Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de inginerie


Anunt de participare (utilitati) numarul 143017/11.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE
Adresa postala: DR.TR.SEVERIN STR.NIC.IORGA NR.1, Localitatea: Drobeta-Turnu Severin, Cod postal: 220236, Romania, Punct(e) de contact: SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE, Tel. +40 750250574, In atentia: VLAD OLTEANU, Email: [email protected], Fax: +40 252/323685, Adresa internet (URL): www.raan.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE
Adresa postala: Strada N. Iorga, nr. 1, Localitatea: DR. TR. SEVERIN, Cod postal: 220236, Romania, Punct(e) de contact: REGISTRATURA / BIROUL REPARATII, Tel. +40 750250545, In atentia: ing. Sanda COSTESCU, BIROUL REPARATII, Email: [email protected], Fax: +40 252315848
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie Autonoma sub autoritateaMinisterului Economiei
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de inginerie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: R.A.A.N. ? SUCURSALA INGINERIE TEHNOLOGICA PENTRU OBIECTIVE NUCLEARE BUCURESTI, str. Atomistilor nr. 409, Magurele, jud. Ilfov.
Codul NUTS: RO322 - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: intre 344, 960 si 3, 083, 520RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Se estimeaza atribuirea contractelor subsecvente la un interval cuprins intre 3 si 12 luni. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 770.880 lei.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Activitati de tip inginerie, proiectare si suport tehnic/logistic.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71300000-1 - Servicii de inginerie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1. Proiectare sisteme electrice si instalatii electrice aferente cladirilor
- cantitate pe durata acordului cadru: minim 1440 ore si maxim 7040 ore.
2. Proiectare sisteme automatizare
- cantitate pe durata acordului cadru: minim 320 ore si maxim 7040 ore.
3. Proiectare sisteme de curenti slabi
- cantitate pe durata acordului cadru: minim 1120 ore si maxim 7040 ore.
4. Proiectare sisteme de control dozimetric
- cantitate pe durata acordului cadru: minim 320 ore si maxim 7040 ore.
5. Proiectare instalatii aferente cladirilor
- cantitate pe durata acordului cadru: minim 1440 ore si maxim 7040 ore.
6. Proiectare mecanica
- cantitate pe durata acordului cadru: minim 1440 ore si maxim 7040 ore.
7. Proiectare mecanica echipamente
- cantitate pe durata acordului cadru: minim 320 ore si maxim 7040 ore.
8. Proiectare chimie industriala
- cantitate pe durata acordului cadru: minim 320 ore si maxim 7040 ore.
9. Proiectare termo-CNE (montaj conducte si echipamente)
- cantitate pe durata acordului cadru: minim 1440 ore si maxim 7040 ore.
10. Proiectare arhitectura
- cantitate pe durata acordului cadru: minim 320 ore si maxim 7040 ore.
11. Proiectare si verificare rezistenta constructii
- cantitate pe durata acordului cadru: minim 1440 ore si maxim 7040 ore.
12. Proiectare constructii-hidro
- cantitate pe durata acordului cadru: minim 320 ore si maxim 7040 ore.
13. Proiectare urbanism ? Plan General
- cantitate pe durata acordului cadru: minim 320 ore si maxim 7040 ore.
14. Proiectare mecanica schimb izotopic dintre H2S ? gaz si H2O
- cantitate pe durata acordului cadru: minim 1120 ore si maxim 7040 ore.
15. Suport tehnic activitati de proiectare alte obiective decat nucleare
- cantitate pe durata acordului cadru: minim 320 ore si maxim 7040 ore.
16. Suport logistic
- cantitate pe durata acordului cadru: minim 320 ore si maxim 7040 ore.Valoarea estimata minima a acordului cadru (fara T.V.A.) 344.960
Valoarea estimata maxima a acordului cadru (fara T.V.A.): 3.083.520
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent (fara T.V.A.) 770.880
Valoarea estimata fara TVA: intre 344, 960 si 3, 083, 520RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Autoritatea contractanta solicita constituirea garantiei de participare in cuantum de 61.670 lei (pentru IMM 30.835 lei ). Pentru a beneficia de prevederile Legii 346/2004, ofertantul va prezenta declararatie pe proprie raspundere privind incadrarea in categoria IMM, in original.Garantia de participare se constituie conform art. 86 din HG 925/2006, prin virament bancar in contul autoritatii contactante (RO12 RNCB 0179 0345 7541 0001 BCR Sucursala Mehedinti) sau prin instrument de garantare (Formular GP) emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari care se va prezenta in original, in favoarea autoritatii contractante, mentionandu-se in mod expres: 1. valoarea;2. perioada de valabilitate, care va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei;3. caracterul irevocabil al garantiei de participare;4. dreptul autoritatii contractante de a retine garantia de participare atunci cand ofertantul se afla in oricare din urmatoarele situatii : a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a ofertei;b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei si, oricum, nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului;c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei, d) dreptul autoritatii contractante de a retine o suma in cazul in care CNSC respinge contestatia formulata de ofertant ca nefondata, conform art.278?1, alin.1, lit.b din OUG 34/2006.Echivalenta din lei in alta valuta (cursul de schimb BNR), a garantiei de participare, se face cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului va fi de 10% ( 5% pentru IMM-uri) din valoareacontractului subsecvent fara T.V.A.Garantia de buna executie a contractului se constituie astfel: - prin instrument de garantare (Formular GBE), emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, prezentat de furnizor, in original, in termen de 15 zile calendaristice de la semnarea si inregistrarea contractului la sediul achizitorului, care se va constitui ca anexa la contract;
- garantia trebuie sa fie irevocabila;
- valabilitatea instrumentului de garantare trebuie sa fie egala cu perioada convenita a contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii productie
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna (oferte in asociere), fiecare operator economic are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintelor privind situatia personala (cap. III.2.1) si capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (III.2.2).Cerinta nr. 1.
Se va completa si prezenta Formular nr. 1 - ?Declaratie privind eligibilitatea? in original
Conditie de calificare : Ofertantul/asociatul/tertul sustinator nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 180 din O.U.G. 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare.
Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006, duce la excluderea ofertantului din prezentaprocedura.Note: a. Acestdocument nu se solicita eventualilor subcontractantib. Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna(oferta in asociere), fiecare operator economic (asociat) are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei;c. In cazul depunerii unei oferte individuale/comune/sustinuta financiar si/sau profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.
Cerinta nr. 2
Se va completa si prezenta - Formular nr. 2 - ?Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006?-in original
Nota:
a) Cerintele formulate pentru situatiile prevazute la art. 181 din ordonanta, nu se solicita a fi indeplinite de eventualii subcontractanti.
b) Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna(oferta in asociere), cerintele formulate pentru situatiile prevazute la art.181 din ordonanta, vor fi demonstrate de fiecare operator economic (asociat)c) In cazul depunerii unei oferte individuale/comune/sustinuta financiar si/sau profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra neincadrarea in dispozitiile art. 181 lit. a), c^1) si d) din OUG nr. 34/2006.
Cerinta nr. 3Se va completa si prezenta Formular nr. 3?Declaratie privind neincadrarea insituatia prevazuta la art. 69^1 din OUG 34/2006? - in original.
Note:
1. Vor depune declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 toti ofertantii/ candidatii/ofertantii asociati/tertii sustinatoriparticipanti in cadrul prezentei proceduri de atribuire
2. Persoanele cu functii de decizie din cadrul Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie sunt: ing. Marius Cristian PREDA, Dr. ec. Gheorghe DULCEA, ing. Marian MARCU, ing. Adrian RIZEA, ec. Florentina MARIN, ec. Bogdan NASTASIA, ing. Gabriel STEFANA, ing. Angelica POPESCU, ec. Mircea VASILUTA, cons. jr. Iulian RAICU, cons. jr. Lucian RAVEANU, ing. Sanda COSTESCU, ing. Dana BARTA, ref. Vlad OLTEANU.
3. Ofertantul/Ofertantul asociat/Tert sustinator/Subcontractantulcare are drept membri in cadrul Consiliului de administratie/Organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante va fi exclus din procedura de atribuire.Cerinta nr. 4
Se va prezenta Declaratie pe propria raspundere ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta?, prin care se certifica faptul ca participarea la aceasta procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta (conform Ordinului ANRMAP 314/2010) completata in conformitate cu Formular nr. 4, in original. Cerinta nr. 1
Ofertantiivor prezenta certificate/documente emise de organisme abilitate care confirma inregistrarea si domeniul de activitate.
A. Pentru persoane juridice/fizice romane se solicita prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului. Informatiile precizate in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Documentul se va prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata , , coform cu originalul??.Conditie de calificare:
Din certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertuluitrebuie sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic, iar obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ORC.B. Persoanele juridice /fizice straine vor prezenta documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional la organisme legal constituite, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul? semnata si stampilata si vor fi insotite de o traducere autorizata in limba romana.
Note: a) In urma stabilirii clasamentului final, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertantul clasat pe primul loc are obligatia de a transmite la solicitarea autoritatii contractante Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in original sau copie legalizata, daca in cadrul ofertei documentul a fost depus in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.b) Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna(oferte in asociere), fiecare operator economic are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Cerinta nr. 2
Ofertantiivor prezenta:
- Autorizatie CNCAN pentru managementul calitatii conform Legii 111/1996 si Ordin CNCAN nr. 69/2003 ? NMC-05. Documentul va contine la domeniul autorizat/certificat cel putin ?prestarea de servicii de inginerie?.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Informatii generale despre ofertant cuprinzand informatii privind operatorul economic si cifra medie de afaceri globala din ultimii 3 ani.
Nu se impune o valoare privind cifra de afaceri pe care ofertantul trebuie sa o indeplineasca.In situatia in care ofertantul a fost infiintat sau si-a inceput activitatea economica de mai putin de 3 ani, se va lua in considerare prezentarea informatiilor corespunzatoare perioadei efective de activitate.
Conversia valorilor se va face la cursul mediu anual comunicat de BNR, dupa cum urmeaza:
2010 - 1 euro= 4, 2099 lei;2011 - 1 euro= 4, 2379 lei;
2012 - 1 euro= 4, 4560 lei.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si prezenta Formular nr. 5.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
O lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea de contracte/certificate/documente emise sau contrasemnate de beneficiari. Se accepta ofertantii care prin documentele prezentate (contracte/certificate/documente), cumulat, ating valoarea de minim 770.880 lei.
Documentele vor fi luate in considerare daca vor contine:
- valoarea contractului;
- obiectul contractului;
- perioada de derulare;
- modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.
Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BCR pentru fiecare an in parte.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si prezenta Formular nr. 6 - in original.
Cerinta nr. 2
Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si prezenta Formular nr. 7 ? in original.
Cerinta nr. 3
Informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertant .
Pentru prestarea serviciilor se va asigura cel putin cate un specialist care sa corespunda cerintelor de calificare si experienta pe fiecare din domeniile urmatoare:
a) Proiectare sisteme electrice si instalatii electrice aferente cladirilor ? inginer/subinginer/tehnician, specialitatea electrotehnica/energetica/instalatii cu experienta in proiectarea sistemelor de instalatii electrice pentru obiective nucleare.
b) Proiectare sisteme de automatizare ? inginer specialitatea automatica/robotica industriala cu experienta in proiectarea sistemelor de automatizare pentru o centrala nuclearoelectrica si/sau uzina de apa grea.
c) Proiectare sisteme de curenti slabi ? inginer/subinginer/tehnician cu experienta in proiectarea sistemelor de curenti slabi pentru o centrala nuclearoelectrica si/sau uzina de apa grea.
d) Proiectare sisteme de control dozimetric ? inginer/fizician cu experienta in proiectarea sistemelor de control dozimetric pentru o centrala nuclearoelectrica.
e) Proiectare instalatii aferente cladirilor ? ingineri absolventi Facultatea de Instalatii, care au experienta in proiectarea instalatiilor pentru cladiri industriale si pentru obiective nucleare. Instalatiile se refera la: instalatii de apa calda/rece, canalizare pluviala, canalizare menajera, canalizare industriala, incalzire, ventilatie, stingere incendiu, centrale termice pentru incalzire, centrale de ventilare complexe, instalatii de aer conditional.
f) Proiectare mecanica masini si utilaje ? ingineri mecanici cu experienta in proiectarea de: masini si utilaje pentru constructii industriale si obiective nucleare; poduri rulante pentru cladiri industriale; monoraiuri si palane actionate electric, hidraulic, manual pentru cladiri industriale; montaj echipamente energetice; suporturi pentru echipamente si conducte de apa si abur; calcul de rezistenta pentru conducte si suporturi; proiectare in 3D.
g) Proiectare mecanica echipamente ? ingineri in specialitatile mecanica, masini termice si utilaj, utilaj chimic, termoenergetica, centrale electronucleare, cu experienta in proiectare de obiective nucleare. Specialistii vor trebui: sa aiba la activ proiectarea de echipamente supuse codurilor de proiectare NSCP1-2008, SREN 13445-2009, ASME, BS-5500; sa fie cel putin verificator de proiecte supuse PT ISCIR, NSCP1-2008 (ASME-SVIII, ASME-SIII (NB, NC, ND, MC, NF)), ANSI B31.1; sa fi elaborat cel putin un proiect de echipamente sub presiune supuse prevederilor ISCIR PT NSCP1-2008 (sau NC1-81; NC2-83).
h) Proiectare chimie industriala ? ingineri chimisti cu experienta in proiectarea instalatiilor nucleare care functioneaza cu apa grea, a instalatiilor de producere a apei grele si a instalatiilor pentru depozitarea si procesarea deseurilor radioactive.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezentao Declaratie de disponibilitate cu privire la personalul tehnic de specialitate atestat pentru prestarea serviciilor insotita de CV-uri si copii dupa documentele de certificare a studiilor; in situatia in care nu sunt salariati cu Contract individual de munca in vigoare, se va completa si prezenta un angajament in forma scrisa conform Formularului nr. 8
(se continua Cerinta nr. 3)
i) Proiectare termo-CNE ? ingineri energeticieni termisti sau specializati in centrale nuclearoelectrice cu experienta in proiectarea instalatiilor de apa si abur ale centralelor termice de mare putere sau pentru o centrala nuclearoelectrica, a instalatiilor nucleare cu cerintele specifice acestora, a schimbatoarelor de caldura de toate tipurile (de suprafata, de amestec, cu tevi sau cu placi), in calcul termohidraulic cu programe consacrate si proiectare in 3D.
j) Proiectare arhitectura ? personalul prestatorului trebuie sa aiba studii universitare de arhitectura cu licenta si experienta in domeniul nuclear.
k) Proiectare si verificare rezistenta constructii ? personalul prestatorului trebuie sa aiba studii universitare cu licenta, sa aiba experienta in domeniul nuclear si sa faca dovada atestarii MLPTL pentru nivelele A1, A2, A3, A8.
l) Proiectare constructii-hidro ? ingineri specialitatea Constructii-Hidro cu experienta in domeniul nuclear.
m) Proiectare urbanism-Plan General ? arhitecti/ingineri constructori cu specializare in urbanism pentru Plan General si experienta in domeniul nuclear.
n) Proiectare mecanica schimb izotopic dintre H2S ? gaz si H2O ? ingineri mecanici care sa aiba experienta in domeniul efectelor produse asupra incintelor metalice sub presiune (recipiente si/sau conducte) de procesul tehnologic de schimb izotopic dintre H2S ? gaz si H2O, depozitare H2S ? lichid, producere si stocare O2, N2 etc. Personalul propus trebuie sa aiba experienta in proiectarea de echipamente supuse codurilor de proiectare PT-ISCIR si ASME.
o) Suport tehnic activitati de proiectare alte obiective decat nucleare ? personal calificat (ingineri/subingineri/tehnicieni) pentru lucrari de proiectare de complexitate redusa, in general, pentru alte obiective decat cele nucleare. Urmatoarele specializari sunt necesare: automatica, electroenergetica, curenti slabi, energetica, instalatii, chimie industriala, mecanica, dozimetrie, constructii, arhitectura.
p) Suport logistic activitati de proiectare ? personal calificat pentru suport logistic activitati de proiectare (traducere , editie documentatie de proiectare si contabilitate).
Modalitatea de indeplinire
Se va prezentao Declaratie de disponibilitate cu privire la personalul tehnic de specialitate atestat pentru prestarea serviciilor insotita de CV-uri si copii dupa documentele de certificare a studiilor; in situatia in care nu sunt salariati cu Contract individual de munca in vigoare, se va completa si prezenta un angajament in forma scrisa conform Formularului nr. 8
Cerinta nr. 4
Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru prestarea serviciilor
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si prezenta Formular nr. 9 ? in original insotit de CV-uri si copii dupa documentele de certificare a studiilor.
Cerinta nr. 5
Informatii privind partea din acordul-cadru pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.
In situatia in care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze parti din acordul cadru, are obligatia de a preciza: 1. partea/partile din acordul cadru pe care urmeaza sa le subcontracteze;2. indicarea activitatilor ce vor fi realizate de subcontractanti si valoarea acestora;3. datele de recunoastere ale subcontractantilor, precum si specializarea acestora..
Nota:
Subcontractarea este permisa cu respectarea urmatoarelor conditii: - ofertantul nu are dreptul ca in cadrul aceleiasi proceduri sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.
- resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens.
- in cazul in care parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la incheierea contractului de achizitie publica respectiv, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modif. prop. tehnice sau financiare initiale.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si prezenta Formular nr. 10 ? ?Declaratie privind subcontractantii?, in original.
Cerinta nr. 6
Informatii privind asocierea (daca este cazul)
NOTE:
1. Un ofertant nu are dreptul ca in cadrul aceleiasi proceduri:
- sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie atuturor ofertelor in cauza.;
- sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat..
2. In cazul grupurilor de operatori economici, unul dintre parteneri trebuie desemnat ca lider.Ceilalti membri ai grupului trebuie sa prezinte o declaratie care sa ateste recunoasterea calitatii de lider a acestuia.
3. Asociatii vor desemna din randul lor pe acela care, in cazul atribuirii contractului, sa ii reprezinte in raporturile cu autoritatea contractanta, in calitate de lider de asociere.
4. Oferta va fi transmisa de liderul grupului.
5. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ca asocierea sa fie legalizata numai in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare si numai daca o astfel de masura reprezinta conditie necesara pentru buna indeplinire a contractului.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si prezenta ?Acord de asociere? - Formular nr. 11 - in original, daca este aplicabil.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.05.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.05.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.05.2013 11:00
Locul: REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE, Dr. Tr. Severin, str. N. IORGA, nr. 1, sala de licitatii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite documente prezentate, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita detalii, precizari sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul/candidatul in cauza, cat si de la autoritatile competente care pot furniza informatii in acest sens.Pentru demonstrarea indeplinirii cerintelorde calificare, in conformitate cu HG 925/2006 modificata prin HG 834/2009, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. (Formular nr. 16)In acest caz: -declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul va mentiona succint, dar precis modul concret de indeplinire a cerintelor de la pct. III.- ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare de la primirea solicitarii.In cazul in care comisia de evaluare constata ca pe primul loc sunt clasate doua sau mai multe oferte cu acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare o noua propunere financiara in plic inchis, in urma careia vor fi departajati.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 (zece) zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, de catre contestator, despre un act al autoritatii contractante, pe care acesta il considera nelegal conform art. 256^2, alin. (1), lit. b) din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Contencios Juridic R.A.A.N.
Adresa postala: Str. Nicolae Iorga nr.1, Localitatea: Drobeta Tr. Severin, Cod postal: 220236, Romania, Tel. +40 252326147, Fax: +40 252323685, Adresa internet (URL): www.raan.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.04.2013 09:25
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer