Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de inspectie interioara a conductelor magistrale de transport titei ø 10 3/4? F1 Barbatesti-Siliste si 10 ¾? F2 Orlesti-Ploiesti si elaborarea rapoartelor aferente inspectiei


Anunt de participare numarul 145309/31.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONPET SA PLOIESTI
Adresa postala: Str. Anul 1848, nr. 1-3, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100559, Romania, Punct(e) de contact: Sinziana Motoc, Tel. +40 0244401360, Email: [email protected], Fax: +40 0244402304, Adresa internet (URL): www.conpet.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Unic transportator de titei, gazolina si etan prin conducte
Activitate (activitati)
Altele: ¦ Producere, transport si distributie de gaz si de energie termica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de inspectie interioara a conductelor magistrale de transport titei ø 10 3/4? F1 Barbatesti-Siliste si 10 ¾? F2 Orlesti-Ploiesti si elaborarea rapoartelor aferente inspectiei
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: Locul principal de prestare
Puncte de lucru ale beneficiarului
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de inspectie interioara a conductelor magistrale de transport titei ø 10 3/4? F1 Barbatesti-Siliste si 10 ¾? F2 Orlesti-Ploiesti si elaborarea rapoartelor aferente inspectiei.Contractorul trebuie sa planifice operatiunile de godevilare si toate lucrarile pregatitoare. Pe parcursul perioadei alocate solicitarilor de clarificari, trebuie identificata clar toata asistenta necesara din partea Beneficiarului. Anterior elaborarii ofertei, ofertantul are obligatia de a vizita amplasamentul serviciilor /lucrarilor si garile de lansare/primire godevil si de a confirma vizita prin prezentarea vizei reprezentantului Conpet. Necesitatea instalarii garii de godevil provizorii va fi stabilita ulterior vizitei in teren si anuntata reprezentantilor CONPET, printr-o solicitare de clarificari, in perioada alocata clarificarilor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
76600000-9 - Servicii de inspectie a conductelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de inspectie interioara a conductelor magistrale de transport titei ø 10 3/4? F1 Barbatesti-Siliste si 10 ¾? F2 Orlesti-Ploiesti si elaborarea rapoartelor aferente inspectiei.Serviciile /lucrarile prestatorului vor reprezenta un pachet cu responsabilitate totala. In cazul in care, in timpul elaborarii ofertei, ofertantul considera ca serviciile vor necesita asistenta din partea beneficiarului, va identifica clar toata asistenta necesara din partea acestuia si-i va solicita clarificari, in scris, in perioada alocata clarificarilor.Lucrarile vor cuprinde, in principiu, urmatoarele etape:
? Planificare
? Mobilizarea echipamentului si personalului
? Executia eventualelor modificari provizorii ale garilor de godevil
? Curatare
? Lucrari de lansare si primire vehicul de geometrie /inregistrare coordonate (dubla functionalitate, dupa caz)
? Lucrari de lansare si primire vehicul de detectare a pierderilor de material /inregistrare coordonate (dubla functionalitate, dupa caz)
? Demontare modificari provizorii, refacerea legaturilor initiale si predarea acestora catre Beneficiar? Raportare, acceptanta lucrarilor si documentatie.
Nota: vehiculul pentru inregistrare coordonate XYZ poate fi combinat cu unul din vehiculele de geometrie sau cel pentru inspectia pierderii de metal (dubla functionalitate). Lucrarea contractorului va reprezenta un pachet cu ?responsabilitate totala?. Ofertantul nerezident este incurajat sa gaseasca potentiali subcontractori locali pentru a realiza o parte din lucrare, cu respectarea prevederilor prezentei Fise de date referitoare la subcontractanti ? punctul III.2.3., cerinta 2 si cele ale legislatiei in vigoare ? Ordinul ANRMAP 509/2011.
Valoarea estimata fara TVA: 670, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
210 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantum: 13400 EUR.In cazul in care GP se constituie in alta moneda, echivalenta EUR/alta moneda se va face la cursul stabilit de BNR val.cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.Valabilitate: cel putin egala cu val.ofertei, resp.120 zile de la data limita de depunere.Constituire: a.prin virament bancar(OP) in contul Conpet(RO38RNCB0205044865700001(LEI), BCR Ploiesti sau RO84RZBR0000060007456532(EUR), Raiffeisen Bank Ploiesti)al sumei solicitate;b.prin instrum.de garantare emis de o banca sau de o soc.de asigurari, in ORIGINAL, irevocabil, in fav.CONPET, conf.modelului din ?Formulare?, in cuantumul si pt.valabilitatea sol.Din instrum.de garantare trebuie sa reiasa fara echivoc ca banca/soc.de asig.va plati CONPET suma solicit.in sit.prev.la art.87 alin.(1)lit.a)-c) din HG 925/2006.Obligatoriu, se va mentiona ca, daca ofertantul a formulat contestatie si i-a fost respinsa de CNSC precum si daca ofertantul renunta la contestatie, Conpet are dreptul sa retina din val.constit., iar banca/soc.de asig.va elibera suma calc.in conf.cu art.278 ind.1 OUG 34/2006, in rap.cu val.est.a contr.: 1570 EUR.Echivalenta in lei se realiz.la cursul Bancii Nationale a Romaniei val.cu 5 zile inainte de data limita stabilita pentru dep.ofertelor.Doc.care confirma plata gar.de part.va fi anexat plicului exterior.In cazul neprez.dovezii constit.gar.de particip.pana cel tarziu la data si ora stabilita pentru deschiderea ofertelor conf.art. 86 alin.(6) din HG 925/2006, of.va fi respinsa, potriv.prev.art.33 alin 3) lit.b) din HG 925/2006. In cazul in care ofertantul beneficiaza de reducerea privind garantia de participare prevazuta de Legea nr.346/2004 priv.IMM, are oblig.de a anexa plicului exterior decl. si doc.prev.de aceasta Lege.Ofertantii asociati trebuie sa aiba fiecare calitatea de IMM pt.a benef.de reducere. Garantia de buna executie este in cuantum de 10% din valoarea fara TVA a contractului si se constituie in conformitate cu art. 90 alin. (1) din HG 925/2006, modificat prin HG 1045/2011 si conform clauzei obligatorii din contract.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1. Declaratie privind eligibilitatea. Cerin?a obligatorie: Ofertantul (in cazul asocierii, fiecare asociat; in cazul sus?inerii, ter?ul sustinator) are obligatia de a completa si prezenta in original Formularul nr. 2 din Sectiunea IV, ?Anexa Formulare?. Ofertantul din alta tara are obligatia de a completa si prezenta Formularul nr. 2 din Sectiunea IV, ?Anexa Formulare?, in original si traducere legalizata in limba romana, in conformitate cu prevederile legale ale statului de rezidenta sau va prezenta documente edificatoare, in traducere legalizata in limba romana, care sa ateste faptul ca ofertantul nu se afla in niciuna din situatiile prevazute in declaratie, adaptate la legislatia statului de rezidenta. Autoritatea contractanta are obliga?ia de a exclude din procedura orice ofertant despre care are cunostinta ca, in ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/ sau spalare de bani.Cerinta nr. 2. Declaratie privind neincadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006.Cerinta obligatorie: Ofertantul (in cazul asocierii, fiecare asociat; in cazul sustinerii, tertul sustinator, pt. lit. a), c1) si d) are obligatia de a completa si prezenta in original Formularul nr. 3 din Sectiunea IV, ?Anexa Formulare?. Ofertantul din alta tara are obligatia de a completa si prezenta Formularul nr. 3 din Sectiunea IV, ?Anexa Formulare?, in original si traducere legalizata in limba romana, in conformitate cu prevederile legale ale statului de rezidenta sau va prezenta documente edificatoare, in traducere legalizata in limba romana, care sa ateste faptul ca ofertantul nu se afla in niciuna din situatiile prevazute in declaratie, adaptate la legislatia statului de rezidenta. Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura orice ofertant care se afla intr-una dintre situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006.Cerinta nr. 3. Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul consolidat de stat si bugetele locale. Cerinta obligatorie: Ofertanul (in cazul asocierii, fiecare asociat) are obligatia de a prezenta Certificatele de atestare fiscala din care sa rezulte situatia obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul consolidat de stat si bugetele locale eliberate de autoritatile competente, respectiv de Ministerul Finantelor Publice, respectiv consiliul local/primarie, din care sa reiasa ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile exigibile de plata catre bugetul de stat, respectiv catre bugetul local, la ultimul termen legal al scadentei de plata, anterior datei de depunere a ofertelor. Certificatele vor fi depuse in oferta in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. In acest ultim caz, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica ulterior conformitatea copiei cu originalul/copia legalizata. In cazul in care ofertantului i s-au acordat inlesniri la plata, acesta va prezenta si Conventia si Graficul de esalonare, precum si copii ale ultimelor documente de plata care sa dovedeasca faptul ca a respectat graficul de esalonare a platilor. Observatii: Impozitele si taxele pentru care s-au acordat inlesniri la plata (amanari, esalonari etc.) de catre organele competente nu se considera obligatii exigibile de plata, in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea inlesnirilor. Ofertantul din alta tara are obligatia de a prezenta certificat de rezident fiscal al statului de rezidenta, in original si in traducere legalizata in limba romana, valabil la data limita de depunere a ofertelor.Cerinta nr. 4. Declaratie privind calitatea de participant la procedura. Cerinta obligatorie: Ofertantul (in cazul asocierii, fiecare asociat) are obligatia de a completa si prezenta in original Formularul nr. 4 din Sectiunea IV, ?Anexa Formulare?, in care sa-si declare calitatea in care participa la procedura. Ofertantul din alta tara are obligatia de a completa si prezenta Formularul nr. 4 in original si in traducere legalizata in limba romana.Cerinta nr. 5. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta. Cerinta obligatorie: Ofertanul (in cazul asocierii, fiecare asociat) are obligatia de a completa si prezenta in original Formularul nr. 5 din Sectiunea IV, ?Anexa Formulare?. Ofertantul din alta tara are obligatia de a completa si prezenta Formularul nr. 5 in original si in traducere legalizata in limba romana.Cerinta nr. 6. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691 din OUG 34/2006. Cerinta obligatorie: Ofertanul (in cazul asocierii, fiecare asociat) si, in cazul sustinerii, si tertul sustinator si / sau subcontractantul, daca este cazul, are obligatia de a completa si prezenta in original Formularul nr. 6 din Sectiunea IV, ?Anexa Formulare?. Ofertantul din alta tara are obligatia de a completa si prezenta Formularul nr. 6 in original si in traducere legalizata in limba romana. Persoanele cu functii de decizie in sensul art. 33 ind.1 din OUG 34/2006: Ing. Liviu Ilasi ?Director General, Ing. Narcis Stoica - Director General Adjunct, Ec. Sanda Toader ? Director Financiar, dr. ing. Gheorghe Ionescu ? Director Mentenanta; Ing. Vasile Crisan ? Sef Serv. Achizitii-Logistica ? Presedinte comisie de evaluare; Membri comisie de evaluare: ing. Catalin Ionescu, Sef Serviciu Investitii-RK Conducte; Ing. Ingrid Voinea -Birou CFP; cs.jr.Tache Octavian ? Serv. Juridic-Avizare; Sinziana Motoc?Serv.Achizitii Logistica. Membrii de rezerva ai comisiei de evaluare: Ec.Adrian Ivan? Sef Serv.Achizitii Aprovizionare; Ing. Gheorghe Samoila - Serviciu Investitii-RK Conducte; Tehn. Vasile Bobocea ? Birou CFP; Cons.jr.Cornel Banica ? Serviciu CFP; Exp. A.P. Agripina Tircavu ?Serviciu Achizitii Logistica. Cerinta nr. 1. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in conformitate cu Legea nr. 26/1990.Cerinta obligatorie: Ofertantul (in cazul asocierii, fiecare asociat) are obligatia de a prezenta certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in conformitate cu Legea nr. 26/1990, care sa cuprinda informatii reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor, in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica ulterior conformitatea copiei simple cu originalul/copia legalizata. Ofertantul din alta tara are obligatia de a prezenta documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica, starea societatii, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit. Documentele vor fi prezentate in limba romana, traducere legalizata. Certificatul va fi prezentat de catre fiecare asociat, in cazul asocierii. In cazul depunerii unei oferte comune, asociatii vor prezenta documente pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1. Declaratie privind cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani, de minimum 1340000 euro. Pentru conversia in RON se va lua in considerare cursul mediu anual lei/euro comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv: pt. 2010:4, 2099 lei/euro; pt.2011:4, 2379 lei/euro; pt. 2012:4, 4560 lei/euro.
Cerinta nr. 2. Bilanturile contabile pe ultimii 2 ani, respectiv la 31.12.2011 si 31.12.2012, vizate si inregistrate de organele competente sau alte documente din care sa reiasa cifra de afaceri globala anuala, realizata in ultimii 3 ani. Ofertantul din alta tara are obligatia de a prezenta bilanturile contabile sau extrase de bilant sau alte documente din care sa reiasa cifra de afaceri globala realizata in ultimii 3 ani.In cazul asocierii, doc.vor fi prezentate de catre fiecare asociat, pentru demonstrarea indeplinirii prin cumul, a cerintei.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinta obligatorie: Ofertantul are obligatia de a completa si prezenta in original Formularul nr. 7 din Sectiunea IV, ?Anexa Formulare?. Ofertantul din alta tara are obligatia de a completa si prezenta Formularul nr. 7 din Sectiunea IV, ?Anexa Formulare? in original si in traducere legalizata in limba romana.Pentru conversia in RON se va lua in considerare cursul mediu anual lei/euro comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv: pt. 2010:4, 2099 lei/euro; pt.2011:4, 2379 lei/euro; pt. 2012:4, 4560 lei/euro.Cerinta obligatorie: Ofertantul va prezenta Bilanturile contabile pe ultimii 2 ani sau alte documente din care sa reiasa cifra de afaceri globala anuala, realizata in ultimii 3 ani.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1. Se solicita Declaratie si lista cu prezentarea a maximum 3 prestari de servicii cu obiect asemanator celui pentru care se oferteaza (respectiv servicii de inspectie interioara de conducte de transport hidrocarburi in care s-a folosit aceeasi tehnica de inspectie ca cea propusa pentru prezenta lucrare), cu valoare cumulata de minimum 670000 euro, servicii duse la bun sfarsit in ultimii 3 ani si finalizate cu Raport final de inspectie interioara de conducte.Pentru serviciile prezentate ca experienta similara, ofertantii vor prezenta documente/ certificate de buna executie emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul privat beneficiar/ procese verbale de receptie, care sa confirme valoarea serviciilor prestate, de min. 670000 euro.Pentru contracte incheiate in alte monede, Pentru conversia in RON se va lua in considerare cursul mediu anual lei/euro comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul in care a fost finalizat contractul: pt. 2010:4, 2099 lei/euro; pt.2011:4, 2379 lei/euro; pt. 2012:4, 4560 lei/euro. In cazul asocierii, documentele vor fi prezentate de catre fiecare asociat, pentru demonstrarea indeplinirii prin cumul a cerintei.
Cerinta nr. 2. Se solicita Declaratie si Lista cuprinzand subcontractantii, insotita si de acordurile de subcontractare.Ofertantul va preciza, pentru subcontractantii care urmeaza sa indeplineasca parti din viitorul contract, datele de identificare a subcontractantului din certificatul de inregistrare al acestuia. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau in considerare cu conditia ca acestia sa indeplineasca integral partea din contract pentru care prezinta aceste resurse materiale si umane si daca sunt prezentate documente relevante in acest sens. Declaratia va fi prezentata de fiecare asociat, in cazul asocierii.
Cerinta nr. 3. Se solicita Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului. Ofertantul trebuie sa dispuna, pentru indeplinirea contractului, de urmatoarea dotare tehnica obligatorie (proprietate, inchiriere, subcontractare sau angajament de punere la dispozitie): - godevile de inspectie inteligenta a conductelor
- godevile pentru inspectia geometriei
- vehicule de inspectie a pierderilor de metal- instalatii de ridicat mobile (macara).
Utilajele trebuie sa fie certificate pt.lucru in medii pot.explozive conform Directivei 94/9/EC, transpusa prin Legea319/2006 si Ordinul 1636/392/2007; copii ale certificarilor.
In cazul asocierii, documentele vor fi prezentate de catre fiecare asociat, pentru demonstrarea indeplinirii prin cumul a cerintei. In cazul in care partea din dotarea tehnica este asigurata de subcontractant, ofertantul va prezenta documentele solicitate la cerinta nr. 2, si copia specificatiilor pentru aceste utilaje si copiile autorizarilor.
Cerinta nr. 4. Se solicita Declaratie privind personalul de conducere, precum si personalul responsabil direct de indeplinirea contractului. Ofertantul va preciza personalul responsabil pentru indeplinirea contractului(personal calificat si cu experienta in realizarea de lucrari similare, respectiv operarea godevilelor) din care, in mod obligatoriu, vor face parte: sef de echipa operator godevil (nivelul 2); analist date (nivel 2), pentru analiza si raportare date; analist date (nivel 3), pentru revizuirea Raportului Final.
In cazul asocierii, documentele vor fi prezentate de catre fiecare asociat, pentru demonstrarea indeplinirii prin cumul a cerintei. In cazul in care parte din resursele umane este asigurata de subcontractant, ofertantul va prezenta in plus documentele solicitate la cerinta nr. 2.
Cerinta nr. 1. Se solicita prezentarea Certificatului ISO 9001:2008 (SR EN ISO 9001:2008) sau a echivalentului acestuia, emis de organisme acreditate, valabil la data deschiderii ofertelor, care confirma certificarea sistemului de management al calitatii pentru activitatea supusa licitatiei.In cazul asocierii, cerinta trebuie indeplinita individual de asociati.
Cerinta nr. 2. Se solicita prezentarea Certificatului ISO 14001:2004 (SR EN ISO 14001:2005), sau a echivalentului acestuia, emis de organisme acreditate, valabil la data deschiderii ofertelor, care confirma certificarea sistemului de management al mediului pentru activitatea supusa licitatiei.In cazul asocierii, cerinta trebuie indeplinita individual de asociati.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinte obligatorii: Ofertantul are obligatia de a prezenta: Formularul nr. 8 si Anexa 1 la Formularul nr. 8 din Sectiunea IV, ?Anexa Formulare?. Ofertantii straini prezinta documentele in original si in limba romana, traducere legalizata.Pentru serviciile prezentate ca experienta similara, ofertantii vor prezenta documente/ certificate de buna executie emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul privat beneficiar/ procese verbale de receptie, care sa confirme valoarea serviciilor prestate, de min. 670000 euro.Pentru contracte incheiate in alte monede, Pentru conversia in RON se va lua in considerare cursul mediu anual lei/euro comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul in care a fost finalizat contractul: pt. 2010:4, 2099 lei/euro; pt.2011:4, 2379 lei/euro; pt. 2012:4, 4560 lei/euro.In cazul asocierii, documentele vor fi prezentate de catre fiecare asociat, pentru demonstrarea indeplinirii prin cumul a cerintei.Cerinte obligatorii: Ofertantul are obligatia de a completa si prezenta in original, Formularul nr. 9 si anexa la acesta, din Sectiunea IV, ?Anexa Formulare?, pentru subcontractantii care urmeaza sa indeplineasca parti (in exprimare valorica) din contractul de achizitie publica. In anexa, are obligatia de a prezenta: valoarea subcontractata, acordul subcontractantului (semnatura acestuia in original si ?tampila) sau va prezenta Acord de subcontractare, semnat.Ofertantul din alta tara are obligatia de a completa si prezenta Formularul nr. 9 conform cerintelor de mai sus, in original si in limba romana, traducere legalizata.Cerinte obligatorii: Ofertantul are obligatia de a completa si prezenta Formularul nr. 10, Anexa 1 si Anexa 2 la Formularul nr. 10 din Sectiunea IV, ?Anexa Formulare?. De asemenea, ofertantul are obligatia de a prezenta documente care sa dovedeasca existenta dotarii tehnice obligatorii solicitate la acest punct si copii ale specificatiilor tehnice ale echipamentelor. De asemenea, pentru echipamentele inchiriate si/sau puse la dispozitie, ofertantul are obligatia de a prezenta in plus si copia contractului de colaborare/inchiriere/subantrepriza si/sau a angajamentului de punere la dispozitie si copii ale specificatiilor tehnice.Ofertantii straini vor prezenta documentele in original si in limba romana, traducere legalizata. Pentru echipamentele inchiriate si/sau puse la dispozitie, ofertantul are obligatia de a prezenta in plus si copia contractului de colaborare/inchiriere/subantrepriza si/sau a angajamentului de punere la dispozitie.In cazul asocierii, documentele vor fi prezentate de catre fiecare asociat, pentru demonstrarea indeplinirii prin cumul a cerintei. In cazul in care partea din dotarea tehnica este asigurata de subcontractant, ofertantul va prezenta documentele solicitate la cerinta nr. 2, si copia specificatiilor pentru aceste utilaje si copiile autorizarilor.Cerinte obligatorii: Ofertantul are obligatia de a completa si prezenta Formularul nr. 11, din Sectiunea IV, ?Anexa Formulare? indicand personalul responsabil pentru indeplinirea contractului si copii ale documentelor care dovedesc indeplinirea cerintelor de la acest punct. Ofertantii straini prezinta documentele in original si in limba romana, traducere legalizata.Ofertantul are obligatia de a prezenta in oferta, pentru personalul responsabil pentru indeplinirea contractului, copiile calificarilor obtinute si lista lucrarilor similare la care a participat si va anexa CV-urile personalului responsabil pentru indeplinirea contractului, in limba romana.In cazul asocierii, documentele vor fi prezentate de catre fiecare asociat, pentru demonstrarea indeplinirii prin cumul a cerintei.In cazul in care parte din resursele umane este asigurata de subcontractant, ofertantul va prezenta in plus documentele solicitate la cerinta nr. 2.Cerinta obligatorie: Ofertantul (in cazul asocierii, fiecare asociat pt.partea din contract pe care urmeaza sa o execute) va prezenta, in copie, Certificatul ISO 9001:2008 (SR EN ISO 9001:2008), sau echivalent, emis de organisme acreditate, valabil la data deschiderii ofertelor, care confirma certificarea sistemului de management al calitatii, pentru activitatea supusa licitatiei.Cerinta obligatorie: Ofertantul (in cazul asocierii, fiecare asociat pt.partea din contract pe care urmeaza sa o execute) va prezenta, in copie, Certificatul ISO 14001:2004 (SR EN ISO 14001:2005), sau echivalent, emis de organisme acreditate, valabil la data deschiderii ofertelor, care confirma certificarea sistemului de management al mediului, pentru activitatea supusa licitatiei.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
La licitatia electronica participa ofertantii inregistrati in SEAP si cu oferte admisibile. In conformitate cu art. 38 alin. (4) din HG 925/2006, refuzul unui operator economic de a se inregistra in SEAP pentru participare la etapa finala de licitatie electronica e asimilata cu retragerea ofertei, fiind aplicabile prevederile art.87 alin.(1) lit.a) din HG 925/2006. In cadrul l.e., reofertarea se refera la pretul ofertei (din Formularul de oferta); Pentru licitatia electronica, a.c. invita ofertantii admisi sa prezinte preturi noi; ofertantii NU pot vedea cea mai buna oferta; Ofertantii POT vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie; Nr.de runde ale licitatia electronica: 1; Durata unei runde: 1 zi; Daca ofertantul nu modifica, in cadrul unei runde pretul, la stabilirea clasamentului final e luata in considerare ultima oferta depusa (electronic sau initial). Dupa runda de ofertare electronica, autoritatea contractanta va solicita transmiterea ofertei financiare cu noile valori.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.09.2013 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.09.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: EUR
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.09.2013 11:00
Locul: Sediul Ad-tiv II al S.C.CONPET S.A. Ploiesti din str. Rezervoarelor, nr.8 - sala de sedinte
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor; imputerniciri in original, prezentare acte de identitate in original si copii BI/CI
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Ofertantul are obligatia de a completa si de a prezenta Formularul nr. 25 din sectiunea IV, Anexa Formulare, privind acceptarea clauzelor contractuale obligatorii. Oferta va fi considerata neconforma in cazul in care se fac propuneri de modificare a clauzelor contractuale obligatorii si care sunt in mod dezavantajoase pentru autoritatea contractanta.Ofertantul va prezenta toate documentele de calificare solicitate prin FDA in oferta depusa; altfel, oferta va fi considerata inacceptabila, cu exceptia situatiei prevazute la art. 11, alin. (4)-(5) din HG 925/2006, cu conditia respectarii prevederilor alin. (4). Nu se admit completari de documente sau inlocuiri de documente existente dupa data limita de depunere a ofertei.PRECIZARI: In cazul ofertei comune, se va prezenta pe plicul exterior Acord de asociere in original, semnat si stampilat, conf.modelului din ?Formulare?. Criteriile de calificare de la punctele III.2.1. a) si b) ? Situatia personala inclusiv inregistrare se indeplinesc individual de catre asociati. E obligatoriu ca fiecare asociat sa completeze si sa prezinte documentele solicitate la aceste puncte. Tertul sustinator, daca este cazul, va prezenta Declaratiile privind: neincadr. sit. art.180, la art.181-lit. a), c1) si d), si art. 69 ind.1 din OUG 34/2006, precum si Angajament ferm de sustinere, cf. modelului din ?Formulare?. Declaratia priv.neincadrarea la art.69 ind.1 trebuie completata si de subcontractant. Cerinta de la punctul III.2.2.-Capacitatea economica si financiara se indeplineste prin cumul de catre grupul de asociati. Cerintele de la punctul III.2.3 se indeplinesc astfel: cerinta 1 privind exp.similara ? se indeplineste prin cumul; cerinta 2 priv.subcontractantii ? se indeplineste individual, de fiecare asociat; cerinta 3 priv.dotarea tehnica se indeplineste prin cumul, cu cond.ca asociatul (sau daca este cazul, subcontractantul), sa indeplineasca integral partea din contract pentru care prezinta dotarea tehnica; cerinta nr. 4 privind personalul se indeplineste prin cumul, cu cond.ca asociatul (sau daca este cazul, subcontractantul), sa indeplineasca integral partea din contract pentru care prezinta personalul. Cerintele privind sistemul de management al calitatii si al protectiei mediului se indeplinesc individual de asociati, fiecare pt.partea din contract pe care urmeaza sa o execute. Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor, ofertantii asociati vor prezenta, fiecare, documentele solicitate la aceste puncte. In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, la incheierea contractului cu autoritatea contractanta, asociatia isi va legaliza asocierea, prezentand contractul de asociere, autentificat sau legalizat notarial, cu clauzele obligatorii: partile contractante, obiectul, scopul, durata asocierii, executia contractului si contributia partilor la executia acestui contract, cauzele de incetare a asocierii, confidentialitate, litigii; liderul asocierii va fi pe deplin responsabil in fata autoritatii contractante pentru executia contractului, inclusiv platile; Platile vor fi efectuate direct catre liderul asociatiei. Liderului asociatiei ii revine responsabilitatea platii asociatului. Contractul de asociere autentificat sau legalizat notarial va constitui anexa la contractul incheiat cu autoritatea contractanta.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al S.C. CONPET S.A. Ploiesti
Adresa postala: Str. Anul 1848 nr. 1-3, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100559, Romania, Tel. +40 0244401360, Fax: +40 244516451
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.07.2013 10:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer