si declaratie de disponibilitate pentru fiecare persoana propusa.
Declaratie privind infrastructura (echipamentele) de care dispune ofertantul pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii
Declaratie privind partea/partile din contract care urmeaza a fi indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Exp in exec in ultim 3 ani a cel putin un contract ce a avut ca obiect prest de serv sim cu cele ale obiectului contract ce urmeaza a fi atribuit prin prezenta procedura si a carui val trebuie sa fie de min 550000 lei. Ofertantul va face dovada prestarii in cadrul unui contract sau mai multor contracte distincte a fiecareia din urmatoarele categ de serv: -Serv de publicitate; Serv de tiparire si distributie; Serv de promovareOfertantul va face dovada finalizarii, pana la data limita de depunere a ofertelor in cadrul prezentei proceduri, a contractului sau contractelelor prezentate ca experienta sau va prezenta documente din care sa rezulte dovada finalizarii serviciilor solicitate pana la valoarea mentionata.Dem acces la personal necesar pt indeplin coresp a Contractului. Ofertantul va pune la dispozitia A.C. 4 specialisti care vor intruni urmatoarele conditii: 1 (Un) Manager contract: Studii superioare economice/juridice/comunicare;Min 5 ani exp generala;Min 3 ani exp in publicitate;Exp in proiectecu fin europeana, dovedita prin implicarea in cel putin un contract/proiect cu fin europeana intr-o poz sim1 (un) Specialist copywriter: Studii superioare filologie/comunicare/jurnalism/limbi straine; Min 5 ani exp gen;Min 3 ani exp in functie de copywriter; Exp in proiectecu fin europeana, dovedita prin implicarea in cel putin un contract/proiect cu fin europeana intr-o poz simi1)(un) Specialist grafica/ design: Studii superioare arte plastice/economice/comunicare; Min 5 ani exp gen; Minim 3 ani exp in grafica/ design; Expe in proiecte cu fin europeana, dov prin implicarea in cel putin un contract/proiect cu fin europeana intr-o poz sim1 (un) Expert in planificare media: Studii superioare economice/comunicare;Min 5 ani exp gen;Min 3 ani exp in Media Planning; Exp in proiectecu fin europeana, dov prin implicarea in cel putin un contract/proiect cu fin europeana intr-o poz simDem accesului la infrastructura necesara (echipamente) pt indeplinirea coresp a contractului. Ofertantul trebuie sa demonstreze cel putin accesul la infrastructura pe care acesta o mentioneaza in cadrul Propunerii Tehnice ca fiind utilizata pentru prestarea serviciilor
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
I&P / AF59924
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.09.2011 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.09.2011 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.09.2011 12:00
Locul: EUROPEAN PROJECT CONSULTING S.R.L - Str.Boteanu, nr. 3, etaj 3, ap. 9, Sect 1, Bucuresti, Romania
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii autorizati ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial pentruDezvoltarea Resurselor Umane 2007 ? 2013Axa prioritara 6 ?Promovarea Incluziunii sociale?Domeniul major de interventie 6.3 ?Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii?Contract de finantare: POSDRU/97/6.3/S/59924
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021 3104641, Email:  [email protected], Fax:  021 3104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala:  Splaiul Independentei, nr. 5, sector 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050091, Romania, Tel. 004 021 3195180, Email:  [email protected], Fax:  004 021 3191674, Adresa internet (URL):  http: //noulportal.just.ro/instantacontact.aspx?idinstitutie=2
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform capitolul IX din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. EUROPEAN PROJECT CONSULTING S.R.L
Adresa postala:  Str. Boteanu, nr. 3, etaj 3, ap. 9, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010027, Romania, Tel. 021/311.12.01, Email:  [email protected], Fax:  021/311.12.01, Adresa internet (URL):  www.eupc.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.08.2011 21:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer