Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de interpretare text din documente in format PDF, corectura, formatare ?i salvare text in format UTF-8 direct pentru paginare


Anunt de participare numarul 145783/14.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MONITORUL OFICIAL R.A.
Adresa postala: Str. Parcului, nr. 65, sector 1, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 012329, Romania, Punct(e) de contact: Bogdan Duta, Tel. +40 213185120, Email: [email protected], Fax: +40 213185109, Adresa internet (URL): www.monitoruloficial.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie Autonoma
Activitate (activitati)
Altele: Tipografie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de interpretare text din documente in format PDF, corectura, formatare ?i salvare text in format UTF-8 direct pentru paginare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: La sediul prestatorului
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 3 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 26, 000 si 300, 000EUR
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: saptamanal, in functie de volumul actelor venite spre publicare in cadrul redactiei, care depasesc normele si posibilitatile de lucru ale personalului
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia ?Serviciilor de interpretare text din documente in format PDF, corectura, formatare ?i salvare text in format UTF-8 direct pentru paginare? se va desfasura dupa cum urmeaza:
a) promitentul-prestator va primi din partea autoritatii contractante (promitentul-achizitor), prin mijloace de transmisie electronica, documente PDF care contin imagini scanate la o rezolutie de 300 dpi;
b) promitentul-prestator va prelucra, corecta ?i formata aceste documente, obtinand fisiere text (cu caracteristicile tehnice specificate la cap. IV) direct pentru paginare.Volumul documentelor prelucrate de promitentul-prestator va fi de minimum aprox. 13 milioane caractere cu spatii, respectiv de maximum aprox. 150 milioane de caractere cu spatii.
Termenul de prelucrare a actelor primite de promitentul-prestator este de 24 de ore de la momentul transmiterii actelor pe FTP pentru fiecare contract subsecvent in parte ce cuprinde intre minim 130.000 caractere cu spa?ii ?i maxim 3.900.000 caractere cu spa?ii.
Volumul contractat pe intreaga perioada de derulare a acordului-cadru (pana la 31.12.2013) va fi de minim 13 milioane caractere cu spatii, respectiv de maxim 150 milioane caractere cu spatii.
Se estimeaza o valoare totala maxima a acordului-cadru de 300.000 EUR (corespunzatoare procesarii a aprox. 150 milioane de caractere cu spatii), echivalentul a 1.331.070 lei la cursul BNR din 10.07.2013 de 1 EUR = 4, 4369 lei, valoarea minima a acordului-cadru fiind de 26.000 EUR (corespunzatoare procesarii a aprox. 13 milioane caractere cu spatii), echivalentul a 115.359, 40 lei la cursul BNR specificat mai sus.
Pretul unitar maxim estimat: 2 (doi) Euro / 1.000 caractere cu spatii
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72311100-9 - Servicii de conversie de date (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatea totala sau domeniul (inclusiv, dupa caz, toate loturile si toate optiunile)
Volumul contractat pe intreaga perioada de derulare a acordului-cadru (pana la 31.12.2013) va fi de minim 13 milioane caractere cu spatii, respectiv de maxim 150 milioane caractere cu spatii.
Dupa caz, valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): Moneda: ___________
sau intervalul: intre26.000 si 300.000Moneda: EUR
Se estimeaza o valoare totala maxima a acordului-cadru de 300.000 EUR (corespunzatoare procesarii a aprox. 150 milioane de caractere cu spatii), echivalentul a 1.331.070 lei la cursul BNR din 10.07.2013 de 1 EUR = 4, 4369 lei, valoarea minima a acordului-cadru fiind de 26.000 EUR (corespunzatoare procesarii a aprox. 13 milioane caractere cu spatii), echivalentul a 115.359, 40 lei la cursul BNR specificat mai sus.
Pretul unitar maxim estimat: 2 (doi) EURO / 1.000 caractere cu spatii
Cantitatea minima estimata si cantitatea maxima estimata care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent:
- cantitate minima estimata: 130.000 caractere cu spa?ii;
- cantitate maxima estimata: 3.900.000 caractere cu spa?ii.
Valoarea minima estimata si valoarea maxima estimata a unui singur contract subsecvent:
- valoare minima estimata: 260 EUR, echivalentul a 1.153, 59 lei la cursul BNR din 10.07.2013 de 1 EUR = 4, 4369 lei.- valoare maxima estimata: 7.800 EUR, echivalentul a 34.607, 82 lei la cursul BNR din 10.07.2013 de 1 EUR = 4, 4369 lei.
Valoarea estimata fara TVA: intre 26, 000 si 300, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se va constitui de catre operatorul economic ofertant prin virament bancar (ordin de plata) sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul ?i pentru perioada prevazuta in documenta?ia de atribuire.Garantia de participare se va constitui in LEI (in cazul ofertantilor persoane juridice romane) sau in EUR (in cazul ofertantilor persoane juridice straine) si va fi in cuantum de 2 % din valoarea estimata a contractului, fara TVA. Garantia de participare va avea valoarea de 6.000 EUR sau echivalentul in lei, la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.Garantia de participare va fi valabila cel putin 120 de zile de la data termenului limita de primire a ofertelor.In cazul in care garantia de participare se va constitui prin scrisoare de garantie bancara, se va utiliza modelul din Formularul nr. 11.In cazul in care garantia de participare se va constitui prin virament bancar (ordin de plata), ofertantul are obligatia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor, prin prezentarea in original a ordinului de plata vizat de banca. Plata se va efectua in contul RA Monitorul Oficial, IBAN RO55RNCB0082006711100001 deschis la Banca Comerciala Romana, Sucursala Unirea.Restituirea, respectiv retinerea garantiei de participare se vor efectua in conditiile legii. Garantia de buna executie se va constitui in LEI (in cazul in care ofertantul este persoana juridica romana) sau in EURO (in cazul in care ofertantul este persoana juridica straina), in termen de maxim 15 zile de la semnarea contractului si va fi in cuantum de 5 % din valoarea fara TVA a fiecarui contract subsecvent. Garantia de buna executie se va constitui printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau o societate de asigurari.In cazul constituirii garantiei de buna executie prin scrisoare de garantie bancara aceasta se va intocmi conform Formularului 19.In cazul in care garantia de buna executie se va constitui printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari, documentul de constituire a garantiei de participare nu va prevede existenta unor fransize si nu va prevede conditii de modificare a valorii garantiei de buna executie pe parcursul derularii contractului.Garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont de garantie la dispozitia autoritatii contractante, la o banca agreata de ambele parti, conform art. 90 alin. (3) din H.G. 925/2006, in care va depune o suma initiala de minim 0, 50 % din valoarea contractului. Autoritatea contractanta va alimenta acest cont cu retineri din facturile fiscale (reprezentand garantiile de buna executie), deciprin retinerea la plata a cotei de 5 %din valoarea fara TVA a fiecarei facturi fiscale prezentata autoritatii contractante spre plata, aferente contractelor subsecvente, potrivit prevederilor art. 90 alin.(3) din H.G.925/2006 si prevederilor HG 1045/2011.Garantia de buna executie se va debloca in conditiile art. 92 alin (1) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Acord de asociere in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica (dupa caz), in care trebuie sa se mentioneze faptul ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni de la si in numele tuturor asociatilor, individual si colectiv, si ca liderul asociatiei este responsabil pentru indeplinirea contractului, inclusiv platile. Intelegerea trebuie sa stipuleze de asemenea ca toti asociatii din Asociatie / Consortiu sunt obligati sa ramana in Asociatie/Consortiu pe intreaga durata a acordului-cadru, daca oferta respectiva a fost declarata castigatoare.
Modalitatea de indeplinire ?i aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Se va completa si depune in original Formularul 9 din Sectiunea Formulare
Cerinta nr. 2
Declaratie privind calitatea de participant la procedura, completata in conformitate cu Formularul 12C din Sectiunea Formulare.
Modalitatea de indeplinire ?i aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Se va completa si depune in original Formularul 12C din Sectiunea Formulare
Cerinta nr. 3
Declaratie privind neincadrarea in art. 691 din OUG 34/2006, completata in conformitate cu Formularul 4 din Sectiunea Formulare.
Persoane cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:
- Director general Adriana Costescu
- Director Directia tehnica Gheorghe Toma
- Director economic Violeta Basulescu
- Sef oficiu juridic Roxana Vasiliu
- Sef Serviciu Tehnologia informatiei Andrei Moldovanu
- Director Directia editoriala Cristina Popescu
- Redactor ?ef Par?ile a IV a ? a VII a ? Magdalena Constandache
- Sef Serviciu Achizitii ? Bogdan Istudor
- Sef Birou Achizitii - Bogdan Duta
Atentie! In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat si subcontractant va prezenta documentul mentionat.
Modalitatea de indeplinire ?i aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Se va completa si depune in original Formularul 4 din Sectiunea Formulare
Cerinta nr. 4
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - declaratie pe propria raspundere prin care ofertantul certifica faptul ca participarea la aceasta procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta
Atentie! In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat.
Modalitatea de indeplinire ?i aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Se va completa si depune in original Formularul 1A din Sectiunea Formulare
Cerinta nr. 5
Declaratie privind eligibilitatea
Atentie! In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat.
Modalitatea de indeplinire ?i aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Se va completa si depune in original Formularul 12A din Sectiunea Formulare
Cerinta nr. 6
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181Atentie! In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat.
Modalitatea de indeplinire ?i aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Se va completa si depune in original Formularul 12B din Sectiunea Formulare
Cerinta nr. 7
Certificat de atestare fiscala eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale al unitatii administrativ - teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste ca societatea ofertanta nu se inregistreaza cu debite restante la bugetul local, scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele
Atentie! In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat.
Modalitatea de indeplinire ?i aplicabilitatea in cadrul procedurii
Documentele se vor depune in original, copie legalizata sau copie ?conform cu originalul? semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului.
sau
Certificate emise de autoritatile competente privind plata impozitelor si taxelor locale catre statul de rezidenta (pentru persoane juridice/fizice straine), prin care se atesta faptul ca ofertantul nu are debite restante, scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Atentie! In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat.
Modalitatea de indeplinire ?i aplicabilitatea in cadrul procedurii
Documentele se vor depune in original, copie legalizata sau copie ?conform cu originalul? semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului, anexandu-se si traducerea autorizata in limba romana.
Cerinta nr. 8
Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste ca societatea ofertanta nu se inregistreaza cu debite restante la bugetul general consolidat, scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele
Atentie! In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat.
Modalitatea de indeplinire ?i aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Documentele se vor depune in original, copie legalizata sau copie ?conform cu originalul? semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului.
sau
certificate emise de autoritatile competente privind plata impozitelor si taxelor catre bugetul general consolidat al statului de rezidenta (pentru persoane juridice/fizice straine), prin care se atesta faptul ca ofertantul nu are debite restante, scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Atentie! In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat.
Modalitatea de indeplinire ?i aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Documentele se vor depune in original, copie legalizata sau copie ?conform cu originalul? semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului, anexandu-se si traducerea autorizata in limba romana. Cerinta nr. 1
Pentru persoane juridice/fizice romane:
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, din care sa rezulte ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Atentie! In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat.
Modalitatea de indeplinire ?i aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Documentul se va depune in original, copie legalizata sau copie ?conform cu originalul? (semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului).
In etapa evaluarii ofertelor, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, autoritatea contractanta poate solicita ofertantului clasat pe primul loc, sa prezinte pentru conformitate documentul in original sau in copie legalizata.
Pentru persoane juridice/fizice straine:
Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta profesionala, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident si din care sa rezulte ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii
Atentie! In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat.
Modalitatea de indeplinire ?i aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Documentul se va depune in original, copie legalizata sau copie ?conform cu originalul? (semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului), anexandu-se si traducerea autorizata in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratie privind cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani in domeniul de activitate aferent obiectului contractului.
Curs EUR-mediu anual
Anul 2012 ? 4, 4560 lei/EUR
Anul 2011 ? 4, 2379 lei/EUR
Anul 2010 ? 4, 2099 lei/EUR
Sursa: www.bnr.ro/Cursul-de-schimb-3544.aspx
Nota: In situatia in care ofertantul a fost infiintat sau si-a inceput activitatea economica de mai putin de 3 ani, cifra de afaceri se va prezenta si se va calcula corespunzator perioadei efective de activitate.
Atentie! In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat.
Modalitatea de indeplinire:
Se va completa si depune, in original, Formularul B1 din Sectiunea Formulare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitatea de indeplinire: Se va completa si depune, in original, Formularul B1 din Sectiunea Formulare.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Atentie! Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
Cerinta nr. 1
Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii similare efectuate in ultimii 3 ani, continand denumirea serviciilor prestate, codul CPV, beneficiari (indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati), pretul contractului, perioada de derulare a contractului.
Prin servicii similare se inteleg servicii care constau in scanarea unor documente, interpretarea lor prin recunoasterea optica a caracterelor si asamblarea lor in fisiere.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si depune, in original, Formularul 12E din Sectiunea Formulare, inclusiv anexa sa.
Cerinta nr. 2
Prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar - dintre cei mentionati in lista principalelor prestari de servicii similare.
Modalitatea de indeplinire:
Documentele vor fi prezentate in copie ?conform cu originalul?, semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului.
Cerinta nr. 3
Se solicita indeplinirea in ultimii 3 ani (calculati fata de data limita de depunere a ofertelor) a unui contract pentru servicii similare cu cele care fac obiectul prezentei proceduri de achizitie.
Prin servicii similare se inteleg servicii care constau in scanarea unor documente, interpretarea lor prin recunoasterea optica a caracterelor si asamblarea lor in fisiere.
Acest lucru se demonstreaza prin prezentarea unor certificari (copie contract, proces verbal receptie) din care sa reiasa:
- partile contractante
- numar contract, data contract
- valoarea contractului
- obiectul contractului
- perioada de derulare a contractului- certificarea faptului ca serviciile au fost duse la bun sfarsit
Copia de pe contractul de prestare a serviciului similar va contine numai paginile din care rezulta elementele de mai sus, precum si ultima pagina (cu semnaturile partilor).
Copia de pe procesul verbal de receptie, va contine semnaturile partilor.
Pentru serviciul similar prezentat se va depune si Formularul Experienta similara, in care se va efectua o scurta descriere a serviciilor prestate (in care sa se prezinte detaliat obiectul contractului).
Modalitatea de indeplinire:
Copii ?conform cu originalul? semnate si stampilate de reprezentantul legal al ofertantului.
Se va completa si depune in original
Formularul 5 - Experienta similara.
Cerinta nr. 4
Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere, cu specificarea personalului de specialitate direct responsabil de indeplinirea contractului aflat sub coordonarea unui sef de proiect (personalul implicat in derularea proiectului se va prezenta pe functiuni: sef de proiect, personal pentru scanare, interpretare si asamblare in fisiere etc.), inclusiv CV-urile.
Personalul mentionat in Anexa 1 la Formularul 12I va prezenta o declaratie de disponibilitate.
Atentie! In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat.Se va completa si depune in original Formularul DD
Modalitatea de indeplinire:
Se vor completa si depune in original Formularul 12I si CV-urile personalului implicat in derularea proiectului (CV-urile vor fi semnate de persoanele respective).
Cerinta nr. 5
Declaratie privind partea/partile din acordul-cadru care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestoraAtentie! In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat.
Modalitatea de indeplinire:
Se va completa si depune in original
Formularul 12G
Cerinta nr. 6
Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a acordului-cadru.
Atentie! In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat.
Modalitatea de indeplinire:
Se va completa si depune in original
Formularul 12H
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitatea de indeplinireSe va completa si depune, in original, Formularul 12E din Sectiunea Formulare, inclusiv anexa sa.Modalitatea de indeplinire: Documentele vor fi prezentate in copie ?conform cu originalul?, semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului.Modalitatea de indeplinire: Copii ?conform cu originalul? semnate si stampilate de reprezentantul legal al ofertantului.Se va completa si depune in originalFormularul 5 - Experienta similara.Se va completa si depune in originalFormularul DDModalitatea de indeplinire: Se vor completa si depune in original Formularul 12I si CV-urile personalului implicat in derularea proiectului (CV-urile vor fi semnate de persoanele respective).Modalitatea de indeplinire: Se va completa si depune in originalFormularul 12GModalitatea de indeplinire: Se va completa si depune in originalFormularul 12H
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Elementele ofertei care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare: - Tariful procesarii unui numar de 1.000 caractere cu spatii (tariful / 1000 caractere, inclusiv spa?iile);Tariful procesarii unui numar de 1.000 caractere cu spatii se va exprima cu maximum 2 zecimale (sistemul electronic de achizitii publice SEAP nu permite introducerea preturilor cu mai mult de 2 zecimale).Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta: DAOfertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie: DALicitatia se prelungeste automat, in cazul modificarii clasamentului: NUPasul minim de licitare: NU- va incepe la doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei;
- va avea o singura runda, avand durata de o zi.Eventuale limite ale valorilor pana la care elementele ofertei care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare pot fi imbunatatite: nu exista valori limita.Informatii disponibile pentru conectare si inregistrare la: http: /www.e-licitatie.ro.Informatiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, conditiile tehnice si modalitatile concrete de realizare a conectarii: in vederea participarii la licitatia electronica operatorii economici trebuie sa fie dotati cu cel putin un calculator electronic conectat la Internet si sa fie inregistrati in SEAP, conform art. 6 alin. (1) din H.G. nr. 1660/2006. Conform art. 38, alin (4) din H.G. nr. 925/2006, refuzul unui operator economic de a se inregistra in SEAP in scopul participarii la etapa finala de licitatie electronica este asimilat cu retragerea ofertei, in aceasta situatie, autoritatea contractanta avand dreptul de a retine garantia pentru participare a acestuia.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
12.13
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.09.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.09.2013 00:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: EUR
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.09.2013 10:00
Locul: Str. Parcului, nr 65, sector 1 Bucuresti sediul RAMO
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti din partea ofertantilor, imputerniciti si membrii Comisiei de evaluare
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc con?in acela?i pre?, autoritatea contractanta va solicita ofertan?ilor care au ofertat cel mai mic pre? o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pre?ul cel mai scazut.Durata de derulare a contractului este pana la 31.12.2013
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de depunere al contestatiilor este de cel mult 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta conform art. 256² din OUG34/2006 de catre contestator despre actul pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic, RA Monitorul Oficial
Adresa postala: Str. Parcului, nr. 65, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 012329, Romania, Tel. +40 213185120, Fax: +40 213185109, Adresa internet (URL): www.monitoruloficial.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.08.2013 13:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer