Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de instruire si certificare ECDL


Anunt de participare numarul 28909/21.08.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE
Adresa postala: B-dul Carol I nr. 24, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020931, Romania, Punct(e) de contact: ELENA CORNELIA MATEI, Tel.3072482, Email: [email protected], [email protected], Fax: 3078699
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de instruire si certificare ECDL
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
24 - Servicii de invatamant
Locul principal de prestare: Sediul operatorului economic
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de instruire si certificare ECDL pentru 46 de cursanti repartizati astfel: 8 persoane program ECDL start, 37 persoane program ECDL complet si 1 persoana fara participare la programul de instruire (participa doar la examinari si certificare pentru ECDL start)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72222300-0 - Servicii de tehnologie a informatiilor (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de instruire si certificare ECDL pentru 46 de cursanti repartizati astfel: 8 persoane program ECDL start, 37 persoane program ECDL complet si 1 persoana fara participare la programul de instruire (participa doar la examinari si certificare pentru ECDL start)
Valoarea estimata fara TVA: 38, 655RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 15.10.2007 pana la 14.12.2007
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Nu au fost solicitate
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul institutiei pentru anul 2007
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
contract de asociere legalizat notarial
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind eligibilitatea;2. Certificat de atestare fiscala (valabil la data depunerii ofertei) cu privire la indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul general consolidat emis de catre autoritatea competenta - original sau copie legalizata;3. Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale eliberat de Consiliul Local teritorial (valabil la data depunerii ofertei) - original sau copie legalizata;4.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului teritorial- original sau copie legalizata (valabil la data depunerii ofertei);5.Codul unic de inregistrare copie;6.Certificat de centru de testare acreditat de catre ECDL-Romaniacopie legalizata;
7.Dovada ca centrul de formare profesionala este recunoscut la nivel national de catre Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului prin intermediul Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Fisa de informatii generale;
2. Bilantul contabil din anul precedent, vizat si inregistrat de organele competente copie;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Lista prestatiilor similare din ultimii 3 ani;2. Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani-Pentru instructori se vor atasa C.V. si copiiacreditari ca instructori ECDL;3. Declaratie privind numarul contractelor de colaborare, de care dispune operatorul economic;4. Informatii privind partea / partile din contract ce urmeaza sa fie indeplinite de catre subcontractanti si specializarea acestora (daca este cazul).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.09.2007 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.09.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.09.2007 11:00
Locul: Sediul MADR, camera 3 parter
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de selectie si reprezentanti din partea ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040129, Romania, Tel.3104641, Fax: 3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Sos. Oltenitei nr. 107-111, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041304, Romania, Tel.3321240, Fax: 3321240
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
Adresa postala: Bd. Carol I nr 24, sector, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020921, Romania, Tel.3072482, Fax: 3072482
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.08.2007 09:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer