Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de inginerie si analize de securitate pentru partea nucleara a CNE Cernavoda


Anunt de participare (utilitati) numarul 146779/25.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.
Adresa postala: Str. Polona, Nr. 65, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010494, Romania, Punct(e) de contact: Departament Achizitii, Tel. +4 0212038235, In atentia: Rodica BOBOC - [email protected], Email: [email protected], Fax: +4 0212031315, Adresa internet (URL): http: //www.nuclearelectrica.ro/, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
S.N.Nuclearelectrica SA, Sucursala CNE Cernavoda
Adresa postala: Strada Medgidiei nr. 2, Localitatea: Cernavoda, Cod postal: 905200, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii, Tel. +40 241801139, In atentia: Cristina Miron, Email: [email protected], Fax: +40 241239267
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
S.N.Nuclearelectrica SA
Adresa postala: Str. Polona nr. 65, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010494, Romania, Punct(e) de contact: Departamentul Achizitii, Tel. +4 0212038235, In atentia: Rodica Boboc, Email: [email protected], Fax: +4 0212031315
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate nationala ce desfasoara activitati relevante in sectorul de utilitati ?Energie?, in conformitate cu cap. VIII, sect.1 din OUG 34/2006
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de inginerie si analize de securitate pentru partea nucleara a CNE Cernavoda
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Sediul Prestatorului/Cernavoda
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Nu
Acord-cadru cu maxim 10 agenti economici
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: 7, 920, 000EUR
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Se vor atribui mai multe contracte subsecvente pentru fiecare lot, intr-un interval de 12 luni, functie de necesitati. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 900.000 Euro echivalent a 4.050.000 Lei.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de inginerie si analize de securitate pentru partea nucleara a CNE Cernavoda, constand in: -lot 1 ? servicii de inginerie
-cantitate pe durata acordului cadru: minim 2.000 ore ? maxim 20.000 ore
-cantitate pe un singur contract subsecvent: minim 200 ore? maxim 1.600 ore-lot 2 ? Servicii de termo-hidraulica
-cantitate pe durata acordului cadru: minim 500 ore ? maxim 4000 ore
-cantitate pe un singur contract subsecvent: minim 50 ore? maxim 400 ore-lot 3 ? analize de tensiuni si elemente finite
-cantitate pe durata acordului cadru: minim 500 ore ? maxim 4.000 ore
-cantitate pe un singur contract subsecvent: minim 50 ore ? maxim 400 ore-lot 4 ? analiza probabilistica de securitate
-cantitate pe durata acordului cadru: minim 500 ore ? maxim 4.000 ore
-cantitate pe un singur contract subsecvent: minim 50 ore ? maxim 400 ore-lot 5 ? analize de securitate in caz de accident
-cantitate pe durata acordului cadru: minim 500 ore ? maxim 4.000 ore
-cantitate pe un singur contract subsecvent: minim 50 ore ? maxim 400 ore-lot 6 ? analize in caz de accident sever
-cantitate pe durata acordului cadru: minim 500 ore ? maxim 4.000 ore
-cantitate pe un singur contract subsecvent: minim 50 ore ? maxim 400 ore-lot 7 ? servicii de expertiza (verificari independente ale documentelor centralei)
-cantitate pe durata acordului cadru: minim 500 ore ? maxim 4.000 ore
-cantitate pe un singur contract subsecvent: minim 50 ore ? maxim 400 ore* In cantitatea totala sunt incluse si serviciile estimate a se presta in regim de urgenta, reprezentand 10% din total.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71300000-1 - Servicii de inginerie (Rev.2)
71319000-7-Servicii de expertiza (Rev.2)
71621000-7-Servicii de analiza sau consultanta tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform punct 3 din caietul de Sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 7, 920, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare si al sumei care se va retine contestatorului caruia i-a fost respinsa contestatia de catre CNSC, suma stabilita conf. art.278 indice 1 din OUG 34/2006, sunt indicate pentrufiecare lot in anexa B.Garantia de participare se va depune in Euro sau echivalent Lei/alta valuta (la cursul de schimbal BNR (www.bnr.ro) valabil pentru data publicarii in SEAP a anuntului de participare si va avea o valabilitate de 120 zile de la data limita de depunere a ofertelor.Garantia de participare se constituie in conformitate cu art. 86 din HG 925/2006, actualizata.In cazul constituirii garantiei de participare prin scrisoare de garantie bancara, se va utiliza Formularul III.1.1.a.ContulSN Nuclearelectrica SA este: - pentru EURO, contul RO45RNCB0072049718520010, BCR sect.1- pentru LEI, contul RO94RNCB007204971852001, BCR Sector 1Ofertantii care se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform OG 27/2006 si Legii 346/2004 au dreptul de a constitui garantie bancara in cuantum redus cu 50%.Pentru a beneficia de acest drept trebuie sa includa in oferta Formularul III.1.1.1.In situatia in care ofertantul este o asociere, pentru a beneficia de reducerea cu 50%, fiecare asociat trebuie sa se incadreze in categoria IMM , conf. Legii nr.346 / 2004.In cazul unei asocieri liderul asociatiei va face dovada constiturii garantiei de participare la licitatie.Documentul care dovedeste constituire garantiei de participare se va anexa la scrisoarea de inaintare, separat de coletul cu oferta.Ofertantii care liciteaza pentru mai multe loturi pot prezenta o singura garantie de participare, avand cuantumul garantiilor din Anexa B aferente loturilor la care participa. Garantia de buna executie va fi in cuantum de 10% din valoarea fara TVA a fiecarui contract subsecvent, in conformitate cu art. 90 din HG 925/2006, actualizata.In cazul constituirii garantiei de buna executie prin scrisoare de garantie bancara, se va utiliza Formularul III.1.1.b .Ofertantul care se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform OG 27/2006 si Legii 346/2004 si este declarat castigator beneficiaza de o reducere cu 50% a valorii garantiei de buna executie a contractului subsecvent. Pentru a beneficia de aceasta reducere ofertantul trebuie sa includa in oferta, Formularele III.1.1.1 ÷ III.1.1.5 dupa caz.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Venituri proprii S.N. Nuclearelectrica S.A. ? cheltuieli de productie CNE Cernavoda
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Se va completa Formularul III.1.3 (Acord de asociere)
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1) Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG 34/2006, cu modificari si completari
Nota:
a) In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea acestei cerinte.
b) In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea acestei cerinte.
c) Acest document nu se solicita eventualilor subcontractanti.
Se completeaza Formularul III.2.1.a si se depune in original.2) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006, cu modificari si completari
Nota:
a) In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea acestei cerinte.
b) In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea acestei cerinte, completand declaratia de neincadrare la art. 181, lit. a), c1), d).
c) Acest document nu se solicita eventualilor subcontractanti.
Declaratie pe propria raspundere privind modul de indeplinire a obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat.
Se va completa Formularul III.2.1.b si se depune in original.
La Formular se vor anexa:
a) pentru persoane juridice romane
¦ Certificat de sarcini fiscale, emis de catre organele competente ale Ministerului Finantelor Publice, privind plata obligatiilor bugetare catre bugetul general consolidat, din care sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta;
¦ Certificat de sarcini fiscale, emis de catre organele competente ale Administratiei Publice Locale, privind plata obligatiilor bugetare catre bugetul administratiei publice locale, din care sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta.
Se vor prezenta in original sau copie legalizata sau copie ?conform cu originalul?.
b) pentru persoane juridice straine
¦ documente care sa ateste ca ofertantul si-a achitat obligatiile fata de bugetul de stat si local din tara sa.Se vor prezenta in original sau copie legalizata sau copie ?conform cu originalul?, insotite de traducerea autorizata in limba romana.3) Certificat de participare la procedura cu oferta independenta conform Ordinului ANRMAP nr. 314/2010
Nota:
a) In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea acestei cerinte.
Se va completa Formularul III.2.1.c si se depune in original.4) Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 691 (conflictul de interese) din OUG 34/2006 actualizata
Nota:
a) In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea acestei cerinte.
b) In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea acestei cerinte.
c)Acest Formularse va completa si de catre eventualiisubcontractanti.
Declaratie pe propria raspundere, dupa caz, aOfertantului / a Ofertantuluiasociat / a Subcontractantului ca nu se afla in nici una din situatiile prevazute de art. 691, din OUG 34/2006, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante.
Se va completa Formularul III.2.1.d si se depune in original.
Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, inclusiv membrii comisiei de evaluare sunt:
- Daniela Lulache? Director General- Elena Negulici ? Director Directie Economica
- Mihai-Dan Gheorghievici - Inlocuitor de drept Director Directie Economica- Cristina Nazarevscky ? Sef Departament Achizitii
- Dana Banea - Inlocuitor de drept Sef Departament Achizitii
Comisia de evaluare: Rodica Boboc, Elena Ionescu, Aurel Draghia, Corina Moldoveanu, Luisa Sasu, Cristina Miron, Viorica Morau, Simona Barbu, Dumitru Benchea5) Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Nota:
a) In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociatare obligatia de a demonstra indeplinirea acestei cerinte.
b) Acest Formularnu se va completa si de catreeventualiisubcontractanti.
Se va completa Formularul III.2.1.e si se depune in original. 1. pentru persoane juridice romane
Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic, prin care se confirma inregistrarea precum si autorizarea ofertantului pentru desfasurarea activitatilor in domeniul obiectului acordului cadru, insotit de o Declaratie pe propria raspundere a ofertantului ca informatiile cuprinse in Certificatul constatator sunt valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor.Certificatul constatator se va prezenta in original sau copie legalizata sau copie ?conform cu originalul?.2. Persoane juridice straineDocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional la organisme legal constituite, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, pe numele Ofertantului, Ofertantului asociat - pentru partea din contract pe care o realizeaza fiecare, daca este cazul unei oferte comune.
Note:
a) In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei prin prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC) pe numele Ofertantului asociat pentru partea din contract pe care o realizeaza.
b) Documentele privind capacitatea de exercitarea a activitatii profesionale nu pot fi prezentate in favoarea candidatului de catre eventualii subcontractanti si/sau de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori.
Se vor prezenta in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul??, insotite de o traducere autorizata in limba romana.
Nota: Ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire i se va solicita, pentru conformitate, documentul in original/copie legalizata, daca initial nu a fost prezentat in aceasta forma.Autorizatii emise de organisme abilitate privind acreditarea ofertantului pentru prestarea serviciilor, respectiv: - Autorizatie CNCAN a prestatorului in conformitate cu Ordinul CNCAN nr. 69/2003, NMC ? 05 sau declaratie pe propria raspundere ca o va obtine in max 30 de zile de la primirea comunicarii privind rezultatul procedurii.- Accept ISCIR pentru desfasurarea de activitati de proiectare, conform Legii nr.64/2008 si PT NSCP-1/2008, sau declaratie pe propria raspundere ca o va obtine in max 30 de zile de la de la primirea comunicarii privind rezultatul procedurii.- Autorizatie CNCAN a prestatorului in conformitate cu Ordinul CNCAN nr. 76/2003, NMC ? 12 sau declaratie pe propria raspundere ca o va obtine in max 30 de zile de la de la primirea comunicarii privind rezultatul procedurii
Nota: In cazul unei oferte comune, cerintele vor fi indeplinite, daca este cazul, individual de catre fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Autorizatiile/certificatele se vor prezenta in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea «conform cu originalul» sau declaratia pe propria raspundere, in original, dupa cum este cazul.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Bilantul contabil la 31.12.2012, vizat si inregistrat de organele competente.Cerinta minima: lichiditatea generala este de minim 90%.Formula de calcul este:
- lichiditate generala = (active circulante/datorii curente) x 100Nota: Cerinta va fi indeplinita de catre ofertantsau in cazul unei oferte comune, ?individual?, de catre fiecare membru al asociatiei pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta Bilantul contabil la 31.12.2012.Documentul in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea «conform cu originalul»
2. Fisa de informatii generale
Declaratie pe proprie raspundere privind cifra de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului acordului cadru in ultimii trei ani.Se accepta ofertantii care au cifra medie anuala de afaceri in domeniul de activitate, minim cea indicata in Anexa B la Fisa de date a achizitiei, pentru fiecare lot in parte. Pentru ofertantii care depun ofertele pentru mai multe loturi, se accepta ofertantii care prezinta cifra de afaceri cel putin egala cu cea mai mare valoare dintre cele indicate in Anexa B la Fisa de date a achizitiei aferenta loturilor la care participa.
Pentru calcularea echivalentului in alta valuta se va utiliza cursul de schimb mediu anual publicat pe site-ul BNR.
Nota:
Cerinta va fi indeplinita astfel de catre:
- Ofertant in cazul unei oferte individuale cu sau fara subcontractare;
- Ofertant ori de catre Tertul sustinator financiar ? in cazul uneioferte individuale cu sustinere;
- Asociatia formata (prin cumulul valorilor cifrelor de afaceri prezentate de membrii asociatiei) in cazul unei oferte comune cu sau fara subcontractare;
- Asociatia formata (prin cumulul valorilor cifrelor de afaceri prezentate de membrii asociatiei, ori de Tertul sustinator financiar (cerinta va fi indeplinita in intregime de catre un singur sustinator) in cazul unei oferte comune cu sustinere.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul III.2.2.1 de catre ofertant ori, dupa caz, de catre Tertul sustinator financiar.
Formularul se depune in original.
Pentru calcularea echivalentului in Euro se va utiliza cursul de schimb mediu anual publicat pe site-ul BNR (www.bnr.ro), astfel:
- anul 2010 ? 4, 2099 lei/euro
- anul 2011 -4, 2379 lei/euro
- anul 2012 ? 4, 4560 lei/euroOfertantul/Asociatia formata (daca fiecare membru asociat indeplineste conditiile de IMM) ce se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii (IMM-urilor), conform OG 27/2006 si Legii 346/2004 beneficiaza de o reducere cu 50% a valorii cifrei de afaceri, conform precizarilor de la punctul III.1.1.1).
Pentru a beneficia de acest drept trebuie sa includa in oferta Formularele III.1.1..1÷III.1.1..5, dupa caz.
3. Angajament privind sustinerea financiara (daca este cazul)In cazul unei oferte comune care beneficiaza de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza in conditiile prevazute la art 186 alin.2 din OUG 34/2006 si de Ordinul ANRMAP Nr. 509/14.09.2011. In conformitate cu prevederile Ordinului ANRMAP nr. 509/14.09.2011, in cazul unei oferte comune cu sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, cerinta privind Cifra de afaceri solicitata va fi indeplinita in intregime de catre un singur sustinator.
In cazul in care ofertantul prezinta acest angajament, atunci persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180, ale art. 181 lit. a), c1) si d) si ale art. 69, indice 1, din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Sustinatorul financiar va completa si Formularele III.2.1.a, III.2.1.b si III.2.1.d.
Modalitatea de indeplinire
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui ?Angajament ferm? al persoanei respective, prin care acesta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate. Se completeaza Formularul III.2.2.2.
Acest angajament trebuie sa fie in concordanta cu art. 11 indice 1 din HGR nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Angajamentul ferm prezentat de ofertantul castigator va face parte integranta din contractul de achizitie publica.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Lista principalelor prestari de servicii similare din ultimii 3 ani., continand valorile contractelor, obiectul, perioada de prestare, beneficiari, modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.Pentru contractele din lista se vor prezenta documente justificative care sa prezinte modul de indeplinire a obligatiilor contractuale, respectiv certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar.
Se accepta ofertantii care fac dovada (prin contractele listate si documentele justificative prezentate) ca, in ultimii 3 ani, au derulat si/sau finalizat contracte privind prestarea de servicii similare care, cumulat, ating valoarea estimata a achizitiei a celui mai mare contract subsecvent ce face obiectul CS si se anticipeaza ca va fi atribuit pe durata acordului cadru, pe fiecare lot in parte, respectiv: Lot 1:900.000 Euro echivalent a 4.050.000 lei;lot 2:180.000 Euro echivalent a 810.000 lei;lot 3:180.000 Euro echivalent a 810.000 lei;lot 4:180.000 Euro echivalent a 810.000 lei;lot 5:180.000 Euro echivalent a 810.000 lei;lot 6:180.000 Euro echivalent a 810.000 lei;lot 7:180.000 Euro echivalent a 810.000 lei.Daca se oferteaza 2 sau mai multe loturi, valoarea minima acceptata va fi valoarea celui mai mare contract subsecvent din loturile respective
Pentru calcularea echivalentului in alta valuta se va utiliza cursul de schimb mediu anual publicat pe site-ul BNRNota: Demonstrarea experientei similare se poate face si prin luarea in considerare a serviciilor prestate in baza unor contracte cu caracter multianual, care inceteaza dupa data limita de depunere a ofertei.
Pentru acestea ofertantii vor prezenta certificate/ documente care sa ateste prestarea corespunzatoare a serviciilor, in baza carora sa se poata verifica modul de indeplinire a obligatiilor contractuale pana la o anumita data, corelat cu valorile aferente serviciilor prestate.In documentele prezentate trebuie sa fie mentionata valoarea totala a contractului multianual si valoarea serviciilor prestate pentru care se emite documentul.Cerinta va fi indeplinita, dupa cum urmeaza: -de catre Ofertant ori de catre Tert sustinator tehnic -in cazul unei oferte individuale cu sustinere Tert ;
-de catre Ofertant -in cazul unei oferte individuale cu sau fara subcontractare ;
-de catre un singur Tert sustinator tehnic -in cazul unei oferte conune cu sustinere Tert, dar fara subcontractare ;
- in totalitate de catre unul din membrii asociati-in cazul unei oferte commune cu sau fara subcontractant;
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul III.2.3.1S si se vor anexa documente justificative
2.Lista cu dotarile tehnice necesare pentru prestarea serviciilor
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul III.2.3_2
3.Informatii privind personalul propus pentru prestarea serviciilor.Se va completa lista cu numele si prenumele intregului personal propus pentru prestarea serviciilor si se vor atasa CV-urile respective, din care sa reiasa pregatirea profesionala, calificareaprofesionala, autorizari, atestari, vechime de minim 3 ani in domeniul obiectului contractului, respectiv servicii inginerie si analize de securitate pentru partea nucleara asa cum au fost solicitate la punctul II.1.5 pe fiecare lot in parte, operatorii economici la care si-au desfasurat activitatea pana in prezent.Personalul nominalizat in lista pentru verifcarea/ revizuirea/ aprobarea desenelor/documentelor emise trebuie sa aiba cel putin 3 (trei) ani experienta in proiectare/ consultanta/ inginerie obiective nucleare, experienta mentionata specific si in CV-ul prezentat.In plus fata de cele de mai sus, pentru urmatoarele loturi, CV-urile trebuie sa contina informatii cu privire la experienta similara, calificari si autorizari care sa probeze capacitatea ofertantului de a solutiona unele aspecte specifice cu implicatii in securitatea nucleara a centralei, in domenii, dupa cum urmeaza:
Lot 4 ? Analize probabilistice de securitateEvaluare Risc Probabilistic (PRA):
-expertiza si experienta PRA Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3 si oprire
-dezvoltare metodologie
-evaluari diferite ca suport pentru PRA
Lot 5 ? Analize de securitate in caz de accident
-capacitate extinsa si experienta in rularea tuturor tipurilor de coduri IST-capacitate si experienta extinsa in rularea codurilor de simulare analize de securitate nucleara non-IST
-experienta in solutionarea urmatoarelor aspecte ale unei centrale tip CANDUcoeficient de void la LBLOCA, blocaj filtru ECC si cerintele NSPH, comportamentul hidrogenului in anvelopa, eficacitatea filtrelor post accident
-dezvoltare metodologie Statistici Valoare Extrema (EVS) si folosirea ei pentru amplasamentele CANDU,
-capacitate si experienta in analiza accidentelor produse in timpul opririlor planificate ale unitatii si a analizelor suport pentru configuratii de racire in oprire
-capacitate extinsa si experienta in realizarea tuturor tipurilor de analize de securitate nucleara a accidentelor (baza de proiect) (LBLOCA, SBLOCA, evenimente de pierdere a reactivitatii, evenimente la sistemul moderator)
-evaluarea declansarilor de reactor (dezvoltarea de metodologii, dezvoltarea si implementarea unor strategii de implementare operationale, analize de securitate pentru toate tipurile de accidente)
Lot 6 ? Analize in caz de accident sever
-ghid de gestionare a accidentelor severe (SAMG) (metodologie si strategie de dezvoltare, implementari, analize si evaluari)
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul III.2.3_3
4. Informatii privind subcontractantii
Lista subcontractantilor si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi inclusiv partea/partile din contract ce urmeaza a fi subcontractate cu fiecare dintre acestia.
Modalitatea de indeplinire
Se completeaza Formularul III.2.3.4.Nota:
Inainte de semnarea contractului cu autoritatea contractanta, Ofertantulva prezenta toate contractele incheiate cu subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele cu subcontractantii trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contract.
(conform art. 96. (1) din HG 925/2006)
5. Angajament privind sustinerea tehnica (daca este cazul)
In cazul unei oferte comune care beneficiaza de sustinerea tehnica si profesionala a unei/unor terte persoane, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza in conditiile prevazute la la art 190 alin.(2) din OUG 34/2006.
In conformitate cu Ordinul ANRMAP nr. 509/14.09.2011, in cazul unei oferte comune cu sustinerea capacitatii tehnice si profesionale a unui/unor terte persoane, cerintele solicitate vor fi indeplinite astfel:
- cerinta referitoare la Resurse umane si Resurse tehnice solicitate ? va fi indeplinita prin cumul cu membrii asociati.
In cazul in care ofertantul prezinta acest angajament, atunci persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180, ale art. 181 lit. a), c1) si d) si ale art. 69 indice 1din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul III.2.3.9. si anexele (Formularul III.2.3.9.1 si Formularul III.2.3.9.2).
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui Angajament ferm al persoanei respective, prin careacesta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.
Acest angajament trebuie sa fie in concordanta cu art. 11 indice 1 din HGR nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Sustinatorul tehnic va completa si Formularele III.2.1.a, III.2.1.b si III.2.1.d.Angajamentul ferm prezentat de ofertantul castigator va face parte integranta din contractul de achizitie publica.
- Norme de Management al Calitatii NMC 05, conform Ordin CNCAN nr. 69/2003, sau echivalent acceptat de autoritatea contractanta.- Norme de Management al Calitatii NMC 12 conform Ordin CNCAN nr. 76/2003, sau echivalent acceptat de autoritatea contractanta.
Nota: In cazul unei oferte comune cerintele privind standardele de asigurarea calitatii vor fi indeplinite, daca este cazul, individual de catre fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta copie dupa documentul valabil la data limita de depunere a ofertei, sau declaratie pe proprie raspundere ca va obtine aceasta autorizatie in termen de 30 zile de la data desemnarii sale ca fiind castigatorul procedurii de achizitie.Nota: Ofertantul va prezenta documentele care atesta Sistemul de Management al Calitatii emise de organismele de reglementare recunoscute din tara ofertantului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
PA # 26690_01
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.11.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.11.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana, Engleza
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.11.2013 11:00
Locul: SN Nuclearelectrica SA - Str. Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice ofertant are dreptul de a participa la sedinta de deschidere daca prezinta o imputernicire in acest sens semnata de aceeasi persoana care a semnat oferta.Se va completa Formularul IV.4.6
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1. Declaratie pe proprie raspundere prin care ofertantul confirma ca indeplineste cerintele de calificare(1) Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare ofertantul va prezenta fie documentele solicitate in prezenta documentatie de atribuire fie are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Se completeaza Formularul VI.3.Declaratia va fi insotita obligatoriu de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte de calificare (pentru fiecare cerinta de calificare pentru care nu s-au prezentat documentele solicitate in prezenta documentatie).(2) In cazul in care uzeaza de dreptul prevazut la alin. (1), de mai sus, ofertantul are obligatia de a prezenta / completa certificatele / documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.2. Pentru compararea ofertelor financiare se va lua in considerare pretul total (fara TVA) al acestora. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.Pentru ofertele egale clasate pe locul 2 imbunatatirea ofertei nu va fi mai mica sau egala cu cea clasata pe locul 1. Pentru ofertele egale clasate pe locul 3 la reofertare imbunatatirea ofertei nu va fi mai mica sau egala cu cea clasata pe locul 2. Pentru ofertele egale clasate pe locul 4 la reofertare imbunatatirea ofertei nu va fi mai mica sau egala cu cea clasata pe locul 3. La fel se va proceda pentru ofertele clasate pe locurile 5, 6, 7, 8, 9, 10.3. Pentru a putea deschide documentele din SEAP va recomandam sa instalati aplicatia shellSAFE Verify de la dresa: https: //www.certsign.ro/certsign/resurse/download4. Pentru a putea deschide documentele din SEAP va recomandam sa instalati aplicatia shellSAFE Verify de la dresa: https: //www.certsign.ro/certsign/resurse/download4. LOT 1: Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent care se anticipeaza ca va fi atribuit este de: 900.000 Eur echivalent a 4.050.000 lei, la cursul de schimb de 4, 5 lei/EUR. LOT 2, 3, 4, 5, 6, 7: Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent care se anticipeaza ca va fi atribuit este de 180.000 Euro echivalent 810.000 lei, la cursul de schimb de 4, 5 lei/EUR
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conformitate cu prevederile art.256 (2) din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.N. Nuclearelectrica SA ? Departament Achizitii
Adresa postala: Str. Polona nr. 65, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010494, Romania, Tel. +40 212031304, Fax: +40 212031315
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.09.2013 13:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer