Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE INSTALARE SISTEME DE DISPECERIZARE ENERGETICA [ instalare echipamente pentru dispecerizare, retea de calculatoare si instalatie de telefonie sediu EMC Motru ]


Anunt de participare (utilitati) numarul 138968/18.09.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: SUCURSALA DIVIZIA MINIERA TG-JIU-E.M.C. MOTRU str. Calea Severinului nr.19, Localitatea: Motru, Cod postal: 215200, Romania, Punct(e) de contact: SAVESCU ION CLAUDIU, Tel. +40 374178146, Email: [email protected]lo.ro, Fax: +40 253410422, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate sub autoritatea M.E.C.M.A.
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
SERVICII DE INSTALARE SISTEME DE DISPECERIZARE ENERGETICA [ instalare echipamente pentru dispecerizare, retea de calculatoare si instalatie de telefonie sediu EMC Motru ]
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: SEDIUL EMC MOTRU
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Instalarea de echipamente de dispecerizare energetica, tehnologica, culegere si transmisie date de la carierele subordonate EMC Motru la sediul administrativ.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50116100-2 - Servicii de reparare a sistemelor electrice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1 SERVICIU
Valoarea estimata fara TVA: 47, 500RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
14 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
950 LEI Perioada de valabilitate: cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, adica 90 zile. Modul de constituire: prin virament bancar sau print-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari , care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire (de exemplu scrisoare de garantie bancara in original, completata conform formular nr. 11); ordin de plata, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca pana la data deschiderii ofertelor va fi de 10% (5% pentru IMM-uri) din pretul contractului fara TVA. Garantia de buna executie se va constitui prin urmatoarele forme : -scrisoare de garantie bancara prezentata in original (constituie anexa la contract)-formular ;
-instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari , care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire ; -prin retineri succesive din plata facturilor partiale, in conformitate cu Art. 90 alin. (3) din HG 925/2006 modificata prin HG 1045/27.10.2011(contul se deschide numai la unitatea Trezoreriei Statului). Restituirea garantiei de buna executie se face conform art. 92, alin.4 din HG 925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii. Modalitatile legale de plata in functie de disponibilitatile achizitorului, in termen de 90 de zile de la inregistrarea facturilor la sediul EMC MOTRU
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG 34/2006 (declaratia de eligibilitate) cu modificarile si completarile ulterioare-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare-Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului Presedintelui ANRMAP nr. 314/12.10.2010- Declaratie privind calitatea de participant la procedura de achizitie-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: -Director Sucursala Divizia Miniera?Ogarlaci Vasile-Director Strategie Dezvoltare-Trotea Tiberu-Director Economic?Viasu Nicolae-Director Adjunct Achizitii Publice-Rebedea Ion-Director EMC MOTRU?Rabu V.Vasile-Director Economic?Dondera Ion-Director Directie Tehnica?Iovan Sorin Ioan-Ing. Sef Energetia?Caranda Gabriel-Sef Departament Achiz.Publice?Mantog Dumitru-Sef Birou ACPLS?Ion Claudiu Savescu-Sef Birou Energetic?Groza Teodor Florian-Sef Birou Legislatie?Petcu Ion-Declaratie pe propria raspundere privind calitatea de participant la procedura de achizitie. -Se va prezenta Certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului (emis cu maximum 30 de zile inainte de data depunerii ofertelor). Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are codul CAEN asociat obiectului contractului.Acest certificat va fi prezentat in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul??.Pentru persoane juridice/fizice straine: -Se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident.Documentele emise in alta limba trebuie sa fie insotite de o traducere autorizata in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Fisa de informatii generale (formularul model)-Cifra de afaceri globala medie anuala pe ultimii 3 ani trebuie sa fie cel putin egala cu: 95.000 LEI. Fisa de informatii generale (formularul model) -Cifra de afaceri globala medie anuala pe ultimii 3 ani, echivalenta leu/alta moneda luata in calcul de catre ofertant la calcularea nivelului pentru cifra de afaceri va fi cea stabilita pe baza cursurilor medii anuale publicate de Banca Nationala a Romaniei/Banca Centrala Europeana pentru anii 2009, 2010, 2011. In situatia in care echivalenta luata in calcul este LEU/EURO, nivelurile acesteia sunt: - 4, 2373 lei/euro pentru anul 2009 - 4, 2099 lei/euro pentru anul 2010 - 4, 2379.lei/euro pentru anul 2011.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Experienta similara: Ofertantul va prezenta Declaratia cu o anexa privind lista cu principalele servicii similare prestate in ultimii 3 ani, insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante achizitii(vor contine valori, perioade de prestare, mod de indeplinire a obligatiilor, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.Serviciile similare executate integral la data procedurii de achizitie(compatibile ca si cantit., respectiv complexitate, cu achizitia si seviciul ofertat)se vor confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul privat beneficiar. Ofertantul va prezenta cel putin un document cu informatii relevante din contract/proces verbal de receptie, care sa confirme prestarea de servicii duse la bun sfarsit si receptionate la sfarsitul prestarii, in ultimii 3 ani, care sa confirme prestarea.De asemenea se va prezenta lista contract in desfasurare.
2.Recomandari - Se vor prezenta recomandari , semnate de directorii beneficiari ai serviciilor prestate - formular model. Recomandarile trebuie sa precizeze cel putin urmatoarele aspecte: a)modul de indeplinire a obligatiilor contractuale pe parcursul derularii contractului respectiv; b)daca pe parcursul prestarii serviciilor au fost inregistrate : *cazuri de accidente tehnice produse din vina exclusiva a contractantului; *receptii amanate sau respinse din cauza nerespectarii parametrilor de calitate.
3.Resurse tehnice: se va prezenta o declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice (mijloace de transport, dispozitive, dotari si SDV specifice), a laboratoarelor de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de prestari servicii, precum si documente care sa ateste detinerea(dotare proprie sau leasing, inchirierea sau alte forme de punere la dispozitie).Se vor completa: -formularul declaratie privind utilajele, instalatiile, etc.-formularul model DS1-4.-declaratie cu dotarile tehnice specifice; Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica existenta dotarii necesare prestarii serviciilor propuse prin documentatia de atribuire, verificarea finalizandu-se printr-un proces-verbal.Se vor completa:
-formularul declaratie privind utilajele, instalatiile, etc.
-formularul declaratie cu dotarile tehnice specifice.
4.Resurse umane ? Declaratia privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani ? formularul model, informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune (care este strict necesar pentru indeplinirea contractului) sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertant ? formular model RUP. -Se vor prezenta informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile (tehnologii) pentru indeplinirea contractului de servicii - pentru care se va prezenta o lista cu numele si calificarile profesionale, insotita de CV-uri. Ofertantii au obligatia sa asigure cel putin un responsabil tehnic cu prestarea serviciilor, pentru care va prezenta CV-ul .
Cerinta nr. 1 Standarede de asigurare a calitatii.Se vor prezenta documentele de certificare (sau documente care sa ateste ca certificarea este in derulare) a sistemului de management al calitatii, conform cerintelor standardului ISO 9001, sau echivalent, pentru categoria de servicii care urmeaza a fi ofertate,
Cerinta nr. 2 Standarde de protectie a mediului.Se vor prezenta documentele de certificare (sau documente care sa ateste ca certificarea este in derulare) a sistemului de management de mediu, conform cerintelor standardului ISO 14001, sau echivalent, pentru categoria de servicii care urmeaza a fi ofertate ; Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere privitoare la faptul ca personalul prestatorului este instruit lunar cu privire la reglementarile referitoare la Protectia Mediului.Operatorii economici ofertanti vor preciza in cadrul ofertei ca s-a tinut cont la fundamentarea acesteia, de prevederile Legii 265/2006 - pentru aprobarea OUG 195/2005 privind Protectia Mediului si Legii nr.27 din 15 ianuarie 2007 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.61/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.78/2000 privind regimul deseurilor.(art.5, alin.2, art.19, alin.1, lit.a, art.21, alin.1) in legatura cu urmarirea si interzicerea accesului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
23938
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.10.2012 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.10.2012 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.10.2012 10:30
Locul: EMC Motru, sala de licitatie
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei si reprezentantii societatilor ofertante
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul ofertelor cu acelasi pret clasate pe primul loc autoritatea contractanta va solicita ofertantilor o noua oferta de pret depusa in plic sigilat, castigator fiind declarat ofertantul cu oferta cea mai mica de pret.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta in conditiile prevederilor art.256 2 din OUG 34/2006, de catre contestatar despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
BIROU LEGISLATIE EMC MOTRU
Adresa postala: str.Calea Severinului, nr.19, Municipiul Motru, Localitatea: MOTRU, Cod postal: 215200, Romania, Tel. +40 374178252, Fax: +40 253410035
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.09.2012 13:11
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer