Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de instruire pentru implementarea proiectului nr. SMIS 48723 Sistem national de protectie a infrastructurilor IT&C de interes national impotriva amenintarilor provenite din spatiul cibernetic (contract finantare nr.1115/322/02.12.2013)


Anunt de participare numarul 149097/02.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UM 0929 Bucuresti
Adresa postala: str.Franceza nr.48-50 Bucuresti sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030105, Romania, Punct(e) de contact: Simion Brindusa, Tel. +40 213037871, Email: [email protected], Fax: +40 213134388, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de instruire pentru implementarea proiectului nr. SMIS 48723 Sistem national de protectie a infrastructurilor IT&C de interes national impotriva amenintarilor provenite din spatiul cibernetic (contract finantare nr.1115/322/02.12.2013)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
24 - Servicii de invatamant si de formare profesionala
Locul principal de prestare: Conform caietelor de sarcini
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de instruire pentru implementarea proiectului nr. SMIS 48723 - Sistem national de protectie a
infrastructurilor IT&C de interes national impotriva amenintarilor provenite din spatiul cibernetic (contract finantare nr.1115/322/02.12.2013, conform cerintelor din caietele de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
80610000-3 - Formare profesionala si simulare in domeniul echipamentelor de securitate (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform celor mentionate in Anexa B - Loturi si in caietele de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 3, 887, 969.34RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantum gar. part. 2% din val. estim. a fiec. lot conf. Anexa B.Valab. gar.part.-135 zile de la data lim. de dep. a ofertelor.A.C. poate solicita extinderea perioadei de valab. a ofertei. In cazul in care ofert. isi extinde per. de valab. a ofertei, per. de valab. a gar. pt. part., va fi prelungita corespunzator. In sit. in care ofertantul refuza extinderea valab., acesta va fi exclus din proc. de atrib. In sit. in care ofertantul a depus o contestatie cu privire la proc. de atrib. care a fost respinsa ca nefondata de catre CNSC, acestuia ii va fi retinuta suma prev. la art 278 indice 1 din OUG nr. 34/2006 actualizata. Gar. de part. se constituie prin virament bancar sau printr-un instr. de garantare emis in cond. legii de o soc. bancara ori de o soc. de asig. in conf. cu art. 86 din HG nr. 925/2006 actualizata, Form. 12 din Sect. II- Formulare. Cont trez.: RO80TREZ7005005XXX000179 deschis la ATCPMB, cod fiscal: 13624359.Gar.de particip. se prezinta in original, in cuantum si pt. per. prev.in documentatia de atribuire si va fi irevocabila. Orice oferta care nu este insotita de gar. de part. la licitatie va fi respinsa in timpul sedintei de deschidere a ofertelor. Gar. de part. va fi retinuta/restituita in cond. prev. la art. 87 si 88 din HG nr. 925/2006. Gar. de part. la licit. va fi emisa in numele Ofertantului (ofertant unic, lider pentru asociere) care transmite oferta. Conf. prev. art.16 din Legea nr.346/2004, IMM beneficiaza de reducerea garantiei cu 50%.Pt. demonstrarea incadrarii in categoria IMM se va completa Anexa 1 la Legea nr.346/2004. Pt. op ec. straini conversia din alta moneda se va face la cursul licitat de BNR cu 5 zile inainte de data limita de dep. a ofertelor. In cazul in care ofertantii depun contestatie si CNSC respinge contestatia ca nefondata, iar val. estim. a lotului este sub pragul prev. la art. 19 din OUG nr.34/2006, cf. art 278 indice 1 din OUG nr.34/2006, AC nu va retine contestatorului cuantum din aceasta. Cuantumul garantiei de buna executie: 10% din valoarea contractului, fara TVA; - Garantia de buna executie se va constitui in conformitate cu art. 90 din HG nr. 925/2006, si devine anexa la contract (model Formularul 20 din Sectiunea II- Formulare) si va fi valabila pe o perioada mai mare cu 14 zile decat durata contractului. Garantia de buna executie se va constitui si se va depune (in original) de catre furnizor la sediul achizitorului, in conditiile stabilite in contract.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FEN-Proiect nr. SMIS 48723 Sistem national de protectie a infrastructurilor IT&C de interes national impotriva amenintarilor provenite din spatiul cibernetic (contr. finantare nr.1115/322/02.12.2013)
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
A.Declaratie privind eligibilitatea - Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Ofertantul/asociatii/tertul sustinator vor prezenta Declaratie privind eligibilitatea, Formular 1
? original - din Sectiunea II- Formulare.B.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006 - Ofertantul/asociatii (inclusiv tertul sustinator pentru art. 181 lit. a, c1, d) trebuie sa depuna: Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 ? Formular 2- original, din Sectiunea II- Formulare.
C. Declaratie privind calitatea de participant la procedura - Formular 17 original, din Sectiunea II- Formulare.
D.Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat - Operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii), trebuie sa depuna:
1.Certificat de atestare fiscala eliberat de organul fiscal competent(dovada platilor la zi catre bugetul consolidat), din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor, in original, copie legalizata sau copie certificata "conform cu originalul".2.Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale (autoritati fiscale si administrative), din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor - formular specific autoritatilor din Romania sau tara de origine, in original, copie legalizata sau copie certificata "conform cu originalul" .
Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local vor fi respinse, cu exceptia situatiilor prevazute de Art. 9 alin.(1) din Ordinul nr. 509/2011.
Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul in curs, ori a unui angajament de obtinere a acestui document, cel mai tarziu pana la data semnarii contractului de achizitie. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
In masura in care procedura de emitere a certificatelor fiscale nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, op. ec. pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006 Formular nr.7. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011.
E.Declaratie privind neincadrarea la art. 69^1 din OUG 34/2006-Declaratie privind neincadrarea la art 69^1 din Ordonanta. Declaratia ofertantului/asociatilor- Formular 4- original, din Sectiunea II- Formulare (inclusiv tertul sustinator/subcontractanti) Persoanele care au functie de decizie in cadrul autoritatii contractante conform art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006: Dorobantu Iulian, Milea Constantin, Mihalcea Ana-Maria, Nedelcu Adrian, Manta Lavinia Nicoleta
F.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta-Declaratie pe proprie raspundere "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta" se va intocmi conform Formular 3- original, din Sectiunea II- Formulare. A.Certificat constatator-Operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii) trebuie sa prezinte: Certificatul constatator eliberat de Ministerul Justitiei ? Oficiul Registrului Comertului sau echivalentul, din care sa rezulte obiectul de activitate, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Datele inscrise in acest document trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
B.Certificat constatator-Persoane juridice/fizice straine (participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii) trebuie sa prezinte: documente care dovedesc forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional conform legii tarii de rezidenta a operatorului economic, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Toate documentele/declaratiile/certificatele in alba limba decat cea de redactare a ofertei vor fi prezentate in traducere legalizata in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale -declaratie privind cifra medie globala de afaceri pe ultimii 3 ani. Pentru fiecare lot ofertat, cifra medie globala de afaceri pe ultimii 3 ani trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea estimata a lotului respectiv.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are
obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, in conformitate cu Formularul nr. 19 prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate.
In vederea indeplinirii cerintei de calificare privind cifra de afaceri se vor
prezenta bilanturile contabile (inclusiv contul de profit si pierdere)aferente anilor 2011 si 2012, vizate si inregistrate, conform prevederilor
legale - in original, copie legalizata sau fotocopie conform cu originalul semnata si
stampilata de reprezentantul legal al ofertantului, iar pentru anul 2013 vor fi
admise orice documente in sustinerea cifrei de afaceri. Autoritatea Contractanta
accepta prezentarea oricaror altor documente in sustinerea indeplinirii
cerintei de calificare. Operatorii economici nerezidenti (straini): vor prezenta traducerea autorizata si legalizata a documentelor solicitate mai sus. In masura in care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de
legislatia tarii de origine/tarii in care este stabilit operatorul economic, atunci
acesta va prezenta alte documenteedificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si
financiare a operatorului economic, in vederea verificarii indepliniriicerintelor solicitate.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formular nr.8Formular nr.19Pentru o evaluare unitara a modului de indeplinire a cerintei, mentionam faptul ca pentru calculul echivalentei se va aplicacursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind asociatii: Se va prezenta Acordul de asociere cu
urmatoarele prevederi minime (original si traducere autorizata legalizata, unde este cazul): - asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executarea contractului; - nominalizarea liderului asociatiei; - comunicarile se vor face cu liderul asociatiei; - platile se vor face catre liderul asociatiei; -nominalizarea persoanei care semneaza in numele si din
partea liderului, precum si imputernicirea de a semna contractul in numele asociatiei. Nota: 1) Autoritatea contractanta va solicita legalizarea asocierii in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare. 2) Atunci cand un grup de
operatori economici depune oferta comuna, capacitatea economico-financiara, tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in
considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
Lista principalelor prestari de servicii efectuate in ultimii 3 ani, continand
contracte cu obiect similar. Operatorul economic/ membrii grupului vor face dovada experientei similare, efectuate in ultimii 3 ani calculati de la data limita de depunere a ofertei, respectiv dovada prestarii de servicii similare in valoare cel putin egala cu valoarea estimata a lotului/loturilor ofertate prin prezentarea a cel putin unui contract sau mai
multe contracte.Pentru contractele aflate in derulare se vor lua in calcul pentru indeplinirea cerintei minime de calificare numai partile din contract receptionate de beneficiar.
Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii efectuate in ultimii 3ani ? Formular 10 in original. 2.Pentru fiecare contract invocat in vederea indeplinirii cerintei, ofertantul va prezenta documente suport: certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar sau orice alte documente care sa certifice indeplinirea obligatiilor contractuale semnate sistampilate din care sa reiasa: valoare contr., obiect, durata, beneficiar.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si
profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana,
atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, deregula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, in conformitate cu Formularul nr. 18 din Sectiunea II formulare.
Ofertantul sa dovedeasca faptul ca este certificat in conformitate cu Standardul pentru Asigurarea Calitatii ? ISO 9001 sau echivalent(standarde transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantului), de catre un organism
specializat in domeniu.
In cazul depunerii unei oferte in asociere fiecare asociat are obligatia de a
demonstra indeplinirea cerintei pentru partea din contract pe care o
realizeaza, conf. Anexei 2 a ordinului nr. 509/2011 al Presedintelui ANRMAP.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formular nr.14 si nr.15Pentru o evaluare unitara a modului de indeplinire a cerintei, mentionam faptul ca pentru calculul echivalentei se va aplicacursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.Formular 10Formularul nr. 18Prezentare certificat emis de un organism independent in copie conform cu originalul, valabil la data limita de depunere aofertelor.Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza orice alte probe/dovezi prin care sa confirme asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Elementul ofertei ce va face obiectul licitatiei electronice este PRETUL TOTAL FARA TVA al ofertei/lot - Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1.Licitatia electronica va incepe la doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei.Durata unei runde: 1 (una) zi.Informatiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, conditiile tehnice si modalitatile concrete de realizare a conectarii: in vederea participarii la etapa finala de licitatie electronica operatorii economici trebuie sa fie inregistrati online in SEAP si sa detina certificatdigital valid pentru acces in sistem. Informatii disponibile pentru conectare si inregistrare la: http: //www.e-licitatie.ro(SEAP). Ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie: Nu;Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta de pret: Nu.;Ofertantii vor avea la dispozitie informatiile privind pozitia pe care o ocupa in clasament pe parcursul desfasurarii rundei de licitatie electronica: Da.Licitatia se prelungeste automat, in cazul modificarii clasamentului (in ultimul minut al rundei): NuOfertantii participanti la faza finala de licit. electronica nu pot decat sa imbunatateasca ofertele depuse anterior organizarii acestei faze.Dupa finalizarea licitatiei electronice operatorii economici vor transmite oferta de pret detaliata cu noile preturi unitare, corespunzatoare pretului final ofertat in cadrul etapei de licitatie electronica (per lot). Noile oferte se dupun la sediul autoritatii contractante din str. Franceza nr. 48-50, sector 3, Bucuresti.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.03.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.03.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
135zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.03.2014 12:00
Locul: Bucuresti, str. Franceza nr.48-50, sector 3
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici (pct. IV.3. din Fisa de date a aachizitiei)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice - POS CCE
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza C.N.S.C. in vederea anularii actului si/sau recunoasterii dreptului pretins ori a interesului legitim in conditiile art. 256 indice 2 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
U.M. 0929 Bucuresti
Adresa postala: Str. Franceza 48-50 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030105, Romania, Tel. +40 213037871, Fax: +40 213134388
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.01.2014 14:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer